‘Gezegend zult u zijn boven al de volken’ (Deuteronomium 7:14)

Zoals ze zich ook conform de Woestijntraditie in de Sinai terugtrokken sinds de Heilige Antonius (5de eeuw)

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. Na enkele afleveringen uit het aan Salomo (de ‘zoon van David’) toegeschreven boek Prediker, keren we nu terug naar het aan de profeet Mozes toegeschreven Thora-boek Deuteronomium.

Aan het eind van dit boek zal Mozes sterven, waarna de godheid van Israël- JHWH- hem persoonlijk begraaft, de godheid die zich openbaart als ‘verterend’ vuur, die leeft op brandoffers. Mozes mag het Beloofde Land niet intrekken. Maar de rest van zijn volk staat dan te trappelen om over die volkeren een militair godsoordeel te geven onder Mozes opvolger’s leiding, Jozua, via purificatie door eliminatie.

De status als religieuze elite, kan even goed tot bloederige vloek omkeren op de Israëlieten, wanneer zij De Wet niet zouden houden, stelt Mozes Deuteronomium. JHWH hangt als morele molensteen om haar nek, als een wetboek van de Aanklager, zo lijkt het tegelijk.

Negev Woestijn Jordanie

Uitroeiing als religieuze zuivering
De meeste Nederlanders hebben geen flauw idee wat in de Bijbel staat, en dat gold ondanks een protestantse jeugd ook voor ondergetekende. Mede geholpen door het internet, kun je nu echter snel passages opzoeken en kruisverwijzingen natrekken. Plots krijgt Bijbelstudie een geheel nieuwe insteek, je valt van de ene verbazing in de andere over wat Het Boek allemaal te melden heeft.

Maar wat je op de protestantse basisschool nooit leerde of zo had leren zien.

Purificatie door eliminatie is de centrale these die je in de Thora-boeken terugvindt, de wijze waarop JHWH huishoudt onder volkeren, waaronder zijn eigen volk. Dat volk moet immers eerst 40 jaar in de Woestijn in quarantaine, tot de hele generatie die ongehoorzaam was aan JHWH (bv met het Gouden Kalf) gestorven is. In Deuteronomium 9:3-4 lees je letterlijk, dat de aanstaande genocide door Israël op de oude inwoners van het Beloofde Land een godsoordeel is, purificatie van het land via genocide:

Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken heeft.

Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de HEERE hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft.

De Wet is tegelijk een gereedschap van een Aanklager

In Deuteronomium 7:14-20 lees je al, dat het nauwgezet houden van De Wet van Mozes een voorwaarde is voor een elitestatus al Uitverkoren Volk:

Gezegend zult u zijn boven al de volken; onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin. De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten.

U zult al de volken verteren die de HEERE, uw God, u geeft. Laat uw oog hen niet ontzien. En dien hun goden niet, want dat is voor u een valstrik. Wanneer u in uw hart zegt: Deze volken zijn groter dan ik; hoe kan ik hen ooit uit hun bezit verdrijven?

wees dan niet bevreesd voor hen. Denk steeds aan wat de HEERE, uw God, met de farao en met alle Egyptenaren gedaan heeft, de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, de tekenen, de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de HEERE, uw God, u uitgeleid heeft. Zo zal de HEERE, uw God, doen met al de volken voor wie u bevreesd bent.

Daarbij zal de HEERE, uw God, horzels onder hen zenden, totdat zij die overgebleven en voor u verborgen zijn, ook omgekomen zijn.

De Bijbel van Ysbrechtum.

Zegen is tegelijk een vloek
Maar die winst op het slagveld, als menselijk werktuig van JWHW kan even goed op het volk Israël zelf terugslaan. Wanneer zij ook vreemdgaan met andere goden, en dus gelijkvormig worden aan de Gojim. Er staat een vloek in Deuteronomium 28 van dik veertig verzen aan het meest bizarre onheil, van wat het volk Israël (voor de ballingschap nog de Twaalf Stammen, en niet enkel Judea) in de opvolgende historie voor ellende zal treffen. Neem Deuteronomium 28: 20-25:

De HEERE zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden, waarmee u Mij verlaten hebt.

De HEERE zal de pest aan u laten kleven, totdat Hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, en met korenbrand en meeldauw, die u achtervolgen zullen totdat u omkomt.

Uw hemel, die boven uw hoofd is, zal van brons zijn, en de aarde, die onder u is, zal van ijzer zijn.

De HEERE zal stuifzand en stof geven als regen voor uw land. Uit de hemel zal het op u neerdalen, totdat u weggevaagd bent. De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde.

Heb je het dus getroffen als ‘uitverkoren volk’ wanneer je een godheid hebt, die zo nauwgezet je misstappen bijhoudt en vergeldt? Je zou peentjes zweten, wanneer je ziet hoe volksgenoten assimileren in de omringende cultuur. Dat kan dan betekenen, dat het meest gruwelijke onheil je als gehele volk zou gaan treffen.

Molen Wanswert

De HEERE als molensteen om je nek
Ook het ‘lied van Mozes’ in Deuteronomium 32 is 1 grote voorzegging van onheil, vanuit de verwachting dat de Israëlieten religieus vreemd zullen gaan, of zullen assimileren onder de volkeren waar ze naast of mee samen leven. Of het volk Israël haar religieuze elite-status als Uitverkoren Volk nu moet zien als een zegen of een molensteen, daar kun je dus over twisten.

Zie enkele passages uit ‘het lied van Mozes’ in Deuteronomium 32, waarin Mozes vlak voor zijn dood voorzegt dat dit volk opnieuw religieus vreemd zal gaan, omdat ze eenmaal uit de woestijn en in welvaart levend hun godheid zouden vergeten. Waarna hen weer het meest gruwelijke onheil zal treffen:

Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, het zal branden tot onder in de hel, het zal het land met zijn opbrengst verteren
en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. Ik zal verschrikkelijke dingen over hen ophopen; al Mijn pijlen schiet Ik op hen af.

Uitgeteerd door honger, verteerd door pest en bitter verderf zullen zij zijn; tanden van wilde dieren zal Ik op hen afsturen, met vurig vergif van slangen die in het stof kruipen.

Buiten berooft het zwaard, en binnenskamers de verschrikking, zowel de jongen als het meisje, de zuigeling samen met de grijsaard.

Hellevuur

De Naam/reputatie van de HEERE is doorslaggevend
Net als in Exodus, is het enige dat JHWH als verterend vuur weerhoudt tot een volledige holocaust (Grieks voor ‘brandoffer’) op Zijn volk, Zijn imago bij andere volkeren (Deuteronomium 32; 27) Hij doet alles met zijn Uitverkoren Volk met het oogmerk de Eigen Naam/Reputatie op aarde te vestigen als enige godheid:

Ik zei: Ik zal hen naar alle kanten verspreiden, Ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden, ware het niet dat Ik beducht was voor de toorn van de vijand. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: Ónze hand is verheven, het is niet de HEERE Die dit alles gedaan heeft.

Hier lezen we hoezeer de HEERE/JHWH zowel een brenger van heil is als de meest gruwelijke zaken, dus dat hij ook het kwaad brengt, levend en dood maakt: (Deuteronomium 32:39-43):

Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees
en er is niemand die uit Mijn hand redt!

Want Ik hef Mijn hand op naar de hemelen zeg: Zo waar Ik in eeuwigheid leef: Als Ik Mijn glinsterend zwaard wet, Mijn hand het grijpt voor het oordeel,
zal Ik de wraak laten terugkomen op Mijn tegenstanders, en het hun die Mij haten, vergelden.

Ook op Zijn eigen volk, wanneer het vreemdgaat, maar ook op de Gojim, de ‘heidenen’ genoemd. Daarna, na al dat lijden en ellende tot religieuze tuchtiging zal dat volk weer in haar land terugkeren:

Ik zal Mijn pijlen dronken maken van bloed, en Mijn zwaard zal vlees eten van het bloed van de gesneuvelde en de gevangene,
van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar.

Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders,
en Zijn land en Zijn volk verzoenen!

Gebruikte Bijbel met citaten die de Zebulon-theorie ondersteunen

Zebulon, 1 van de twaalf verdwenen stammen
Zo volgt in Deuteronomium 33 juist weer een vreugdevolle voorzegging naar alle twaalf stammen door Mozes. Zoals naar Zebulon, de stam die verwant zou zijn met kustbewonende volkeren:

Over Zebulon zei hij: Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issaschar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen.
Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn.

Nadat de Assyriërs Noord Israël overvielen, zou de stam Zebulon net als negen andere stammen verdwijnen in de geschiedenis. Alleen Juda en Benjamin bleven over. Niettemin moet het Verbond met die verdwenen stammen nog steeds geldig zijn.

Vanaf de negentiende eeuw ontstonden theologische stromingen in Nederland en Engeland, die stelden dat wij hier afstammelingen moeten zijn van Zebulon. En dat wij dus ook een verbondsvolk moeten zijn, met als extremere representant de Brits-Israël-visie. Die stelt dat het Verbond op Engeland zou zijn overgegaan, omdat zij toendertijd met al haar kolonies de wereld beheerste. En zo kan iedereen met het idee aan de haal gaan, dat zij God’s volk zijn.

In Deuteronomium 34:5 sterft Mozes dan, waarna JHWH hem Persoonlijk begraaft:

Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE. En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag.

Dus dat JHWH de schep oppakt en een graf graaft voor Zijn profeet, door wie hij Zijn Wet openbaarde. Duizenden jaren geloofden mensen hier in. Niet omdat ze beslist ‘dommer’ zouden zijn dan wij. Waarom dan wel? Heb een goede zondag.

4 Replies to “‘Gezegend zult u zijn boven al de volken’ (Deuteronomium 7:14)”

 1. Als ik het goed heb was David de eerste Koning van die twaalf stammen . Onder andere het Engels Koningshuis (Saxon Coberg) schijnt afstamming van David te claimen. Waarschijnlijk om via de Bijbel die deze stamgod als de enige verkoopt en dat David deze volgde via de functie die de Paus als vertegenwoordiger van God op aarde die de Koning zalft, zodoende aan zijn positie een rechtmatige claim te geven. De Paus liet dat vaak via zijn filiaal houders Bisschop/Kardinaal uitvoeren. Een Keizer deed hij meestal zelf als ik het goed heb.
  In het Pagan West Europa werden eerder leiders door hun daadkracht verkozen. Dus ging men eerst de boel met het zwaard bekeren daarna de religieuze saus eroverheen om een via maar één God goedkeurde lijn van afstamming te claimen en te Kronen.
  Zo blijft het lekker in de familie/club/kabal.

  Zonder de Kerk kon de Koning zijn recht als door God aangesteld niet claimen. Tevens wordt het als er meer Goden zouden zijn wat lastiger.
  Best wel slim bedacht er is weinig nieuws onder de zon, zie tekst hieronder

  Eerst vochten de Goden tegen elkaar later de mensen aan hun zijde en toen ze de aarde verlaten hadden de mensen tegen elkaar in naam van hun God.
  Het volk van David claimde toen macht, recht tot bestuur door militair geweld en bezit van land over andere volken. Een materiële inslag . Hun regressie van de afspraken en de rituelen laten zien dat ze niet superieur zijn en op spiritueel gebied niet zo hoog scoorde. Een hoge intelligentie is geen garantie voor wijsheid. Echter de nazaten van de overgebleven stam hebben vele genieën opgeleverd die hun invloed op wetenschappelijk/technisch gebied en bestuurlijk niveau in vooral de westerse wereld in de loop der tijd voor een belangrijk deel gevormd hebben.

  Ergens komt er een punt dat er één God komt via Mozes/Farao Akhenaten. Deze topdog stamgod van Mozes en David is specifiek voor deze stam de rest is vee.

  De eigenschappen van de Bron van alles wat geschapen is en alles gelijkmoedig behandeld werden ergens in de tijd op deze God geprojecteerd. Wat waarschijnlijk gebeurt is nadar Keizer Constantijn de Christelijke stroming een Staatsgodsdienst maakte en de Rooms-Katholieke sekte het Tibetaans Feodaal Spiritueel Systeem ging kopiëren. Er is zoveel gemeenschappelijk als je die twee naast elkaar zet via mijn ervaringen met beide systemen dat het geen toeval kan zijn. De leer van Boeddha werd door de overlord’s landeigenaren kortom een feodaal systeem gekaapt. De rijke kooplieden en wat zichzelf adel gemaakt had leverde vaak de Paus/Hoofd Lama. Kardinaal/Bisschop/Rinpoche. De kloosters hadden veel rijkdom en land bezit. De arme mensen leverde monniken aan voor te werken en de infrastructuur te laten draaien. In Rooms Katholiek Limburg ging er vaak een zoon op een seminar om pastoor te worden. Dit is gelijk zo bij de Boeddhisten. Ik ken een Sherpa die tot het Tibetaans Boeddhisme van de Geelhoeden sekte van de Dalai lama behoort en een zoon in een klooster heeft. De Rozenkrans met 108 kralen is hetzelfde wierook en gezangen op zijn tijd een belletje rinkelen. Geesten uitdrijven huizen of grond inwijden een reis zegen gebeden bij overlijden en ga zo maar door De kloosterorde, de kleding. Het was het feodale wat in Tibet net als in de Roomse kerk bedoeld de baas werd. Er wordt vaak door een roze bril naar Tibet gekeken maar het plaatje is echt niet zo rooskleurig. Mensen waren vaak slaaf bij landheren en dat is echt niet zo lang geleden.

  Twee totaal verschillende manieren om de grote vragen van Wie Wat en Waarom ben ik, te benaderen onder feodaal bestuur gekomen.

  Ik hoop dat dit enigszins duidelijk kan maken waarom verwarring kan ontstaan in de tegenstrijdige eigenschappen van de Bijbelse God.

  Heb een fijne alle dagen.

 2. Aanvulling ik zie ook een lijn van denken in het Avatar systeem wat Jezus een Krishna en Boeddha kan linken vanuit een feodaal religieuze bestuurlijke kant. Krishna was een avatar van lord Vishnu. Zo hebben de Hindu Brahmin priesters Boeddha ook een avatar van Vishnu gemaakt en annexeren op die manier het in hun systeem. Boeddha was een geboren Hindoe en reformer. Vooral het brengen van bloed offers was hij niet van gecharmeerd.
  Jezus als enige zoon van God lees avatar kwam de Roomse feodale sekte heel goed uit. Op die manier konden ze het verkopen dat de gewone mensen dat nooit konden bereiken. Kortom dat wij de Christos of Buddhic vonk in ons niet tot bloei kunnen laten komen.
  Bid en werk was het lot.
  Dat past goed in een feodaal systeem.

  Als Jezus over zijn Vader praat dan kan je de Vader ook als je eigen overziel/hogere zelf of Atma (Hindoe Sanskriet term) bekijken wat een deel is van de Bron. Alles is een deel van de Bron in verschillende stadia van bewustzijn en manier van manifesteren. Het spel zit zo slim in elkaar dat we via onze zintuigen we de ander als los van onszelf beschouwen en onszelf ook los van de Bron terwijl alles de Bron in verschillende vormen is. Dit geeft het IK gevoel/ervaring. Als het Ik te groot wordt en een ego vormt die denkt boven de rest te staan en andere gebruikt/misbruikt/over oordeelt dan wordt de schijnbare afstand met de Bron groter. En toch is dat het spel wat de Bron met zichzelf speelt en kan daarom ook niet oordelen over hetgeen deze zelf gecreëerd heeft. Hooguit Spijt en de onkunde toegeven dat een perfecte creatie niet kan bestaan. Iets wat perfect is is absoluut en onveranderlijk/ statisch er zou geen evolutie plaats hoeven te vinden. Kortom een saaie boel. Ooit was er een bewustzijn ontwaakt en ging uit verveling scheppen. Stel jezelf in een donkere kamer voor met je bewustzijn actief ooit krijg je de neiging om dat niets doen te doorbreken. Een kind zal het sneller krijgen dan een ouder en wijzer iemand.

  1. Je bedoelt dat ik het allemaal met een zak zout moet nemen? Want dat is wat ‘symbolisch’ betekent, de Bijbel doet historische aanspraken en claims, zie ook Numeri (book of numbers) de exacte aantallen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *