Hanke Bruins-Slot (CDA) liegt, nauwelijks geweld tegen politici

Persbericht I&O, de onderzoeksprostituees van hun overheid: Lies, Damn Lies, Statistics

Het Noord Hollands Dagblad kopte de voorpagina gisteren: de helft van politieke ambtsdragers zou met geweld en intimidatie te maken hebben gehad, er zou een trend van een ‘verdere toename’ zijn, van 40% van ambtsdragers (lokaal) naar 67%.

Dat meldde de krant op gezag van een persbericht van Hanke Bruis-Slot (CDA) haar Ministerie van BZK. Wie de gegevens bestudeert (Monitor Integriteit en Veiligheid 2020/2022), waarop Bruins zich baseert van I&O-research ziet: 

Er vindt vrijwel geen geweld door burgers tegen openbaar bestuurders plaats, slecht 2% van bestuurders is tussen 2014 en 2020 ooit eens aan zijn jasje getrokken, in 2022 slechts 3% (geen statistisch significante toename bij vijf meetmomenten). Omdat fysieke agressie ontbreekt nam het aantal aangiftes juist AF van 2014-2020 van 14% naar 8%.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Netwerk Weerbaar Bestuur in de markt zetten
Het Ministerie en I&O-research en de Wethoudersvereniging, fabriceren dus een kunstmatige ‘trend’ door de definitie van ‘agressie’ te verruimen: een lul een lul noemen op Facebook of een grapje is al ‘agressie’ die toeneemt. Zo kan de dader – een liegende en stelende overheid- zichzelf als slachtoffer profileren.

Dat Hanke Bruins Slot een leugenares moet zijn (door dit te schrijven laat ik ‘agressie’ toenemen tegen openbaar bestuurders, komen we zo op terug), weet ik nog doordat ik in april schreef over de toekenning van 100 miljoen euro aan een Netwerk Weerbaar Bestuur.

In die tendens over ‘veerkrachtig’ (resilience) en ‘weerbaar’ bestuur, om het gehele openbaar bestuur 1 kant op te krijgen, zie je de afdruk van de 2030 Agenda (dit is SDG Doel 17, partnerships for the goals), net als de bestuurlijke modekreet ‘ondermijning’..

Daarin past ook het pact dat 18 burgemeesters dinsdag in Friesland met alle bestuurslagen inclusief Waterschap Friesland sloten: ‘Friese Norm’.. De ‘1-Overheid’-gedachte behelst de afschaffing van de Trias Politica… Via allerlei ‘netwerken’ en ‘coalities’ -oftewel massavorming- ontmoedig je zelfstandig denken, zodat je overheidslagen meer topdown kunt aansturen, via de wortel (subsidie) en de stok.

‘Ondermijning’…= oorlog tegen burgers opvoeren voor het internationaal klimaatsocialisme ( 2030 Agenda)

Op 8 maart werd op basis van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 ook al geroepen dat agressie tegen politici toe zou nemen. Terwijl de gegevens van I&O- voor zover die statistisch zijn te valideren- die bewering helemaal niet staven. Daarover gaat de Online Cursus Bullshitdetectie van deze week.

Bron screenshot: I& O Research Steeds minder aangifte door bestuurders, omdat incidenten niets voorstellen

Minister wil dat politici sneller aangifte doen
Waar Hanke Bruins Slot zich op zegt te baseren is een in 2020 (…)ingestelde Monitor Integriteit en Veiligheid bij hun openbaar bestuur. Dat wordt verzorgd door I&O-research, en je kunt dat onderzoek voor 2022 hier lezen. Het bureau beweert dat er een groei in geweld zou zijn, zo kopt hun persbericht.

Maar wie nauwkeuriger kijkt naar hun eigen gegevens, ziet dat je in statistisch opzicht op basis van beschikbare gegevens niet van een groeiende geweldstrend kan spreken. Van 2014 tot 2020 kreeg 2% van ambtsdragers met een fysieke vorm van agressie te maken, geen stijging. De nu gerapporteerde 3% kun je niet rapporteren als statistisch significante trend.

In het I&O-research-onderzoek van 2020 staat zelfs letterlijk, dat er vrijwel geen fysiek geweld tegen politici en openbaar bestuurders plaatsvindt, zodat ze dat niet in het onderzoek opnamen:

Fysieke agressie niet opgenomen vanwege gering aantal waarnemingen

Bovendien nam het aantal aangiftes door openbaar bestuurders vanwege bedreiging, intimidatie of geweld juist af van 2014 tot 2020. (14% naar 8%) De meeste bestuurders doen geen aangifte omdat de incidenten niets voorstellen. Blijkbaar wil het Ministerie van BZk de aangiftebereidheid onder openbaar bestuurders opschroeven zodat ze een trend van agressie kunnen fabriceren.

Bron screenshot: I&O Research. Er werd zelfs niet naar gekeken, domweg omdat fysieke agressie nagenoeg non-existent is

Ook ‘kwetsen’ (subjectief, een gevoel) is al ‘agressie’
Zo verruimden ze de definitie van ‘agressie’ zodat ‘een lul een lul noemen’ op het internet en zelfs ‘kwetsen’ al agressie heet. Zo fabriceren ze dus uit een non-existent probleem een ‘trend’ die in werkelijkheid niet op verifieerbare gegevens leunt, in de woorden van I&O-Research:

Diverse vormen van verbale agressie zoals schelden, schreeuwen, kwetsen of discriminerende opmerkingen komen echter nog altijd het meeste voor. Deze vormen van agressie worden deels geuit in persoonlijke contacten, maar steeds vaker via sociale media en het internet. Door de opkomst van sociale media is de drempel voor mensen om hun ongenoegen of frustratie te uiten richting politici lager geworden.

De drempel is lager dankzij Facebook enz, om eens een loze opmerking meteen te ventileren die je bij even tot 10 tellen voor je had gehouden. Dat is ‘het probleem’ dat Hanke Bruins Slot met meer overheidsagressie tegemoet wil treden. Daarom zie ik nu ook 30 uren dwangarbeid tegemoet, vanwege satire op Facebook tegen een stel stadswachten.

Ze zeggen ook zelf dat er in de tijd van nazimaatregelen als de avondklok meer ongenoegen werd geventileerd via het internet. Maar daarmee toon je niet aan dat de bevolking agressiever is geworden en dus meer repressie vraagt door Hanke Bruins-Slot.

Je ziet- net als bij die agent die bijna een kind doodschoot- dat ze zichzelf als slachtoffer willen profileren, om de eigen verantwoordelijkheid als daders te ontlopen.

Lies, Damn Lies, I&O Research. Definitieverruiming van ‘agressie’ leidt tot ‘trend’

Steeds grovere staatsagressie tegen burgers
IN werkelijkheid heeft hun overheid steeds meer geweld gepleegd tegen burgers, met de kogelregen richting boerenzoon Jouke als voorlopig dieptepunt. Je hoeft maar ‘boeh’ op het internet te roepen, en er staat al politie aan je deur. Flavio Pasquino van BLCKBX kreeg agenten op bezoek, omdat ze vonden dat hij de verkeerde mensen interviewde.

Zelf ben ik mishandeld en opgepakt, en is zelfs mijn DNA afgenomen omdat ik een corrupte klimaatambtenaar, Bouwe de Boer met de dood bedreigd zou hebben. Terwijl ik enkel een Friestalige verwensing bezigde, Dokkumer kantinetaal die door zo’n D66-importer van het Hof letterlijk werd uitgelegd. Ookal gaf mijn raadsman Gerard Spong al aan, dat je die term niet letterlijk moet lezen maar net als ‘krijg de kolere’ als verwensing moet zien.

Je ziet dat hun leugenachtige en corrupte overheid dus de discussie wil verleggen van OORZAKEN van onvrede over openbaar bestuur, naar de gevolgen: dat mensen boos worden omdat ze zien dat openbaar bestuurders- deels uit pure domheid- mensen stelselmatig voorliegen. Of het nu gaat over ‘duurzame’ energie, de effectiviteit van coronamaatregelen, je kunt hun leugenachtige en corrupte overheid zelden op een waarheid betrappen.

Noem ik Hanke Bruins-Slot dus een leugenares in dit artikel, dan heb ik dus volgens de nieuwe definitie van hun overheid weer ‘agressie en geweld’ laten toenemen. Ik heb zo’n leugenares van het Communistisch Dictatoriaal Agressiepact (CDA) genoemd voor wat ze is; een leugenares, zoals het gros van die bende volksverraders van democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer.

Dit zijn de grafiekjes die I&O met Hanke presenteert: een toename van 2 naar 3% kun je statistisch gezien geen trend noemen over 8 jaar met vijf meetmomenten, terwij in 2020 nog geen ‘trend’ zichtbaar was

Conclusie: artificiele trend
Volgens hun eigen meetgegevens MAG en KUN je niet van een trend spreken, die op enigerlei wijze statistisch significant is te noemen. Want het kan ook zijn, dat dankzij nieuw beleid hun overheid meer is gaan turven wie wat zegt op het internet. Dan zie je dus een toename, omdat je plots een nieuw ‘probleem’ creeert door er plots aandacht aan te geven. Terwijl de meeste bestuurder (61%) geen aangifte overwegen omdat ze vinden dat het niets voorstelt.

Laten we dan liever een ander stukje data aanhalen uit de Monitor Integriteit en Veiligheid: liefst 35% van de openbaar bestuurders stelt dat zij collegae zien die het met integriteit niet te nauw nemen: belangenverstrengeling met naasten en vrienden, en misbruik van vertrouwelijke informatie voor privaat gewin.

Een beetje wat Bouwe de Boer bij de Gemeente Leeuwarden doet: die heeft een private stichting, Fryslaan Fossielfraij, wat de VNO-NCW-noord in klimaatjasje is (met oa Trudy Wildeboer in het bestuur), waar hij als publiek functionaris de belangen voor behartigt. En die private stichting is gevestigd op het adres van het Leeuwarder gemeentehuis.

Vroeger zou je zoiets toch ‘belangenverstrengeling’ noemen, of tenminste de schijn daarvan, waarover de Monitor Integriteit en Veiligheid spreekt.

Nu heet dat ‘duurzaamheid’…Spreek je zo iemand daar online op aan, dan komt een arrestatieteam je huis binnenvallen die je met geweld op de grond kwakt, met 180 kilometer per uur als zware crimineel afvoert naar de gevangenis in Leeuwarden.

Zie Blue Tube over excessief politiegeweld

Er is dus maar 1 partij die geweld doet toenemen, en dat zijn dus niet de boeren, burgers en buitenlui. De in Bullshitdetectie getrainde lezer van het Noord Hollands Dagblad, had het met iets beter tussen de regels doorkijken zelf kunnen zien. We citeren het artikel over Bruins-Slot haar non-existente geweldstrend:

Of de verstrekkende coronamaatregelen een oorzaak van de toenemende agressie zijn, kan de minister nu nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat in de coronaperiode een verschuiving plaatsvond van fysieke naar onlinebedreigingen en -intimidatie.

Oftewel: als de overheid je huisarrest geeft en je (horeca)bedrijf kapot maakt doordat BOA’s je tent dichtgooien, ga je ongenoegen ventileren op het internet. Dat had dus het echte nieuws moeten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *