‘Ontwaak, jij die slaapt’ (Efeziers 5:14)

Tegelijk met een brief van vervolging een brief van bemoediging

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. We onderbreken even onze wandeling door Leviticus om naar de brieven uit te wijken die Paulus stuurde naar de gemeente van Efeze.

Precies op het moment dat hun ministerie van staatsterreur (‘Veiligheid’) mij een brief stuurt om me te vervolgen voor de zondagspreek van twee-en-een-half jaar geleden, komt er een brief van bemoediging binnen. Mensen die voor mij bidden en die Efeziers 5:11 als tekst meegeven. Een knipoog van God naar mensen die de werken van de duisternis helpen ontmaskeren.

In Efeziers 5 vinden we meer dan voldoende munitie voor strafrechtelijke vervolging op basis van ‘nondiscriminatie’, het heilig oliesel van de Liberale Staatskerk die met De Overheid haar Betere Wereld brengt. Had Paulus nu geleefd, dan was hij voor zijn brieven meteen door het Openbaar Ministerie vervolgd. 

Zebulon-Bijbelverwijzingen in Bijbel Evert Smit jr.

De werken van de duisternis ontmaskeren
Voor de armen van geest en kwaadwillenden een disclaimer: nee, ik vergelijk mezelf niet met Paulus. De genoemde tekst luidt aldus, volgens de Herziene Statenvertaling. En zie dat het opstaan uit de doden een geestelijke daad is, dat je van de doden opstaat, in opstand komt en er bij weg gaat:

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Ik neem het volledige citaat van Efeziers 5: 11/14, zodat je de strekking beter ziet. Wij hebben de taak om het duister ook in het licht te brengen, en mogen ‘angst voor straf’ daarbij niet tot leidraad nemen van ons handelen.

Ja, wij geven de Keizer wat des Keizers is, maar we kennen ook nog de Bijbelse voorschriften van een koning als ‘gezalfde’ (in het Grieks ‘christos’), die God’s wetten dient te respecteren Dat staat boven allerlei liberaal gepraat over nondiscriminatie, dat volgens Ahmed Aboutaleb de hele Nederlandse beschaving zou vertolken.

Terwijl nondiscriminatie juist leidt tot ongeluk en barbarij, zoals ‘gelijkheid’ mensen met de grond gelijk maakt. Bij het internationaal socialisme letterlijk, al die doden van het communisme, gruwelijk. In plaats van dat ze tot hun ware bestemming kunnen komen, zoals God bedoeld heeft.

De Bijbel predikt geen politieke ‘revoluties’, behalve die vanuit je hart

Wees eens wat minder ‘jezelluf’
Geloofwaardig opstaan uit de geestelijke dood en de sluimer van de moderniteit die overheid en massamedia over je geest en die van je kinderen brengen. Dat lukt alleen wanneer je dat niet uit eigen kracht doet, en dat zeg ik expres voor al die zelfhulpmensen die ‘jezelluf zijn’ als hoogste goed verkopen.

Als dan bemoediging komt van ‘volgelingen van Jezus Christus’ die zeggen met 900 mensen voor je te bidden, dan weet je dat zij dat ook begrijpen. We voeren een geestelijke strijd, met ‘jezelf’ als grootste tegenstander. Pas vanuit dat besef kun je een geloofwaardige ethiek uitdragen, omdat je die ethiek als eerste op jezelf moet toepassen.

Probeer dus niet te zeer ‘jezelf’ te zijn, wat vaak leidt tot valse zelfidentificaties (‘ik ben die geaardheid/gezindte/kleur, ik ben zus) maar laat ‘jezelf’ juist steeds meer los en laat Jezus door je spreken. Ik ben zondaar, maar ook kind van God. Zij schrijven ook in hun brief;

Tot onze afschuw zien wij dat de christelijke wereld zich grotendeels achter de overheid schaart, en daardoor juist bewust of onbewust meewerkt aan de plannen van de machthebbers.

Modern christen zijn is een innerlijke tegenspraak. De Bijbel leert je klassiek te zijn, ‘jezelf’ juist te relativeren in plaats van dat ‘jezelluf kunnen zijn’ – met staatsagressie als bescherming- het hoogste goed zou zijn. Die atomiserende ideologie, dat is wat de essentie is van hun regenboogbanier.

Het neomarxisme/liberalisme dat hun overheid oplegt uit naam van nondiscriminatie en CO2-politiek, het is tegengesteld aan wat de Bijbel leert over je opdracht als mens. Namelijk dat ‘jezelf’ zo belangrijk niet is.

‘Heersen’ is in Bijbelse context juist positief

God’s dienaresse
Juist de orthodoxe kerken zouden hier een gezonde tegenkracht kunnen bieden. Maar daar houden ze vast aan een beperkte lezing van de Romeinen-brieven van Paulus.

In protestantse kringen wordt vaak naar de Romeinen-brieven verwezen om absolute gehoorzaamheid aan hun overheid te prediken. Die zou ‘God’s dienaresse zijn, U ten goede’ (13:4), maar het lijkt me stug dat Paulus de toenmalige Keizer Nero als God’s dienaar zag. Misschien als voertuig van God’s heilsplan, niet als iemand die je in de leugen en liederlijkheid moet navolgen.

Bijvoorbeeld omdat het getal 666 met de naam van die keizer in verband is gebracht. Of denk aan de orgies en moordpartijen vierende Caligula, waarover Penthouse nog een pornofilm maakte in de jaren ’70. De pijpscene van twee meisjes op 1 gezwollen lid met cumshot is nog bijgebleven, wanneer Caligula de vrouwen van de senatoren heeft gedwongen zich te laten prostitueren.

Ik dacht oprecht met mijn goede gedrag, zo na The Gladiator met een ‘gewone’ historische film te maken te hebben, toen ik ‘m kocht. 🙂  Caligula wordt op het eind zelf doodgestoken.  Je kunt je wel afvragen wat erger is om af te beelden, wapengeweld, of mannetjes en vrouwtjes die het met elkaar doen. Bij het ene maak je anderen dood, bij het andere ben je in staat nieuw leven te maken.

Toch maakt de Bijbel meer drukte over wat ze ‘hoererij’ noemen, dan over de militaire dienst waarin je anderen moet doden voor territorium. Jezus verbood de soldaat die bij ‘m kwam ook niet om nog militaire dienst te verrichten. We zullen zo verklaren waarom…

De Romeinen waren meesterlijke ingenieurs die al beton toepastten

‘Onvruchtbare werken van de duisternis’
Keizers lieten zichzelf sinds Julius Caesar vergoddelijken nadat de Romeinse republiek in burgeroorlogen was gesneuveld. Maar de dood overwinnen ze niet. Wanneer je als nieuw geloof dus een Mensgod aanbidt, de Gezalfde (Christos), dien je die van de Keizerverering van de Romeinen te onderscheiden.

De mensgod Christus die door Paulus werd omschreven als overwinnaar op de dood, die kon iets dat die zelfverklaarde Romeinse Godmensen niet konden: Waarlijk opstaan. Hallelujah.

In deze zondagspreek bespreken we die brieven die  Paulus aan de piepjonge gemeente christenen in Efeze stuurde. Paulus is een theologische geweldenaar, die precies weet hoe hij dit kersverse geloof kan ontdoen van de leer van de Hellenistische cultuur om hem heen sinds Pythagoras en Plato: gnosis.

Gnostiek betekent ‘geheime kennis’ of iets in die trant, en bewust danwel onbewust trappen veel zogenaamde ‘wakkere mensen’ daar weer met open ogen in.

De Gnosis leert een elite van ingewijden, die kennis deelt met elkaar die door het klootjevolk niet begrepen wordt. Sinds Plato zien zij het lichaam als ‘kerker van de ziel’. Gnostici, waaronder ook satanisten behoren, die willen zich bevrijden van die kerker.

Lees hierover bijvoorbeeld ook Michael Onfray, ‘Christelijke Hedonisten’. Een manier om je uit die kerker te bevrijden is via de wijze van Caligula, via liederlijkheid, een lijn die rechtstreeks doorloopt naar Markies de Sade en moderne kindermisbruikers. Bevrijding door liederlijkheid, sodomie, de ‘onvruchtbare werken van de duisternis’ waarover Efeziers spreekt.

Je lichaam is een tempel van de heilige geest, geen ‘kerker van de ziel’

Lichaam als Tempel
Maar dankzij Paulus en zijn bekering tot Jezus de Christus,  is je lichaam een Tempel van de Heilige Geest, in plaats van een kerker. De tempel van het geloof van Juda (en Benjamin, de overige 10 stammen zijn ‘verdwenen’) zal door de Romeinen in het jaar 68 verwoest worden. Maar de christenen verplaatsen dankzij de Gezalfde, God die mens werd, de tempeldienst naar het eigen lichaam.

Zo vinden we toch een mooie aansluiting bij Leviticus, de voorschriften voor de tempeldienst. Efeziers 5 plaatst Jezus Christus – zoals we al bespraken in Exodus en Leviticus- rechtstreeks met die dienst in verband:

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Die aangename geur van God, ‘reuk die tot rust brengt’ volgens de Naardense vertaling, daar draait het om. God’s afschuw van de zonde moet uitgewist worden met een toenaderingsoffer. Dankzij Jezus Christus is het nu gebeurt met al dat geoffer in een Tabernakel en later de tempel. We zijn nu allemaal zelf (in theorie) wandelende tempeltjes:

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.

Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

Zo’n Tempel van de Heilige Geest beklad je ook niet met graffiti.

Illuminati-tempel Berchtesgaden, Gnosis, geheime kennis

Dwaze praat en lichtzinnige taal
De kern van die omdoping van ‘kerker van de ziel’ tot ‘Tempel van de Heilige Geest’ bij je lichaam, is dat je een Heilige plek betreedt. De Engelen benijden ons om onze lichamen. Die lichamen moet je heiligen, zuiveren van wat niet van God is. Anders heeft het kwaad aangrijpingspunten op je.

Wanneer ik als schrijver, entertainer en prozaist dan ‘dwaze praat en lichtzinnige taal’ bezig, met wat voor functie ook, open ik ook een flank voor de Boze- het Ministerie van Staatsterreur-  om mij aan te vallen.

Een vrijplaats om op die zinnen te focussen in juridische context, en niet de inhoud van de vele duizenden artikelen die je schreef. Je zet een deurtje open, net als wanneer je dat doet als je occultisme in je leven toelaat, of wanneer je drugs gebruikt. Zoals Efeziers uiteenzet na vers 15 moet je houding zich onderscheiden:

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.

Vervolgens schrijft Paulus dat je niet aan dronkenschap moet overgeven, zoals bij de orgies van de Romeinen die ter ere van Bacchus zich kapot zopen:

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.

‘Aan elkaar onderschikkend’ is wat de Naardense vertaling maakt van het woord ‘onderdanig’. Dienend optreden. Hoewel ik mezelf graag op tv mag zien, en  content kan zijn met mezelf, moet je dat vertrouwen in je oratorische gaven en kennis dus in dienstbare zin gebruiken.

Niet voor ‘jezelf’, want die Bermuda Driehoek verdwijnt alles in en levert nooit werkelijke vrede op. Of voor het geld, dat niet belangrijk is maar er wel moet zijn.

Illuminati-tempel Berchtesgaden

Nobody’s Wife = Anybody’s Whore
In de rest van Efeziers 5 lezen we dat de vrouw ondergeschikt moet zijn aan de man, wat blasfemie is in de kerk van het modernisme/liberalisme. Maar logisch is het wel. Een vrouw die niet tegen haar man opkijkt, die het gevoel heeft met een sukkel te zijn, die gaat zich onveilig voelen en begint dan hysterisch en onredelijk te doen vanuit dat gevoel, tot ze hem minacht omdat hij capituleert, of wegvlucht.

In Friesland gaat bij de vrouw dan het haar er af tot bloempot, de kont dijt uit tot plofkip. De gecapituleerde man sjokt daar achteraan en leeft toe naar Formule 1 kijken op televisie, badend in een roes van alcohol roepend dat ‘we’ gewonnen hebben:  Wanneer een Limburger miljonair een honderdste seconde sneller dan een Engelse miljonair van een ander automerk zijn rondje reed.

Die ellende is te voorkomen, aldus de Efeziers-brief van Paulus. Hij dwingt je weer ten aanzien van relaties je moderne bril af te zetten, waarin ‘onderdanig aan’ een negatieve klank kreeg.

Volgens de moderne staatsgodsdienst, het seculier liberalisme/marxisme (ik zie geen verschil) moet iedereen namelijk ontworteld worden, ‘vrijgevochten’ en in die vrijheidsstrijd door ‘de staat ‘ beschermd worden met nondiscriminatie. Gij zult niet waarnemen wat gij ziet = nondiscriminatie.

Oftewel, mensen moeten geatomiseerd worden tot unieke ‘jezellufjes’ beschermd door hun overheid: Verdeel mensen in elementaire deeltjes, vernietig de natuurlijke verbanden = liberalisme. Dus zijn er alleen al in Nederland miljoenen mensen die zich ‘depressief’ noemen.

Logisch, vanuit Bijbels perspectief gezien. Een vrouw die zingt dat ze ‘Nobody’s wife’ is, die strijdkreet van het atheisme-liberalisme, die wordt vervolgens ‘Anybody’s Whore.’  En als ze eenmaal door de hele wereld zijn uitgewoond op zoek naar wat ze nooit vonden, eindigen ze eenzaam met wat katten, ze beginnen Linda te lezen en ze gaan posters plakken voor de Partij voor de Dieren.

Tempelberg

Hij voedt en verzorgt het
Gezag moet je verdienen. Omgekeerd moet je volgens de Efeziers-brief hoofdstuk 5 als man je vrouw liefhebben als je eigen lichaam, het voeden en verzorgen, zo leert de ongetrouwd gebleven Paulus.  
Zoals Jezus aan het hoofd van de gemeente staat (Naardense Vertaling), zo behandel je elkaar als tempel, niet als kerker van de ziel waarmee je wat aanrotzooit:

Zo zijn ook de mannen verplicht de eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen, want wie de eigen vrouw liefheeft, heeft zijn eigen lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, nee hij voedt het en verzorgt het, zoals ook de Gezalfde de vergadering, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.

Je mag een vrouw dus niet ‘gebruiken.’ Als een ding. Het is geen kerker van de ziel, geen toilet waarin je wat je behoeften doet. Let op, dat is het ideaal dat staat beschreven in het besef dat we allen zondaars zijn. Want Paulus vervolgt:

Daarom zal een mens, vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en zij zullen zijn, die twee tot 1 vlees. Dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de vergadering. In elk geval met ook gij, ieder in het bijzonder, zijn vrouw zo liefhebben: als zichzelf, EN OPDAT DE VROUW DE MAN KAN EERBIEDIGEN.

Bornwird, christelijk kerkje uit de 9de eeuw waarin we de geschiedenis van een ander volk hervertelden

Gezag moet je verdienen
Je mag dus als man geen sukkel zijn van Paulus. Het christelijke huwelijk is zo – in haar theorie- het meest vrouwvriendelijke instituut dat ooit is uitgevonden, dat je de man dwingt aanwezig te blijven, zijn best te doen, in plaats van dat hij wegvlucht bij zijn ontevreden wijf. Of nog erger, dat hij capituleert. Hele supermarkten op de zaterdag zie je volstromen met zulke stellen.

Ontevreden wijf + gecapituleerde man. Zo zielig.

De Bijbel is geschreven om mensen gelukkiger te maken door te worden zoals de Schepper je bedoelde. Niet om ze te doen ontsporen door onbeperkt ‘jezelluf’ te kunnen zijn. Je hebt autoriteiten nodig, ook zo’n beladen woord. Noem het Goede Voorbeelden, dat je ziet ‘zo kan ik worden, ha geweldig’.

Noblesse Oblige. Als man moet je het eigen gezag ook kunnen afdwingen, door het moreel te verdienen. Zo hebben we nu ook een ‘bevoegd gezag’ maar geen ‘bekwaam gezag’ meer, niet iets dat je als volk nog respecteren of gehoorzamen kan. Die bende criminelen en leugenaars van het Rutte-regime.

Hoe ver staat dat regime af van het rechtvaardig koningschap dat de Bijbel doceert..

Zo leven we in een maatschappij waar de vertrutting heeft gezegevierd. Misschien omdat juist de ‘manliness’ die Harvey Mansfield beschrijft is weg-gepornoficeerd door het liberalisme, zodat de Libido weg-ebt. Dat je vlucht (multi-relaties, porno, onaneren) of capituleert, in plaats van je als man naar Bijbels beeld ontwikkelt, klassiek in plaats van modern wilt zijn.

Een Urker mannenbroeder stelde me voor geduldig te zijn als Job, moedig en sterk als Simsom, en wijs als Salomo. Heerlijk, zo anti-modern, maar een mooie opdracht. Of de ‘wakkere dames’ die mij deze bemoedigingsbrief stuurden Efeziers ook helemaal lazen en ondersteunen…

Maar we waarderen jullie gebaar en gebed. Heb een goede zondag.

3 Replies to “‘Ontwaak, jij die slaapt’ (Efeziers 5:14)”

 1. Dank je Rypke. Uit mn hart gegrepen.. Rom13 lees ik in de context van het hemels koninkrijk, wat op aarde gevestigd zou worden, wat in die tijd ‘aanstaande’ was. Die beloften zijn toen niet tot vervulling gekomen omdat Israël de boodschap en de belofte van het komende koningschap niet geloofde en zich niet bekeerde. Lees Hand 3vs19-21 en Hand.28vs28. De Messias is vooralsnog niet teruggekeerd omdat de stammen nog onder de vloek van de verblinding leven (Hand.28vs26-27 naar de profetie uit Jesaja 6), dus heeft Hij ook geen ‘dienares’ ingesteld om de orde te bewaren, omdat Zijn Koninkrijk uitgesteld is. Uitgesteld, omdat God Zijn beloften vroeg of laat letterlijk zal vervullen. Stad en tempel werden echter verwoest, en de ‘Zaligheid is naar de heidenen gegaan’ zoals Dr. Lucas Paulus citeert aan het eind van de Handelingen. Tot op zeker moment, wellicht in de nabije toekomst, een overblijfsel van Zijn volk in benauwdheid zich weer tot Hem zullen wenden. De ‘Redder der wereld’ zal naar de aarde komen (Zacharia 14vs4), om alsnog het Koninkrijk op te richten waarin alle 12 stammen weer bij elkaar gebracht zullen worden. Dat zal het complete Israël alsnog tot hun roeping komen. Niet door Zionisme of verborgen genootschappen, maar onder leiding van Koning Jezus, de Christus van Israël, voor alle mensen en alle volken.

 2. Hallo,

  Leuk interessant onderwerp.
  Ik denk dat alles wat met dit onderwerp te maken heeft, te maken heeft met het licht.
  Maar is de betekenis vanl het licht dan iets wat mensen bepalen of is het verstandig om te kijken wat God ermee bedoeld?

  Psalmen 119:105
  Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.
  Hier is het Woord een licht, Yeshua is het Woord wat JHWH spreekt, levend gemaakt.

  Spreuken 6:23
  Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;
  Hier is de (wat vertaald is in wet) maar er staat in het Hebreeuws Torah, wat afkomstig is van Yarah, wat ook vertaald wordt in ‘de late regen’. Het is het water wat leven geeft , en zo is het gelijk aan het Woord want Yeshua is het levend water. Dat dit ook niet anders kan komt omdat de Hebreeuwse letter betekenissen hetzelfde zeggen.

  Ps.119:172 Mijn tong zal spraak houden van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid.
  Zijn geboden zijn rechtvaardigheid, toen Abraham JHWH gehoorzaamde in geloof werd dat gerechtvaardigd.

  Jesaja 5:20
  Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!
  Dan hier 1 van de waarschuwingen om het Licht, ‘de Wet’, rechtvaardigheid, het Woord niet te verdraaien, te veranderen, of tot niets te stellen.

  Math.7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
  Wat is de Wil van de Vader => Zijn Woord doen precies wat Yeshua zegt ‘doe wat ik heb gedaan’ precies wat alle discipelen zeggen ‘volg Hem na’

  22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
  23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
  Ten eerste; Yeshua heeft het hier tegen een groep mensen, welke groep kan Hij hier bedoelen? welke groep mensen zullen of denken iets te claimen door iets te doen “in Zijn naam”.
  ten tweede; met Bijbelse ongerechtigheid is nu bekend dat dat hetzelfde is als Zijn geboden, maar de Nederlandse vertaling zegt niets over hoe het er werkelijk staat! er staat nl in het Grieks Nomos oftewel mensen zonder de Wet oftewel wetteloze.
  Vraag; is met de komst van Yeshua zoals de kerk zegt, de Wet afgeschaft of gelooft u werkelijk dat Hij/Woord/licht/gerechtigheid niet veranderd?
  Is het niet vreemd dat alle Profeten continu tegen het volk proclameren om terug te keren naar YHWH, Zijn Woord en Wet, en het eerste wat Yeshua zegt: bekeerd u oftewel keer terug.
  Vind u het niet vreemd dat op de allerlaatste blz de laatste drie zinnen van het zg ‘oude’testament door Mal. gesproken wordt om de boeken van Mozes niet te vergeten en dat hij Johannes de doper aankondigt?
  Tja….

  Groet Raymond

 3. WEF Great Reset = Rothschild Policy

  In his apocalyptic Tale of the Anti-Christ, which was subtitled ‘A Fable of the Deceiver’, Vladimir Solovyov warned of an evil force that sought to conquer Christian Russia.

  Solovyov wrote about the signs of the Satanic deceiver in The Open Path to World Peace and Welfare.

  The Antichrist, he said, would be a seemingly well intentioned person who promised freedom but delivered slavery; preached universal rights but imposed tyranny; promoted world government to vanquish war for peace; and preached scarcity over abundance.

  The devils (WEF, Rothschild and Rockefeller Agents), he observed, were radicals, reformers, and revolutionaries who promised enlightenment, peace, and prosperity while delivering destruction, poverty, and eternal darkness.

  As aspiring world tyrants, the Rothschilds attempt to fulfill the agenda.

  Sounds Familiar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *