Vrijdag de Dertiende, Tempeliersdag

Ridders

Vrijdag de dertiende oktober in het jaar 1307 werd Jacques de Molay met zijn Orde van Tempeliers opgepakt door de Franse koning Philip. Dus staat die dag 715 jaar later nog steeds bekend als ongeluksdag.

De schatrijke ridderorde vernoemde zich naar de Tempel die Salomo in Jeruzalem had gebouwd in goddelijke opdracht.  Salomo is de ‘Zoon van David’ waarvan de HEERE volgens de profeet Nathan als ‘Vader’ zou fungeren in 2:Samuel 7, 12-17.

Die titel ‘Zoon van David’ gaven de Evangelisten Mattheus en Lucas via creatieve Schriften-duiding mee aan Jezus als ‘Gezalfde.’ (messias/christus)  

De Tempel van Salomo waarnaar de Tempeliers zich vernoemden

Stad van de Tempel
De orde was in 1119 opgericht om Europese pelgrims naar Jeruzalem militair te beschermen. Dat was nodig, nadat de Eerste Kruistocht (1099) na 451 jaar Islamitische bezetting Jeruzalem terugbracht in handen van het christendom. Pas toen was het Westerse christendom in Europa rijk en sterk genoeg om zo’n enorme militaire expeditie te ondernemen, vele duizenden kilometers vanaf hun thuisbasis.

In de Orient werden alle katholieke Europeanen geduid als ‘Franken’, en waarom dat is zien we zo dadelijk. De Friezen zouden bij die kruistochten later ook nog -militair gezien- een heldhaftige rol innemen. Door die militaire rol, komen de Friezen zelfs nog voor in Dante’s Divina Comedia, vanwege hun grote gestalte.

De Tempeliers fungeerden als zelfstandige bank, die pelgrims naar Israel financiele bescherming bood. Dan schreven ze in ruil voor je goud in bijvoorbeeld Frankrijk een waardepapier uit, dat je in Israel dan weer kon inleveren bij een tempeliers-kantoor. Zo verkleinde je het gevaar van beroving van zaken van echte waarde op weg naar je doel.

Jeruzalem was al sinds het jaar 638 in handen van de Islam, nadat zij het veroverden op het Oost-Romeinse (Byzantijnse) christelijke rijk.  Die stad noemden de Arabieren toen weer Madinat bayt al-Maqdis, ‘Stad van de Tempel’. De rest van de stad buiten de tempelberg kreeg de titel, Ylia, die de Romeinen er in het jaar 70 aan hadden gegeven, Aelia Capitolina.

Toen vernietigden ze de Tweede Tempel, de tempel die de Joden na terugkeer uit Babylonische ballingschap (516) hadden herbouwd in Jeruzalem. Voor de eerste Arabische volgelingen van de Islam in 623, was Jeruzalem de heilige plaats in welke richting ze bidden. In 632 zou Mohammed zijn overleden. In 636 veranderde zijn geestelijk opvolger de gebedsrichting naar Mekka. Opmerkelijk, onder de Islam mochten de joden weer terugkeren naar Jeruzalem.

‘Internationaal’, hij bedoelt ‘islamitisch’

Twee geloven op 1 kussen
De strijd tussen Islam en christendom kun je vergelijken met de latere strijd tussen katholieken en protestanten. Immers, de Islam ziet zichzelf als volgelingen van de laatste profeet, die de geloven van Het Boek een correctie meegaf. Ze erkennen Mozes als profeet en ook Jezus. Ze dragen de Koran vervolgens voor in hun moskee als direct lied van God, zonder menselijke tussenkomst.

Dus beschouwen zij zich als rechter in de leer dan de christenen en joden. Die zouden gaandeweg tekstuele dwalingen en afgoderijen hebben opgenomen, die door Mohammed werden rechtgezet. De Abdij bezit een in het Nederlands vertaalde versie van de Koran: geen bal aan om te lezen, er staan geen spannende verhalen in zoals in de Bijbel.

Het is 1 grote oratie van 1 persoon met een kijk op Het Ware Geloof.

Dat Islamieten- qua schriftvervalsing- niettemin een punt kunnen hebben, laten we zo dadelijk zien bij het navlooien van belangrijke claims van de Evangelisten Mattheus en Lucas. Daarnaast, de kerk viert het kerstfeest met heidense symbolen als een kerstboom, en pasen is ook een heidens feest van wedergeboorte. Fanatieke protestanten zien het Rooms katholicisme ook als ‘hoer van Babylon’ en de paus als satan.

In de rest van de geschiedenis zouden Islam en christendom elkaar continue de tent uit blijven vechten. In die geloofsstrijd ontstond dus ook de functie van de Tempeliersorde. Pelgrims naar Jeruzalem werden ook na 1099 nog belaagd door de rovers en islamieten in streken waar zij de overhand hadden. Die moslims hadden het vroegere (christelijke) Byzantijnse rijk- dus het Oost Romeinse rijk- vanaf de zevende eeuw veroverd.

Byzantijnse monnik, Syrisch Orthodox als ik me niet vergis

Halve maan van Constantinopel
De Islam is mogelijk ontstaan als christelijke sekte, de Nazoreers die dichter tegen de wet van Mozes wilden aan leven, dan orthodox christenen in het Oost Romeinse rijk. Dus besnijden ze hun piemels nog en ze eten geen varkensvlees. Hun gebedspraktijk is gekopieerd van de orthodox-christelijke Byzantijnen, dat je met het gezicht ter aarde knielt in de richting van een heilige plaats.

Ook de Efteling-achtige koepels op moskeeen zijn gekopieerd van de orthodox-christelijke Byzantijnen.

Het halve maantje van de Islam is een van oorsprong heidens symbool, namelijk het stads-symbool van de Oost Romeinse hoofdstad Constantinopel. Die hoofdstad van het christelijke Oost-Romeinse rijk kwam pas in 1453 in handen van de Islam, toen de Ottomanen slaagden door de muren heen te breken. Met ondermeer collaboratie van christenen, ik meen dat Tsjechisch buskruit hier een rol speelde.

Die verovering had de Islam zeven eeuwen gekost, sinds de eerste poging in 674-678. Volgens een Islamitische website over het huidige Istanbul, zou de profeet Mohammed in 628 hebben afgekondigd, dat je bekering tot de Islam zowel via prediking als via militaire verovering kon bewerkstelligen. Het is een militair wonder, hoe die islamieten in korte tijd slaagden het eerder christelijke Noord Afrika militair te verpletteren.

Hoe dat militaire mirakel van de Islam verliep kun je ondermeer lezen in ‘Het Vierde Dier’ van Tom Holland. Wanneer je – geheel bijbels- militair succes koppelt aan ‘god’s zegen’ kun je indenken dat de Islamieten werkelijk geloofden dat Allah aan hun zijde streed.

Vallei van Ayalon, Benedictijns klooster

De ‘Gezalfde Karel’ spiegelt zich aan David
In die opvatting over de fusie van wereldlijke en geestelijke macht lag Mohammed dicht bij de Oud Testamentische Bijbel. Daar was de ‘Gezalfde’ David met de zalver, de profeet Samuel zowel militair als geestelijk leider. En daarin verschilde Mohammed niet veel van de Romeins katholieke tak van het christendom.

De Paus in Rome was eerder 1 van de vele patriarchen in het orthodoxe christendom, naast de patriarch in Constantinopel, Antiochie, Jeruzalem en Alexandrie. Paus Stefanus II zocht uitbreiding van wereldlijke en militaire macht, door zijn lot te verbinden aan Pepijn de derde (752) en zijn zoon Karel ‘De Grote’. In de hoge Middeleeuwen hadden bisschoppen hier ook hun eigen legers.

Pepijn zijn vader Karel ‘Martel’ (‘De Hamer’) had de opmars van de Islam vanuit Spanje bij Tours gestuit in 732. Ook zou hij in 734 de nog heidense Friezen in de slag bij de Boorne/Middelzee verslaan.

Zijn kleinzoon Karel ‘De Grote’ (Charlemagne) zou gezalfd worden als eerste West-Romeinse Keizer (Caesar), terwijl het Oost Romeinse rijk in Constantinopel nog in het zadel zat.

Karel de Grote in raamwerk Abdijkerk van Prum

De Slachting bij Werden (782)
Die Karel combineerde het militaire aspect met het geestelijke. Bij zijn strafcampagne tegen opstandige heidense Saksen (De slachting bij Werden, 782) die zich tegen militaire bekering tot christendom verzetten, zou hij zich hebben gespiegeld aan Koning David, die zijn tegenstanders doorzaagt, nadat hij eerder Bethseba bezwangerde.

David, de ‘man naar God’s hart’ had zijn eigen loyale boeman, Joab, met wie hij in 2:Samuel 12; 29-31 aldus te werk ging:

Toen verzamelde David al dat volk en trok naar Rabba; hij streed ertegen en nam het in. En hij nam de kroon van hun koning van diens hoofd, waarvan het gewicht, mét het edelgesteente, een talent goud was, en die werd op Davids hoofd gezet. Ook haalde hij een zeer grote buit uit de stad.

Het volk dat daarin was, liet hij eruit halen en zette het bij zagen, bij ijzeren houwelen en bij ijzeren bijlen, en liet hen overbrengen naar de steenovens. Zo deed hij met alle steden van de Ammonieten. Daarna keerde David met heel het volk terug naar Jeruzalem.

Zo ging David met alle vijanden van Israel/JHWH om, genocide was de norm.

Pacifist en gezalfde (christus/messias) Jezus zou ‘Zoon van David’ zijn volgens Lucas

Hij zal mij tot een zoon zijn
Dit is dus de man, David, die door de Evangelisten als het voorbeeld wordt gesteld van Jezus, de ‘zoon van David’, de ‘Gezalfde.’ (christus in het Grieks, messias in het Hebreeuws) Het idee dat Jezus ‘Zoon’ van God is en ‘God’ de ‘Vader’ komt uit 2 Samuel 7, en is afkomstig van de profetie van Nathan aan Koning David:

Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.

Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen.

Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.

De Evangelist Lucas plakt die passage vervolgens op Jezus, die dan de Zoon wordt van De Vader. Zo werd het ‘Onze Vader’ als christelijk gebed dus geboren, omdat Jezus zich spiegelde aan die Zoon van David, Salomo. De Islam en het Jodendom kennen geen God de Vader.

Het Lam Gods, symbool van de in 721 door de overgrootmoe van Karel gestichtte Abdij van Prum

De Tempel van Salomo
Die nakomeling na David die de Tempel in Jeruzalem zou bouwen, zoals Nathan hier aan hem vertelt, dat was dus niet Jezus, maar Salomo. Erg goed voorspellen kon Nathan niet. Die eeuwigheid van het koninkrijk duurde nogal kort. Na Salomo valt dat hele Israelische koningshuis en rijk al snel uiteen, in twee concurrenten, Efraim (Noord Israel met 10 stammen) en Juda/Benjamin. Efraim wordt door de Assyriers al in 715 voor de christelijke jaartelling overrompeld en de tien stammen lossen op in de historie.

Wanneer Jezus zou zijn ‘geboren uit een maagd’, om te passen in de profetie van Jesaja 7:12 ‘zie de maagd zal zwanger worden’, dan kan Jezus ook geen ‘zoon van David’ zijn. Die profetie sloeg op de militaire leider van het Judaisme, die de Assyriers (715 voor de jaartelling) te grazen zou nemen. Wel heeft de wijsheid van Jezus overeenkomst met die van Salomo.

Niettemin zijn we nu weer uitgekomen waar het ook bij de Tempeliers, vernoemd naar de Tempel van Salomo om draaide: die eerste Tempel die door de Babyloniers was verwoest in 584 voor de christelijke jaartelling. Die tempel werd herbouwd in 516, om bij de Joodse opstand tegen de Romeinen in het jaar 70 (Keizer Nero) opnieuw te worden verwoest.

Toen de joodse Rabbi Simon Bar Kochba in het jaar 132 als ‘messias’ werd erkend, wierp die zich op als militair leider.

Dat is meer Bijbels, wanneer je ziet wat voor kwaliteiten de profeten Jesaja en Hosea aan zo’n gezalfde toekennen. Iemand die militair wraak neemt. Na mislukking van die opstand waren ze niet alleen Jeruzalem kwijt, maar ook het land Israel. Dat herdoopten de Romeinen onder Keizer Hadrianus tot Syria Palestina. Naamgever aan de Palestijnen.

Standbeeld Karel de Grote

Jezus lijkt niet op de ‘gezalfde’ David
Goddank lijkt Jezus in de Evangelien in niets op de gezalfde David, de Kalief van Juda, die steden met mensen van het ‘verkeerde’ geloof uitmoordt, door ze door midden te zagen en in steenovens te werpen. Die Jezus lijkt meer op Boeddha en andere projecties uit de Oosterse mysterie/wijsheidsleer. Een leer, waar de Tempeliers en Salomo ook mee in verband worden gebracht.

We zien dat Salomo het later steeds minder rigide neemt met ‘het ware geloof’. Het aan Salomo toegeschreven bijbelboek Prediker getuigt hier ook van. De vroege christenen verkondigden nog uitsluitend hun geloof via goede werken en prediking, zoals in de Handelingen der Apostelen.

Pas door de fusie met het wereldlijk gezag, het Romeinse Rijk (315, Concilie van Nicea) fuseerde het zwaard definitief met de Bijbel. Een toxisch mengsel. Daarmee werd het christelijk geloof dus meer ‘Bijbels’, lees Oud-Testamentisch. Keizer Karel werd een ‘gezalfde’ van de profeet/paus, die het ware geloof met het zwaard kon opleggen.

Zo zijn er voor vele volkeren al vele ongeluksdagen ontstaan, buiten Vrijdag de Dertiende. Geen wonder dus dat moderne Pagans/heidenen zo vijandig kunnen reageren op christelijke aspiraties. Uiteindelijk werd dat geloof hier ook met het zwaard gebracht.

4 Replies to “Vrijdag de Dertiende, Tempeliersdag”

  1. Jezus vertelt aan een engel, die het weer aan Johannes laat zien, dat Hij bij Zijn terugkeer zal komen met het zwaard om alle volkeren te oordelen. Zoals ook de volkeren in het Beloofde Land door Zijn naamgenoot Jozua zijn geoordeeld door God. Zoals Jozua heidense volkeren sloeg, zo zal ook Jezus heidense volkeren slaan. Als je niet gehoorzaam bent aan Zijn verordeningen, als Koning der Koningen, dat zal je land hongersnood kennen. Hij zal de regen voor de oogsten van dat land gaan inhouden. Zoals God nu ook al als voorproefje het progressief-liberale Westen laat bezwijken onder de sancties die ze zelf opleggen aan een van de laatste landen met een Christelijke traditie hoog in het vaandel. Maar dit zal pas tussen 2023-2025 goed zichtbaar worden. Bereid je maar vast voor op een drietal hele magere jaren met veel overheidsgeweld van satansknechten tegen de laatste fatsoenlijk burgers.

  2. Matteüs 10:34-39
    Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

  3. Mochten onze lezers een keer op Malta komen zoals wij zo’n 6 jaar geleden en daar het vestingstadje Mdina bezochten, ga dan het museum van de ‘Knights of Malta” ook eens binnen ! Het is de moeite waard !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *