“God is geen man, dat Hij liegen zou…” (Numeri 23:19)

Bornwird, christelijk kerkje uit de 9de eeuw waarin we de geschiedenis van een ander volk hervertelden

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek, zonder welke er geen Westerse beschaving was. We gaan weer verder in Numeri, het vierde boek van het Oude Testament. Sprak in vorige aflevering de ezel van Bileam tegen zijn eigenaar, nu zal Bileam een zegenspreuk over Israel doen.

Daarin stelt Bileam dat God geen berouw kent ‘als een mensenkind’. Maar die passage is in tegenspraak met vele andere passages uit de Thora, waar God ‘berouw’ krijgt dat hij mensen schiep en wanneer Hij zich bijvoorbeeld door Mozes laat ompraten.

De Bijbelschrijver die zich als buikspreker van HEERE opwerpt in Numeri heeft daar geen actieve herinnering aan, zo blijkt. Zo kunnen Bijbelschrijvers zelf dus on-Bijbelse denkbeelden ventileren.

Kerkhof Aalsum bij Dokkum

Uitverkoren Volksverhalen
Lees je nooit Bijbel, en je koestert slechts wat vaag-religieuze gevoelens, dan is geloven heel gemakkelijk. Je roept ‘God is liefde’, en bekommert je niet over de vele passages uit het Oude Testament waar je de HEERE met van alles kunt associeren, grimmigheid, toorn, wraak, zijn verknochtheid aan 1 volk, ten koste van alle andere volkeren. Maar niet met liefde voor alle mensen zoals wij dat menselijkerwijze verstaan.

Als een vergissing menselijk is, en God vergist zich dat Hij ‘berouw’ krijgt, is zo’n god dan geen menselijke creatie? Net als alle goden die door mensen in de geschiedenis zijn ontworpen? Die vraag kan bij je opkomen bij het meer nauwgezet lezen van de Bijbel volgens de methode van logica en bewijs, die we uit de filosofie van de Grieken erfden.

Juist door nauwgezet Bijbel lezen kun je ‘ongelovig’ worden, omdat je steeds vaker ziet hoezeer de Bijbel mensenwerk is. Of, wanneer de Bijbel een betrouwbaar verslag is: Dan lijkt het daar beschreven opperwezen soms net een soort demon, een entiteit die leeft op de energie van zijn afgezonderde volk, en het bloed (levensenergie, de anima) van geofferde dieren.

Kortom, bij kritisch Bijbel lezen treedt die glijdende schaal vanzelf op, tot er weinig van over blijft dan wat van bloeddorst en wraakzucht doorregen Uitverkoren Volksverhalen, uit de duim gezogen aan een Babylonische borreltafel. De lezer ziet mij daar al enkele jaren mee worstelen. Want wat hou je dan over, als je ook geen atheist wilt zijn en niet gelooft in het darwinisme/naturalisme?

Darwin’s Dangerous Idea, de strijd/kamp om het bestaan. Keer je terug tot heidendom, dan kun je de meest wrede ideologieen rechtvaardigen

Lonely Planet
Dat zure wereldbeeld van die eenzame planeet (Lonely Planet, de reisgidsen heten zelfs zo) die in een vacuum (‘ruimte’) rondjes draait, symbolisch voor de mens die op die planeet zelf gedoemd is al zijn fouten steeds te herhalen. Dan kom je uit bij het existentialisme, en wordt het leven als ‘ziekte ten dode’. Ja, je kunt veel ‘loike dingeh‘ doen, eten, drinken, seksen, leuke belevenissen, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe plekken bezoeken.

Heb je alle smaakjes geproefd. Nou ja… en dan op een gegeven moment ben je wormenvoer in een kist. Hoera.

Net als alle mensen die je dierbaar zijn. Met die aantekening, dat de loyaliteit van mensen dun is als een filmlaagje op water, en dat ze niet verbeterd kunnen worden. Dus voor de mensen doe je het ook niet. Voor minder dan de Allerhoogste, Schepper van Hemel en Aarde ga je dus niet. Anders wordt ’t een wat holle toneelvoorstelling, waarvoor velen maar met wisselende motivatie uit bed willen komen.

Die wekker maandagochtendvroeg, ‘De Baas’ die wil dat je op tijd komt, om met frisse tegenzin te zwoegen van Maandagmorgengevoel tot ‘Thank God it’s Friday’. Wie roept dat ‘werk’ een vervulling is van zijn leven, die liegt. Het is bij 99% gewoon zwoegen in het zweet des aanschijns, en collega’s met kantoorhumor zijn al helemaal een kwelling.

Natuuraanbidding is ook idiotie. Kijk maar eens naar natuurfilms, waar al dat ongedierte elkaar verscheurt en uit elkaar trekt, parasiteert en vernietigt. Safari-soap op de Serengeti, een verhaal met de zelfde diepgang als Goede Tijden, Slechte Tijden. Heb je wel eens een close-up moeten zien van parende bevers in de Hollandse Delta? Mijn god, die geluiden…En dan Bram van de Klundert als commentaarstem.

Wat je zoekt is dus het Goede, Ware en Schone, het antwoord op dat diepste Verlangen in je ziel, naar heelheid, rechtvaardigheid.

Het darwinisme-transhumanisme gebaseerd op gradualisme, daar kan de brand in (?)

God krijgt wel degelijk berouw
We mogen van God geen ‘gesneden beeld’ maken, zo zegt de Bijbel. Misschien zit daar de oplossing voor het dilemma bij het Bijbel-lezen. Want bij het lezen van de Bijbel, begin je al met de constructie van zo’n ‘demi-god’, halfgod, een persoontje dat begrensd is in plaats van eeuwig, onbegrensd. Een Persoon die zijn beperkingen heeft, en die dat ook kan inzien, en die je uit de grond van je hart bekritiseren wilt.

Net als lucifer, de rebel, die ook kan staan voor alle mensen in de historie die hun soms wrede lot hier op aarde van kritiek voorzien. Was 666 immers ook niet een ‘getal van mensen’…Onvolmaaktheid, ten opzichte van de volmaaktheid van 777. Maar is de God van de Bijbel dan wel volmaakt?

De eerste keer dat God van de Bijbel berouw krijgt, spijt van wat Hij eerder deed of dacht, vinden we al bij Genesis 6:5, wanneer de Schepper van Hemel en Aarde besluit zijn creatie te verzuipen.

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

‘Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE’, zo lezen we dan ook nog.

Een regenboog boven Amsterdam Zuid

Exodus 31: Berouw over het kwaad dat Hij gesproken had
Wanneer God bij de Schepping die weeffouten al niet voorzag, dan kan Hij dus ook niet Alwetend zijn en Almachtig. Laat staan ‘Eeuwig’ en onveranderlijk. Toch? Je kunt dat denkbeeld dan compenseren door er de ‘vrije wil’ bij in te voeren, zoals dat al bij het beroemde verhaal plaatsvindt van Adam, die zich door Eva laat ompraten om de vrucht van de boom der kennis te eten. Tegen het bevel van de Schepper in…

Een andere passage waarin God ‘berouw’ krijgt, vinden we in Exodus 31. Mozes heeft net ‘De Wet’ gekregen op de berg Horeb waar JHWH zijn verblijf houdt. Komt Mozes terug, dan zijn de Israelieten al tot de afgodendienst vervallen. JHWH wil ze dan allemaal vernietigen, maar laat zich door Mozes ompraten, zodat hij dat niet zal doen.

Want dan zou Hij voor lul staan, omdat Hij Zijn Volk uit Egypte leidde, om het dan in de woestijn te doden.

Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk.

Wat zullen andere mensen er dan van zeggen, is het argument van Mozes, om JHWH met succes te overreden. Oftewel, een mens kan de god van de Thora (de boeken van Mozes) ompraten, alsof een mens boven god kan staan:

Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.

Met een mensenoffer van drieduizend man, die vallen doordat mensen willekeurig het zwaard tegen elkaar trekken, keert de vrede dan weer terug.

Regenboogvlag Lakenhal Ieper (BE)

‘Dat Hij ergens berouw over hebben zou’
Pikken we dan in Numeri 23:16 de draad weer op, dan zien we hoe Bileam de ‘geest van God’ krijgt. De Koning van Moab, Balak is bang geworden voor de Israelieten, omdat dit door JHWH uitverkozen volk eerder al buurvolkeren te grazen nam, op weg naar het Beloofde Land.

Balak had Bileam gevraagd een vervloeking uit te spreken over dat volk. Maar dat lukt Bileam niet door goddelijke interventie. Bileam moet met de woorden van de HEERE spreken, en maakt er een zegenspreuk van, als opmaat tot de genocide op Moab door het Uitverkoren Volk.

De HEERE ontmoette Bileam en legde hem een woord in zijn mond. En Hij zei: Keer naar Balak terug, en aldus moet u spreken. Hij kwam bij hem, en zie, hij stond bij zijn brandoffer, met de vorsten van Moab bij hem. En Balak zei tegen hem: Wat heeft de HEERE gesproken?

Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Sta op, Balak, luister; hoor mij aan, zoon van Zippor.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?

Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren.

De schrijver van Numeri die Bileam ‘een woord in de mond legt’ van HEERE, die heeft dus geen actieve herinnering aan de passages in Genesis en Exodus, waarin HEERE juist wel berouw kreeg. Zowel van zijn scheppingsdaad, geen sinecure, als van Zijn spreken over de Israelieten, dat hij ze allemaal vernietigen wilde.

Waarna God berouw krijgt, omdat Mozes vertelt dat Hij dan als godheid qua prestige voor Lul zou staan bij andere volkeren.

Regenboogvlag, van de religie die stelt dat alles mag (liberalisme)

Hij zag het kwaad in Israel juist wel aan
Hij liet de uit Egypte geleide generatie ook vanwege hun slechtheid in de woestijn omkomen, door ze daar nog 40 jaar in quarantaine te houden. Heel Exodus en ook delen van Numeri zijn juist gevuld, met kwaad dat JHWH in het volk Israel aanziet.  Omdat ze steeds ‘vreemd gaan’, het gezag van Mozes betwisten. Niettemin vervolgt Bileam nu:

Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubelklank van de Koning is bij hem. God heeft hen uit Egypte geleid; Hij is hem als de hoorns van een wilde os.

Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob of waarzeggerij tegen Israël. Er wordt in deze tijd over Jakob gezegd, en over Israël, wat God gedaan heeft.

Zie, een volk, het staat op als een leeuwin, als een leeuw richt het zichzelf op; het gaat niet liggen, voordat het zijn prooi opgegeten heeft
en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft.

De boodschap van HEERE, is dat de genocide op Moab volgt. Nu kan het uitverkoren volk dienen als het wraakgewricht dat HEERE over andere volken uitstort, zoals dat van Moab. Tot de leeuw van Juda het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft, zoals we die oefening in genocide in het bijbelboek Jozua zien voltrekken. Landjepik: God wil het. Dat is De Thora in vier woorden samengevat.

Wie krijgt dan nu nog dat wollige ‘God is liefde’-gedoe over de lippen? Ons diepste Verlangen is om liefgehad te worden, gekend te zijn. Maar dat is iets anders, dan HEERE in het Oude Testament, die ‘Krijgsman’ die er slechts voor 1 volk is, en dan ook nog onder strikte voorwaarden in het contract van Mozes, namelijk van De Wet.

Dubbele regenboog

Stamgod
Deze god, HEERE, zoals tijdens de Babylonische ballingschap in Uitverkoren Volksverhalen opgetekend, is geen platonische volmaakte liefde, die christenen er van gemaakt hebben onder invloed van het Grieks-Romeinse heidendom. HEERE is immers de god van De Wet, die van Mozes, in de wereld van Oog om Oog, Tand voor Tand, HEERE is er voor Zijn Stam.

Terwijl christendom en Islam er zijn voor alle volkeren, als een voorloper van hedendaags globalisme, is HEERE er in Exodus, Numeri, Jozua en Deuteronomium en er strikt voor 1 stam. Maar wat maak je dan van God in Genesis 9, die berouw kreeg van zijn schepping, zodat hij alles uitroeide, Noach uitgezonderd.

Die sluit dan een Verbond, niet met 1 uitverkoren volk, maar met alle levende wezens op aarde:

Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:

Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.

Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

Misschien is het dus wel heel on-Bijbels, om je ‘uitverkoren volk’ te wanen. Immers, sloot God in Genesis 9 niet een Verbond met alle wezens op aarde? Of kreeg God ook berouw dat hij dit verbond maakte, en met regenboog bezegelde? Want waren die mensen van Moab – waarvan zijn uitverkoren volk het slachtoffersbloed zou drinken, aldus Bileam- dan niet onderdeel van ‘alle vlees dat op aarde is’?

Je weet het nooit met JHWH, Hij kan zomaar berouw krijgen van wat hij deed en dan iets anders bedenken. Vergissen is menselijk. Heb een goede zondag.

3 Replies to ““God is geen man, dat Hij liegen zou…” (Numeri 23:19)”

 1. Over de regenboog zijn wel meer mythes bekend. Het wordt ook als de Boog (als in pijl en boog) van de God Indra in de Hindu mythology gezien. Echter voor de religieuze Hindu is het net zo zeker als voor de Bijbel gelovigen. Indra was de oppergod net als de Bijbelse God claims maakt. Hij heeft het over andere Goden en legt niet uit dan er geen andere Goden zijn alleen dat deze stam ze niet mag vereren. Indra kon ook wel een robbertje vechten meestal ten goede van de mensheid.
  Verder is Indra niet eeuwig the Big Boss er komt op verschillende cyclische keerpunten een nieuwe die dan de Titel krijgt. Indra Zeus Jupiter of Thor zijn waarschijnlijk dezelfde speler in het Cosmische spel of drama het is maar hoe je het bekijkt. De God van de lijn van Abraham kan ook in deze reeks passen.
  Want hoewel vele boeken de claim maken dat het ingegeven is door God (maak uw keuzes en kleur het vakje in ). Je kan niet alles wat niet Bijbels is als een mythe beschouwen en de Bijbel zelf ervan uitsluiten en blindelings als waarheid aannemen . Dat is filosofisch gezien geen logica wel vanuit een instituut die macht wil. . Zijn niet veel verhalen uit de Bijbel ook mondeling doorgegeven en pas later op schrift gesteld en hebben ze vaak niet verdomd veel van elkaar weg.? Zelfs tot op heden leren de Brahmanen in India alles mondeling te kunnen reciteren. Door hun conservatisme hebben ze nooit toegestaan om veranderingen aan te brengen. Tot op heden is bijvoorbeeld Ayurvedic kennis nog volop levendig. Steeds meer bewijst de huidige medische “wetenschap” de werkzame stoffen en tegen welke kwalen het werkt. Ze willen dan op jacht naar het grote geld de stoffen synthetisch maken of af te scheiden/concentreren om dan patenten te bemachtigen. Echter men verliest dan wel de holistische kijk dat er vaak een combinatie van verschillende stoffen nodig is voor een goede werking zonder de balans te verstoren. Vroeger aten de mensen in Nederland bijvoorbeeld Zuring (groeit lansde wegberm)bij Spinazie en een gekookt Ei erbij om het oxaalzuur te neutraliseren. De ouden wisten veel meer dan ooit toegegeven gaat worden. Het leeft nu weer op vooral bij de nieuwe Heksen/Kruiden vrouwtjes (in de goede zin ). De Monniken in de Middeleeuwen waren ook heel actief en we hadden de Kloostertuinen met allerlei kruiden.
  Er is weinig nieuws onder de Zon. Zelfs de Egyptenaren deden aan Chirurgie blijkt. Voor acute zaken is de huidige kennis heel geschikt ook de diagnose is momenteel heel gespecialiseerd daar is niets mis mee. Ik zoek naar een goed samenwerkingsverband en geen Monopoly spelen.
  O.k. zie je volgende artikel waarbij je weer probeerd die Bijbelse God te doorgronden in plaats van als een goed gelovige gewoon te accepteren tegemoet. Religie en Spiritualiteit kunnen samengaan maar ook botsen. Een Religieus fanaticus of goedgelovige slokop kan op het Spirituele gebied nog Neanderthaler zijn. Vooral als deze bang gemaakt wordt dat alles wat van de Bijbel afwijkt het werk van de Duivel of 33ste graaf vrijmetselaars is.
  En tja die Westerse beschaving die volgens jouw statement op de Bijbel gebouwd is daar kan je ook op verschillende manieren tegenaan kijken. Het was eerder een horizontaal materieel technische en geopolitieke uitbreiding/evolutie. In mindere mate het zoeken naar de verbinding met de Bron/God. Van alles is wat te zeggen toen de Stoomlocomotief zijn intrede deed was dat ook een Duivels stuk techniek. Er is ook vrije wil en een onderliggende evolutionaire stroming aanwezig. Volgens de Hindu en de droom uitleg van Daniel zitten we nu in De Ijzeren tijd of het tijdperk van Kali. Hierin wordt een heilige (boomknuffelaar/new agers/back to nature en alles wat naar een diepere zin in het leven zoekt en niet voor eigen promotie/gewin zoekt) als een sukkel gezien en heeft men alleen maar respect voor bezit en status. Schijnbaar zijn we nu over het diepste punt heen en gaan weer langzaam als mensheid in zijn geheel meer holistisch en minder materiaal vierkant denken.
  Kortom het gaat best wel volgens de planning.
  Succes met je worsteling.
  Misschien kom je ooit tot de conclusie dat het Christendom als institutionele religie en niet Jezus als Lichtend voorbeeld, heel veel bloed aan zich heeft kleven. Buiten nog het Karma om bewust mensen op een dwaalspoor te zetten en geestelijk te onderdrukken. Tot de marteldood aan toe tijdens Inquisitie. Dus als je zou twijfelen aan die Goede God die van Oorlog houd zijn institutionele volgelingen hebben er geen moeite mee. Het dualisme gaat ongehinderd samen via Oog om oog tand om tand naar de andere wang toekeren wie krijgt zoiets kroms verzonnen en gaat daar dan ook nog eens miljoenen mensen mee opzadelen met de dood als je het niet accepteert. Zo kan iedereen een Imperium bouwen zolang je maar spierkracht toont gelijk de Bijbelse God. Kortom houd de angst erin en je kan een volk kneden naar het gewenste model.

 2. Gelukkig kent God het begrip ‘berouw’, anders zouden wij als zondaars ook nooit berouw kunnen krijgen over hetgeen wij gedaan hebben. De zaken die ons bij God vandaan of zelfs gescheiden houden. Berouw komt ná de zonde. In dit geval was het de zonde van de mensen die God berouw gaven. De mensen zelf kenden geen berouw omdat ze de zonde waarschijnlijk ook niet kenden. Er was immers nog geen Wet.

  God is geen mens, dat Hij berouw zou kennen. Toch is Hij mens geworden. God’s Zoon is Mens geworden en Hij gaf nooit te kennen dat Hij berouw had dat Hij de mens gemaakt had. Zelfs niet in Zijn donkerste uren hier bij ons op de aarde. Hij vroeg slechts van ons nu zelf berouw te tonen over de door hun gedane zonden en ingeval ze niet begrepen dat ze zondig waren konden ze zich spiegelen aan Zijn perfecte leven dat Hij zonder te zondigen leefde. Berouw is mooi ding, het heeft mijn leven gered voor de eeuwigheid. Als God geen berouw had gekend, slechts onverschilligheid ten opzichte van een gevallen schepping, dan zouden wij net als al die anderen die geen berouw tonen over hun walgelijke leven tot in alle eeuwigheden daarover verteerd worden in de grootste in brand staande gesloten afdeling die we vanuit de Bijbel kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *