“Houdt U aan het bevel van de Koning” (Prediker 8 )

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op deze zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. We vervolgen onze weg door het meest pessimistische Bijbelboek, Prediker, waarin de Zoon van David, Salomo, Het Leven als ‘ziekte ten dode’ overlaadt met negatieve recensies. 

Vandaag in Prediker 8 lezen we een spreuk die opgevat kan worden als oproep tot blinde gehoorzaamheid. Wanneer iemand zegt ‘spring!’, zeg je dan ‘hoe hoog’, of ‘waarom’? Zeg je bij iets ‘ik volg het op’ omdat het in de Bijbel staat? Welke sociale autoriteit zou je kortom blindelings opvolgen? Alleen ‘jezelf’?

De Heilige Schrift, mijn ge-erfde Statenbijbel. Prediker stelt dat je het godsbestuur niet kan doorgronden

Goddelijk gelegitimeerd gezag
In klassieke tijden was de koning een soeverein, en die soeverein ontleende zijn gezag aan religieuze legitimatie, althans, in de Bijbelse traditie van het Oude Testament. Romeinse Keizers verklaarden zichzelf ook tot God. Karel de Grote kon keizer worden door pauselijke legitimatie, en die wist op zijn beurt zichzelf te legitimeren tot de rechtmatige opvolger op aarde van Petrus.

Maar bij protestantse christenen, is de theorie populair dat het pausdom eigenlijk gewoon een satanisch bijproduct is. Dus wie bepaalt hier of de Koning – of welk gezag dan ook- er door God is neergezet? Laten we meteen maar met de Prediker zijn overpeinzingen in huis vallen:

Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd.
Ik zeg: Houd u aan het bevel van de koning, en wel vanwege de eed aan God. Haast u niet bij hem vandaan te gaan. Houd niet vast aan een kwade zaak, want hij doet alles wat hem behaagt, omdat het woord van de koning zeggenschap heeft.

Wie zal tegen hem zeggen: Wat doet u? Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad.

Na de Franse Revolutie (1789) kwam dat idee van goddelijke legitimatie van De Koning verder op losse schroeven. Je zult vandaag niet de eerste zijn, die zegt ‘waarom zou ik deze regering nog gehoorzamen’, vanuit de bewering dat god die er heeft neergezet. Als het goed is. Mijn schoonvader zaliger maakte als twintiger volbewust de nazi-bezetting mee, en deed wat hij kan om hun bevelen te omzeilen. Mijn grootvader Rypke eveneens.

Hadden die het gebod om medemensen te verraden in acht moeten nemen? Terwijl het Koningshuis veilig in Engeland zat? Die socialisten met hun koppelriemen ‘Gott mit uns’… Door God neergezet? De terreur van internationaal socialisten/communisten? Door God gelegitimeerd?

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

De Theodicee (waarom is er kwaad als God zo Goed is)
Hier kom je meteen op de ‘waarom is Het Kwaad er als een goede God bestaat’-vraag, in de theologie bekend als ‘Theodicee’… Het ongelooflijke kwaad dat afgelopen goddeloze eeuw is aangericht, dankzij ideologie die God ontkent, en die daardoor tussen prikkeldraad de plaatsen kon scheppen met de volmaakte afwezigheid van God, slavenkampen waar mensen de dood in gejaagd werden.

Waar de uitroep van Psalm 22 moet hebben geklonken, die ook Jezus geciteerd zou hebben bij het bezwijken aan het kruis: ‘Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Het is deze vraag, waarop de Prediker erkent niet ‘het antwoord’ te hebben, wanneer hij puur empirisch kijkt. Hij ziet namelijk dat de goddelozen overal mee wegkomen:

Dit alles heb ik gezien, toen ik mij er met heel mijn hart op toelegde al het werk te begrijpen dat er plaatsvindt onder de zon: er is een tijd dat de ene mens heerst over de andere mens, hem ten kwade.

Evenzo heb ik gezien hoe de goddelozen begraven werden en ingingen, terwijl zij die oprecht gehandeld hadden, uit de heilige plaats moesten gaan en vergeten werden in de stad. Ook dat is ijdelheid.

Inheemsch duizendblad op Kamp Westerbork…

Mensen willen een Rode Draad kunnen zien
Juist dat moeten toezien, het is voor mensen niet te verkroppen. En dus hoop je dat er een oordeel kan zijn, een genoegdoening, en dat je in de Bijbel daarvoor een recept vindt. Dat de bedrijvers van satanisch kwaad uiteindelijk niet het zelfde lot treft als degenen die het Goede, Ware en Schone tot hun levensmotto maakten.

Die kunstgreep zien we hier de Prediker ook doen, maar hij is wijs genoeg om niet al te overtuigd te zijn van die redenering:

Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaaddoen.

Hoewel een zondaar honderdmaal kwaaddoet, verlengt God zijn dagen. Toch weet ik dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet goed gaan en hij zal zijn dagen niet verlengen.

Hij zal zijn als een schaduw, want hij vreest niet voor Gods aangezicht.

Dit leest als geloofsgetuigenis, een soort hopen tegen eigen observaties in. Want wanneer de Prediker weer empirisch wordt, concludeert hij:

Er is iets ijdels wat op de aarde plaatsvindt: er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddelozen, en er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit ijdelheid is.

Prediker zegt ‘ik weet het niet, kan God’s werk niet doorgronden in moreel gehalte’…Waarom kan George Soros honderd jaar worden, terwijl de liefste en zorgzaamste moeders en mensen te vroeg sterven aan een enge ziekte. Dus kun je boos op God worden, en zeggen ‘bekiek ’t maar’. God als iemand die de telefoon niet opnam toen je 112 belde.

Kabinet van de Koning

‘In naam der koning’…
Omdat ik meeleef met de visserij, mijn tweede familie is een vissersfamilie, en ik zie hoe kwaadaardig- deels uit meeloperigheid en dommigheid- het meestal in Wageningen opgeleide LNV-Ministerie is, hoe intellectueel corrupt Wageningen UR… en hoe dit leugenachtige landverraderlijke regime van dieven en leugenaars onder Klaus Schwab-schandknaap Mark Rutte de vissersvloot helpt vernietigen…

Stikstof? CO2? Bodemberoering? Satansgebroed.

De vuile spelletjes die ze spelen, het meelopen met kwaad en jezelf verontschuldigen. Hoe ze de toekomst van plattelandsgemeenschappen verder economisch helpen ondermijnen tot subsidie-afhankelijke openluchtmusea……ben ik geneigd te zeggen: To hell with the devil!  Al moet dat op fluistertoon, omdat ze je anders weer gewelddadig oppakken voor wat je geschreven hebt.

Alles ‘in naam der koning’, die de wetten ondertekent waarmee het platteland wordt uitgehold voor hun 2030 Agenda, en Habitat III, The New Urban Agenda. De Koning die dat SDG-speldje draagt als signaal naar anderen: Ik lever mijn land ook uit aan de belangen en religie van globalisten in Brussel, Washington en New York.

Met de titel ‘in naam der koning’ valt ook de Belastingdienst bij je binnen, zodat ze dat groene satansgebroed van Milieudefensie met tientallen miljoenen euro’s de kas kunnen spekken in hun oorlog tegen de eigen bevolking, onder het eufemisme van ‘strijd tegen klimaatverandering’… Wanneer je eigen koning Willem Alexander landverraad steunt, of daar geen merkbare weerstand tegen biedt, misschien omdat Maxima hem onder de knoet houdt…

Moet je bevelen ‘in naam der koning’ dan nog serieus nemen? Of welke claim dan ook uit naam van welke religie of ideologie ook? Kun je in plaats daarvan niet gewoon beter zorgen dat je goed voor je eigen mensen en dierbaren zorgt, en zorgen dat je voor hen een goed voorbeeld kan zijn. Een koning onder de mensen zijn, een mens zoals God heeft bedoeld.

Zorg dat je zelf ‘elite’ wordt, een leider met eigen elitetroepen die het principe ‘stand verplicht’ eerbiedigt. Wanneer je eigen elite vulgair is geworden.

Butte de Lion opgericht door Koning Willem 1 in 1815

Morele bescheidenheid
Wie kan beweren in naam van God te handelen? Zulke claims leunen op drijfzand, zo moet de Prediker uiteindelijk ook erkennen. De Prediker stelt vast dat dit dus eigenlijk helemaal niet kan, behalve dan vanuit een hoop… Dat we nu nog in raadselen zien. Maar straks van aangezicht tot aangezicht. Alles blijkt toch weer ijdelheid te zijn, van voorbijgaande aard.

Prediker vervolgt:

Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen, de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon.

Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt, dat men zelfs overdag of ’s nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt.

Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken.

Dus welke sociale autoriteit volg je dan? We volgen ‘de geest der wet’, en de geest van de Bijbel, wanneer deze via Jezus bij ‘Liefde’ uitkomt, zoals de christelijke traditie leert. Met ‘traditie’ in positieve zin, een denkwijze door vele generaties voor je getoetst. Dan kom je bij een Godvormig gat van Verlangen naar heelheid, het Goede Ware en Schone. Een Stem die je innerlijk dwingt om jezelf niet te corrumperen maar om oprecht en waarachtig te zijn, dat smalle pad te bewandelen dat niet in regels te vangen is.

De fout van communisten maken we hier niet: Dat we het concept ‘God’ overboord gooien.  Dan kies je ook een valse zekerheid, waar Prediker zich juist tegen kant. God verwerpen is niet wijs. ‘Jezelf’ – je beperkte verstand en het gevoel van het moment- als autoriteit, dat is ook een nogal feilbaar concept. Dus kiezen we liever God als stip aan de geestelijke horizon dan ‘jezelf’.

De bank van de koning, naast het Kabinet van de Koning

Je moet net als Job een Aanspreekpunt in het Universum hebben en kunnen vragen waarom dit alles in godesnaam gebeurt…Maar niemand weet wie God werkelijk is, want aan zijn daden op aarde kun je niet zijn morele karakter afleiden, zo lijkt ook de Prediker hier te zeggen.

Immers, ook de ergste kwaaddoeners kunnen hun gang gaan en ze gaan net zo dood als degenen die goed deden. Het label of de religie die mensen aanhangen, dat kan ook een vernis zijn of dekmantel om achter te schuilen, dat je karakterzwakte helpt verbergen.

Alsof de goede christenen die je als voorbeeld kent, dat eigenlijk zijn omdat ze van zichzelf al oprecht waren. Zodat ze die houding in hun geloofsbeleving meenemen. En dan is het niet ‘het geloof’ dus, maar de houding van die persoon die je inspireert. Niemand weet het echt. Dus daarom is het meest wijze dat je kunt doen: Te eten en drinken met de mensen die je dierbaar zijn.

Dat is wat Afke en ik bij onze vissersfamilie gisteravond deden, mensen met een warm hart. Die zich niet als ‘gelovigen’ identificeren maar die in gulheid, oprechtheid talent en meelevendheid de meeste ‘christenen’ die ik moest ontmoeten overtreffen. Zij bestaan echt, en wat God in zijn hemel allemaal bedenkt: Ach ja, heb een goede zondag.

 

One Reply to ““Houdt U aan het bevel van de Koning” (Prediker 8 )”

  1. Reageren doe ik nagenoeg nooit, maar het minste wat ik kan doen bedenk ik me nu, is je in ieder geval laten weten dat ik al jaren jouw verhalen met veel plezier en instemming lees.
    Bij deze dus bedankt Rypke!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *