‘Ecologische Autoriteit’ nieuw schaakstuk totalitarisme

Fair Climate Fund, werd gelijk met IDH opgericht

Vandaag stelt het Rutte Regime haar nieuwe ngo in, de stichting ‘Ecologische Autoriteit’, gevestigd bij de Commissie MER aan de ‘milieustraat’ van Nederland, de Arthur van Schendelstraat in Utrecht. De door de Ministerraad benoemde ex-directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Hans Mommaas wordt de voorzitter.

Zoals gebruikelijk is ook deze buiten-parlementaire stichting Ecologische Autoriteit weer ‘objectief’ en ‘onafhankelijk’ want alleen ‘de’ wetenschap zou hier maatgevend zijn.

Wie ‘De Psychologie van het Totalitarisme’ las van professor in klinische psychologie Mattias de Smet (Universiteit van Gent), herkent hierin onmiddelijk het zoveelste schaakstuk van technocratische ideologie in, die hij als ‘totalitarisme’ duidt.

Vandaag ingesteld als schaakstuk tegen democratie

De Verlichting ontaardt in Verduistering
Het PBL onder Hans Mommaas (…) adviseerde in 2019 al tot oprichting van zo’n Autoriteit. Die kwam in het regeerakkoord terecht kwam van het Rutte-regime dankzij D66. Het Rutte-regime kondigt die Autoriteit aan als het volgende Ei van Columbus, haar besluit treedt vandaag in werking:

De Ecologische Autoriteit is onafhankelijk (…) en verantwoordelijk voor het toetsen, met het oog op de huidige en beoogde kwaliteit van de beschermde natuur en water, of de essentiële ecologische informatie aanwezig is voor de besluitvorming.

En zij is verantwoordelijk voor het op onafhankelijke wijze beoordelen van de wetenschappelijke onderbouwing op breed ecologisch vlak van de informatie, die benodigd is voor het vaststellen van besluiten over natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s.

De Autoriteit is notabene ingesteld met verwijzing naar een beleidsadvies van Arjen van Hinsberg van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die is met Robert Alkemade ook mede-verantwoordelijk voor de pseudowetenschappelijke misleiding van de Mean Species Abundance (MSA), beter bekend als Sjoemelnatuur (15 procent ‘resterende biodiversiteit’).

Hun advies en het werk van het PBL in het algemeen zijn een blauwdruk van wat de mechanistische ideologie uitwerkt. Dat je mensen van je ideologie overtuigt met cijfers, staafgrafiekjes. Op bladzijde 9 lees je hun advies om een ‘wetenschappelijke autoriteit’ in te stellen, naast de vele adviesclubs en stichtingen die al opereren. Kortom: een nieuw orgaan dat met beroep op sociale autoriteit in beton gegoten ‘Doelen’ (Habitatrichtlijn, KDW) moet verkopen, die koste wat kost gehaald moeten worden.

Blz 9, PBL-advies, vervolgens verankerd door D66 in regeerakkoord

Voorzorgcultuur en controledwang: valse zekerheden
Zoals gebruikelijk is ook deze buiten-parlementaire stichting Ecologische Autoriteit weer ‘objectief’ en ‘onafhankelijk’ want alleen ‘de’ wetenschap zou hier maatgevend zijn. Wie ‘De Psychologie van het Totalitarisme’ las van professor in klinische psychologie Mattias de Smet (Universiteit van Gent), herkent hierin onmiddelijk het zoveelste schaakstuk van technocratische ideologie in, die hij als ‘totalitarisme’ duidt.

Alweer een stichting, ingesteld bij kabinetsbesluit die de representatieve democratie omzeilt op basis van valse objectiviteit, statistieken, grafieken, cijfers.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is ook uitvloeisel van die zelfde ideologie van controledwang, en het geloof dat ‘de’ wetenschap het beste antwoord zal geven op al onze levensvragen. Die ideologie heet ook wel ‘scientisme’… Het PBL is ingesteld om de 2030 Agenda in Nederland te verkopen door daar een lucht van ‘wetenschappelijke noodzaak’ aan te geven.

‘De Doelen’ die gehaald moeten worden, de ideologie ondersteund met staafgrafieken

De Smet was afgelopen vrijdag bij BLCKBX mijn tafelgenoot, en deed zijn bestseller (nu al zevende druk sinds januari dit jaar) kado. Een verademing om te lezen, zijn analyse van ‘de tijdgeest’ die hij op de Sofa van zijn intellect legt, heeft veel raakvlak met bijvoorbeeld het theologische proefschrift van chemicus Jaap Hanekamp, Utopia and Gospel’ over de voorzorgcultuur en haar controledwang.

Hanekamp is 1 van de weinige verfrissende stemmen in de slechts op papier bestaande ‘stikstofcrisis’, die de valse objectiviteit in wetenschappelijke publicaties ondergraaft. Hij ervaart net als Desmet hoe er vaak niet op zijn argumenten wordt ingegaan, maar hoe hij eerder ‘gecanceld’ wordt of genegeerd. De ideologie van stuurbare natuur (Natura 2000) laat zich niet door andere inzichten corrigeren.

De ideologie maakt het pseudo-wetenschappelijk discours mogelijk van Kritische Depositie Waarden (KDW), waarbij ‘verandering’ in natuur (waarop bureaucraten een vergrootglas leggen) gelijk staat aan ‘schade’. Je ziet dat dus de denkwijze het probleem is, het werkt bij ieder dossier onafhankelijk van het onderwerp, of het nu corona is, klimaat of stikstof enz.

Met andere regering nog steeds zelfde ideologie
En hier ligt bij Desmet ook de winst, die diehard-complotmensen weerhoudt om Het Licht te zien. Ook met een demisssionair kabinet was een ongekende repressie mogelijk, omdat de meeste Nederlanders in alle lagen van bestuur onbewust het zelfde wereldbeeld delen: dat ‘de’ experts met ‘de’ wetenschap in de hand ons de juiste weg op leiden, met een maatschappijbrede roep om controledwang, waarbij autoriteit (de wetenschap) een gevoel van veiligheid biedt.

Ook als dat tegen de directe ervaring ingaat. (economische massa-vernietiging, vereenzaming enz)

Dit is wat Desmet het uitvloeisel noemt van het ‘mechanistische wereldbeeld’, dat onafhankelijk van welk dossier maatgevend werkt bij zowel voor- als tegenpartij. Daarom komt er ook geen werkelijke oplossing, maar een dans rond heilig verklaarde ‘Doelen die gehaald moeten worden’, vastgelegd in cijfers, vals concrete staafgrafiekjes en ‘doelen in 2030 als we.zo doen’…

Zowel de regering als Kamerleden delen (on)bewust het valse mechanistische wereldbeeld, waar objectiviteit door ‘de’ wetenschap bestaat. En de meeste boerenorganisaties delen onbewust ook het wereldbeeld, waarvan zovele boerenbedrijven het slachtoffer worden. Ze geloven dat technische oplossingen het beste werken en dat ‘betere wetenschap’ tot beter beleid zal leiden.

‘De’ wetenschap die objectief en absoluut is, voorzitterswissel MER 18 februari 2020

Terwijl zij slachtoffer werden van die zelfde denkwijze, die alles dat onmeetbaar is binnen een adviesgroep vernietigt. Omdat iets niet zou bestaan of gezag mag hebben, wanneer het niet in statistieken te vangen is. Kortom: een schoolvoorbeeld van de Psychologie van het Totalitarisme, Desmet’s boek heb ik in 1 ruk uitgelezen dit weekeinde.

Je kunt Desmet prima in combinatie lezen met ‘The Devil’s Delusion’: Atheism and it’s scientific pretensions’ van fysicus David Berlinski. Maar ook met ‘Science and Spiritual Practices’ van bioloog Rupert Sheldrake.

Wie zegt: ‘ja maar de natuur dan?’ Wiens belang is het dat een bepaalde vegetatie-samenstelling, hapsnap gemeten door een paar overheidsgesubsidieerde ecologen, HET doel moet zijn waar het gehele leven in een land zich aan moet onderwerpen,. Ook als dit de vernietiging van duizenden agrarische bedrijven en boerenfamilies inhoudt (mensen die tenminste nuttig werk doen, in tegenstelling tot ecologen), en de vernietiging van de sociaal-economische structuur van het platteland?

Het onderliggende probleem is hier (massa)psychologisch van aard, en heeft niets met natuur of wetenschap van doen.

‘Rutte must leave!’

De Verlichting brengt de Verduistering
Dat is precies wat totalitarisme doet: het zet de schijnwerpers op De Doelen en verwaarloost de gehele rest van de werkelijkheid, met ‘de menselijkheid’ die steeds op het hakblok komt. Hier treedt de door Desmet benoemde ‘massavorming’ in werking. Dat groepsdenken overheerst, en alle dissidente geluiden gesmoord moeten omdat de ideologie van controledwang niet mag worden aangetast.

Omdat die massa daar een (vals) gevoel van veiligheid en zekerheid aan ontleent.

Het totalitarisme is volgens De Smet een logische gevolg van het denken uit De Verlichting. De denkwijze ‘meten is weten’, en het geloof dat de natuur geheel meetbaar, kenbaar en voorspelbaar is/zal zijn resulteert in een hang naar valse objectiviteit. Zij heeft als uitvloeisel steeds meer regels (buiten de wet om) en controledwang als uitkomst. Zolang je die ideologie niet weerlegt, maar zelfs onderschrijft, bestrijd je enkel de symptomen.

Insecten eten als ‘innovatie’

Je ziet dat boerenorganisaties (on)bewust ook die ideologie aanhangen, dat ‘meten is weten’… Deze ideologie plaatst ook altijd ‘ratio’ tegenover ‘emotie.’ Terwijl bij een gezond mens de emotie de ratio ( = in partjes delen van de werkelijkheid) haar domein kan afbakenen. (en omgekeerd) Je rechtvaardigheidsgevoel en gerechtvaardigde woede kan je drijven tot een kritische toetsing van pseudo-wetenschap, met vasthoudendheid. Je intuitie doet je aan je water aanvoelen dat er heel andere zaken spelen dan natuur.

En een gezond mens heeft meer aan goede emotie, dan aan alle wetenschap in de wereld bij elkaar. Ook zonder academische opleiding, kun je intuitief al aanvoelen dat je met KDW’s wordt opgelicht, enkel met boerenverstand en voeten in de klei.

Je kunt dan wel in ‘de elite’ de vijand willen zien, zo beschrijft Desmet. Maar het historisch gegroeide wereldbeeld dat die elite bij de massa draagvlak geeft is de oorzaak. Dat verklaart ook, hoe eenvoudig het verzet gebroken wordt. Omdat ook het verzet in essentie het zelfde wereldbeeld deelt. De grootste verbazing bij afgelopen coronatijd was niet, dat er idiote maatregelen afgekondigd kunnen worden.

Maar dat hele massa’s die maatregelen en adviezen klakkeloos omarmen. Omdat de geboden sociale autoriteit van een Outbreak Management Team hen een gevoel van veiligheid gaf.

5 Replies to “‘Ecologische Autoriteit’ nieuw schaakstuk totalitarisme”

 1. Vreemd, dat in een tijd waarin er zoveel wantrouwen is ontstaan naar de overheid, diezelfde overheid ‘gewoon’ mag doorgaan met het uithollen van onze democratie. Daaruit blijkt inderdaad dat het volk zelf een groot aandeel heeft in het in stand houden en laten groeien van deze ellende.

 2. Volgens PBL advies:
  “De oordelen van deze autoriteit zouden dienend kunnen zijn aan beleid, vergunningverlening en aan de rechtspraak.”
  Wat nu als ‘advies’ wordt benoemd als “zouden dienend kunnen zijn aan”, dat wordt in de praktijk: “geven bevoegdheden aan”, want het regime jakkert er snel weer wet-‘geving’ doorheen.

  De structuur van stichtingen voor de ‘concrete’ doelen, heeft de overheid afgekeken van de Hells Angels en Satudarah. Deze rechtspersonen zijn hen verboden om er zelf mee aan de haal te gaan. Het strafrecht blijkt geen toepassing meer te bieden binnen de Rechtspraak. Rechtspraak is beperkt tot admiraliteitsrecht. Zeerecht, waarbij de Corporaties de piraten op land zijn.

  Stichtingen zijn hoegenaamd bedoeld voor het publieke belang, zonder winstoogmerk. Maar als rechtspersoon zijn zij terdege contractplichtig bij elke rechtshandeling. Wanneer stichtingen ons ‘de Wet’ gaan voorschrijven, dan beperkt zich dat tot hun statuten. En dan nog alleen in overeenstemming van wilsverklaring (contract) met de burger, volgens art. 3:33 BW.
  Iedereen heeft dus de remedie om deze dwang te vernietigen middels art. 3:49 bw en art. 3:50 BW. Als je geen lid bent van die clubs, dan hoef je ook geen contributie te betalen of je aan hun huisregels te houden.
  En als je dan toch bezig bent, dan trek je meteen schriftelijk de machtiging in van alle politici om jou te vertegenwoordigen op basis van art. 3:61 lid 3 BW.

 3. Hé “The devils delusion, atheïsm and it’s scientific pretentions” staat op mijn aan te schaffen lijst. (Ik moet een boek of 8 lezen op dit moment vandaar dat ik deze nog niet heb.) David Berlinski kan ook mooi over de evolutie theorie vertellen. Vooral om deze 5 minuten moet ik nog wel eens lachen: https://www.youtube.com/watch?v=SOtGb8hKyWE Wat nieuw voor mij was na meer lezen en kijken, was dat de kritiek op de evolutie theorie veel en veel beter onderbouwd was dan ik dacht.

  Maar wat je schrijft klopt helemaal. Te veel kamerleden hebben nog niet door dat wanneer je een norm op 0 legt (voor CO2) of eist dat de natuur 0 veranderd (stikstof) dat er dan wat mis is met die uitgangspunten. Daar kan je zoveel wetenschap tegenaan gooien als je wil maar onhaalbare doelen blijven onhaalbaar.

  ‘Sjoemelnatuur’ en ‘Biodiversiteitscrisis’ zijn ook mooie werken 🙂

  Voor een iedereen die overigens door de bomen het bos niet meer ziet en niet al die geschreven werken tot zich kan nemen zijn er nog wat zaken die politici, ecologen, activisten etc. van welke snit dan ook die iets willen altijd op in moeten gaan. Ik heb ze van Thomas Sowell. Vraag wanneer er weer eens zo’n dystopisch technocratisch voorstel gedaan wordt:
  1. Vergeleken met wat? Voorbeeld: Het nu slecht met ‘de natuur’ maar slecht vergeleken met wat? De natuur in Borneo? De natuur in 1970? Of 1870?
  2. Is hetgeen voorgesteld wordt eerder geprobeerd en hoe liep dat dan af?
  3. Wanneer het niet eerder geprobeerd is, wat voor redenen zijn er om te denken dat je voorstel de verbetering brengt die je ervan verwacht?

 4. Opvallend dat het financieel jaarverslag 2022 vermeldt dat er niet is gecontroleerd door de registeraccountant op “naleving anticumulatiebepaling WNT”. WNT staat voor Wet Normering Topinkomens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *