Stikstofterreur Vlaamse overheid treft 9 eeuwen oude abdij

De Abdij van Averbode heeft nog steeds 1500 hectare aan landerijen

De boerderij met 130 melkkoeien van de 9 eeuwen oude Abdij van Averbode in Vlaanderen moet voor 2025 sluiten van de Vlaamse regering. Dat meldde de Vlaamse Landmaatschappij de Abt Marc Fierens in maart per brief.

Dat komt omdat zij zijn aangemerkt als 1 van de veertig resterende ‘rode’ bedrijven die teveel stikstof zouden uitstoten, die nu ‘piekbelaster’ worden genoemd. De industrie wordt tegelijk ongemoeid gelaten, zo toont de Conceptnota PAS van de Vlaamse overheid van 22 februari dit voorjaar. 

Net als in Nederland volgt de Vlaamse stikstofterreur op een rechterlijke uitspraak, waarmee hun PAS werd vernietigd op basis van de door Nederlanders ingevoerde Habitatrichtlijn (1991), bekend als ‘The Dutch Directive’.

De Abdij van Averbode

Vlaamse rechter volgt Nederlandse voorbeeld
De Vlaamse overheid heeft voor haar stikstofbeleid sinds 2014 de zelfde naam als de Nederlandse Programmatische Aanpak Stikstof. (PAS) Bij ons sneuvelde die zogenaamde derogatieregeling- extra stikstofruimte voor uitbreiding bedrijven buiten het gestelde emissieplafond- door het Stikstofarrest dat Johan Vollenbroek zijn actiegroep MOB afdwong bij de Raad van State afdwong in mei 2019 op basis van de Habitatrichtlijn (artikel 6 lid 3).

Vlaanderen kreeg haar eigen Stikstofarrest op 25 februari 2021 toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning afschoot van een kippenboer in Kortessem in Vlaams Limburg. De Belgische rechter oordeelde, net als in Nederland dat het stikstofbeleid niet zou voldoen aan de Habitatrichtlijn (artikel 6 lid 3). De Belgische rechter volgde dus het Nederlandse voorbeeld.

Sindsdien is hun PAS dus ook ongeldig verklaard op basis van dit zelfde artikel, en moet de Vlaamse regering stikstofruimte vinden. Dat doen ze door het probleem op de landbouw af te wentelen, net als in Nederland. De industrie blijft ongemoeid.

De maatregelen maken onderdeel uit van de 2030 Agenda, als ‘deadline’ staat steeds de datum 2030 vermeld, waarop gestelde emissiereducties ‘gevat’ moeten zijn.

‘De Industrie is niet gevat, aldus de Vlaamse overheid. Departement Omgeving. De Deadline, 2030 is niet toevallig maar 2030 Agenda

Dat is ook de datum waarop de Europese Commissie 55% reductie in welvaart (CO2) wil realiseren, en 10 procent reductie van landbouwgrond. Dat staat in de Biodiversity Strategy (2020) onderdeel van de Green Deal. In Nederland koopt hun overheid daarom tenminste voor 100 duizend hectare boerengrond weg.

Dat staat in het advies  (Quick Scan) dat het Planbureau voor de Leefomgeving gaf met Wageningen UR, waarnaar de Stikstofminister op 8 april verwees in een Kamerbrief.

Hoewel Vollenbroek dus als eenzame idealist werd geportretteerd, past zijn winst bij de Raad van State dus in lopend beleid van de Europese Commissie, die op haar beurt voort de Green Deal zich conformeert aan de 2030 Agenda van de Verenigde Naties. Zo kregen regeringen een juridische stok om boeren mee uit bedrijf te slaan, waar zij uit vrijwilligheid niet zouden zijn gestopt.

Ook kwam zo door de juridische ‘noodzaak’ de politieke druk beschikbaar om de tientallen miljarden euro’s gemeenschapsgeld aan te wenden voor boerengrondopkoop.

Boeren wegpesten is SDG15

Top 100 en Rode Lijst met Piekbelasters
De Vlaamse regering stelde net als de Nederlandse regering met haar ‘Stikstof Top 100’ een lijst op met ‘Rode’ bedrijven, nu Piekbelasters genoemd. Die moeten voor 2025 verdwijnen. De Abdij van Averbode is 1 van de slachtoffers van dit door een juridisch bezwaar ontstane probleem.

In de Vlaamse krant De Standaard stelt de abt Marc Vierens dat de abdij ‘een dode plek’ zou worden zonder de boerderij. Ze gebruiken de melk voor productie van abdijkaas en roomijs. De abdij zou in 2015 nog in stikstofreducerende maatregelen hebben geinvesteerd met een emissiearme stalvloer, en daarbij 2,5 miljoen euro hebben geinvesteerd.

De Vlaamse overheid deelt kaarten met kleuren uit aan bedrijven die zij als stikstofuitstotend hebben aangemerkt.  In 2014 werd de abdij als Oranje-bedrijf aangemerkt. Daarop heeft de abdij in modernisering van de boerderij geinvesteerd. De Abt noemt de aankondiging ‘choquerend’, nu ze vernemen dat ze als ‘rood’ bedrijf zijn aangemerkt. In 2015 waren er 58 boerenbedrijven als ‘rood’ aangemerkt. Daarvan zijn reeds 18 gesloten.

De kerk van de Abdij van Averbode.Na de Franse Revolutie in 1794 werd deze abdij opgeheven en verkocht

Ook bij Vlamingen is ‘veranderingr’ zelfde als ‘schade’
De Abdij van Averbode zou haar boerderij voor 2025 moeten sluiten, na negen eeuwen lang een boerenbedrijf met koeien te hebben gehad. Dat zou volgens de Vlaamse overheid nodig zijn voor ‘de’ natuur. Namelijk de natuur van door de Vlaamse (en bij ons Nederlandse) naturaucratie, de soortjes waarvoor zij betaald krijgen om moeilijk over te doen. Terwijl brandnetels en bramen veel waardevoller zijn voor de soortenrijkdom dan schrale heide, beweert men dat ‘de’ biodiversiteit’ verarmt

Turnover, soortvervanging wordt zo als ecologisch probleem geschetst, en (versnelde) natuurlijke successie. Net als in Nederland worden zo beweringen en verhaaltjes de basis van natuurbeleid, omdat ‘verandering’ gelijk staat aan ‘schade.’

Te veel voedingsstoffen of ‘vermesting’ (of ‘eutrofiëring’). Planten die van stikstof houden, zoals brandnetels, bramen en gras, groeien daardoor veel sneller. Ze overwoekeren planten die minder stikstof nodig hebben, zoals heide en andere zeldzame plantensoorten. Daardoor verdwijnen niet alleen die planten, maar ook de insecten en vlinders die van die planten leven. Vervolgens verdwijnen hierdoor ook de vogels die van die insecten leven.

Brandnetels zijn waardevolle waardplanten voor vlinders als de Atalanta, de nachtegaal broedt er in. Daarnaast hanteert de Vlaamse overheid nog de aluminium-hypothese uit het zure regentijdperk van de jaren ’80, waardoor men – naar in de jaren ’90 bleek- ten onrechte aannam dat het Grote Bossterven zou plaatsvinden:

Stikstofdepositie zorgt naast vermesting ook voor verzuring. Verzuring is het proces waarbij stikstof- en zwavelverbindingen uit de lucht leiden tot een daling van de pH van de bodem en het water. Hoe lager de pH, hoe zuurder de bodem of het water. In een verzuurde bodem komt aluminium in oplossing, hetgeen toxisch kan zijn voor planten. Daardoor verloopt de opname van voedingsstoffen (calcium, magnesium en kalium) door plantenwortels moeilijker.

‘Natuurlijk evenwicht’ bestaat volgens Departement Omgeving

Zuhal Demir, echte Vlaamse naam
Net als in Nederland verzuimt men om een neutraal ijkpunt te geven, een nulsituatie waarmee je ‘schade’ van ‘verandering’ kunt onderscheiden. Ook de Vlaamse overheid hanteert de ‘KDW’ (kritische depositie waarde) waarin je geen onderscheid kunt maken tussen verandering en schade. Omdat er nooit nulsituaties zijn opgenomen, behalve ‘vroeger was het beter’…

Net als bij de Nederlandse overheid hanteert hun overheid beweringen en verhalen, zelfs ‘het natuurlijk evenwicht’ zou verstoord raken door stikstof.

Zoals ik al beschreef voor het Vlaamse wetenschapsblad EOS heeft dat natuurlijk evenwicht nooit bestaan. De term is een metafoor, die volgens meer wetenschappelijk georienteerde ecologen (bv Pickett & Kolosa in ‘The theory of nature and the nature of theory’) vervangen dient te worden door ‘de flux van de natuur’.

De Nederlandse staatsomroep Een Vandaag bij de Avrotros (NPO) bejubelde op 18 april de ‘voortvarende’ aanpak van het non-existente stikstofprobleem door Omgevingsminister Zuhal Demir, als voorbeeld van hoe je gemakkelijk 40 veehouderijen kan sluiten als je maar wilt:

Zij is niet van pappen en nathouden en pakt nu door.

“Dat hebben we te lang gedaan in Vlaanderen. Misschien hebben we te veel rekening gehouden met specifieke belangen. Maar er is ook het algemeen belang van alle Vlamingen en van de natuur. En die natuur staat er slecht bij.”

Spiegelvijver Abdij van Averbode

Revolutionairen vallen klassieke cultuur aan met bureaucratie
De NPO liet de getroffen Abdij van Averbode onvermeld. Dat kon je- grapje- niet in de Avrobode lezen. Vervolgens bejubelt de Avro/Tros de vermeende bestuurlijke daadkracht (tirannie), ten opzichte van de houding die de Nederlandse Stikstofminister zou tonen:

“Ik lees in de Nederlandse pers dat ze in Den Haag naar ons kijken: moeten we ook niet wat dwingender worden? Vrijwilligheid is niet altijd de weg om tot concrete resultaten te komen. Ik denk dat als wij alles hier op vrijwillige basis zouden doen, geen enkele veehouder gaat zeggen: ik ga nu sluiten, want het is toch wel erg, stikstof en natuur”, zegt minister Demir.

De ernst is dus een juridisch probleem, veroorzaakt door overheids-gesubsidieerde actiegroepen en de Habitatrichtlijn. Die richtlijn werd onder Nederlands EU-voorzitterschap ingevoerd in 1991, door geestverwanten ter extreem linkerzijde van Vollenbroek als Hemmo Muntingh. Die bestierde tevens de aan de Club van Rome gelieerde lobbyclub Globe Legislators, dat nu in Brussel zit gevestigd.

De overleden monniken van Averbode uit de tijd van de katholieke renaissance na 1815

Inmiddels kreeg de abdij zoveel media-aandacht dat de abt nauwelijks nog aan zijn gewone werk toe komt, zo blijkt uit navraag bij de Abdij. De katholieke actiegroep ‘Cultuur onder Vuur’ van Hugo Bos noemt de aankondiging een ‘verraad’ van de centrumrechtse regering (Nieuw Vlaamse Alliantie) die de zelfde kant op zou gaan als de VVD in Nederland.

Opmerkelijk is dat Demir lid is van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) is, de grootste regeringspartij van Vlaanderen. N-VA begon in de jaren 2000 als een centrumrechtse partij. Partijleider Bart De Wever noemt zich conservatief en citeert Cicero en Edmund Burke.

Maar macht corrumpeert, zo leren deze denkers, en dat heeft N-VA ondervonden. De partij gaat nu vol voor linkse projecten als lhbt-indoctrinatie in het onderwijs, hogere belastingen en stikstofterreur in de landbouwsector. Hetzelfde traject als VVD in Nederland gevolgd heeft.

Directe lijn Franse Revolutie naar Klimaatrevolutie
De Abdij van Averbode beschikt nog over 1500 hectare land. Dat is sinds de Franse Revolutie (1789) niet gangbaar meer. Veel abdijen verloren hun bezittingen toen de Franse revolutionairen De Lage Landen binnenvielen onder het motto ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ en Ni Dieu Ni Maitre. 

De Abdij van Villers la Ville bij Brussel werd volledig vernietigd door dit Rode Atheisme, de Nederlanden werden toevlucht voor de Trappisten uit de Franse La Trappe-abdij. Daarom wordt in de Lage Landen nu dat goddelijke bier gebrouwen.

VIllers la Ville

Zoals Cultuur onder Vuur schrijft:

De Revolutie heeft geleerd dat weerstand makkelijker te overkomen is met kafkaëske bureaucratie dan met de guillotine. Het eindresultaat is, als het aan de Revolutie ligt, evenwel hetzelfde: de onteigening en opheffing van de kloosters. Daarmee dreigen de dragers van de christelijke beschaving in Europa te verdwijnen. Godzijdank hebben zij eerdere revoluties overleeft. Laten we hopen en bidden dat ze ook het einde van de klimaatrevolutie zullen zien.

Complicerende factor ditmaal, is dat Paus Franciscus de Klimaatrevolutie steunt en de 2030 Agenda van de Verenigde Naties. In zijn Groene Encycliek verwijst hij ook naar een ‘natuurlijk evenwicht’ dat zou bestaan. Met haar steun aan de CO2-revolutie helpt de katholieke kerk dus haar eigen graf graven.

One Reply to “Stikstofterreur Vlaamse overheid treft 9 eeuwen oude abdij”

 1. VATICAN POLICY = ROTHSCHILD POLICY = EU POLICY

  2020
  Pope & Rothschilds partner with “Guardian” CEOs $10 TRILLION.
  Pope Francis has partnered with Lynne Rothschild and top corporations, the global banks to “redefine capitalism” for “inclusive capitalism.” The nominated “Guardians” of the new Vatican Council for Inclusive Capitalism include a Rothschild, Visa, Mastercard, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Dupont, and Johnson & Johnson.

  Who believes this shit?
  Capitalism lifts people out of poverty and powers global innovation and growth. But to address the challenges of the 21st century, capitalism needs to adapt. Through our commitments, actions and solutions, the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican will create stronger, fairer, more collaborative economies and societies, ultimately improving the lives of countless millions of people across the globe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *