“Waarom zoekt U de levende bij de doden…” (Lucas 24:5)

Niet zo vitaal meer..

Op de (paas)zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift. Op Pasen, Easter/Ostara, het heidense feest van wedergeboorte past natuurlijk het best 1 van de Evangeliën, waarin de Opstanding plaatsvindt, de kern van het christelijke geloof, de ‘dood van de dood’. Laten we de versie doen, die Lukas ons geeft.

Vervolgens komen we bij de profeet Jona aan als voorbeeld voor Jezus: Die zat drie dagen in ‘De Grote Vis’ gevangen op de vlucht voor zijn ware roeping, tot hij bad om bevrijding en deze hem uitspuwde. Zodat Jona zijn taak kon verrichten, de profetie over Ninevé uitspreken.

Zo snap je ook eens dat Visje-symbool van de christenen beter, het Ichtus-teken.

Jezus die geluk brengt bij aanbidding. Het Lam als Losoffer

De dood overwinnen
Het spreken van een ‘joods-christelijke traditie’ in sommige kringen, gaat voorbij aan het feit dat je dat vanuit joods perspectief niet zo kunt zien. Voor hen was Jezus niet ‘de gezalfde’ (messias), maar een oplichter met een dwaalleer, dus is het christendom dat ook, eigenlijk een soort afgoderij met een drie-eenheid die neigt naar polytheïsme, of met God als gespleten persoonlijkheid.

Voor mensen die het joodse geloof aanhangen, is Jezus juist een ketter die tot afgoderij zou aanzetten. Dat kun je ook lezen in de Babylonische Talmoed, bijvoorbeeld Sanhedrin 107b

Jesus said to him: This is the tradition that I received from you: Whoever sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent. And the Master says: Jesus performed sorcery, incited Jews to engage in idolatry, and led Israel astray.

Laat staan dat Jezus uit de doden opstond. Niettemin is die vondst van de Opstanding de kern die we vandaag met Pasen herdenken.Lucas beschrijft het zeer beknopt in hoofdstuk 24:

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.

En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden.

En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:

De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn woorden.

Walvisskelet Natuurhistorisch

Op de derde dag opgewekt
Voor mensen van tweeduizend jaar geleden, was dat opstaan uit de dood al even onwaarschijnlijk als voor moderne geesten. Dus laat Lukas ook de volgende passage volgen:

Toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden.

En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet.Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.

‘Daarop volgt dan het verhaal van de Emmausgangers, waarin Jezus als opgestane dode met twee mensen meeloopt, die hem vertellen wat er in Jeruzalem is gebeurd. De Evangeliën geven als ‘bewijs’ voor hun waarheidsgehalte, vooral verwijzingen naar elkaar. Lucas verwijst naar passages in het Mattheus-evangelie. Zoals 16:21:

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Free Willy

In die versie van Jezus, is hij de Rebel die de macht van de priesterklasse helpt ondermijnen. Al dat juridische gepraat over De Wet, terwijl Jezus De Wet terugbrengt tot ‘heb God lief, en je naaste als jezelf’. Dat kan iedere debiel onthouden, je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben. Mattheus 16 vertelt hoe die priesters hem een wonderteken vragen, wat hij ze weigert te geven.

En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ’s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood.

Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?

Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.

Evenzo in Mattheus 12:

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Jezus citeerde de profeet Jona in ‘De Grote Vis’
Hier bij de verwijzing naar de profeet Jona (1:17), kom je bij de theologische verklaring van de ‘drie dagen’ dat Jezus dood zou zijn. Immers, Jona zou drie dagen door een walvis zijn opgeslokt, net als Gepetto bij Pinokkio:

En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

Terwijl Jezus volgens de Evangelisten dus maar twee nachten in het graf lag, vrijdag en zaterdagnacht. En eigenlijk alleen stille zaterdag, want zondagochtendvroeg liep Hij alweer te dauwtrappen met de Emmausgangers, de stigmata in handen, voeten en zij.

Laten we daar niet te zeer over kniesoren, wanneer we door ons geloof behouden willen worden. Theologisch gezien, is die identificatie met Jona mooi, want Jona bidt vanuit ‘De Grote Vis’- Ichthus- dat God hem bevrijden mag. Nadat Jona eerder probeerde te ontsnappen aan zijn roeping door God, om te profeteren over Ninevé in Noord Irak. Opdat niet ‘zijn wil’ geschiede maar de Uwe.

Free Willy komt het publiek even toespreken

Zoals Jezus aan het kruis ook de Psalmen aan zou halen, zo staat ook Jona als profeet in die Psalmistische traditie:

Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij.
Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. Want U wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij;
al Uw baren en Uw golven sloegen over mij heen.

Uw heilige tempel. En ík (Jona) zei: Verstoten ben ik van voor Uw ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen Uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij.

Zeewier was om mijn hoofd gebonden.Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij.
Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God!

Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de HEERE; mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel.

Wie nietige afgoden vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen; wat ik beloofd heb, zal ik nakomen.
Het heil is van de HEERE! Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

‘En God kreeg berouw’
Zo zit dat christelijke geloof met haar ‘Visje’-symbool toch weer bijzonder in elkaar, theologisch gezien. De Evangelisten en later ook Paulus winkelden voor hun theologische rechtvaardiging van Jezus als de ‘messias’ (gezalfde) in de profeten, meestal Jesaja (‘geboren uit een maagd’), maar ook Hosea, Micha (Bethlehem als geboortestad) en dus Jona (drie dagen). En daarnaast vooral de Psalmen..

Al winkelen ze ook wel eens bij Samuel, wanneer ze de titel ‘Zoon van David’ (Salomo) op Jezus plakken.

Jona springt op de wal, na uitgespuwd te zijn door de vis. Hij trekt op naar Ninevé, om te profeteren dat God hun stad binnen veertig dagen (..) ondersteboven zal keren. Een beetje als bij Sodom en Gomorra. De inwoners geloven Jona, belijden rouw en dat behoedt hen voor vernietiging:

Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Dat motief, een god die berouw krijgt kom je al in Exodus tegen wanneer Mozes voorspraak houdt bij JHWH. Bij de Evangelisten houdt Jezus voorspraak voor ons, zodat God ons niet zal vernietigen. De ‘Verlosser’ verlost ons dus van de wraak van God op onze slechtheid, door drie dagen in ‘de grote vis’ te verblijven, als symbool voor de dood in de aarde. Je bent in bijbelse zin al slecht, door het goede na te laten.

Prediker zegt in de Bijbel het zelfde

Het graf in de Evangeliën is de Grote Vis die Jezus als de nieuwe Jona uitspuwt. Iemand die ons oproept om ons van het kwade te keren, zodat we niet voor eeuwig vernietigd worden.

Zo er dus toch een ‘joods-christelijke’ traditie zou zijn, dan betekent die dat de christenen vrolijk winkelden in joodse teksten om hun eigen verhaal de wereld in te helpen. En wat voor verhaal, wie kan het verzinnen: Een Verhaal dat een hele beschaving hielp vestigen, zodat we nu in het jaar 2023 leven van de christelijke jaartelling.

Bedenk dat eens, voor je de spot wilt drijven met op het eerste gezicht onwaarschijnlijke sprookjes. Heb een goede zondag.

7 Replies to ““Waarom zoekt U de levende bij de doden…” (Lucas 24:5)”

 1. Hoi Rypke
  Aansluitend op je laatste zin
  Ik denk ook dat de Spot drijven met de Bijbel niet wijs is. Het is in zichzelf waarschijnlijk het meest bespot/bevlekt/ smetten aangebracht/ gecorrumpeerd door de schrijvers ervan en diegene die de regie over de compilatie hadden. De hele verzameling boeken wat de Bijbel genoemd wordt is later dan het begin van de Christelijke jaartelling als voltooid bevonden door een selectie te maken van wat er wel en niet in mocht komen te staan. Er staan verhalen van over/rond 4000 voor deze jaartelling in. Als een andere cultuur dat doet dan noemen we dat vaak mythologie. Omdat nu een paar profeten hartstikke goede voorspellingen deden die uitkwamen legitimeert dat op zich niet de hele serie boeken wat we de Bijbel noemen als waarheid. Hooguit alleen dat gedeelte waarin voorspellingen gedaan worden en er betrekking op hebben en datgene wat als geschiedkundige zaken door historici is opgetekend bij andere volken en archeologische opgravingen. Maar goed we praten ook over Geloven en niet zeker weten. Bij de laatste discipline zit aardig veel zwaartekracht om bepaalde eventen historische bewijskracht te geven. Net als een Heinrich Sleiman de verhalen van Homerus over de Trojaanse oorlog, wat als Mythologie werd afgedaan als waar gebeurde eventen opnam en zodoende het Griekse prehistorische (alleen het woord al pre/van voor de historie) Troy, Mycenae, and Tiryns, bloodlegde. De eerste twee plaatsen heb ik bezocht. In de Hindoe literatuur vind je verhalen die veel overeenkomsten met die tijd hebben zo heeft Rama veel vergelijk met Odysseus Maar dat kwam de Engelse kolonialen in India niet goed uit, je vind in die cultuur ook Koningslijsten die veel met de Sumerische en waarschijnlijk Bijbelse lijsten overeenkomen. Dus opgraving van Troje verschuift de vierduizend jaar als begin van de historie aardig wat verder terug . En wat dacht je van steden van voor de zondvloed die momenteel boven de grond komen die al meer dan 12000 jaar van voor de jaartelling klokken . Drijft dan niet de Bijbel de spot met zichzelf om als enige waarheid geaccepteerd te moeten worden door de sekte leden die deze als centraal punt in hun systeem hebben.
  Als het inderdaad het woord van (de ene ) God is dan is deze God wel heel moeilijk te werk gegaan en zou dan veel makkelijker in de Ik vorm praten zoals ” Ik heb alles in zeven dagen geschapen” Het kwam vaak via intermediairs zoals een Mozes tot de mensen en daar is ruimte voor misvattingen/verborgen agenda’s. Als het letterlijk via deze manier van communiceren als het woord van (de ene) God aanvaard moet worden dan zit er een dikke adder onder het gras voor de Christenen. Want Mohammed claimt ook met deze God gesproken te hebben gelijk een Mozes tevens dat hij de laatste profeet was. Laten we hopen/bidden tot God dat hij inderdaad de laatste is die met deze specifieke God gesproken heeft. Anders kunnen nog meer ellende verwachten als er weer een sekte bijkomt.

  Beste Bijbelse God van David niet perse Mozes maar specifiek die van David, die voor U heel wat mensen afgeslacht heeft. Wilt u aub niet meer via een enkeling praten maar gewoon gezellig zichtbaar vanuit de wolken of zo tot een massa waarbij alles op video’s en YouTube gezet kan worden en we dan eens en voor altijd als een geheel weten hoe het zit uitleggen hoe het precies zit en we dan in peace samen verder kunnen? Dank u, amen!
  PS Vergeet niet een overtuigend bewijs te leveren dat er nergens boven U iets is, anders gaan we daar weer over bakkeleien je weet hoe we zijn, toch?

  Misschien dat dit de hete kolen uit het vuur kan halen. Indien ik mijn vingers eraan brand dan heb ik dat graag voor de mensheid over. Amen voor dat!

  Dus dan zouden alle Christenen braaf hun God moeten blijven volgen, de Koran moeten gaan bestuderen en bekeren. Tenzij je zegt ik volg alleen Jezus en aanvaard alleen het nieuwe testament. Maar dan ga je tegen wat God eerder gezegd en vaak de sekte leer in en delete je een deel van zijn opgeschreven waarheid en dan staan de zeven dagen van de schepping op de tocht.
  Draai je daar maar eens uit Bijbel en God kenners. Het is eigenlijk geen grote overstap beide stromingen hebben het geliefde tijdverdrijf van Mozes en de lijn van David namelijk het zoeken naar Lebensraum/landhappertje spelen in hun repertoire tot op de dag van vandaag. Wat ze ook gemeenschappelijk hebben is intense haat en nijd naar elkaar. Natuurlijk in naam van dezelfde God dat geeft wel een opluchting stel je voor dat ze dat als mens spontaan zouden doen dat mag niet van hun God volgens zijn 10 geboden en nog meer guidelines. Tevens heb ik nergens gelezen dat deze God persoonlijk of via een intermediair heeft laten weten dat deze de officiële aanvaarde uitgaves als goedgekeurd heeft bevonden. Tenzij je de Paus letterlijk als de vertegenwoordiger van God op aarde erkend iets wat de volgers van sektes voortgekomen via een Luther en Calvijn waarschijnlijk niet zullen accepteren. Maar goed het houd de mens wel lekker bezig en van de straat af en zodoende waarschijnlijk nooit de Christos vonk/natuur of het Goddelijke in ons van binnenuit tot bloei laten komen. Omdat men de boodschap voorbij loopt met het te druk bezig zijn met het externe en achter elke bladzijde steen of boom en in de lucht kijkend , buiten hun op zoek naar God is. De Goden in het Hindoe Pantheon overlegde waar ze het geheim zouden verstoppen voor de mens . Er kwamen allerlei suggesties zoals onder in de diepste zee bovenop.de hoogste berg en dergelijke. Men kwam steeds op het punt dat men aannam dat de mens het dan in de loop der tijd redelijk snel zouden vinden. Daarna werd unaniem aangenomen om het geheim in de mens te verstoppen. Het werkt nog goed tot op heden, daar zoeken we schijnbaar als laatste behalve dan de weinige die het gevonden hebben zoals een paar bekende voorbeelden Jezus en Boeddha. Ik moet toegeven dat ik het nog niet gevonden/ten volle ontwikkeld heb. We vonden tenslotte alles op de laatste plek waar we zochten. (Logica). Het heeft wel een goede veilige schuilplaats in mij waar ik het koester en ik hoop dat ik het ooit nog in dit leven mag meemaken om een high five met mijn Goddelijke vonk te doen .

  Heb een fijne alle dagen.

 2. De apostelen waren de MSM van die tijd. Uit pure hopeloosheid wilde het volk alles geloven. De wederopstanding blijft een onfeitelijk fenomeen, in de bijbel omschreven op enkel aannames.
  Wat wel logisch is te beredeneren, is dat er geen Christendom zou zijn zonder Judas.

  In deze interessante tijden van transities is het nodig dat mensen eindelijk eens de bittere pulp van de uitgekauwde vrucht van goed en kwaad gaan uitspuwen. Het gaat tenslotte om de balans tussen deze twee. Vergeet de uitersten. Voorkom tweespalt onder ons volk.

  “Onze” bijbel is net zo tekstueel gemanipuleerd, als de “ingekorte” versie voor de slaven in Amerika. De elitaire- en priesterlijke faraonische inteelt bloedlijn, wil niet dat het volk de volledige en ware geschiedenis kent. “Wij geloven toch wel in -op het eerste gezicht onwaarschijnlijke- sprookjes”.

  Maar na 2023 jaren en 20 keer gevallen valse valuta, valt niet alleen het kwartje. Het hele denken in vertaling van hebzucht naar eigendom, bezit en zonneleen zal gaan omvallen. Het teken van het beest zit in onszelf en moet eruit.
  Haal de persona uit de mens en wees vrij.

  1. Michael zover durfde ik niet te gaan ik wilde het rustig opbouwen je ziet het heel scherp. Wat mij verbaasd is dat vele mensen die zich hoogopgeleid wanen en de grootste puzzels oplossen, deze puzzel gewoon als zoete koek pakken en er niet aan twijfelen dat het zo gebeurd is of het gewoon met haak lijn en dobber slikken. Sommige zijn lid omdat het voordelen oplevert buiten dan de redding van je ziel Het is het niet los kunnen komen van de dreiging en wraak als je je niet aan de regels houdt , zelfs de reformanten niet. Het was de voortzetting in een andere jas die er nog een schepje bovenop deed met donderpreken vergeleken met het Katholicisme. Deze werd groot/kapitaalkrachtig door losbandigheid toe te laten en het via biecht en een monetaire vergoeding te laten afkopen/vergeven. Maar wel een VOC /Handelsmaatschappij oprichten met militaire macht om in naam van de Koning/aandeelhouders op rooftocht te gaan. Het was een systeem wat je uit de gemeenschap verbande als je niet met de dogmatiek mee ging. Puur een stok achter de deur om je in de sekte te dwingen en te houden. En als er dan een ander kijk op zaken komt dan noemen ze dat als eerste een sekte of een deal met de Duivel niet begrijpend dat ze zelf onder een sekte vallen waar enorm veel bloed aan kleeft en een “Duivelse kern” in zichzelf heeft. . Allemaal onder de paraplu van een vergevende Jezus. Dan praat ik nog niet eens over de dubbelzinnigheid van gij zult niet doden en tand om tand. Zo kan je alle kanten op naargelang de agenda. Het is een tactiek die mensen tot slaaf gemaakt heeft via massa psychologie en ze dan ook nog eens vrij en trots laat voelen dat zonder dat systeem er geen Westerse beschaving zou zijn en soms erbij roepen liever dood dan slaaf niet begrijpend dat ze dan misschien geen fysieke slaaf zijn maar juist een mentale slaaf. Een fysieke slaaf heeft nog steeds zijn vrij denken. Terwijl het ook nog eens op bijna continue oorlogvoeren gebaseerd is. De meeste werden ook nog eens door het zwaard bekeerd. Je ziet wederom dezelfde tactiek om je bang voor een dreiging te maken in het heden werkzaam De angst voor God en zijn wraak en je lot in het hiernamaals zit er diep ingestampt. Als het maar vroeg genoeg in de jeugd begint dan slijt dat een pad in je waar men niet makkelijk vanaf of vrij van komt en eerder een ander zou doden dan toegeven dat ze gefopt zijn door slimme mensen.
   Jezus blijft voor mij wel als voorbeeld overeind staan echter zoals ik eerder schreef is zijn leerling ingelijfd/gekaapt door een feodaal systeem. Waarvan jij in deze reactie wat inzicht geeft via de bloedlijnen. Zijn leering had geen oude en nieuwe testamenten nodig om het pad te wandelen het was een gevaar voor de gevestigde orde en is daarom later op een slimme manier door manipulaties in het systeem geassimileerd. Apostel Paulus was meer een staatsman wat jij de oude MSM noemt . Een ander iets waar ik ooit bij uitkwam en nog niet vermeld heb is dat dat zogenaamde uitverkoren volk nog voordat deze Bijbelse geschiedenis opgeschreven was India uitgedreven waren vanwege hun gedrag. De wereldgeschiedenis verkrachten begint juist met de Bijbel. Maar evenzo goed als je mensen langs de deur kan laten gaan om met dat boek andere te overtuigen lopen we momenteel zelf weer achter allerlei fanfares aan die hele slimme symphonien spelen. Het zal dus waarschijnlijk via de oude manier veranderen de massa heeft in hun denken een mentaal traagheidsmoment dan komen de eerste hervormers/voorlopers die beschimpt gaan worden en tegenwoordig aan het media kruis genageld worden, daarna als er een doorbraak is dan volgt de rest. Die dan weer even fanatiek dat nieuwe omarmen. Zelfs zo fanatiek dat een volk moet lijden onder die nieuwe gekte en de schatkist laat roven voor de nieuwe fictieve dreigingen.
   Als je maar ervoor zorgt dat er altijd een dreiging is dan kan je de massa/kudde sturen in de gewenste richting. Of dat nu een dreigingen voor je ziel is als je je niet aan de dogma’s houd of voor je fysieke lijf door het “klimaat” het werkt schijnbaar goed. Door ons design zal dat niet snel veranderen tenzij we een evolutie sprong zullen beleven. Het schijnt dat er in de evolutie een eerdere sprong gedaan is volgens genetisch onderzoek. Ik hoop dan ook dat de balans zo snel mogelijk een harmonieus evenwicht zal krijgen . Ik zie de mogelijkheid om dat eeuwige oorlogvoeren te doorbreken
   Anders zijn we gewoon niet meer dan veredelde Neanderthalers.

   PS. Rypke pak het niet persoonlijk op zo is het niet bedoeld het zijn andere visies op een artikel niet meer en niet minder.

   1. Het eerste schrift was op kleitabletten. ‘Bijbel’ betekent ‘boek’, omdat het de eerste was en er nog geen titel nodig was om al die andere boeken later in de geschiedenis uit elkaar te houden.-;)
    De inhoud van de bijbel kan je op veel manieren uitleggen. Maar het belangrijkste is om de juiste vragen te stellen over waarom de feitelijke teksten zo benoemd zijn. Bijvoorbeeld waarom zou God aan Adam vertellen dat hij van alle bomen in het hof mag eten, behalve dan van die ene in het midden van Eden?

    Adam was immers net geschapen en had nog nooit gegeten. Hij had dus honger maar at niet, omdat de vruchten en de bomen niet van hem waren. God moest hem dus bevoegdheid geven om vruchten van zijn bomen te laten eten.
    Waarom dan niet die ene boom der kennis van goed en kwaad?
    Omdat bevoegdheid nu eenmaal verantwoording eist, want je mag niet roekeloos zijn in het leven. Helaas blijkt dat ons brein eerst een voorstelling moet maken alvorens je de ontkenning daarvan kan uitvoeren. De wetten staan vol met het woordje ‘niet’ en dat komt hoofdzakelijk door politici en ambtenaren. En wie overtreden de wetten het meest? Precies! diegenen die immuniteit genieten tegen strafrecht!

    Als je op Google niet precies weet wat je wil vinden, dat is het moeilijk om het juiste zoekwoord te bedenken. Gelukkig hebben de meesten de hele dag niets anders te doen dan dat. Probeer maar eens aangifte te doen bij politie. Gaat hem niet worden. Vindt tussen die dooien maar eens een levende… zet geen doden aan de zeik.

    Zolang mensen blind blijven geloven in een autoriteit waarvan de leiders immuniteit nodig hebben tegen het strafrecht, dan zal de macht zich schuldig blijven maken aan bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden. Een redelijk oordelend mens wordt dan benadeeld in persoon of goed. De regering heeft het oogmerk om strafbare feiten te plegen en heeft dat ook al gedaan. Zodoende al die crises.
    Het volk moet eerst een voorstelling maken van honger, energieschaarste en CBDC, voordat ze in staat is om te ontkennen.
    Er wordt hard aan gewerkt om het volk voor te blijven…

 3. Ali allo Michael.

  Kunnen we de conclusie trekken dat alleen al op het gebied van de Genesis van de mens de Bijbel eigenlijk geen duidelijkheid verschaft.?

  Het schijnt dat het denkvermogen niet altijd in de ontwikkeling van de mens aanwezig was, het gedeelte “man” van Human slaat op het sanskriet Manus of Denker. Het woord Maniak of Manisch depressief zijn er van afgeleid.
  De God Enki (Prometheus,) heeft de aanwezige levensvorm op aarde een upgrade gegeven volgens de kleitabletten. Evolutionair waren we daar nog niet aan toe . Volgens de kleitabletten werd nadat het voorstel om de mens te upgraden in de eerste instantie door de Goden gezien dat ze niet voor Schepper moesten spelen. Dat houd in dat ze dus zelf ook nog onder een scheppende hiërarchie zaten. Als we dan in de huidige tijd even deze gedachtengang oppakken en Enki/Prometheus vervangen door Peter Borger onze bekende Nederlandse geneticus. En het WEF met de Goden die de mens willen upgraden genetisch manipuleren, hebben we dan niet gewoon een geschiedenis die zich herhaalt? En als we dan klagen. God Peter zegt ik heb jullie geschapen ter mijn vermaak of tot onze diensten. Maar in werkelijkheid een verandering heeft aangebracht in een bestaande levensvorm. In die tijd had Enki/Prometheus compassie door ons meer te geven dan nodig was ondanks dat de hoofd God Anu het er niet mee eens was. In sommige verhalen is deze Enki, Prometheus als Lucifer de Lichtbrenger/kennis gever neergezet en in sommige als de Duivel .

  Door dat denken kregen we een groter discriminatie vermogen en konden dan ook ieefregels en voorschriften cognitief begrijpen. Hier begi tv eigenlijk het punt waar religie ontstaat . Goed en kwaad komt pas als je een discriminatie vermogen hebt om wat je als goed of kwaad geleerd wordt ook te kunnen begrijpen anders ben je gewoon instinctief bezig. Het was dus de boom van kennis die het gevaar was niet alleen voor de heersers maar ook voor de kenner/mens zelf . Tevens is de boom van kennis is ook het grootste gevaar voor de Bijbel. Daarom staat de wat ze de voorhistorische tijd noemen erin niet in vermeld ander zouden we die ene God niet accepteren. Echter we dwalen dan teveel van de Bijbel af waar dit artikel over ging . Wat misschien wel voortkomt uit de aard van de Bijbel omdat het niet eenduidig geaccepteerd wordt of uit te leggen is

  Tevens is er een discussie gaande over niet alleen de compositie van de Bijbel maar ook het vertalen ervan één woord anders uitgelegd kan een wereld van verschil maken . Elohim als God lezen of als Goden is de grootste ervan. De Elohim als Goden maakt sense in de context dat je in dat geval geen aanvaring zal krijgen met wat men de Mythologische Goden noemt die je in alle culturen terugvindt. Die worden in de Bijbel als één blok weg gestuft door maar één woord anders te vertalen als wat mogelijk is namelijk meer of enkelvoudig. En het hele Pantheon van Goden te behandelen als fictie en noot geleefd te hebben op aarde
  Kortom. De Bijbelse voorgeschiedenis werd uitgeradeerd door één woord anders te interpreteren en dan de rest als niet gebeurde Mythologie wegzet. Als je het meervoud zou pakken dan kan je ook de uitspraken over, dat je andere Goden niet mag aanbidden beter begrijpen en de conclusie trekken dat deze God specifiek voor die stam bedoeld was. Het vechten over wie de Hoofdgod was zie je terugkeren bij overgangen naar andere astrologische tijdperken. Maar iemand die niet openstaat en de Bijbel blindelings als de waarheid aanvaard zal zijn kop hardnekkig in het zand steken en het misschien het helemaal niet kunnen verwerken als zijn fundaties van zijn geloof /niet kennis op drijfzand zouden blijken te staan. Een groot mankement aan de Bijbel start dus bij Genesis. Waarbij hetgeen wat voor de genetische manipulatie gebeurde op aarde als fictief /niet gebeurd en mythologie verkocht wordt en daarom niet de moeite waard is..
  Waarom denk je dat die man die Troje bloodlegde en een niet weg te moffelen waarheidsgehalte aan de Mythologie gaf nooit officiële erkenning kreeg en in het circuit stoïcijns dood gezwegen wordt. Omdat het een bepaalde groep namelijk helemaal niet goed van pas komt. Ik noem de Bijbel beslist geen sprookjes maar ook de Mythologie niet. Het punt is dat de Bijbel maar een deel is van wat er mogelijk kan zijn en een claim maakt de enige waarheid te zijn via een God. Hoeveel Goden Halfgoden/Koningen in het verleden lieten niet wat namen in die van hun veranderen of emuleerde hun helden of voorgangers. Alexander de Grote emuleerde Gilgamesh en een afkomst als een Halfgod . En dan moeten wij geloven dat er met de Bijbel een uitzondering gemaakt is en honderd procent waar is terwijl as we speak de geschiedenis onder onze ogen aangepast en gemanipuleerd wordt. Hoe naïef kan Je zijn vraag ik me dan af.
  Ik heb voor mezelf besloten om mijn waarheid in mezelf te zoeken en de discussie over waarheid tussen sektes met betrekking tot wie meer gelijk heeft of denkt het beste gevonden te hebben en andere dat willen opdringen te beperken tot diegene die nog iets van redelijkheid vertonen aan het twijfelen proberen te krijgen door andere visies aan te bieden.
  Niet om een gelijk te krijgen maar vaak ook hopend op een onderbouwde tegen visie die mij op scherp zet en waar ik van kan leren omdat ook ik de waarheid niet in pacht en nog veel te leren heb. Ik heb een gevoel dat Rypke het niet makkelijk zal toegeven ondanks dat hij nu in een fase zit dat hij zichzelf dingen gaat afvragen via deze artikelen. Het zaad der twijfel zaaien en het op zoek gaan naar de waarheid is voor mij al genoeg iedere oprechte zoeker zal namelijk ooit vinden. En dat hoeft niet mijn visie te zijn .

  1. Natuurlijk kunnen we een conclusie trekken dat de bijbel geen duidelijkheid verschaft in letterlijke teksten. Maar wie een conclusie trekt, zet tevens een punt achter elk denkproces.
   Human (hue) zou dan ‘spookdenker’ moeten betekenen en woman (a man with a whoom) een ‘baarmoederdenker’.
   Het internet staat vol met onfeitelijke informatie over goden, net zoals de bijbel.
   De ‘onderzoekers’ van faam maken heel aannemelijke theorieën over onze gestolen geschiedenis. Harde bewijzen zijn er nooit. Wij moeten het hebben van ons boeren verstand.
   Als er 1 God door een ruimte portaal naar ons komt, volgen er meer. Goden hebben iets met schapen.
   Maar nu lijkt vast te staan dat ze allemaal zijn verdwenen en houden we halfgoden over?
   Dus wanneer een God te diep in een te groot glas kijkt, is die half vol of leeg. Dan maar een kleiner glas om ‘m vol te houden.-;)
   In feite zijn onze ouders halfgoden, omdat zij ieder de helft van onze creatie doorgeven vanaf het evenbeeld van God. Een evenbeeld is kopie van het origineel. Dan houd je de gestalte van een mens over.

   Ja, buurdenker(man), de bijbel is gemaakt van de materie uit de boom der kennis (en wat duur verkochte huiden). Wij proberen de waarheid in onszelf te zoeken, want de wereld verbeteren is geen taak voor enkelingen, maar van alle individuen met een creatief brein.

   Ik ga ondertussen verder met het schrijven van een bezwaarschrift, vanwege een vermeende overtreding. Die ga ik betalen met een promesse in het jaar 2500 na Christus, omdat ik geen criminele organisatie mag financieren volgens de Wwft. De OvJ mag mij niet dwingen om een strafbaar feit te begaan.
   Heeeerlijk!

   A je to!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *