Zeshonderdeenduizend zevenhonderddertig (Numeri 26)

Al even machtige Bijbel

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan bestuderen we De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Vandaag in Numeri 26, het boek van tellingen/getallen beveelt de HEERE opnieuw een volkstelling aan Mozes, om de grootte van de legermachten in kaart te brengen die Kanaän met de ban zullen slaan (uitroeien al wat ademt). 

Dat motief voor een volkstellling vinden we in Exodus 38 al, omdat de HEERE zo wil berekenen hoeveel belasting hij kan heffen. Dat tel motief vinden we verderop in de Bijbel nog twee maal, wanneer Koning David door respectievelijk HEERE (2 Samuel 24) en satan (1 Kronieken 21) wordt verleid tot een volkstelling, die respectievelijk 1,3 miljoen en 1,4 miljoen weerbare mannen oplevert.

Uit boosheid over de door HEERE-of satan (?)- opgedragen telling doodt HEERE dan in beide verhaalversies zeventigduizend Israëlieten met de pest.

Checkpoint Jericho: De Israelische vlag verbeeldt een territoriale claim op levensruimte tussen Eufraat en de Nijl

 …getelde personen van twintig jaar oud en daarboven…
Zowel Koning David als Mozes, hebben dat directe lijntje met HEERE, ze kunnen er rechtstreeks mee praten. En ze krijgen rechtstreeks bevelen van boven, zowel de profeet Mozes, als de gezalfde (messias) profeet-Koning. De aanhef van Numeri 26 is weer gelijk als die bij andere tellingen:

Het gebeurde nu na die plaag dat de HEERE tegen Mozes en tegen Eleazar, de zoon van de priester Aäron, zei: Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, van twintig jaar oud en daarboven, naar hun families, ieder die in Israël met het leger uittrekt.

Nadat een hele generatie is weggelouterd/gerot in een veertig jarig leven in de woestijn, blijken er nu nog 601.730 mannen van 20 of ouder over te zijn geschikt voor militaire dienst. Daar bovenop vinden ze nog 23 duizend Levieten, die dienen voor de priesterdienst. Wel worden de 250 mensen afgetrokken, die door de aarde werden verzwolgen vanwege de rebellie van Korach tegen Mozes.

In Numeri 2 en Exodus 38 waren nog 603.550 man geteld, geschikt voor militaire dienst, en 22.273 Levieten. In Exodus 38:26 was die zelfde telling al eerder gedaan, toen voor belastingheffing:

Eén beka per persoon, dat is een halve sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, voor ieder die bij de getelde personen van twintig jaar oud en daarboven ging behoren, zeshonderddrieduizend vijfhonderdvijftig man.

Tyne Cott, tienduizenden soldaten, ‘known unto God’..

Elon Musk
In Numeri worden nauwgezet alle stam- namen vernoemd en hun nakomelingen bij naam, zodat de tellingen ogen als een bijzonder exact historisch feit. Zo leidt dit verhaal af een groter raadsel, dat in de bijbelboeken onvermeld blijft. Hoe kan een legermacht (inclusief vrouwen en kinderen) van miljoenen mensen op miraculeuze in de schroeiende woestijn leven, veertig jaar lang met al hun vee, onopgemerkt door de archeologie of andere volkeren, badend in een ongekende rijkdom.

Neem dit voorbeeld van Zebulon, en je ziet ook meteen waar de naam Elon van Elon Musk vandaan komt:

De nakomelingen van Zebulon, ingedeeld naar hun geslachten, waren: van Sered het geslacht van de Seredieten; van Elon het geslacht van de Elonieten; van Jahleël het geslacht van de Jahleëlieten. Dit waren de geslachten van de Zebulonieten, overeenkomstig het aantal van hen die geteld waren: zestigduizend vijfhonderd.

Of neem deze hier:

De nakomelingen van Issaschar, ingedeeld naar hun geslachten, waren: van Tola het geslacht van de Tolaïeten; van Pua het geslacht van de Punieten; van Jasub het geslacht van de Jasubieten; van Simron het geslacht van de Simronieten. Dit waren de geslachten van Issaschar, overeenkomstig het aantal van hen die geteld waren: vierenzestigduizend driehonderd.

Ditmaal is de telling nodig om de stamgrootte te bepalen. Want de HEERE wil dat ze nu het land van de Kanaanieten met zijn uitverkoren volk met de ban slaan (alles uitroeien dat ademt, prurificatie door eliminatie) . Die twaalf stammen moeten dan hun plaats innemen. Hoe groter je stam, hoe meer Lebensraum je krijgt toebedeeld:

En de HEERE sprak tot Mozes: Onder deze stammen moet het land als erfelijk bezit verdeeld worden, overeenkomstig het aantal namen.

Voor degenen die met velen zijn, moet u het erfelijk bezit groot maken en voor degenen die met weinigen zijn, moet u het erfelijk bezit minder groot maken; aan ieder moet zijn erfelijk bezit gegeven worden overeenkomstig degenen van hen die geteld zijn.

Het veiligheidshek rond Palestijnse gebieden bij Mevasseret Zion

Volkstelling dankzij HEERE door David voor militaire doeleinden in 2 Samuel 24
Ze staan op het punt om Kanaän in te vallen, en daar alle mensen uit te roeien. Het motief van een volkstelling – als opgave van militaire kracht- zullen we later nog bij Koning David tegenkomen. In 2 Samuel 24 lezen we dan, dat de HEERE David daartoe verleidt, omdat HEERE in ‘toorn ontbrandde’, de Israelieten een streek wilde flikken:

De toorn van de HEERE ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: Ga Israël en Juda tellen. Toen zei de koning tegen Joab, de legerbevelhebber, die bij hem was: Trek toch rond door alle stammen van Israël, van Dan tot Berseba, en tel het volk, zodat ik het aantal mannen van het volk weet.

Toen zei Joab tegen de koning: Moge de HEERE, uw God, er aan dit volk honderdmaal meer toevoegen dan er nu zijn, terwijl de ogen van mijn heer de koning het zien – maar waarom verlangt mijn heer de koning dit?

Dan tellen ze ‘achthonderdduizend strijdbare mannen’ en ‘vijfhonderduizend van Juda die het zwaard konden hanteren.’ Oftewel, een gigaleger van wel 1,3 miljoen mannen, in een dor woestijnlandje die over een zwaarden-industrie beschikten waar Hoogovens/Tata steel een punt aan kan zuigen.

Dodenakkertje Derde Slag bij Ieper (1917)

Vervolgens straft HEERE David voor de zonde, die hij hem zelf aanwreef om toe over te gaan. HEERE doodt daartoe zeventigduizend Israelieten met de pest, Zijn favoriete ziekte in de Bijbel om mensen mee te straffen via purificatie door eliminatie, die hij ook in Exodus en Numeri bezigt tegen Israeliëten.

In deze versie van het zelfde telverhaal, kiest David een uitvlucht om zelf geen straf te krijgen. Dus richt de HEERE zijn toorn op zeventigduizend mannen:

Toen zei David tegen Gad: Het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van de HEERE vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Toen gaf de HEERE een uitbraak van de pest in Israël, vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend mannen.

Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de HEERE berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug.

Na deze genocide, waarvoor de HEERE bij David zelf het motief maakte, ziet de HEERE in dat hij kwaad doet. Dus krijgt hij ‘berouw’. Andermaal, HEERE is dus niet alwetend en onfeilbaar, want hij krijgt berouw van zijn eigen misdaden.

Duivelsbeeld toren Skillaard

Volkstelling dankzij satan door David voor militaire doeleinden in 1 Koningen 21
Er is verderop in de Bijbel een andere versie van die zelfde telling door David. Dan, in 1 Kronieken 21 is het niet HEERE maar satan die David verleidt tot de telling. Oftewel, satan en HEERE zijn inwisselbaar. Net als bij het verhaal waar ‘een boze geest des Heeren’ Saul, de door Samuel gezalfde koning in een depressie stort.

Ook hier is het Joab weer die David tot rede probeert te manen:

Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk: Ga Israël tellen van Berseba tot Dan toe, en breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet.

Toen zei Joab: Moge de HEERE er aan Zijn volk honderdmaal meer toevoegen dan zij nu zijn; maar, mijn heer de koning, zijn zij niet allen voor mijn heer tot dienaren? Waarom wil mijn heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden?

Het aantal is hier iets anders, een gigaleger van 1,47 miljoen mannen:

Joab gaf David het aantal van het getelde volk: er waren in heel Israël één miljoen honderdduizend man die het zwaard konden hanteren, en in Juda vierhonderdzeventigduizend man, die het zwaard konden hanteren.

Maar de wraak/toorn van de HEERE is weer gelijk:

Toen zei David tegen Gad: Het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van de HEERE vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Toen gaf de HEERE een uitbraak van de pest in Israël. En er viel van Israël zeventigduizend man.

Vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om er verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf aanrichtte, zag de HEERE het, en Hij kreeg berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug.

Grafveld van Derde Slag bij Ieper (1917) Tyne Cott

Berouw krijgen als enig verschil met demonische entiteit
HEERE laat een doodsengel de slachting uitvoeren, net als bij de eerstgeborenen van de Egyptenaren. Hoe mensen ooit hebben kunnen beweren dat deze godheid gelijk is aan ‘liefde’, mag mij een raadsel heten. Die liefhebbende Vader en zijn Verloren Zoon, staan mijlenver van dit demonische wezen uit de Thora, en de latere legendes over David.

De HEERE blijkt volgens de Bijbel inwisselbaar met satan, en dat had ik nog niet zo eerder gezien. Zie ook de weddenschap van JHWH met satan tegenover Job. Hij gedraagt zich als een toornig wezen, terend op het bloed van dieroffers en mensenoffers via omvangrijke oorlogen tegen de Gojim/heidenen, de onbesnedenen, die weldra door de legerleider Jozua met de ban geslagen zullen worden.

Het enige verschil met een puur kwaadaardige entiteit is dat Hij ‘berouw’ kan krijgen voor wat Hij de mensen aandoet, dus dat Hij tot zelfinzicht kan komen.

Hoe meer je dus thuis raakt in de Bijbel, hoe minder ‘gelovig’ je wordt. Tenminste, wanneer je toch al weigert je bang te laten maken door die verhalen. Hoe kun je van die god ‘houden’ die Jurist/Bankier die enkel zijn Wet handhaaft met bloeddorst, wraakzucht en boosheid.

Die JHWH lijkt eerder een allegorische uiting van het sentiment van een in ballingschap levend, overwonnen volk dat zich ‘uitverkoren’ meende, maar in die aspiraties teleurgesteld raakte. Waarna hun pen in de wereld machtiger zou worden dan het zwaard. Zodat die demiurg- halfgod- via het om zeep helpen van alle concurrentie het Monotheisme stichtte. De christenen hebben daar vervolgens een geheel andere godheid van gemaakt, de Vader van de Verloren Zoon, die ‘liefde’ zou zijn.

Heb een goede zondag.

 

3 Replies to “Zeshonderdeenduizend zevenhonderddertig (Numeri 26)”

 1. Ik had me vandaag eerst getracteerd op een film van Alfred Hitchcock. “The Trouble with Harry” prachtig stuk relativatie. Ik dacht daarna hoe zit het met de “The Trouble with Rypke and the Bible.”
  Ook dit is klassiek amusement. Een man die de Bijbel analyseert en toch wel wat vraagtekens krijgt bij het dualisme wat erin voorkomt, je bent niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. Dit dualisme is later gekomen toen men de Bron met een Hiërarchisch edoch machtige speler ging versmelten. De Bron zelf oordeelt niet, Karma, actie reactie en leren van onze fouten is het actieve werkzame principe dat de zaken weer in balans zet.

  Het scheef plaatsen is alles wat bewust tegen de bedoeling ingaat ten koste van iets of iemand. Ik hoop dan ook dat je jouw pen als een wijs wapen ten goede van de medemens gebruikt. Helaas wil deze pen nog weleens uitschieten en individuen groepen of stromingen aanvallen.

  Dit vanuit je eigen loopgraaf waarin je stelling genomen hebt gebaseerd op geografische/stam/cultuur trots. Je krijgt rust als je snapt dat als je de Bijbel te hard vasthoudt je misschien wel op drijfzand aan het funderen bent. Ondanks dat er veel wijsheid instaat en aardig wat historische correcte feiten. Zitten er filosofisch bekeken flinke tegenstrijdigheden in buiten de technische ongerijmheid dat het allemaal in Zeven dagen geschapen is.

  Dit is misschien een allegorie voor de Zeven stappen om via Geest tot Stof of materie te geraken. Echter ik sluit het niet uit anders zou ik de Bron beperkingen opleggen. Kortom die Bijbel waarop de Westerse cultuur gebouwd is laat zien dat propaganda via de Romeins Christelijke marketing campagnes de mens alles kan laten of dwingen te geloven. Zitten we nu niet ook weer in een tijd waarin een religie/theorie via propaganda massaal opgedrongen wordt. Deze truc heb je wel heel goed door.

  Maar de truc met de Bijbel is iets wat je vanuit je onwetendheid in je jeugd met de paplepel gevoerd werd. Als je vanaf kinds afaan via media en scholing iets gevoerd wordt dan zal het gemiddelde dan deze visie accepteren. Eenmaal een generatie bij de ballen gepakt dan groeien de kinderen ermee op en met wat mazzel gaan ze later net als jij zich afvragen wat is dat voor een God/theorie die hier omschreven wordt, of pech voor de sturende kracht erachter. Mijn research komt onder andere uit op de naam Sin een God die met de Maan verbonden is en een oorlogsgod was of misschien nog steeds is.

  Echter omdat te onderzoeken zal je uit je eigen loopgraaf moeten komen want dit wordt onder andere beschreven in de boeken genaamd De Geheime Leer geschreven door Mevr. Blavatsky die jij als een soort Carthago wat verwoest moet worden beschouwd en heel goedkoop een 33ste graad vrijmetselaar brandmerk opplakt. Alsof dat een bewijs voor iets is. Als je schrijft zonder de Bijbel geen Westerse beschaving dan antwoord ik hierop het Boek heeft de beschaving niet gebouwd het was een club mensen met een visie

  Dus als er enige trots zou zijn bij een Westerling dat is dat juist door allerlei genootschappen. Dezelfde zaken gebeuren net zo makkelijk over de gehele wereld. Beschavingen gaan als een wind over de Globe. De Bijbel verklaren met de Bijbel zal je niet lukken wel inzien dat er zaken niet rijmen met elkaar. Voor verder onderzoek zal je dus misschien wel de mening van iets waar je je tegenover afzet nodig kunnen hebben het is maar hoe open je vizier staat en of je met je pen niet op alle schaduwen/windmolens als een Don Quichotte inhakt.

  Ik moest lachen over je artikel met die stok. Je hakt op yogamatjes types in met je pen/zwaard, maar als een Fries je met een stuk hout wat slagen leert dat heet deze man in één keer een Sensai in plaats van leraar en komt er een stuk Oosterse mystiek om de hoek kijken. Je hond keek nu niet bepaald onder de indruk van dat Ninja gedoe. Hij kijkt meer zoals “moet jij niet wat botten uit de Bijbel opgraven misschien krijg ik dan een kluif. Kuifje en Bobby?
  Wens je een goede “Elke dag”.

   1. Het was inderdaad een redelijke kritische kijk. Met spreuken kunnen we veel zaken pareren en projecteren. Feit is dat onze paden zich gekruist hebben en we met de pen/verschillende opinies aan het schermen waren. Op je antwoord wat beter is om te doen antwoord ik “het gaat mij niet om beter of best”. Ik zie dat je het “schoppen” van jezelf niet herkend anders zou je deze spreuk niet gebruikt hebben. Ik ben nu eenmaal ook niet perfect tactisch geweest in mijn presentatie ik verwachte dus ook een dergelijke reactie. Het viel al reuze mee dat je me geen gebrek aan humor toebedeelde. Ik zal je vanaf nu dan ook met rust laten op je site en je ego niet verder opjutten dat zou “Bad Karma” maken. “Dobby bad, master Harry must punish Dobby of zoiets (uit de Harry Potter films). Mijn respect voor je rol in het huidige tumult blijft overeind staan. Voor de rest respect voor je weten van vele zaken, wat botste zijn de verschillende conclusies die we eruit trekken en het niet willen zoeken naar een synthetische. Zoals via dooddoeners uitspraken zoals met, mensen die mij niet snappen hebben geen gevoel voor humor en waren niet zo intelligent of zoiets of onder een verhaal al een disclaimer zetten voor het geval er mensen zijn die moeite met je opinie zouden kunnen hebben en hiermee alvast de wind uit de zeilen te halen. .. Waarop ik ooit antwoordde “Snap jij jezelf wel? Zijn we niet zelf onze grootste vijand om tot de waarheid over onszelf te komen? En zijn we wel wat we denken te zijn of hoe je over het gemiddelde wordt waargenomen door anderen? Voor de rest ben wie je bent of denkt te zijn ik heb daar totaal geen probleem mee het verschil maakt Het Geheel. Zolang het niet stuift of besmettelijk is het “lang leve de diversiteit”. En heel droog bekeken is een stukje van jouw mij en vice versa. Het Spel.is voor mij niet zo serieus dat ik jouw als vijand wil zien ondanks dat we heel serieus in onze rollen kunnen duiken schiet je achteraf in de lach als je aan zelf analyse doet. Ik heb regelmatig om mezelf moeten lachen. Ik hoop dat jij ook de lol van het leven of het spel en je eigen act erin kan zien en er mee kan lachen.. Je kan goed relativeren en lol schoppen met een sigaar en een borrel bij Tom van de Blauwe Tijger, blijf zo niks mis mee. Echter je kan niet alles wat je niet uitkomt in het belachelijke trekken zonder een weerwoord te krijgen. Tenzij je alle andere opinies onderdrukt gelijk een Long Live our Great Leader of een Narcist. Heel kort niets gebeurd zomaar ook onze interactie niet laten we beide het goede/bruikbare eruit zien te distilleren
    Rypke wederom een goede elke dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *