‘Geen omhaal van woorden’… (Mattheus 6)

Doen alsof je ‘deugt’ voor andermans ogen

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse beschaving was. We vervolgende Bergrede-cyclus uit Mattheus 6 en 7 met een bij vergissing overgeslagen stuk uit Mattheus 6.

Hier geeft Jezus aan dat je als Deugmens niet in de hemel kunt komen, zulke mensen noemt hij ‘Huichelaar’. Ook dien je zonder omhaal van woorden te bidden. Een opdracht die met name in Evangelische en Pinkstergemeenten uit de EO-hoek met voeten getreden wordt, zo leert ervaring uit de praktijk. 

‘Kijk ons deugen’…

Jezus wil niet dat je deugmens bent
Bij dit gedeelte van de Bergrede, kun je Jezus lezen alsof je ‘christen zijn’ maar zoveel mogelijk verborgen moet blijven. Dat je niet uit de Bijbelse kast komt, als het ware. En als iemand dan aan je houding, inzet en daden opmerkt ‘hee, die persoon daar heb ik iets aan’, dan is je loon genoeg.

Zo kun je ook deze passage van Mattheus 6 lezen:

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.

Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.

Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Aan de eer van mensen heb je uiteindelijk niks, tenzij ze je verdienmodel zijn en graag betalen om je te zien.

De staties van de kruisweg in het park

Met eigen inspanning komt God’s koninkrijk niet
In precies diezelfde hoedanigheid als deze apocalyptische tijden – kwaad en lijden in de wereld, machtsmisbruik- verzamelden zich de duizenden toehoorders bij Jezus, toen deze zijn Bergrede hield die door tweeduizend jaar tand des tijds is heengesneden.

Jezus predikte tegen de ‘farizeers’, de schriftgeleerden, de deugmensen van zijn tijd die ‘het geloof’ in pacht claimden te hebben, maar die van binnen holle noten waren.

De Bergrede in Mattheus 6 vervolgt, dat je gebed sober dient te zijn;

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Je kunt God niet uit de Hemel bidden om Hem voor je karretje te spannen door eigen inspanning. Sola Gratia, het is een genadegave.

In vele pinkstersektes en protestantse kerken is het juist gebruik, dat ze ‘jezus jezus blijven zuchten’, en dat ze een hele waslijst wensen opdreunen in gebedsgroepen. Terwijl je volgens Jezus met De Gebedskraker van het christendom toekunt. Het Onze Vader.

Orthodox Kruis met torenkraai in Hemelum

De Nieuwe Wereld kun je niet afdwingen
Niet veel later na deze prediking zouden de Romeinen de Joden uit Israel verjagen na de Tempel te vernietigen. De Nieuwe Wereld kwam toen ook niet zichtbaar voor de eerste christenen, die door Nero voor de leeuwen werden gegooid en gekruisigd.

Ze geloofden slechts, en konden zo de beproevingen doorstaan. Het gebed dat Jezus hen naliet, en ons is het Onze Vader

Bidt u dan zo:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Bij de katholieken stopt het dan. De Protestanten bidden verder zoals het ook in de Bijbel staat:

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Wie te zeer zijn best doet met bidden en geen detail wil weglaten, die bidt mogelijk uit een houding dat zijn eigen gebed, de eigen inspanning God moet bewegen. In plaats van dat de vrucht van het gebed een genadegave is. Sola Gratia.

Nimrod, oud kruisvaarders-fort met zicht op Hula Vallei.

Ook als het niet goed voelt, kan het wel goed zijn..
Het Onze Vader gaat nu al tweeduizend jaar rond als een boomerang in eigen gezicht, een oproep tot dagelijks de eigen nieren proeven, nagaan waar nog iets is achtergebleven dat niet van de Vader kan zijn, voor je een ander de les leest (‘Wie zonder zonde is…’):

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Dus moet ik ook J. B. vergeven, hoewel hij dat naar aardse maatstaven niet verdient, gezien wat hij mijn vrouw en mij flikte zonder spoor van berouw, achterbakse nsb’er. Sommige dingen moeten gewoon, ook als je gevoel daar niet naar staat, volgens de Goddelijke Wet van de Vader. Als christen ben ik voor andere mensen tekort geschoten en daarmee voor de Vader. Aan Hem komt de wrake.

Ik kan alleen maar het zondaarsgebed instemmend opzeggen:

Lord Jesus Christ, Son of God have mercy on me, a sinner.

De mantra van de orthodoxie, daar zit het hele geloof in, je bent nooit geestelijk arrivee. Het goede- het Koninkrijk Gods- kan alleen van God komen, niet van jezelf of door te ‘deugen’. De Imitatio Christi, jezelf opzij kunnen zetten in plaats van op een voetstuk. Dat gebeurt vaak vanuit een vals gevoel van slachtofferschap.

Jezelf steeds minder belangrijk vinden, hoort bij een proces van werkelijke  geestelijke volwassenwording. Dat je ook leert schrijven en optreden om anderen te dienen, in plaats van jezelf terug te zien. Een lange weg nog hoor, pfffff, dat smalle pad van Jezus.

Heb een goede zondag

4 Replies to “‘Geen omhaal van woorden’… (Mattheus 6)”

  1. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

    Ook in de RK kerk wordt dit gebed op gezegd zowel in Polen als onder de grote rivieren in Nederland. Misschien alleen niet in de RK kerk Friesland, dat weet ik niet.

    Groetjes W-Friesland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *