Vernietiging landschap helpt ‘bewustwording energieproductie’

Rode knipperlichten in de natuur maken ons meer ‘bewust van energieproductie’

Uw energiekosten exploderen dankzij de sabotage van het energiesysteem die ‘energietransitie’ genoemd wordt. Dat kale feit verbergt hun overheid met gunstelingen tegen democratische toetsing onder een berg ‘onafhankelijke’ adviezen en rapporten, door particuliere adviseurs die cashen op belastinggeld.

Vandaag lezen we een rapport uit februari dit jaar ‘Systeemstudie Friesland’ van twee particuliere adviesbureaus (Berenschot, Ekwadraat), Gasunie, Tennet, Liander en de publiek-private sturingsorganisatie van de RES in Friesland.

De advies-oligarchie van publiek-private lobbyclubns weet heel goed dat zij ons met een exploderende energierekening opzadelen en landschappelijke vernietiging. Maar ze verbloemen dat in wollige taal. Last hebben van een zoevende windmolen heet dan bijvoorbeeld ‘bewust worden van energieproductie.’

RES = Regionale Energie Sabotage

Overlegoligarchie houdt met adviezen eigen baantjes in stand
Zoals we afgelopen week al aangaven, moeten netbeheerders niet alleen miljarden investeren in netverzwaring om de wiebelstroom uit wind en zon op te vangen. Lasten die ze ‘socialiseren’ (op het bord van mkb en burgers leggen). Ze betalen nu per jaar ook honderden miljoenen euro’s aan ‘duurzame’ energieleveranciers, om GEEN stroom te leveren omdat ze de netstabiliteit bedreigen met hun overcapaciteit.

Omdat er vermogens aan wiebelstroom met miljardensubsidies worden aangesloten (Windplan Blauw, Windpark Fryslan) die ongevraagd vermogen leveren. De kern van ‘duurzaam’ is, je levert niet naar marktvraag maar naar aanbod. Je betaalt een bakker om broden te leveren wanneer iedereen al is uitgegeten, zonder dat de mensen die het moeten ophoesten daar een stem in hebben.

Die kern van ideologisch gedreven waanzin, bedelft de klimaatmaffia onder een groene beloftenindustrie. Dan praat je over allerlei coalities en overlegclubs en ‘werkgroepen’, die deel uitmaken van de oligarchie/klimaatmaffia. De mensen die er zelf in macht en geld van profiteren.

Zoals Teun Bokhoven, Voorzitter Uitvoeringsoverleg Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord (een publiek-privaat overlegorgaan gefinancierd met belastinggeld), voorzitter van TKI Urban Energie en…. directeur van een eigen ‘duurzaam’ energieadviesbureau Consolair. Iemand die dus met zijn bedrijf commercieel profiteert van het eigen advies aan overheden.

Bokhoven was tevens tot 2015-2021 de lobbyist voor de NVDE, de koepelorganisatie voor producenten van subsidie-energie, zonnefarmers en windfarmers. In die hoedanigheid schuift hij dan bij overleg betaald door overheden aan voor de ‘Warmtetransitie’ (van gas los rukken van huishoudens).

Een lobbyist met eigen adviesvbedrijf, die weer voorzitter is van een overlegorgaan van de overheid

Gasklevers’ van gas los rukken op eigen kosten = Teun Bokhoven
Bokhoven wordt door hun overheid betaald om huishoudens op eigen kosten van gas los te rukken. Wie zijn centrale verwarming niet in wil ruilen voor een inferieur warmtenet of warmtepomp, die noemen zij bij Binnenlands Bestuur ‘Gasklever’. Die overlegclubs produceren dan met publiek geld betaalde rapporten, waarmee ze hun eigen (advies)baantjes in stand kunnen houden..

Een ander product van dit overlegcircus is het rapport met deze zeer lange titel, Dat advies kwam tot stand onder voorzitterschap van de bij Netbeheer Nederland afkomstige ex-directeur Andre Jurjus, die zichzelf nu verhuurt als groen energie-adviseur met ‘passie’ voor de sabotage van het Nederlandse energiesysteem, vanwege de ijsbeer op de noordpool in het jaar 2100 (‘energietransitie’) :

STUREN TUSSEN WENSEN (wiens wensen? RZ) EN KOSTEN, Een aanpak voor adequate financiering voor maatschappelijk gedragen duurzame energieprojecten in de RES. Aanvulling op en uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport “Verder met wind en zon: sturen tussen kosten en wensen.” Eindproduct van de tweede fase van de werkgroep “SDE en Maatschappelijke Kosten”, augustus 2021.

Wie schuiven daar aan? Het interprovinciaal overleg (IPO, een in 2004 opgerichte stichting voor buiten-democratisch overleg op publieke kosten) en de natuur- en milieufederaties (… = Groen Links, betaald door de provinciale overheid). Maar niemand die de belangen vertegenwoordigt van de productieve klasse van het mkb en middenstand, die de rekening krijgt.

Terwijl de kern van ‘duurzaam’ is dat het niet rendeert en dat belastingbetalers miljarden bij moeten leggen, ook in die nieuwe SDE++-regeling. Nog simpeler en volkser geformuleerd; Duurzaam is alleen maar duur en brengt de midden- en onderklasse energiearmoede, ten gunste van een kleine klimaatoligarchie.

De nieuwe SDE++regeling met ‘groen’ de opbrengst uit belastinggelden, ‘onrendabele top’

Aanbodgestuurde energie waar geen vraag naar is = RES
Aan de destructieve uitgangspunten van Net Zero (geen betaalbare energie meer in 2050) mag niet worden getornd, want ‘het akkoord van Parijs’. Dat is ook de kern van ‘Systeemstudie Friesland’ van de regionale adviesoligarchie. Men weet, ach, die belastingbetalers lappen wel, en wij zitten zelf goed.

Het blijkt uit dit advies dat men best weet, dat men de energievoorziening en de betaalbaarheid in gevaar brengt (blz 5):

Opwek van zon vindt vooral plaats in de zomer, terwijl de warmtevraag piekt in de winter. Hoewel minder extreem geldt dit ook voor windenergie. Dit leidt tot sterke pieken in opwek vanuit zon en wind. Het aanbod van elektriciteit volgt in de toekomst niet langer de elektriciteitsvraag en dit zorgt voor een grotere onbalans en daarmee belasting van de elektriciteitsinfrastructuur.

Simpel gezegd; netkosten exploderen, en je veroorzaakt een groter risico op blackouts. De eerder in energiewetgeving vastgelegde betaalbaarheid en betrouwbaarheid worden geofferd voor een politieke ideologie: ‘duurzame ontwikkeling’.

Echter, het advies is niet geschreven om politici van sabotage van de ruggengraat van de economie (je energievoorziening) af te brengen, gedreven door ideologische blindheid (de klimaatreligie). Nee, het advies richt zich op de ‘kansen en uitdagingen’ die deze politiek/religieus verkozen sabotage van het energiesysteem meebrengt.

Zij vervolgen:

Op het moment treden er al knelpunten op in het elektriciteitsnet, bij het hoogspanningsnet met name door opwek van elektriciteit, en bij het distributienet zowel door opwek als door vraag van elektriciteit. Naar verwachting worden die knelpunten fors groter richting 2030. Naast het gebrek aan capaciteit treden er ook kwaliteitsproblemen op in het elektriciteitsnet.

Op het laagspanningsnet wordt spanningsproblematiek voorzien en zijn aanvullende investeringen nodig, die niet alleen toegerust zijn op acute problemen, maar ook op de vraag in de verdere toekomst.

Dus ze weten het best, maar gaan toch door, en stellen de noodzaak voor om miljarden te investeren in het net. Zo (zie hieronder) met houtjetouwtje zouden de politiek-ideologisch veroorzaakte minpunten minder hard er in hakken.

Bron: Systeemstudie Friesland. Je mag alles adviseren, zolang je de ideologische uitgangspunten maar niet in discussie brengt

‘Meer bewust worden van energieproductie’ (meer last van zoevende windmolen en zoemende warmtepomp)
Vervolgens geeft dit advieskartel allerlei scenario’s om het onmogelijke en on-economische toch aantrekkelijk te doen lijken. Zo wil men een ‘waterstof-backbone’, die de klappen van wiebelstroom opvangt. Er staat nergens in de studie wat hier het rendementsverlies is door conversieverliezen, en dus de extra kosten.

Nergens wordt de eenvoudige waarheid als een Friese koe benoemd: Het rechtstreeks verband tussen (goedkope) energie en een bloeiende economie, met rechtvaardige welvaartsverdeling via marktmechanismen (ipv via een overheid die met de centrale banken uit niets geld bijdrukt).

Vervolgens lees je een sterk staaltje groenspraak, om het evident negatieve voor mens en landschap aantrekkelijk en democratisch te doen lijken. Op bladzijde 9 lezen wij:

Het landschap is een belangrijke factor in de besluitvorming en is belangrijk voor het draagvlak in de provincie Fryslân. Onafhankelijk van welk scenario zich zal ontvouwen, zal er behoorlijk veel van de fysieke ruimte worden gevraagd om de energietransitie gestalte te geven.

Dat geldt niet alleen voor de ruimte voor zonnepanelen en/of windmolens, maar ook voor netverzwaring en systeemflex (meer transportlijnen RZ), wat geen verwaarloosbare factor is. Het is zaak daar bij de ruimtelijke ordening rekening mee te houden. Een decentrale energievoorziening wordt daarmee merkbaarder in de samenleving. Burgers zullen zich meer bewust zijn van de energieproductie en daarom daar meer betrokken bij moeten worden.

De november-opbrengst van een zonnefarm

Duurzaamheid = corruptie
Op die manier in groenspraak, verpakt de adviesoligarchie dus het bezwaar dat mensen hebben tegen de vernietiging van natuur, landschap en economie, het verspillen van landbouwgrond, om een betrouwbaar, betaalbaar energiesysteem te verbouwen tot een gehandicapt en peperduur ‘decentraal’ systeem. Wie geen windmolen in zijn achtertuin wil, die ‘wordt zich meer bewust van energieproductie’.

Hieraan kun je zien hoe oneerlijk deze mensen zijn. Ze weten zelf dat ze fout zitten. Maar ze zullen dat nooit toegeven omdat dan hun baantjes en subsidies op de tocht komen.

De ‘energietransitie’ is energiesabotage, een transitie van kapitaal en macht naar een kleine klimaatoligarchie. Duurzaamheid is een ander woord voor corruptie, de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestuur op kosten van het publiek.

En ze zien ook wel dat ‘draagvlak’ voor dit op leugens gebouwde kaartenhuis als sneeuw voor de zonne-energie kan verdampen. Bijvoorbeeld omdat iedereen het in de portemonnee voelt. Tot vervelens toe blijven we die olifant in de kamer onder de aandacht brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *