…”Jozua roeide de Enakieten uit”…(Jozua 11:21)

Foto van relief in Rijksmuseum voor Oudheden, Reus of groot ego?

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek dat eeuwenlang de basis vormde van de Westerse cultuur. We gaan verder in de militaire wonderverhalen van Jozua, die Het Beloofde Land (Kanaän) inneemt middels genocide op in totaal 31 steden, die in Jozua 12 als oorlogsbuit worden opgesomd.

Hij slaat naar de opdracht van Mozes alle inwoners en wat leeft met ‘de ban’, wat betekent dat iedereen van bejaarde tot zuigeling wordt vermoord, als offer voor JHWH. Die god van de Israëlieten wil namelijk alle religieuze concurrentie ‘wegvagen’ zoals dat in de Torah-boeken vermeld staat. De Enakieten verdienen een speciale vermelding omdat die als reuzen werden afgeschilderd, net als Goliath van de Filistijnen.

..De Israelische Alpen: Mount Hermon

Zij lieten niets over van wat adem had
Afgelopen zondagspreken bespraken we al de miraculeuze verovering van Jericho, en de strijd bij Gibeon waarvoor de maan stil bleef staan voor Jozua. Tot hij iedereen had afgemaakt. In Jozua 11 gaat de veroveringstocht verder in zijn opdracht om alles en iedereen ‘weg te vagen’ voor de HEERE/JHWH, wat Jozua11 vermeldt:

En heel de buit van deze steden en het vee roofden de Israëlieten voor zichzelf. Maar alle mensen sloegen zij met de scherpte van het zwaard, totdat zij hen weggevaagd hadden; zij lieten niets over van wat adem had.

Zoals de HEERE aan Mozes, Zijn dienaar, geboden had, zo had Mozes aan Jozua geboden, en zo deed Jozua. Hij deed niet één woord af van alles wat de HEERE aan Mozes geboden had.

Die opdracht tot genocide was verwoord in Deuteronomium 7:2:

en wanneer de HEERE , uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn.

…en Deuteronomium 20: 16,17 benadrukte al dat alle leven in die steden moet worden afgemaakt, als militair mensenoffer voor de oorlogsgod van de Israëlieten JHWH:

Maar van de steden van deze volken die de HEERE , uw God, u als erfelijk bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft, in leven laten.

In Numeri 35:52 werd al de opdracht gegeven om hun volledige cultuur te verwoesten:

dan moet u alle inwoners van het land van vóór uw ogen verdrijven, en al hun beeldhouwwerken vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogten wegvagen.

Syrische bunkers met zicht op Mount Hermon,

‘Geen verbond sluiten’
De reden van die etnische zuivering is het behoud van religieuze zuiverheid. De Israëlieten, die wij op de protestantse basisschool ‘God’s Volk’ leerden noemen, mogen zich niet met andere volkeren mengen, omdat ze zich dan zouden verontreinigen in de ogen van JHWH, zoals verwoord in Exodus 34, en daarmee ook religieus afvallig:

Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden.

En dat idee werd ze in Exodus 23 al op het hart gedrukt:

U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten.

Daarom bleef God’s volk ook altijd gesegregeerd wonen onder andere volken waar ze zich tussen nestelden. Vanuit het eigen religieuze gebod zich van het Gojim af te scheiden, dat immers tot valstrik dient.

Dat Jozua een militaire geweldenaar moet zijn geweest, blijkt uit de terloopse vermelding van hoe hij een volk van reuzen, de Enakieten ‘uitroeit’ zoals de Bijbel vermeldt in Jozua 11:19-22;

19 En geen stad die vrede sloot met de Israëlieten, behalve de Hevieten, inwoners van Gibeon. Alles namen zij door strijd in.
20Want het kwam van de HEERE dat Hij hun harten zo verhardde dat zij Israël met strijd tegemoet trokken. Het was opdat Jozua hen met de ban zou slaan en er voor hen geen genade zou zijn, maar opdat hij hen weg zou vagen, zoals de HEERE aan Mozes geboden had.

21In die tijd kwam Jozua en roeide de Enakieten uit, van het bergland, van Hebron, van Debir, van Anab en van het hele Bergland van Juda, en van het hele Bergland van Israël. Jozua sloeg hen met hun steden met de ban

22Er bleef niemand van de Enakieten over in het land van de Israëlieten. Alleen in Gaza, Gath en Asdod zijn er overgebleven

Kleirelief met kleine mensen en reusachtig figuur dat offers wil

In Numeri 13 werden die Enakieten, de nakomelingen van Enak uit de stad Hebron nog reuzen genoemd die ook wel ‘Nephilim’ (meervoudsvorm ‘reuzen, net als Elohim staat voor ‘goden’) genoemd werden in het Hebreeuws:

Nu 13:33 Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, [afkomstig] van de reuzen. Wij waren in onze [eigen] ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.

Die reuzen worden nu dus terloops een kopje kleiner gemaakt, omdat De HEERE streed voor Israël, dus met goddelijke kracht. Jozua 12 somt dan triomfantelijk de zegetocht op van Jozua, die zo 31 koningen had overwonnen en met de ban geslagen, als militair offer voor HEERE/JHWH. Vervolgens ‘rust het volk van de strijd.’

En op basis van deze genocide-verhalen claimt 1 volk nog steeds de zeggenschap over dat ene land. Menig ‘christen’ zal door lezing zijn geloof/vertrouwen in JHWH zijn gaan relativeren tot er weinig van overbleef behalve wat joodse legendes ontstaan aan de Babylonische borreltafel in ballingschap: als ik de moderne bijbelkritiek even mag parafraseren. Maar misschien dat ‘metaforische’ lezing nog redding biedt van deze verhalen die historische waarheid claimen.

Heb een goede zondag.

5 Replies to “…”Jozua roeide de Enakieten uit”…(Jozua 11:21)”

  1. De heldhaftige en scherpzinnige meneer Zeilmaker verdient toch wel wat meer dan een imbeciel commentaar van het niveau van een dronkenlap die op het punt staat door de barman uit de zaak te worden gesmeten vanwege kotsen op de bar, en dat op zondag.

   1. Meningen zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten, anders waren het geen meningen, maar vaststellingen. Voor het uiten van vaststellingen is er geen vrijheid nodig, omdat die het bewijs in zichzelf zijn. Ook wel ‘maxime’ genoemd.

    Dat er voor het uiten van meningen vrijheid is geregeld bij wet, geeft al aan dat het tot doel heeft om mensen tegen elkaar op te zetten. Let vooral op de laatse zin van art. 3:44 BW lid 3:

    “Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.”

    In reclame mag je liegen of het gedrukt staat, anders ‘werkt’ het niet en verkoop je minder. En zo heeft iedereen wel een mening om een bepaalde reden of doel.

    Ik hoop dat je hiermee de impact op je korte lontje kan verwerken.

    Heb een goede maandag.

 1. Ze hebben die genocide nog eens dunnetjes overgedaan in de twintigste eeuw, nu dan doordat de rest van de wereld mee keek niet zo rigoureus alles in één keer, maar eerst in een grote stap, en dan door de decennia heen stap voor stap, gepaard met een stroom aan propaganda campagnes om de toekijkende wereld Israëlisch zand in de oog te strooien. Ik meen ook dat men in de eerste variant van het zelfbeloofde land de maagden van het af te slachten volk wel in leven hield, en voor zichzelf om van te genieten, maar in deze tijd dacht men wellicht dat dat wat vreemd zou staan voor de ogen van de wereld. Net zoals in de eerste versie is er ook sprake van een slachtofferschap narratief dat het geheel moet legitimeren.
  Land stelen door het aan jezelf te beloven, er een opperwezen bij te halen, slachtoffer en de vermoorde onschuld spelen, ’t is toch wel uniek, en dat die psychologie duizenden jaren kan overleven, en nog werkt ook ter legitimatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *