“En de zon stond stil en de maan bleef staan”..(Jozua 10:13)

Vallei van Ayalon, waar Saladin met de kruisridders vocht

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. We vervolgen de slachtpartijen die de veroveraar Jozua aanricht in Het Beloofde Land, met 1 van de meest opmerkelijke militaire wonderverhalen.

De slag bij Gibeon waarvoor JHWH zelfs de maan en zon stil in de lucht laat staan, zodat de Israëlieten genoeg licht hebben en tijd om de legers van vijf vijanden allemaal uit te moorden. JHWH helpt de Israëlieten in de strijd door grote hagelstenen op hun vijanden te smijten.

Graf Israelisch soldaat Eilat

In Jozua 9 zien we dat de 5 koningen van de Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en de Jebusieten elkaar opzoeken. Ze proberen een alliantie uit om hun eigen volk de massamoord te besparen. Ze weten dat hun het zelfde lot wacht als de mensen van Jericho, tenzij ze een list bedenken. Wanneer ze niet onder de definitie vallen van volken die ‘onder de Israëlieten wonen’, maar van buiten komen, kunnen ze misschien hun een ‘niet uitmoord’-eed laten zweren.

Die list werkt aanvankelijk:

En Jozua sloot vrede met hen en sloot een verbond met hen dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoeren hun een eed.
En het gebeurde na verloop van drie dagen, nadat zij het verbond met hen gesloten hadden, dat zij hoorden dat zij hun buren waren en dat zij in hun midden woonden.

Want toen de Israëlieten verdertrokken, kwamen zij op de derde dag bij hun steden. Hun steden nu waren Gibeon, Kefira, Beëroth en Kirjath-Jearim.
Maar de Israëlieten versloegen hen niet, omdat de leiders van de gemeenschap hun een eed gezworen hadden bij de HEERE, de God van Israël. Daarom morde de hele gemeenschap tegen de leiders.

Jozua is boos, en stelt dat de 5 koningen dan maar hun slaven moeten zijn. Wanneer de koning van Jeruzalem Adoni Zedek hoort dat Gibeon een akkoordje sloot met de Israelieten, probeert hij met vier andere steden een invasiemacht op te trommelen. Ze willen dan Gibeon innemen, waarna boden van de stad bij Jozua vragen om militaire versterking.

Na bemoedigende woorden door de Grote Generaal JHWH zet Jozua dan de aanval in op de vijf koningen:

Toen verzamelden de vijf koningen van de Amorieten zich en trokken op: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmuth, de koning van Lachis en de koning van Eglon, zij en al hun legers. Zij sloegen hun kamp op bij Gibeon en streden ertegen.

6Toen stuurden de mannen van Gibeon boden naar Jozua in het kamp bij Gilgal om te zeggen: Trek uw handen niet af van uw dienaren, kom haastig naar ons toe, en verlos ons, en help ons. Want alle koningen van de Amorieten die in het Bergland wonen, zijn bijeengekomen om tegen ons te strijden.

7Toen trok Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem, en alle strijdbare helden,
8want de HEERE had tegen Jozua gezegd: Wees niet bevreesd voor hen, want Ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor u standhouden.

..De Israelische Alpen: Mount Hermon

Hij besluipt ze ’s nachts en weet ze met hulp van JHWH allemaal af te maken:

Het gebeurde, toen zij voor Israël vluchtten en de helling van Beth-Horon afgingen, dat de HEERE vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka toe, zodat zij stierven. Er waren er meer die door de hagelstenen stierven, dan die de Israëlieten met het zwaard doodden.
12Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon!

13En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.14En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël.

Opnieuw wordt hier naar een boekrol beschreven die niet meer bekend is en niet in de bijbel opgenomen: ‘Het boek des Oprechten’, net als het ‘boek van de oorlogen van de HEERE’ is het verloren geraakt. Ik ben nog in het dal van Ajalon geweest, er staat een klooster van de Benedictijnen waar ik op bezoek was. Uiteindelijk weten de Israëlieten de op de vlucht geslagen koningen te vinden.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Die slaan ze dood en ze spietsen hen aan een paal. En dan moordt hij vervolgens alle inwoners van Libna, Hebron, Lachis, Debir en Eglon uit, hij ‘slaat ze met de ban’, wat betekent dat ze ook alle kinderen, het vee doden als militair offer voor HEERE

40Zo versloeg Jozua heel het land, het Bergland, het Zuiderland, het Laagland en de hellingen, en al hun koningen. Hij liet geen overlevende over, ja, hij sloeg alles wat adem had met de ban, zoals de HEERE, de God van Israël, geboden had.
41Jozua versloeg hen van Kades-Barnea af en tot Gaza toe, ook het hele land Gosen, en tot Gibeon toe.
42Jozua veroverde al deze koningen en hun land in één keer, want de HEERE, de God van Israël, streed voor Israël.
43Toen keerde Jozua terug naar het kamp in Gilgal, en heel Israël met hem.

Zo is het leger van Jozua dus uitvoerder van een godsoordeel met het Uitverkoren Volk als uitvoerders, die alles dat leeft doden als offer voor hun godheid, ‘Gott mit Uns’ op hun koppelriem. Heb een goede zondag.

2 Replies to ““En de zon stond stil en de maan bleef staan”..(Jozua 10:13)”

  1. Hoi Rypke, ga je nog een keertje stuk schrijven over het 3e oog icm het heilige schrift? Oh en… vleermuizen seizoen alhier is nu echt losgebarsten, echt drukke lucht en mijn batdetector heeft het er maar druk mee, echt leuk om savonds naar te luisteren

  2. “want de HEERE, de God van Israël, streed voor Israël.”

    En zo gaat dat bij volken die zich land toe-eigenen: onze god is de beste en daarom moeten jullie allemaal dood of onderworpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *