‘Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn’… Prediker 5)

Bijbel in kerk van Losdorp

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse beschaving was geweest. We vervolgen de tocht door het pessimisme van de Prediker.

Dit bijbelboek is het aan de Zoon van David – Salomo – toegeschreven schotschrift dat gehakt maakt van de zin van het leven. In Prediker 5 lezen we hoe je het beste kunt naderen tot de Allerhoogste.

Dat de woorden die je uit minder van betekenis zijn dan je houding. Ook vinden we hier de theologische fundering van het stiltegebod dat sommige kloosterordes handhaven, omdat een veelheid van woorden niet beslist tot goede zaken leidt.

Interieur Losdorp, hier staken we even een kaarsje voor een zieke op

Bidden tot God, of leuteren tegen God
Je kunt MET iemand praten, wanneer de ander je net zo interesseert of zelfs meer dan jezelf. Of je praat TEGEN iemand aan, omdat je ten diepste enkel in jezelf geïnteresseerd bent en slechts een fysieke spreekbehoefte botviert. Net als wanneer je poepen moet, of een boer laat. Zo werkt dat in sociaal verband, maar ook in de Godsdienst en de omgang met de Allerhoogste.

Bij Protestanten en met name in Evangelische hoek, kunnen mensen die bidden soms ellenlange verhalen en detailwensen in een gebed verwerken. Zo maken zij het persoonlijke dan publiek, zonder bekommernis of je zo God ontmoet. Bij Pinkstergemeentes zijn die ellenlange tirades vaak continue onderbroken door het ijdel gebruik van de naam van Jezus, vaak in een emotioneel verzuchten.

Wanneer ik Jezus was, zou ik daar stapelgek van worden. Van de orthodoxe traditie, via Vader Lazarus die in de zelfde grot leeft als de Heilige Antonius in Egypte, pikte ondergetekende een weldadig simpele mantra op, waarmee je al je gebeden wel kunt samenvatten:

Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb genade voor mij zondaar. (Lord Jesus Christ Son of God have mercy on me a sinner)

Hoogmoed en jezelf moreel te goed inschatten, zijn immers de bron van het grootste kwaad, omdat je blind wordt voor de eigen neiging tot fouten maken. Het Goede staat immers al achter je. Jezus leerde verder het Onze Vader: Dat je gewoon de zelfde woorden bidt in de juiste concentratie en toewijding. Dan komt het met de rest ook wel goed. Je bidt dan immers dat de wil van God mag geschieden op aarde.

Dus dat hetgeen je overkomt, ook als dat ellendig voelt, toch op enigerlei wijze uit de hand van God mag komen of daar weer in terecht komt.

Moslims bidden ook niet de ene keer dit, en dan weer het andere dat spontaan opkomt. Het idee dat je zo creatief zou zijn en origineel, dat je de Schepper van Hemel en Aarde zou kunnen verrassen met je gepraat: waanzin is het. Mijn gebedspraktijk is daarom sterk versoberd tot het ochtendgebed met Onze Vader bij een kaarsje opsteken, en een gebed van dankbaarheid voor het eten. Met het avondgebed er bij kom je dan op vijf maal bidden.

Verder zal ik de Allerhoogste niet vervelen met allerlei slap geOH. Hij heeft ook wel wat meer aan Zijn Hoofd.

Kerkje Losdorp

Vijf keer per dag
Moslims roepen de heilige naam van God aan in het Arabisch, vijf maal per dag. Alsof je een stemvork bent, die enkel weer in de zelfde frequentie moet komen met de Allerhoogste, dat je even het aardse van je af laat trillen. Niet dat het mijn religie is (het zwaard van de staat en geloof zijn te zeer vermengd), maar wie serieuze toewijding tot God zoekt, daarmee deel ik meer dan met liberale Nedertokkies die God niet zoeken of krampachtig proberen te ontwijken.

Die praktijk, inclusief het knielen naar de grond, erfden moslims weer van het orthodoxe christendom, waarvan de Islam een theologische afsplitsing is. Zoals er vele varianten op het christendom bestonden in de eerste eeuwen na Jezus zijn lijden en sterven in het jaar 33.

Het Ariaanse christendom lijkt qua doctrines op die Islam, omdat het Jezus niet als ‘god’ ziet (als deel van de drievuldigheid van de katholieken) maar als creatie van God. Arius (betekent ‘onsterfelijk’ in het Grieks) van Alexandrië was een patriarch binnen de orthodoxe kerk, die leefde van 256-336. Het succes van zijn theologische doctrine vormde een bedreiging voor de eenheid van de vroege kerk.

Zijn leer stelde dat de Zoon, als creatie van God, volledig ondergeschikt was aan De Vader. Dit arianisme was een aanleiding voor het concilie van Nicea in 325: Toen werd de katholieke staatskerk met de drievuldigheidsleer gevormd, onder toezicht van de Romeinse keizer Constantijn. De Arianen zouden nog lang hun invloed doen gelden, ook militair.

Bedenk dat de Val van Rome in 410 veroorzaakt werd door de gothische veldheer Alarik, die zelf ariaans christen was. Die spaarde bij de plundering kerken.

Het christendom kenmerkt zich door het continue opstaan van vernieuwingsbewegingen, die ‘terug naar de bron’ willen. In die context kun je ook de opkomst van de Islam zien als wereldreligie, met een zelfde apocalyptische inslag (met ‘het laatste oordeel’) als het christendom.

De Heilige Schrift, mijn ge-erfde Statenbijbel

Wees niet te snel met uw mond
Er zijn steile katholieken die de Islam gelijk stellen met een satanische leer. Daarvan zijn we hier niet meteen overtuigd, omdat de houding waarmee je geloof leeft belangrijker lijkt dan de formuleringen, standpunten waarmee je jezelf inkleedt. Wanneer je bij het minste of geringste de hele tent bij elkaar vloekt, maar/en je veroordeelt wel andersgelovigen, wat zegt dat dan over je toewijding aan God?

Meer dan van gelovige moslims, hebben we in Nederland immers last van liberalistisch extremisme, de ‘weg met ons’-mensen die de restanten van Westerse beschaving weg willen liberaliseren. Mensen die de erfenis van Anton Piek in de Efteling te lijf gaan en sprookjesfiguren zwart schilderen.

Geen moslim of geestelijk gezonde neger die daar voor pleiten zou, dat gebeurt enkel onder invloed van goddeloos meestal lelieblank tuig, dat De Staat als god aanbidt.

Daarnaast dien je de vorming van de kerkelijke doctrines ook binnen historische context te zien, zoals de theologische strijd tussen doctrines in het vroege christendom tot het Concilie van Nicea (en daarna). En zo komen we bij Prediker uit. Wanneer Prediker het volgende beschrijft, dat het dus vooral in je houding tot de Allerhoogste:

Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren dan om als dwazen een offer te geven,
want die weten niet dat zij kwaad doen.

Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God.
Want God is in de hemel en u bent op de aarde.

Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden.

Ondergetekende leeft deels van het vermogen om complexe zaken in woorden om te zetten, dingen die mensen diep van binnen wel voelen maar niet op schrift kunnen vertolken. Er zijn dus ook momenten waarop woorden belangrijk zijn. Het afkeuren van ‘veel woorden’ zou betekenen dat je ook Het Woord maar beter naast je neerlegt.

Misschien dien je eerder de emotie te analyseren van waaruit je geneigd bent iets mee te delen. Voordat je die emotie (gevoel van dat moment) in een mededeling omzet.

Ondergetekende kan ook te rap zijn in woorden, dat je zaken zegt in vertrouwen, en vanuit het misschien wel onterechte geloof dat de ontvanger ze ook relativeren kan/wil. Maar dat kan dan even goed later tegen je gebruikt worden. In het algemeen is het dus zeker wenselijk om je woorden vooraf goed te wegen. Hier ligt- door schade en schande wijzer geworden- nog zeker een verbeterpuntje.

Zo kan ik zaken sterk aandikken, vanuit het gevoel van dat moment. Maar dat gevoel is zo weer voorbij, terwijl de ander kan denken dat dit gevoel een persoonlijke consistentie is. Wat meestal niet zo is. Je bent ook niet ‘je gevoel’, je bent wat je herhaaldelijk doet en wat je graag doet. Ook kun je beter spaarzaam zijn in beloftes, gezien de kans dat je die niet waarmaakt:

Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen.

Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt.
Sta uw mond niet toe, uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel: dat was een vergissing.

Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt, en het werk van uw handen te gronde richten? Want zoals er in een veelheid aan dromen veel vluchtigs is,
zo is het ook met de veelheid van woorden.

Doodstil = ‘Dood-Brug’, een Til is een brug

Verbaal Kabaal
Wat ook kan, is dat mensen willen praten om het praten, omdat ze stilte associeren met verveling en leegte, en continue lawaai om zich heen nodig hebben. Waar voor een ander stilte juist een weldaad is, een ruimte voor concentratie, contemplatie en inspiratie. In de moderne cultuur is praten om het praten en leegte vullen met lawaai de norm.

Met name vrouwen praten om het praten zelf, zonder bekommernis over de inhoudelijke overdracht, logische consistenties. Het zijn meer praatgeluiden, contactroepen en het kenbaar maken van de eigen aanwezigheid, en net als bij kleine kinderen is vrouwengebabbel meestal een roep om aandacht voor zichzelf. ‘Ik praat, dus ik besta’, schijnt de vrouw van René Descartes te hebben geschreven.

Wil iemand  praten om het praten, het verdrijven van stilte en innerlijke leegte, stiltes vullen met duizend maal herhaalde zelfde verhalen, dan dient de ander slechts als toilet van hun woordenstroom, als akoestische opvang van een praatbehoefte, gedreven door een angst voor stilte. Vanuit het oordeel dat ‘stilte’ gelijk is aan ‘saai’, dus vanuit een sociale – typisch modernistische- veroordeling van het begrip ‘stilte.’

Wie praat om het praten, doet dat ook niet om de ander iets mee te delen dat van interesse kan zijn, of daarvan een oordeel te vragen.
Het maken van verbaal kabaal is het doel in zichzelf, het externaliseren van interne onrust.

Dan kan je iemand’s gepraat met continue de zelfde herhaalde verhalen als stoorzender gaan ervaren, en de woorden lijden inflatie in betekenis. Het wordt meer een soort akoestisch behang, net als een ventilator in de douche die aan blijft staan. Het schijnt dat mensen die bij spoorrails wonen op een gegeven moment de voorbijrijdende trein niet meer opmerken.

Maar hoe ver wonen ze dan van dat spoor af?

Doodstil

Ik heb mij laten vertellen, dat Benedictijnse kloosterordes hun stilte-doctrines mede op Prediker 5 hebben gebaseerd. God laat zich in het lawaai alvast niet vinden. Wel zullen vele lezers het gevoel herkennen, wanneer je een kathedraal binnenkomt waar stilte heerst. Dan voel je het goddelijke en tijdloze als het ware over je heen komen, en begrijp je dat ‘Ik Ben die ik ben’ niet in een veelheid van woorden te vangen is.

Heb een goede zondag.

7 Replies to “‘Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn’… Prediker 5)”

 1. Het praten/kwebbelen (van vrouwen) kan ook worden gezien als het tsjilpen van de vogels; bedoeld om de onderlinge band te bevestigen.
  Gewoon instemmend brommen.
  Dat laat ruimte vrij voor de eigen gedachtes met een onderliggend goed gevoel.

  Het zal misschien wat tijd kosten maar je zult er achterkomen dat ook een warm hart een uitstekende voedingsbodem voor creativiteit kan zijn.

 2. Het moeilijke aan jouw artikelen over de Bijbel is dat je zoveel dingen opvoert met verschillende stellingen dat je gaat afvragen. Wat wil hij nu precies vertellen wat is nu zijn werkelijke overtuiging en weet hij zelf wel wat hij wilt?

  Ik vond deze zin van jouw de kern bij jouw raken
  “Misschien dien je eerder de emotie te analyseren van waaruit je geneigd bent iets mee te delen. ”

  Waar komt die gedrevenheid van deze bijbel analyses vandaan? Berust het misschien juist op emoties? Is het een soort wraak en of jezelf goedpraten omdat je ooit in de draaikolk van deze Bijbelse dogmatiek meegenomen was en er door het lot niet helemaal in verzopen bent? Waardoor je nu aan het reflecteren bent en de boel een plek probeert te geven via zelf therapie sessies om het van je af te schrijven. Waarbij je de emoties weer herbeleeft worden en een andere plek krijgen. Ik hoop dat je er sterker en rustiger uit kan komen. “Ik worstel en kom boven” wens ik je toe.

  Mijn intuïtie baseerd dit op een uitspraak die je deed in een eerder artikel waarin je over deelname in Retoriek competities schreef en iemand iets nooit zou vergeven.

  Beste Rypke, ik heb lang genoeg geleeft om meerdere malen in situaties te zijn gekomen dat mijn emoties, kortzichtigheid en temperament me in flinke conflicten en problemen bracht met de medemens, een beetje een Olifant in een porselein winkel. Waardoor mijn pad totaal veranderde en sommige ervaringen een wat langere tijd nodig hadden om de wonden te doen helen. Ik kon of kan kwaad worden op het moment en heb ooit iemand bijna vermoord echter wraakzucht en plannen smeden ervoor zit niet in mijn aard. Eén keer had ik heel kort na een heftige interactie waarkzucht en wou handelen gelukkig had mijn toen al ex partner van het vrouwelijke geslacht genoeg verstand om me ervan af te praten. ik ben haar daar ook dankbaar voor. Vrouwen kunnen veel meer dan alleen maar praten en de man zou er verstandig aan doen om er meer naar te luisteren vooral moeders kijken anders tegen zaken aan dan de vader/man. Sophia en Sara staan voor wijsheid. De vrouwelijke Hindoe Godin Saraswati (waar het woord Sara ook inzit) staat voor kennis en wijsheid. Bij de scholen in India en Nepal staat vaak een klein tempeltje ter ere van haar. Bij aanvang van het schooljaar doet men dan een Puja (ritueel) bij dat tempeltje. Mannen zullen vrouwen niet snel misschien wel nooit doorgronden ze blijven een mysterie maar we hebben elkaar nodig voor een soort balans en niet alleen voor kinderen baren voor het nageslacht. De Hindoe God Krishna legt uit dat de man naar de vrouw moet luisteren omdat deze Wijsheid hebben. In mijn visie verslaat dat het academisch en rationeel zijn. Dit is algemeen er zijn vrouwen die meer een mannelijke natuur hebben en vise versa. Dat houd het spel aantrekkelijk.
  De balans vinden tussen rationeel emotioneel en spiritueel is niet makkelijk.

  Ik schoot jaren later ooit tijdens een periode van zelfreflectie lekker in de lach. Ik bedankte namelijk alle assholes die ik tegengekomen ben omdat deze me lieten inzien hoe ik niet wil zijn of doen. Niets gebeurd zomaar. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk toch? Dan heeft jouw God (niet perse die van anderen) jouw dan ook dit pad opgestuurd.

  Dus maak je a.u.b. niet te druk over wat anderen doen, denken en geloven, hoeveel keer men bid en hoe en naar wat. Als je genoeg inzicht hebt dan zie je dat veel dingen als een raderwerk in elkaar grijpen en zal je hopelijk ooit die specifieke man kunnen vergeven en misschien wel bedanken dat je niet meer in de tentakels van een bepaalde stroming/milieu verstrikt bent. Als er überhaupt iets te vergeven is want het kan ook met oud karma te maken hebben ondanks dat dit voor jouw momenteel glad ijs en je deze visie waarschijnlijk naast je neer zal leggen wil ik er wel als mogelijkheid op wijzen. Een mooi verhaal van Boeddha (niet die Intratuin Boeddha) maar de real stuff, gaat als volgt. Een man was kwaad op hem en spuugde hem in zijn gezicht omdat zijn zoon naar hem ging luisteren en er door beïnvloed werd. De volgende dag kwam hij terug en vroeg om vergeving. Het antwoord was dat hij deze man niets te vergeven had omdat hij inmiddels een andere man was geworden die gisteren voor hem stond. Mijn kijk op dit is dan ook zijn wij iets gefixeerd/ mechanisch of flexibel/ veranderlijk/ organisch. En wat is het IK dan wel?

  Over niet teveel praten (voor beide geslachten van het oude systeem) ben ik het helemaal met je eens door eigen ervaring. Ik woon al 15 jaar met een doofstomme vrouw een beetje achteraf. Niet jaloers worden nu , en geloof me ze weet ook hoe ze mijn aandacht moet trekken via geluiden en gebaren als ik ergens geconcentreerd mee bezig ben. Als ik tegenwoordig 10 minuten met iemand gepraat heb dan heb ik het gevoel dat ik voor een hele maand gebabbeld heb en ben ik er zelfs moe van. Woorden is niet alleen lucht verplaatsen maar hebben ook een afzonderlijke kracht. Als ik zeg je bent een eikel of ik vind je tof, de uitwerking geeft totaal verschillende reacties bij de ontvanger, tenzij deze een Wijs iemand is en onberoerd blijft ofwel een geslaagde Stoïcijn. Echter de zender van de woorden heeft ook te maken met het krachtenspel elk woord heeft een bepaalde samenwerking van emoties en gedachten die in The Big Data Base bewaard blijven en ook daar hun uitwerking hebben op het Geheel, zelfs je gedachten. Rupert Sheldrake zit enigszins op deze lijn hoewel het meer over genetische overdracht gaat waarin latere generaties iets oppikken uit The Big Data Base wat hij in dit geval morphogenetic fields noemt, terwijl het ze niet aangeleerd was. Als je een volgeling van Pythagoras wenste te worden dan moest je een belofte om 5 jaar niet te praten afleggen als test. Appolonius van Tyanna leefde een leven wat veel overkomst met Jezus heeft. Hij had een zwijg belofte afgelegd en loste ondanks dat een dispuut op tijdens zijn reizen, volgens de verhalen. Je zit nu nog in een turbulente tijd je kan je waarschijnlijk geen vijf jaar zwijgen veroorloven en als Ubermensch historie te maken indien je die optie zou overwegen. . Echter de Rypke zoals die nu is speelt wel een historische rol.
  Omdat je een drijfveer hebt om onrecht/slim spel aan te pakken. Een periode in retraite is meer realistisch in deze tijd Dat hoeft geen klooster of religieuze omgeving te zijn of aan de voeten van een Goeroe gaan zitten. Een zolderkamer is al genoeg. Formuleer voor jezelf een VERLANGEN WAT JE WIL BEREIKEN, het kan je in een korte tijd veel brengen als het echt vanuit je hart komt. Je zal zien dat dan jouw God voelt/weet dat je serieus bent , zelfs zonder kaarsjes, wierook en gebeden of Bijbel in de hand. Je houd God nergens mee voor de gek deze ziet namelijk wat er in je hart omgaat. Ee houden alleen onszelf voor de gek door onszelf als een afgesplitste unit te beschouwen die vaak denkt slimmer dan God te zijn en ervoor wil gaan spelen. Dat is een deel van ons design en het grote spel anders zou de lol er gauw af zijn als we alles zouden weten. Oude wijze mannen in India deelde al heel lang geleden mede dat als je de Goden gaat vereeren je jezelf een slaaf van deze maakt. In de Hindoe cultureel is veel vrijheid om je geloof tot uiting te brengen. In ieder geval is er geen wekelijkse kerkgang. De ene aanbid die en de andere deze God de ene zwijmt voor Krishna de ander volgt Shiva terwijl men ook een overkoepelende Intelligentie aanvaard maar daar geen beperking aan wilt opleggen en zelfs nog over van voor dat er maar iets was filosofeert.
  Het resultaat van een retraite hangt hoofdzakelijk af van de intentie en intensie van je verlangen. Indien je ervoor zou kiezen om de boel in stilte te gaan reorganiseren dan hoop ik dat je een enorme doorbraak maakt. Je hebt het intellect en analytisch vermogen om te het spel te doorgronden daar mankeert het niet aan. Je zit vast aan iets wat je niet eigenlijk niet hoeft los te laten maar wel vanuit een andere hoek kan bekijken. Er is niets verkeerds met de Bijbel God en Jezus het is alleen de manier hoe je ermee omgaat wat je juist verder van God en Jezus kan afbrengen. Ik geef de Spaanse inquisitie als schrikbarend Satanisch voorbeeld.

  Ik lees ook dat je ook de hand in eigen boezem steekt dat siert je.

  Heb een goede alle dagen.
  Groeten.

  1. Even lachen dan.
   Ik liep ooit met mijn ex, zus en zwager te wandelen in een stuifduinen gebied in Noord-Limburg. De dames liepen wat achter ons te tsilpen zoals Geesje in haar reactie het zo mooi uitdrukt. Ik zei tegen mijn zwager nadat ik een observatie maakte dat ze zich helemaal niet druk maakte over hoe genavigeerd werd, “moet opletten gaan we lachen”. En we maakte langzaam wat onzinnig slingers en zelfs een rondje , ze volgde zonder enig besef wat er gaande was puur op vertrouwen of een misschien een aangeboren iets bij de vrouw dat de mannen dat gedeelte voor hun rekening zouden nemen. .
   Toen we lachend uitlegde uitlegde wat er gaande was konden ze er ook smakelijk om lachen.

 3. Het is de kunst om kort en krachtig te zijn ,de bron benoemen en de clue er met een emmer uit scheppen. Mannen van kordaat, to the point. Wijsheid kent geen tegenspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *