Achtduizend vijfhonderdtachtig (Numeri 4)

Bijbels in de Laurentiuskerk, iedere zondag bij Interessante Tijden

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. We gaan verder in het boek Numeri, het boek van getallen.

Vandaag moet Mozes met zijn broer Aaron van de HEERE alle mannen tussen 30 en 50 jaar oud tellen van de Levieten.

Dat is de stam die de priesterdienst moet vervullen in de tent van samenkomst. Blijkbaar kent de HEERE dus niet iedereen bij naam, want anders zou Hij al lang weten hoeveel er zijn en was er geen volkstelling nodig.

Negev Woestijn Israel

De HEERE sprak…
De ontstaanslegendes van de Israelieten in hun Thora- de boeken van Mozes- beginnen steeds met ‘De HEERE sprak tegen Mozes.’ En vervolgens doet Mozes wat hij van boven ingefluisterd kreeg. Mozes en Aaron kunnen dus rechtstreeks de stem van hun godheid horen. Waar zwijgzaamheid nu Zijn belangrijkste communicatiestrategie lijkt voor het gros van de mensheid. Wie nu claimt God te hebben horen spreken, die noemen ze schizofreen.

En dat kunnen horen spreken van je Godheid geeft hen gezag over een hele volksstam van miljoenen mensen, in combinatie met een stevig wonder hier en daar.

Die Israelieten, nakomelingen van Jacob en zijn twaalf zonen, waren in het boek Exodus vanuit Egypte gevlucht, bepakt met goud, kostbaarheden en een kudde van miljoenen stuks vee. Daar overleefden zij jarenlang in het zand bij schroeiende hitte van overdag 50 graden.

De (on)waarschijnlijkheid van die gebeurtenis wordt nergens besproken, behalve dat die miljoenen mensen wel eens klaagden dat ze dorst en honger kregen. En dan kwam er hulp van boven. Dan nog krijg je niet te lezen, hoe zij hun vee in leven konden houden in een kale woestijn. Wat je wel krijgt te lezen, zijn de meest nauwgezette uiteenzettingen van afstammelingen, nageslacht als ‘de zoon van die, geboren daar en toen’, en precieze aantallen van hoeveel mensen er waren op welke plaats.

Dat spreken van de HEERE kan soms ook een heel gedetailleerd bouwplan zijn voor de HEERE zijn tent in de Sinai-woestijn, de Tabernakel, waar Hij zijn bloedoffers en reukoffers consumeert. Maar ook volkstellingen, de wetgeving met meer dan achthonderd voorschriften… Mozes had ’t er maar druk mee. Zo begint ook Numeri 4:

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:
Neem het aantal op van de nakomelingen van Kahath, uit het midden van de nakomelingen van Levi, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, van dertig jaar oud en daarboven, tot vijftig jaar oud, ieder die tot de dienst verplicht is, om het werk in de tent van ontmoeting te verrichten.

Edens zadeldakje

…en vermeldt de meest verfijnde details
De Israelieten moeten over enorme vermogens, luxe en fortuin hebben beschikt in de woestijn. Want anders hadden ze nooit zo’n luxe tent kunnen bouwen met tentstokken van acaciahout, zeekoeienhuid van gevangen Doejongs uit de Rode Zee. We maken de detailbeschrijvingen even vet, om te laten zien hoezeer de HEERE oog voor detail heeft, als het op Zijn Eigen Voorkeuren aankomt:

Bij het opbreken van het kamp moeten Aäron en zijn zonen komen en het voorhangsel ter afscherming losmaken, en daarmee moeten ze de ark van de getuigenis bedekken.

Zij moeten er een deken van zeekoeienhuid overheen leggen, en daarover een geheel blauwpurperen kleed uitspreiden en zijn draagbomen aanbrengen.
Ook over de tafel van de toonbroden moeten zij een blauwpurperen kleed uitspreiden, en daarop de schotels en de schalen zetten, de kommen en de kannen voor het plengoffer; ook het brood dat voortdurend aanwezig is, moet daarop liggen.

Daarna moeten zij een scharlakenrood kleed daarover uitspreiden en dat met een dekkleed van zeekoeienhuiden bedekken, en zij moeten zijn draagbomen aanbrengen. Dan moeten zij een blauwpurperen kleed nemen en daarmee de kandelaar die het licht draagt, bedekken, en de bijbehorende lampen, de bijbehorende snuiters, de bijbehorende vuurschalen, en alle olievaatjes waarmee ze daaraan de dienst verrichten.

De enorme rijkdom waarover de Israelieten in de woestijn beschikt moeten hebben, komt verder tot uiting in andere luxe voorwerpen:

Zij moeten hem ook met alle bijbehorende voorwerpen in een dekkleed van zeekoeienhuiden leggen en hem op de draagbaar zetten. En over het gouden altaar moeten zij een blauwpurperen kleed uitspreiden en dat met een dekkleed van zeekoeienhuiden bedekken, en zij moeten zijn draagbomen aanbrengen.

Zij moeten verder alle voorwerpen voor de dienst nemen, waarmee zij in het heiligdom de dienst verrichten, en die in een blauwpurperen kleed leggen, en die met een dekkleed van zeekoeienhuiden bedekken en het op de draagbaar zetten.

Zalige Zadeldak van Edens

…Hij doodt iedere onbevoegde in Zijn Tent onmiddelijk
Er is onder de Levieten 1 familie, de Kahatieten die de HEERE niet heilig genoeg acht om tot Hem te naderen. Want dan zouden ze sterven. Ze mogen alleen onder begeleiding van Aaron en zijn familie naar binnen. Alsof die familie een erfelijke last met zich meedraagt:

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: U mag uit het midden van de Levieten de stam van de geslachten van de Kahathieten niet laten uitroeien. Maar dit moet u voor hen doen, opdat zij in leven blijven en niet sterven als zij tot het allerheiligste naderen: Aäron en zijn zonen moeten naar binnen gaan en hun hun taken opleggen, iedere man zijn dienst en wat hij dragen moet.

Zij mogen echter niet naar binnen gaan om het heilige te zien, al is het maar een ogenblik, want dan zullen zij sterven.

Even wonderlijk als de HEERE Zijn oog voor materieel detail en luxe, is het dat Hij onwetend is over hoeveel mensen Zijn door Hemzelf uitverkozen volk telt.

Als Hij personeel nodig heeft om al die instructies uit te voeren, weet Hij niet van tevoren hoeveel mensen er zijn die Hem kunnen dienen. Dit is dus geen god die van alle mensen alle wensen kent, want anders wist Hij ook wel hoeveel mensen er waren. Je gebed tot deze Israelieten-God zou -logisch geredeneerd- ook aan Dovemansoren gericht zijn geweest. Want Hij weet niet eens dat je als individu met verlangens en wensen bestaat.

Zadeldak Ferwerd met ganzenplagen voor

Maar Hij kan zelf niet tellen…
Dat tellen moeten Mozes en Aaron met de oudsten van de Israelieten voor Hem doen. En daar komt dan de clou van Numeri 4, een volkstelling onder de Levieten zodat de HEERE weet hoeveel personeel hij tot zijn beschikking heeft.

Mozes en Aaron gaan alle families langs die tot de Levieten behoren. Na een bijna eindeloze opsomming, komt dan uiteindelijk dit eindtotaal uit de bus rollen:

Al degenen die geteld waren, die Mozes en Aäron en de leiders van Israël telden, van de Levieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, van dertig jaar oud en daarboven, tot vijftig jaar oud, ieder die binnenkwam om de dienst van het dienen of de dienst van het dragen in de tent van ontmoeting te verrichten, te weten degenen die van hen geteld waren, waren achtduizend vijfhonderdtachtig.

En vervolgens staat ter afsluiting van Numeri 4 expliciet vermeld, dat Mozes en Aaron die telling hielden vanwege een goddelijke opdracht:

Men telde hen, op bevel van de HEERE, door de dienst van Mozes, iedere man overeenkomstig zijn dienst en overeenkomstig zijn last. Zij zijn degenen van hen die geteld waren, zoals de HEERE Mozes geboden had.

Nu kun je als tegenwerping aangeven: Dat gaf de HEERE als opdracht, zodat Mozes en Aaron het zelf zouden weten, zodat niemand aan hun aandacht ontsnapt. Maar als Hij wel kan spreken over details als een scharlaken kleed hier en een zeekoeienhuid daar, had de HEERE dan niet beter Mozes en Aaron die telarbeid bespaard en het aantal verklapt?

En de HEERE sprak tot Mozes en Aaron, ‘het zijn er 8580, Ik ken immers iedereen van mijn eigen uitverkoren volk persoonlijk, al hun pijnen, angsten en vreugdes..’ Bijvoorbeeld. De HEERE toont zich hier in Numeri meer als bozige belastingambtenaar met meer oog voor materiele luxe dan voor het individueel leed van ieder mens.

Zadeldakje Wierum aan de Waddenzee…

Boze Belastingaccountant
Conclusie: de godheid die hier beschreven staat- met Mozes en Aaron als spreekbuis- lijkt een totaal andere godheid dan de Liefde-God die de christenen leerden kennen via de Evangelien. Die van de ‘Verloren Zoon’, de God die je kunt/moet liefhebben met heel je hart en verstand. Wat klinkt Jezus zijn uitleg van het Eerste Gebod anders dan het eerste gebod uit Exodus 20 (Tien Geboden), de Mozes-God:

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

Hoe kun je nu houden van die bozige belastingaccountant uit Numeri, die je bij het minste of geringste over de kling jaagt en je kleinkinderen verwijt wat je overgrootvader in Zijn ogen misdeed, maar die je dus gouden bergen belooft wanneer je zijn 800 + regels houdt. Ook als Hij zou bestaan zoals beschreven in Numeri?

Zo krijgen we met de HEERE door bijbellezen een zeer zakelijke relatie, we lezen Bijbel om te weten wat er in staat. Want deze verhalen hebben de wereld gevormd zoals die nu is. Zonder de boeken van Mozes was er geen Israel geweest.

Heb een goede zondag.

17 Replies to “Achtduizend vijfhonderdtachtig (Numeri 4)”

  1. Decimaal stelsel dus…..vandaar ook die 6.000.000 natuurlijk. In een ‘anders-tallig’ stelsel had dit dogma nooit kunnen ontstaan.

   1. Of je concludeert dat de verhalen van na Christus zijn, want het decimaal stelsel is rond 200 na Christus bedacht.
    Voor die tijd bestond de nul nog niet en dan krijg je problemen met de vraag of de vastgelegde 12 nu gewoon 12 is of 102 of 1002. Moeilijk.

 1. Het was de ultieme demonstratie dat de mens zich nooit zal kunnen conformeren aan een eisend gebod van God. Want, het vlees… Hoe meer geboden, hoe fanatieker de wettische mens zal reageren, hoe groter de deceptie zal blijken onder de principes van een mozaische verbond en wet. Of je bent eerlijk bent voor jezelf en voor God, en gelooft nu naar de principes van het nieuwe verbond. Het vlees is aan het kruis gedood, leef door de opstandingskracht van de GEEST! Geen wet op stenen breekbare tafelen onder een oude bediening, maar de wil van God in je hart! Intrinsieke motivatie heeft geen extrinsieke eis van een kleitablet, of van een bord voorin de kerk nodig.

 2. Een zeer zondig en diep gevallen volk vond in Mozes & Aäron een middelaar tussen henzelf en God. Pas na de uitgifte van de 10 geboden zou het volk in staat zijn te gehoorzamen aan de wetten die God via hun middelaar(s) in hun midden bracht. Gehoorzaamheid aan die wetten was vrijwel onmogelijk vandaar ook al die offers die gebracht moesten worden. Na het brengen van het gevraagde offer kon de brenger ervan, en zijn familie (of zijn volk) weer door God gezegend worden. Daarvoor is Gods nabijheid nodig. Alleen onder Zijn vleugelen is protectie en voorziening.

  Een God neerdalende op een volk waar geen verzoening voor is gedaan is gelijk aan het oordelen van dat volk. Geen vlees zal kunnen blijven bestaan en een niet verloste/geloste geest/ziel zal voor eeuwig branden in de hel.

  Pas na aanname van het offer dat Jezus bracht en Jezus is zal relatie met God de Vader mogelijk zijn. Dat is het doel van Jezus’ offer. Ons te vereniging met de Vader door de Zoon, waarna wij via de vervulling met of van de Heilige Geest van God ingezet kunnen worden als een ‘klein Christusje’ teneinde je omgeving, je persoonlijke invloedssfeer Gods aanwezigheid in je leven te tonen. Dat is de uitbreiding van het Koninkrijk van God.

  1. En wie na een leven lang zich nog niet vrijwillig wil overgeven aan dit Plan van God, die zal eindig op de vuilnisbelt waar alle rotzooi wordt verbrand. Een houten kist brand maar een bepaalde tijd. De eeuwige geest van de mens brandt voor eeuwig. Elke dag is een stap dichter bij je uiteindelijkheid…….

  1. Nee, ik moest laatst klussen van moeder de vrouw, en dat leverde zoveel ijdel gebruik van Zijn Heilige Naam op, dat het me de rest van de week nog achtervolgt

  1. De commentaartraditie: wel van gehoord, nooit gelezen. Maar dan nog, het doel van deze zondagslezingen is proberen eerlijk te lezen wat er letterlijk staat.

 3. Zoals ik het hier lees, is Mozes de eerste en hoogste ambtenaar bij de gratie Gods. Slechts 800+ regels, waar iedereen zich aan dient te houden. Kijk ons nu eens met 17 miljoen regels per individuele Nederlander met BSN. Of de 450 miljoen regeltjes per bewoner van Europa, zonder Engeland. Een AI gestuurde supercomputer is nodig om ons via QR identificatie te controleren. Want wij worden allen geacht om de wet te kennen.-) Ja, dag!

  Enerzijds de onwaarschijnlijke gebeurtenissen en anderzijds die zeer gedetailleerde omschrijvingen in de heilige schriften van alle religies, geven blijk van een slappe plagiaat vanuit de Soemerische informatie die op (voorlopig) 5000 kleitabletten waren vastgelegd. Wat verkoopt nou nog beter aan gelovige mensen dan een verhaal met gaten. Het menselijk brein is er op ingericht om ontbrekende informatie zelf in te vullen. Zo is de versterkende factor van het roddelcircuit opgebouwd. Ofwel de gehele politiek, i.c.m. valse media. Zo werkt de programmering.

  Nu zijn die gedetailleerde omschrijvingen in de bijbel toch een bron, om met je boeren verstand de waarheid te achterhalen.
  Zoals waar haal je in het Sahara gebied huiden van zeekoeien vandaan? Het zijn waterdieren die in tropische jungles leven, zoals in het Amazone gebied.

  De zeekoe stamt af van Afrotheria, 100 miljoen jaar geleden. Van daaruit werd de zeekoe (Sirenia) 15 miljoen jaar geleden een waterdier met poten. Tot zo’n 2 miljoen jaar geleden werden de poten overbodig en remanent, omdat ze in het water bleven leven van watervegetatie.
  Hun dikke huid uit het bijbelcitaat staat niet zo gedetailleerd omschreven alsof er nog poten aan vast zaten. Zonder poten heb je een mooie egale zeekoeienhuid. Waarheid als een zeekoe!

  Inmiddels is bekend dat er om de Egyptische sfinx een waterlijn loopt, wat erop duidt dat deze samen met de piramides moeten dateren van voor de grote vloed. Argeologische schattingen lopen tot 40.000 jaar geleden, toen de Cromagnon mens ineens uit het niets in Europa verscheen. Alsof ze zo uit de deur van de ECB zijn gelopen.

  Volgens hééééle goede oppervlakkige kennissen uit de ‘klimaatwetenschappen’, is het gebied in en rond Egypte ver voor 40.000 jaar geleden een tropisch gebied geweest, vergelijkbaar met het Amazone gebied. Zou dat een verklaring kunnen zijn voor de aanwezigheid van de zeekoeien? Of een antwoord op de vraag, waarom de Israelieten/Levieten de langdurige uittocht uit Egypte hebben kunnen overleven?
  Veel verhalen in heilige schriften kloppen gewoon niet qua plaatsen en tijden. Dus is daar tijdens het schrijven invulling aan gegeven voor het bestaansrecht van religies; het verdienmodel van angst, verdeel en heers. Oorlogen in concurentiestrijd.
  Al die (ambtelijke/priesterlijke) regeltjes, wetten, (10?) geboden, met doel tot boetedoening zijn allemaal te herleiden tot één wet:
  “doe geen kwaad”!

  Juist door al die heilige boeken zijn we nu wereldwijd zoals toen de Israelieten in Egypte. Eén verschil; vluchten kan niet meer…
  Wij zijn het zichtbaar levende bewijs van Zijn creatie. Blijf geloven in God i.p.v. religies. Leef volgens moreel i.p.v. legaliteit.
  Je bent niet soeverein, maar je lééft soeverein!

 4. Ik stel me zo voor dat God al het nodige voor de uittocht uit Egypte heeft voorbereid, tot aan de benodigdheden van de nog te bouwen tabernakel toe. Het slavenvolk bezat niet veel goederen van grote waarde, maar de Egyptenaren natuurlijk wel. Alles wat het volk van waarde had was ontvangen van de Egyptenaren die hen overladen met kostbaarheden/zeldzaamheden om de Israëlieten maar zo snel mogelijk de grens over te krijgen, na al die gruwelijke plagen die hun God op de Egyptenaren had losgelaten via zijn dienstknecht Mozes. Na tien keer bestookt te zijn met natuurrampen, plagen, enge ziektes en uiteindelijk de dood van hun oudste zonen, grijp je alles van waarde uit de kluis, brengt het naar die buitenlanders die zo nodig hun God willen dienen en zegt dan waarschijnlijk op dreigende toon: “Rot op!” Ik kan me dat goed voorstellen.

  Ook het feit dat hun God ook alles zo zorgvuldig heeft voorbereid, Hij heeft daar 400/430 jaar over kunnen ‘nadenken’, blijk o.a. uit het verhaal van die zeekoeienhuid. Stel je voor dat een Joods dametje haar vriendinnen allerlei sieraden cadeau ziet krijgen. Gouden ringen, zilveren hangertjes met edelstenen, mooie spiegels etc. Sinterklaas en de Kerstman komen zo’n dag dan gelijktijdig hun presentjes brengen. Ze springt op van haar ligbank, loopt naar buiten om de gulle gevers te ontmoeten en ziet een merkwaardig uitgedost progressief Egyptisch wijf, het haar roodgeverfd, zwarte nagels en allerlei Groen-Linkse Wereldwinkel gewaden aan op haar afkomen en krijgt een huid van een zeekoe als een grand foulard over haar verbaasde kop geflikkerd.

  Op zo’n moment maakt dat je razend! Je wilde ook zilveren speldjes en koperen sleutelhangers om aan je nek te hangen en in je oren te steken. Maar jaren later, wanneer ze liggend op haar zeekoeienhuid in wat oude perkamenten zit te lezen en buiten een enorm kabaal hoort, omdat alles voor de Tabernakel verzameld is, BEHALVE het meest waanzinnige artikel dat een God maar kan bedenken als benodigdheid, in het gehele kamp niet te vinden is. Een ZEEKOEIENHUID?? Is Jahweh dan HELEMAAL gek geworden? Hoe verzint ‘Ie’ het?

  Je kunt je voorstellen dat alle 12 stammen om een WONDER bidden. En dan komt zij met een grijns op de bek haar tent uit met de langgezochte zeekoeienhuid. Deze dame is de held van de dag. Ik had voor een dagje DIE vrouw wel willen zijn. Stel je voor dat ze er allerlei kleine maanverbandjes uit had geknipt. Dat heeft ze niet gedaan, ze heeft de huid bewaart voor dit moment. Waarschijnlijk door God ingegeven. Zelfs de meest krankzinnige gift van God heeft een uiterst belangrijke plaats in zijn Tabernakel, Zijn Huis van samenkomst en aanbidding.

  Soms zie ik Rypke ook als een soort van ‘zeekoeienhuid’, als je begrijpt wat ik bedoel.

   1. ’t Is niet ‘bedenken’, ik weet niet wat dat is. Ik zie alleen de plaatjes als een soort filmpje of stripverhaal en dat probeer ik zo goed mogelijk in die woordjes van jullie om te zetten. Maar meestal ben ik daar te lui voor.

    1. Aha, u beschouwt alles vanuit een onbepaald, goddelijk hoekje? Ik snap nu uw gedweeë volgzaamheid richting de Here.
     Dat de smaak van Zijn zaad u moge bekoren. Nog één vraag: slikt u door of spuugt u uit?

     1. Ik eet alleen Zijn vlees en drink Zijn bloed. Die andere opdracht ken ik niet. Deze komt in ieder geval niet uit de Protestantse of Orthodoxe traditie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *