‘Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk’… (Numeri 21)

Vipera

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest, geen cult in de cultuur. Vandaag zwerven we verder op onze tocht door Numeri, en we ontmoeten beroemde passages.

Zoals Mozes die met zijn staf tegen de rotsen slaat om water te laten vloeien. Maar ook de straf die daarop volgt van de HEERE, omdat hij weer een wonderteken moest doen tegen opstandig volk: Hij zendt een plaag van gifslangen die Israelieten doodbijten.

Alleen een door Mozes gemaakte koperen talisman in de vorm van een gifslang kan je dan tegen de dood beschermen. Die slang-talisman komt weer terug als metafoor bij Johannes in het Nieuwe Testament. Jezus zou ook als een soort talisman werken tegen De Dood.

Houtsnijwerk van ‘de slang’ uit Genesis, kijk, dan kun je echt iets maken

De staf die bloeit als teken
In de vorige weekpreek, zagen we dat er een volksopstand in de woestijn uitbrak over het leiderschap van Mozes. De Israelieten vonden dat ze voor Jozef met korte achternaam de woestijn in geleid waren om daar te sterven. Dus begonnen ze te morren, wat de opstandelingen duur kwam te staan. De HEERE liet de belangrijkste opstandelingen met hun gezinnen door de openscheurende aarde verzwelgen.

Wie toen nog iets te morren had, werd door ‘de plaag’ getroffen en zo stierven nog eens 14.700 mensen. Totdat Aaron- vader van het priestergeslacht de Levieten met verzoeningsoffers tussenbeide kwam. In Numeri 18 wordt het gezag van Aaron bevestigd als geestelijk voorman, doordat iedere hoofdman van de twaalf stammen zijn staf naar buiten brengt en voor de tent van samenkomst legt.

De staf van Aaron- waarop ‘Levi’ geschreven staat- raakt dan spontaan in bloei:

En Mozes legde de staven neer voor het aangezicht van de HEERE, in de tent van de getuigenis. De volgende dag gebeurde het, toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam, dat, zie, de staf van Aäron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen, en droeg amandelen.

Toen bracht Mozes al deze staven van voor het aangezicht van de HEERE naar buiten, naar al de Israëlieten. En zij zagen het, en namen elk hun staf. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Breng de staf van Aäron terug vóór de getuigenis, om hem te bewaren, als teken voor de opstandigen. En u zult een einde maken aan hun gemor over Mij, opdat zij niet sterven.

Maar Aaron zal straks gestraft worden voor de volgende opstand die de Israelieten beramen.

De ‘ziel’ van de Abdij’, dat zijn de monniken die de eredienst dragen

Getrouwd zijn met God
Niemand behalve de Levieten van de stam Levi mogen voortaan bij de tent van samenkomst komen. Alle onbevoegden die dat wagen, die sterven. In Numeri 18 zie je dat hun dienst als priesterlijke stam nogmaals wordt bekrachtigd. Zij zijn de monniken zonder bezit, die alleen ‘De HEERE’ als erfelijk bezit mee krijgen, en zij zullen leven van wat de offergaven (tienden) overlaten:

Ook zei de HEERE tegen Aäron: U zult in hun land geen erfelijk bezit nemen, en u zult geen aandeel in het midden van hen hebben. Ik ben uw deel en erfelijk bezit, in het midden van de Israëlieten. En zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst, die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting.

De Israëlieten mogen niet meer in de nabijheid van de tent van ontmoeting komen, en zonde op zich laden en daardoor sterven. Maar de Levieten, zij moeten de dienst van de tent van ontmoeting verrichten, en zij moeten zelf hun ongerechtigheid dragen.

Wie God heeft, die is dus niet meer gehecht aan materie maar leeft van de gaven van de eredienst.

Roodbont vee Slachte met kerkspits Roodhuis

In Numeri 19 wordt dan een heel opmerkelijk ritueel beschreven. De HEERE geeft via zijn spreekbuis Mozes te kennen dat een rode koe geslacht moet worden. Er staat expliciet dat het een rode koe moet zijn die voor de hoofdpriester Eleazar (zoon van Aaron) geslacht wordt.

U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten. En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen, en hij moet een deel van haar bloed zeven keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen.

Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed, met haar mest, moet men verbranden. De priester moet cederhout, hysop en karmozijn nemen, en moet dat midden in de brandende koe werpen.

Van de as van zijn vlees huid en zelfs mest moet dan reinigingswater getrokken worden. Een soort heilig water waarmee je zonden afwast van mensen die onrein zijn verklaard. Zonde en onreinheid zijn hier twee kanten van de zelfde medaille, die beide leiden tot de dood:

En iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en buiten het kamp op een reine plaats wegleggen. Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigingswater. Het is een middel tot ontzondiging.

Negev Woestijn Jordanie

Hoofdpersonages sterven als voetnoot
Vervolgens komt in Numeri 19 nog een waslijst van reinheidsgeboden, rituelen tot ontzondiging. Voor nogal ingrijpende gebeurtenissen, zoals de dood van de zus van Mozes, Mirjam, en zijn broer Aaron, heeft de Bijbel dan weer slechts enkele bijzinnetjes gereserveerd. Terwijl zij toch belangrijke personages zijn.

Ze trekken de woestijn Zin in, in de eerste maand bij Kades. ‘Daar stierf Mirjam en zij werd er begraven’, is het enige dat de Bijbel meldt over de zus van Mozes. Terwijl die eerder in Exodus een belangrijke rol speelde, zoals via een loflied.

Vervolgens komt een belangrijk wonderteken, dat iedereen die een protestantse jeugd genoot nog kan herinneren. Mozes die met de staf tegen de rots slaat om water te voorschijn te toveren. De Israelieten, het moeten er volgens de Bijbel meer dan een miljoen zijn geweest, beginnen te morren dat er in de woestijn niets te drinken of eten is. Dat had ik zelf ook gedaan:

Maar er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen zij bijeen tegen Mozes en tegen Aäron. En het volk kreeg onenigheid met Mozes. Zij zeiden: Hadden wij maar de geest gegeven, toen onze broeders voor het aangezicht van de HEERE de geest gaven!

En waarom hebt u de gemeente van de HEERE in deze woestijn gebracht? Om hier te sterven, wij en ons vee? En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken en granaatappels. Ook is er geen water om te drinken.

Dionysisch Ritueel in ‘The Eden Project’: Omringende volken hadden natuurreligies, bedreven vruchtbaarheidsrituelen en offerden ook mensen

Aaron de zondebok voor ongehoorzaamheid
Je voelt al aankomen dat de HEERE deze twijfel aan zijn goddelijk gezag niet licht zal nemen. Maar eerst laat Hij Mozes het wonderteken doen dat de HEERE tot eigen ‘heiliging’ strekt, aldus de Bijbel in Numeri 20:

Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de HEERE, zoals Hij hem geboden had. En Mozes en Aäron riepen de gemeente voor de rots bijeen, en hij zei tegen hen: Luister toch, ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen?

Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken.

De HEERE rekent het Mozes en Aaron persoonlijk aan, dat de Israelieten twijfelen aan de HEERE. Ook zij zullen in de woestijn sterven en het beloofde land niet zien:

Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb. Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten de HEERE ter verantwoording riepen, en waar Hij onder hen geheiligd werd.

Vervolgens lees je dat de Israelieten de doortocht geweigerd wordt door het land van de Edomieten. En daarna sterft Aaron, als hij met zijn zoon Eleazar de berg Hor opklimt.

En de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron, bij de berg Hor, aan de grens van het land van Edom: Aäron zal met zijn voorgeslacht verenigd worden, want hij zal niet in het land komen dat Ik aan de Israëlieten gegeven heb, omdat u bij het water van Meriba ongehoorzaam bent geweest aan Mijn bevel.

Aaron wordt dus de zondebok van deze opstand. Mozes kleedt hem uit op de berg hor, en doet zijn zoon Eleazar het priesterkleed aan.

Vipera

Gifslangen voor ongehoorzaamheid
In Numeri 21 zie je dan dat de Israelieten bij hun HEERE zowel een militaire zege kunnen afdwingen via de voorbede van Mozes, maar ook zijn dodelijke wraak wanneer ze Zijn Gezag betwisten. De HEERE geeft de Kanaanieten in de hand, en ze nemen wat steden in. Maar als ze het land van Edom moeten omtrekken, en in de woestijn creperen, slaat de stemming van de HEERE om in een dodelijke wraakzucht.

Met gifslangen, ditmaal. Hij wisselt de methode van angstwekkende verschrikking mooi af in Numeri. Als het geen openscheurende aarde is of ‘de plaag’ kan het ook een horde gifslangen zijn die de klus klaren, geen natuurramp ter tuchtiging blijft onbenut:

Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.

Pas wanneer Mozes een koperen slang als talisman in het kamp neerzet, zijn ze tegen de slangenbeten beschermd.

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

Fallus-materiaal dat gebruikt zou zijn bij rituelen in Hekserijmuseum in Boscastle.

Jezus als koperen slang voorgesteld in Nieuwe Testament
De HEERE houdt de schrik er goed in bij de Israelieten. Met doodsangst als drijfveer blijven ze op Zijn uitgestippelde pad lopen, terwijl we eerder al lazen dat een hele generatie in de woestijn mag sterven. Ze zullen net als Mozes en Aaron het Beloofde Land nooit zien. De Bijbel blijkt nog twee maal te verwijzen naar de koperen slang die Mozes oprichtte.

Later in de tijd van de Koningen (Saul, David enz) blijkt dat die slang tot afgodsbeeld uitgroeide. En de evangelist Johannes maakte van die slang het volgende:

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hier wordt Jezus dus zelfs als koperen slang-talisman voorgesteld, die de doodswraak van HEERE voor geloofstwijfel moet afwenden. Net als bij Dracula, waarin je een kruisbeeld of knoflook inzet ter bezwering van (angst voor) De Dood. De HEERE/JHWH heeft Dracula-achtige trekken, levend op de levensenergie (offers) van een volk om zich in de historie te kunnen manifesteren.

Doordat dit volk Zijn Daden opschrijft, letterlijk zijn Heerlijkheid bekend maakt, zodat dit in een Bijbel belandt. Een kracht die alles verschroeit, vernietigt dat ‘zondig’ heet.

Dat klinkt nogal blasfemisch. Maar wat maak je anders van de kern van de christelijke theologie. Jezus- het Lam in het Nieuwe Testament- heeft christenen van HEERE’s vernietigende kracht verlost, dat Zijn doodsengel aan ons voorbij zal gaan, zoals bij de wraakoefening in Egypte op de eerstgeborenen. Toen in Exodus gebruikte Mozes die staf nog om Nijlwater in bloed te veranderen, waar hij er in Numeri water mee uit een rots laat komen.

Losdorp, Groningen Gothic

Geen ziel los van lichaam
Maar dan, dood ga je alsnog toch wel, gelovig of niet. Je mist enkel de Wederopstanding, waarvoor mensen vroeger met de gezichten naar Jeruzalem (oosten) werden begraven. Zodat ze de wederopstanding zouden zien gebeuren, zoals in Openbaring (van Johannes) aangekondigd.

Bedenk dat het on-Bijbels is, dus on-Israelietisch, om in een ‘ziel’ te geloven, die los van het lichaam voortleeft. Die ziel, psyche in het Grieks, is een Griekse vinding, door de Romeinse kerk overgenomen, als iets dat uit de ‘kerker van de ziel’ (het lichaam) kan ontsnappen. Joodse begraafplaatsen worden dan ook niet ‘geruimd’ zoals bij de seculiere PKN-kerken nu bij bosjes gebeurd.

Kortom, er was (en is) voor de Israelieten geen bal aan om Uitverkoren Volk te zijn van HEERE. De opdracht om Heilig tussen andere volken te leven lijkt vooral een ballast.

Aan de andere kant: Hadden ze dat niet gedaan, daar in de bronstijd in de woestijn Mozes volgen en De Wet, dan had nu niemand van Israel gehoord. Terwijl nu niemand gehoord heeft van Ammonieten, Kanaanieten. ‘Huh, Canada’ zegt U?

Nee Kanaan…Om werkelijk iemand te worden als persoonlijkheid, om werkelijk een herkenbaar volk te worden met een echte cultuur rond een cult: Dan moet je zo’n last op je leggen, als Hogere Standaard om aan te voldoen.

Moderne ‘cultuur’ is het niet waard zo genoemd te worden, omdat er geen cult is. Ja ‘het zelf’, dat wat in 1 mensenleven  ( = seculier) zich manifesteert, het eigen gevoel, materie. Zelfaanbidding, en haar agressieve cultus van het slachtofferschap met De Staat als wrekende godheid. Daar wil je ook niet bij horen, dus dan liever de HEERE en onze Verlosser daarvan, Jezus.

Heb een goede zondag.

7 Replies to “‘Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk’… (Numeri 21)”

 1. Een hoop hocus-pocus, wat waarschijnlijk is afgeleid van “Hoc est corpus meum”. En zo zijn er door de eeuwen heen steeds andere definities aan woorden gegeven. Het begon in Babylonië en nu is zelfs de wetenschap ondermijnd.

 2. Tja dat Uitverkoren Volk zijn komt nu eenmaal met een prijskaartje. Omdat het een heel volk betreft en natuurlijke selectie lang zou duren zijn ze een handje geholpen door hun God volgens mij. Maar dan heb je er ook wel wat ervoor terug. Namelijk in maar veertig jaar een superieur volk wat de rest forevermore als vee/ Gojim mag behandelen. Zachte Heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden. Dus hard aanpakken die tribal rebel hap, stelletje hooligans. Waar denk je dat maffia bazen de techniek van afgekeken hebben. Rypke je gaat toch niet aan de intenties van de Barmhartige God en de waarheid van de Bijbel (oude testament deel ) die je letterlijk moet opvatten twijfelen? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk wordt ons verteld . Het bevat dus geen allegorien en is ook niet zo gedraait voor de agenda van een bepaalde stam of aftakking. Dat zou een complot theorie zijn. Vroeger deed de kerk je in de ban als je met een compot theorie als dit kwam, nu doen de Twitter en Facebook Paus dat als je de VOORGESCHREVEN WAARHEID (agenda van de El- ites El van Elohim, gelezen als meervoudig of Goden) aanvalt. Waarheid is iets wat je natuurlijk oppakt en niet laat opdringen en ook dan moet je kritisch blijven en blijven zoeken. Er zal totdat je het echte antwoord weet dus waar geloof weten wordt twijfel zijn. Tot dat punt houden hoop geloof en niet de moed verliezen dat je het ooit zal vinden je op de been niet alleen over dit onderwerp maar alles. Anders ben je een speelbal van opinies. Uiteraard blijft Jezus voor mij pal overeind staan als een Lichtend voorbeeld van iemand die gevonden heeft. Zijn visie is later gekaapt door de politiek toen het een verplichte staatsgodsdienst werd onder Constantijn. Het Christendom heeft ook een reden, niets gebeurd zonder een reden, als het niet toegestaan zou zijn dan zou het er niet gekomen zijn. Als was het maar wie de grootste Kathedraal kon bouwen echte meesterwerken inclusief het interieur, gefundeerd op het principe Bid en Werk. Materialistische uitspattingen met een religieuze drijfveer heeft over de hele wereld wonderlijke bouwsels en artefacten van ultiem meesterschap achtergelaten. Dat staat buiten kijf. Ik denk dan vaak hoeveel mensen zijn hieronder gejukt en gebukt gegaan als ik bijvoorbeeld een Kathedraal zie. . Wij als sekte waken over de redding van je ziel snavel dicht en werken een deel van je inkomsten zijn voor ons de Levieten/Brahmanen/ Sekte fiaalhouders voor aardse zaken. En leef maar een Bachhiaal bestaan want tja jullie kunnen nu eenmaal nooit bereiken wat Jezus deed. Wel eens in de week opbiechten wat je buiten de Tien geboden hebt uitgevoerd en dan vegen wij de lei schoon voor wat poen en een aantal gebeden volgens de tabel. Net als de Hindu Brahmanen je laten geloven dat ze je een goede plek in het hiernamaals kunnen verschaffen via kostbare rituelen en als je op een bepaalde plaats gecremeerd wordt je een VIP loge kan krijgen. Alsof Karma afgekocht kan worden bij beide stromingen. Karma is niet te corrumperen het is actie reactie het resultaat via de uitwerking. Dit hangt af van de achterliggende intentie. Als je een kind een duw geeft omdat het op het punt stond zijn vinger in het stopcontact te steken en daarmee het kind zijn leven red omdat praten dan te lang duurt of je doet hetzelfde omdat je het kind niet mag is een duidelijk voorbeeld van dezelfde daad met verschillende intenties die verschillende uitwerking hebben.

  Nu zijn we zover dat een groeiend aantal mensen inzien dat we niet meer in kastjes als mijn volk, geloof of overtuiging is beter (behalve dan enige huidige westerse sociale trends) denken. . Ze zien in dat er aan de top ondanks misschien vele Goden/Engelen/ Entiteiten met een specifieke taak in het geheel, er iets overkoepelend is. Kortom iets wat niet noembaar en vatbaar is en alom aanwezig ofwel omnipresent ,het Ene en toch Alles
  Dus niet druk over maken als sterveling en gaan bakkeleien anders kan je een zelfde lot verwachten volgens dat boek. Je bent hopelijk niet door (een) Lucifer aangestoken. Twijfel is koren op de Duivel’s molen. Dan maar hopen dat deze God geen interesse heeft om jouw uit te verkiezen boven de rest dan ben je veilig voor testen en gapende gaten in in de grond waar je invalt; nadat je je twijfels en klachten uitspreekt. Misschien zijn niet Semieten dan misschien wel beter af op het gebied van lijfstraffen via directe inmenging van hun God.
  Of zit het anders? Wie weet wat er zich echt heeft afgespeeld of dat het een verhaal is om iets te claimen door vele beproevingen op te voeren. Is er een sleutel zoals de Kabbala die via letterwaardes van het Hebreeuwse alfabet de sluiers oplicht. Zo wordt in het boek Vedic Mathematics de Bhagavad-Gita uit India (Gita betekent lied het wordt dan ook in een zangstijl voorgedragen door de priesters) met het Sanskriet een dode oude taal hoewel de letters hetzelfde gebleven zijn getoverd met letterwaardes en vervorming van afgeleide woorden. Hierin worden zaken opgevoerd die op zijn minst best wel interessant zijn. Ik zie in dit soort technieken ook de valkuil om naar iets vooringenomen /agenda toe te redeneren.

  Je daardoor valt je steeds weer terug op jezelf als ergens innerlijk iets voelt dat je er nog niet bent en nog vragen hebt. Met het gevaar dat je weer naar iets anders buiten je zoekt een andere zijstraat omdat het ego zich moeilijk ten volle wil overgeven indien dat wel lukt dan blijft er persoonlijk over die niet meer zelfzuchtig handeld. Natuurlijk blijft er een Ik of ego bestaan maar die beseft dat zijn positie niet de baas spelen is over je Spirit vonk.

  Vergeef me mijn zonde Heer van de Bijbel dat ik zo weinig met de Bijbel op heb vergeleken met broeder Rypke, moge hij snel zijn zielsrust nog in het aardse leven vinden door dit boek. Ik kom er zelf wel uit ook al zou ik blind of doof zijn en nooit iets van de Bijbel kunnen lezen of erover horen Dit omdat ik me niet buiten een Schepper plaats maar als een Schepping van ….. zie en er daardoor automatisch mee verbonden ben iets wat in mijn Hart verankerd zit. Omdat je via logische deductie een waarneming op een intelligente sturende kracht uitkom waaruit alles ontstaan is.
  Geschreven met een glimlach naar Broeder Rypke en zijn Bijbelse Big Boss.

  Broeder Michael schreef in een eerder comment op deze site dat religie opium voor the mind is iets wat Mao ook uitdraagde. Misschien ben je wel bedwelmd door religieuze drugs via dit boek en de sektes die ermee verbonden zijn. Ik zie een verschil met religie van een sekte en een natuurlijke religie of een spirituele inslag die organisch is en vrij van dogma. Alles IS.

  Misschien dat het ketterse Zen je een antwoord kan geven of kan afkicken.. Weinig dogma en stellingnames maar gewoon BEWUST ZIJN en doorschouwen dat alles onlosmakelijk verbonden is. Man man man wat een wereld van verschil in de boel benaderen, het de is voorgeschreven in dit geval letterlijk op papier waarheid die je met lijn en dobber moet slikken, tegenover zelf ondervinden en ervaren. We maken een probleem van iets waarvan je achteraf denkt “een kind kan de was doen” althans tot het punt dat ze rationeel gaan denken
  Dus wederom is denken een zegen of een vloek als je je wil verbinden met “God”/….? Ik heb me ooit gewoon overgegeven waar de ratio het liet afweten en daarna het ervaren ervoor in de plaats kwam en geen vraagtekens meer over de kern heb wel over details. Ook dat wordt minder gelukkig maar, hetgeen je moet weten waarvoor je bedoelt bent in dit leven komt vanzelf op je pad is mijn ervaring dat gaat inderdaad best op aparte manieren als je met je eigen flow meegaat . Je kan met een schepnet achter een vlinder aanrennen terwijl het steeds wegfladderd en als je dan op een parkbank zit uit te rusten deze op je schouder neerstrijkt.

  Wat fun paradoxen als gedachten experiment.
  Als God omnipresent is dan zijn wij ermee doordrongen en een deel ervan. Als je dan God gaat aanbidden dan bid een deel van God tot zichzelf dat geeft een Narcistische tint. Als je over een ander oordeelt dan oordeel je over een ander deel van God wat dan indirect ook nog eens zelfkritiek is. Als je een ander dood dan dood je een beetje van jezelf en God dat neigt naar sadomasochisme. Maar aangezien God onsterfelijk en eeuwig is dan kan je ook aannemen dat als we er een deel van zijn of naar het evenbeeld geschapen er in ons ook iets onsterfelijk moet zijn.
  “Kiekeboe verassing!! zegd deze de Lol Smurf. Laten we niet vergeten te genieten van het leven en het niet laten vergallen door dogmatiek op welk gebied dan ook.
  Groeten enzo.

  1. Ja broeder Marinus, ik heb me vergist in mijn bewering. Het moest niet zijn: “opium voor het volk”, maar “opium van het volk”. Dat was de uitspraak van Karl Marx. Ik weet niet wat Mao had gezegd, maar Partijleider Xi heeft het ook niet zo op met religieuze mensen. Hij beslist wel als een hogepriester over leven en dood, voor zover hij het het nog in de macht kan houden.

   Uitgerekend de mensen die de religies maken, vergeten dat zij zelf de schepping zijn en dankbaar mogen zijn voor het leven. En niet alleen het eigen leven. Steeds zijn er door de geschiedenis heen kerkgenootschappen afgescheiden van een bestaande religie. Steeds zijn er door ‘slimmeriken’ invullingen gegeven aan tekortkomingen van een volk. Steeds zijn burgers gedwongen om hun levensenergie in te leveren aan feodale volksmenners, zoals priesters, Farao’s, keizers, koningen, politici, ambtenaren, psychopaten en parasieten.

   Het begon in Soemerië en via Egypte naar de Grieken, alwaar de BTW werd uitgevonden als tegenhanger van fractioneel bankieren. De Romeinen hadden de meeste goden nodig om een wereldrijk te kunnen vormen. Maar naarmate de volkeren door kregen dat geld werd vervalst en verdunt in waarde, viel het rijk uiteen. De tijd van geestelijke duisternis trad aan. Apostel Paulus: “het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking” (2 Tessalonicenzen 2:3,4,7)
   Er zijn ondertussen 3 wereldrijken ineen gestort en de vierde zal niet van de grond komen. Wie wil bouwen aan een ideale toekomst, moet rekening houden met mogelijk instortingsgevaar.
   Met of zonder Bijbelse handleiding…

 3. Groet U, o Broeder Michael
  Zover ik weet begon het fractional bankieren in het 17de eeuwse Europa bij de Goudsmeden van een bepaalde etnische afkomst. Belasting is volgens mij het oudste systeem. Het vragen van rente was in Sumerië verboden. Dus als je je iemand een zak graan leende mocht je niet meer terugvragen als wat je gegeven had. Net als een kopje suiker bij de buren lenen. Het schijnt dat de Semitische stammen al in de Sumerische tijd er een handje van hadden om meer terug te vragen wat ze dan in moeilijkheden bracht Het was zelfs in bepaalde tijden in Europa verboden. Iedere keer sloop het virus van gretigheid en hebzucht er weer in. Dit systeem voert gemiddeld terug naar een bepaalde ethische groep die daar een aanleg voor hadden. Tegenwoordig zouden we dat erfelijk DNA noemt Ik heb verhalen gelezen dat deze groepering door de Eeuwen heen verjaagd werden door hun gedrag en zich niet geliefd maakte. Tevens stap ik buiten de grenzen van een klassieke Westerse scholing zoals Atheneum en Gymnasium waar men Sumerië als eerste beschaving beschouwd en men vooral niet verder terug wil gaan dan die 4000 jaar voor onze jaartelling in lijn met de Bijbel . Ik twijfel dan ook of de opmerking die Rypke maakte dat de ziel een uitvinding van de Griekse cultuur was wel zo is. De Hindu heeft de term Atma. Pythagoras heeft in India gestudeerd en wordt daar Pita Guru genoemd. Men ziet de culturen vaak in het licht van afzonderlijke units in plaats en tijd die geen overlap of interactie hadden. Cognitieve vakjes zijn handig maar kunnen ook de grootste hindernis voor vrij denken zijn.
  De klassieke scholing zet de Hindu cultuur buitenspel. Ook deze cultuur heeft geschriften met Konings-lijsten die veel overeenstemming met de Sumerische en Bijbelse lijsten hebben. Tevens astrologische optekeningen die zover teruggaan dat de hele Bijbel onderuit zou gaan. Dat kon de zich Superieur voelende Anglo Saksische bezetters vanuit Engeland in koloniaal India niet verkroppen. Ik houd me dus niet gebonden aan tijdslijnen die op drijfzand kunnen staan en schouw met een open vizier.
  Ik maak een observatie waarin je misschien mee kan gaan. Dat het koloniale karma zich momenteel in Europa op grote schaal aan uitwerken is. Wie had ooit kunnen denken dat er een Engelse prime minister met een familielijn uit India de genadeklap gaat uitdelen. En in Nederland is het momenteel ook jacht op de blanke man geworden en worden de vrouwen verkracht gelijk de V.O.C. werknemers in de koloniën deden. Als je genoeg uitzoomt dan zie je dat alles best wel te plaatsen is en zie je Karma in werking.
  OKI doki ik ga nu koken voor mijn vrouw en mij, groeten.

  1. Ha, die buurman!
   Het fractioneel bankieren was ver voor Christus bedacht door kluizenaars, die certificaten uitgaven tegen koopmansgoud wat er niet echt was.
   Vanaf die tijd tot nu, is het zodanig erger geworden, dat er alleen nog maar valuta uit schuld voortkomt.
   Voor de rest kan ik met jouw observatie best meegaan.-)

   A je to.

   1. Allo Allo
    Jammer dat je hier geen link bijgevoegde. Heb je enige info waar je dat gevonden hebt van die lachen komt ie “BankKluis e naars” (De naam past wel) . Maar goed dat ik me niet aan tijdlijnen vastklamp. Sorry voor de desinformatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *