…”dit bittere water dat de vervloeking meebrengt” (Numeri 5)

Machtige Saksische zadeldak in de Altmark

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke de Westerse beschaving er niet was geweest, tot zelfs onze jaartelling aan toe. We gaan weer verder in Numeri, het boek van getallen, en vinden daar in hoofdstuk 5 niet 1 getal of telling vermeld zoals in vorige hoofdstukken.

Wel worden enkele eerder in priesterlijk wetboek Leviticus vernoemde wetten en voorschriften nog eens kracht bij gezet. We vinden een quarantaine-wet voor mensen die onrein zijn verklaard. En daarnaast dient een man, die gelooft dat zijn vrouw vreemd ging, haar naar de priester te brengen voor een schuinmarcheerders-ritueel. Jezus ging met de ‘overspelige vrouw’ beduidend luchtiger om.

Machtige zadeldak

Het boek van Mozes Hallucinaties
Er is een aardige slagzin in omloop, die ik oppikte van een Hongaarse fysicus en arts: ‘Als je praat tegen God, dan bid je, maar als God terug spreekt heet je schizofreen.’ Daarmee wilde hij het relatieve karakter van ‘psychische aandoeningen’ kenschetsen, wanneer je die afzet tegen evidente defecten in je lichaam als een gebroken been of kapotte lever.

Voorschriften in de Thora-boeken van Mozes beginnen steeds, zoals vorige week vermeld met ‘De HEERE sprak tot Mozes’. Een modern mens zou hier meteen denken ‘ah, Mozes beeldde zich in dat God tot hem sprak’… Hij had dus hallucinaties, waaruit dan voor de moderne tijd archaische wetjes en voorschriften voortkwamen, en de Bijbel werd zo een vorm van geschreven archeologie.

In dat geval zou je Numeri dus ‘Het boek van Mozes Hallucinaties’ dienen te noemen.

In dat geval zijn de Mozaische wetten dus ontsproten uit de geest van iemand die hallucineerde, en die anderen wist te overtuigen van niet. Zodat hij De Autoriteit werd, die anderen met zijn gave van hallucinaties De Wet kon voorschrijven. In dat geval is de gehele beschaving sinds het ontstaan van de Bijbel dus op hallucinaties en verbeelding gegrondvest. En dan vooral op mensen, die aan zulke hallucinaties sociale autoriteit toekenden.

Specifieker, het molecuul DMT (dimethyl-tryptine), tevens het werkzame bestanddeel van Ayahuasca. Het menselijk lichaam maakt dat van nature aan, maar bij sommige mensen wordt DMT langzamer afgebroken. Voor hen ligt dan een mooie carriere als profeet in het verschiet.

….Wietse inspecteert de boekenkast en ziet Darwin staan. Daar weten ‘natuurbeschermers’ nog steeds geen raad mee….

Goed is wat doet overleven…
Je zou omgekeerd dus ook de moderne tijd en moderne mensen gek kunnen verklaren. Wanneer je aan verbeeldingskracht geen autoriteit wilt geven, dat je het als kinderlijk afschrijft, en enkel aan datgene wat je hier en nu met je ogen ziet, is er ook geen beschaving meer. Dan leven we als de dieren, enkel in het materiele en het instinctieve.

‘Goed’ is wat ‘de soort’ doet overleven. Wat de dieren ook niet hebben is ethiek, die los van de situatie staat, het overleven (van de groep), ook niet bij Frans de Waal zijn aapjes. De Bijbel heeft dat ethische karakter bij uitstek wel, het is De HEERE die een lijst voorschriften oplegt via Mozes. Veel Mozaische wetten lijken geen enkel ‘overlevingsvoordeel’ op te leveren.

Het enige dat hierdoor overleeft is Het Woord zelf, van de Sinai-woestijn in de bronstijd tot de dag van nu: omdat wij er nu uit lezen. Je kunt de quarantaine-regeling in de woestijn uit Numeri 5 hier nog wel op zijn De Waals/darwinistisch uitleggen:

De HEERE sprak tot Mozes:
Gebied de Israëlieten dat zij elke melaatse, en ieder die een vloeiing heeft, en ieder die onrein is vanwege een dode, uit het kamp wegsturen.
Van man tot vrouw moet u wegsturen; u moet hen wegsturen tot buiten het kamp, zodat zij hun eigen kampen, waar Ik in hun midden woon, niet verontreinigen.

De HEERE/Mozes wil het kamp schoon houden, zoals we ook al in Exodus en Leviticus lazen. De HEERE houdt bij zijn offers – in al zijn Heiligheid/reinheid- ook niet van een offer met een gebrek, en zo tolereert Hij/Mozes ook geen mensen in zijn nabijheid met een lichamelijk defect, een besmettelijke ziekte, of mensen die contact met een dood lichaam hadden.

Opgeruimd staat netjes.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Schuld met vijfde deel aan rente vergoeden
Ook staat er een schaderegeling in Numeri 5:7, die je kunt lezen in het overlevingsvoordeel van de groep. Immers, wanneer je conflicten kunt oplossen met afbetaling in plaats van fysieke strijd, dan is er niet steeds een bloedvete. En dus meer stabiliteit:

Zij moeten hun zonde, die zij gedaan hebben, belijden; daarna moet hij van zijn schuld de volle waarde vergoeden en er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan hem tegenover wie hij zich schuldig heeft gemaakt.

Maar als die man geen losser heeft om aan hem de schuld te vergoeden, is de schuld die vergoed moet worden aan de HEERE, voor de priester, naast de ram van verzoening waarmee hij voor zichzelf verzoening moet doen.

Het concept schuld met rente kom je dus al in de woestijn bij de Israelieten in de bronstijd tegen. Tegelijk garandeer je met het concept ‘zonde’ een continue inkomstenstroom naar de priesterlijke klasse, die in de boeken van Mozes tegelijk de wereldlijke autoriteit is via zijn broer Aaron. Dat zijn de deskundigen op dat gebied, belast met de autoriteit over het oordeel van goed en kwaad.

Zadeldakje Wierum aan de Waddenzee…

Geest van Achterdocht
Als er nu iets is, waardoor vetes en conflicten ontstaan is het wel wanneer je met een vrouw bent getrouwd, en je krijgt achterdocht. Heeft ze het met een ander gedaan…. Ook hier heeft Mozes/De HEERE een regeling op gevonden in Numeri 5:

De HEERE sprak tot Mozes:

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Stel dat iemands vrouw afgeweken is en zij trouwbreuk tegen haar man gepleegd heeft,
dat een andere man met haar geslapen heeft en er een zaadlozing plaatsgehad heeft, maar dat het voor de ogen van haar man verborgen bleef.

Zij wist het feit dat zij zich verontreinigde, geheim te houden en er was geen getuige tegen haar; ook was zij niet betrapt.

De HEERE/Mozes weet tot in detail hoe zulke dingen kunnen gaan, en heeft als oplossing dat de man een graanoffer van achterdocht naar de priester moet brengen:

Als er echter een geest van achterdocht over haar man gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw terwijl zij zich verontreinigd heeft, óf als er een geest van achterdocht over hem gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, dan moet de man zijn vrouw bij de priester brengen en haar offergave voor haar meebrengen: een tiende efa gerstemeel.

Hij mag er geen olie op gieten en er geen wierook op leggen, want het is een graanoffer voor achterdocht, een graanoffer van gedachtenis, dat herinnert aan de ongerechtigheid.

De gerst was al rijp

Bitter water met gerst en tempelaarde
Het is hier nog mogelijk dat de vrouw niets misdaan heeft, en dan moet de man dus een bezweringsritueel uitvoeren laten door de priester. Die zal van dat gerstemeel en aarde op de vloer van de Tabernakel (de tent-tempel) een soort bitter bier maken, dat de vrouw moet drinken. Als ze schuldig is aan overspel, zal haar heup invallen en haar buik opbollen.

Maar u, indien u, terwijl u uw man toebehoorde, bent afgeweken, en indien u uzelf hebt verontreinigd en een andere man met u de geslachtsdaad verricht heeft, en niet uw eigen man, dan moet de priester de vrouw met de eed van de vervloeking laten zweren.

De priester moet tegen de vrouw zeggen: De HEERE zal u tot een vervloeking en tot een verwensing stellen, te midden van uw volk, doordat de HEERE uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen.

Dit water, dat de vervloeking meebrengt, zal in uw binnenste komen en uw buik doen opzwellen, en uw heup doen invallen. En de vrouw zal zeggen: Amen, amen! Daarna moet de priester deze vervloekingen op een briefje schrijven, en hij moet het in het bittere water uitwissen.

Hoe kom je er nu op om zo’n ritueel te bedenken met vervloekingswater? Het betekent dus dat er een soort godsoordeel wordt uitgevoerd, waarbij de lichamelijke reactie van de vrouw haar ‘schuld’/onschuld bepaalt.

Schapen in zadeldakland

‘Wie zonder zonde is…’
Dat soort proeven als in Numeri, kennen we ook uit de Lex Frisionum (de Friese wetten uit de tijd van Karel de Grote), dat je handen in kokend water moet houden om een test van schuld/onschuld te doorstaan. En van de heksenproeven waarbij een heks gewogen en te licht bevonden werd, dus rijp voor de brandstapel. Nu is mijn vraag aan de lezer: Zijn er nog steeds orthodoxe gemeenschappen, waarbij de vrouw bij achterdocht van de man deze bitter-water-proef moet doorstaan?

Jezus zijn behandeling van ‘de overspelige vrouw’ was geheel anders (Johannes 8) dan we bij Mozes in de woestijn in de bronstijd leren:

En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.

In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.

En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.

En dan druipen alle oordelers af. En vervolgens zegt Jezus tegen de vrouw ‘Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer..’ Was Jezus dus een ‘vervulling van de wet’ van Mozes, of de omkering daarvan? Vervulling kun je ook lezen als ‘de wet die van je hoofd naar je hart indaalt’.

Jezus verplaatst het begrip ethiek van ‘hoofd’ (scherpzinnigheid, schriftgeleerden, bankiers, juristen) naar ‘hart’ (oprechtheid, motivatie), Hij ontdoet het van (priesterlijke) machtsverschillen en darwiniaanse sentimenten… Heb een goede zondag.

4 Replies to “…”dit bittere water dat de vervloeking meebrengt” (Numeri 5)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *