“Een wolf zal bij een lam verblijven”…(Jesaja 11:6)

Bordje bij Gesa KLuth van Wolfskontaktburo Lausitz

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. Vandaag vervolgen we onze weg door Jesaja, het profetische boek waarop de evangelisten en de apostel Paulus het (apocalyptische) christendom vestigden.

Jesaja spreekt over een totale vernietiging die over Israël komt. Daarbij gebruikt HEERE het leger van de Assyriërs (tot 602BC aan de macht) als stok om zijn afvallige volk uit te moorden en verstrooien.

Na deze Great Reset zullen de overlevenden geleid worden door een nieuwe heerser die van David afstamt, geboren uit een jonge vrouw (maagd) die boter en honing eet en die allerlei eretitels krijgt toebedeeld. Dan zal Israël vanuit Jeruzalem heersen over alle volken, aldus Jesaja.

Boazum, lammetjes

‘Een vernietigend einde, dat is vastbesloten’
Zoals in afgelopen afleveringen getoond, wisselt Jesaja steeds beelden van vernietiging en wraakneming door HEERE af met beloften van restauratie. Een soort ‘snoeien doet geestelijk groeien’… Dat lijkt zo nog 66 hoofdstukken door te gaan. In hoofdstuk 10:23 kon je lezen dat HEERE ‘een vernietigend einde, dat is vastbesloten’ bewerkt, een vernietigend vuur brengend, dat ook ‘Groot Licht’ genoemd wordt.

Het beeld is dus van een brandoffer ( = holocaust) dat wederopbouw voorafgaat. Eigenlijk een soort Zondvloed deel twee, maar nu met de legermachten van andere volken als wapen. In hoofdstuk 11 lees je dan welk vrederijk er komt na die vernietiging, wanneer er een ‘Gezalfde’ opstaat die geestelijk orde op zaken stelt.

De beelden hierin over de geesten van raad en sterkte, wijsheid enz werden al in Jesaja 9 aangehaald:

1Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
2Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
3Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN.

Denk eens in hoezeer dit beeld verankerd zit in de Westerse cultuur. Dat van een totale vernietiging van de oude orde, zodat het Nieuwe aan kan breken. Precies naar de tijd waar we nu in leven, de hele oude orde moet kapot (transitie) zodat het nieuwe aan kan breken, het duurzame vrederijk. De Communisten deden onder Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot het zelfde…

Wolf

Het saaie avondland van Jesaja
Jesaja 11:6-10 beschrijft het Utopische Avondland dat ontstaan zal, nadat het volk Israël nagenoeg vernietigd was door haar militaire vijanden, het restant geleid door de ‘Gezalfde’ ( = Messias):

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.
7Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.

8Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.
9Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

10Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn

De natuur zal dan kortom de natuur niet meer zijn, en in de wereld van Jesaja lijkt het steeds saaier. Want een leeuw die stro eet, die houdt op een leeuw te zijn, en zo houden alle wezens op te zijn ‘naar hun aard’ zoals eerder in Genesis geschapen. Bedenk verder dat ‘heidenvolken’ in het Oude Testament gelijk staat aan alle onbesnedenen, het ‘gojim’, de anderen.

Bewaking met schapenhond

‘Wie Juda in het nauw drijven zullen uitgeroeid worden’…
Het in de diaspora gebrachte volk van Israël zal dan volgens Jesaja terugkeren:

11En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.
12Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

De tweespalt zal verdwijnen tussen Juda en de tien stammen van Noord Israël (Efraïm), de 10 stammen die onder de Assyrische overheersing oplosten in de geschiedenis. Zodat het ‘jodendom’ ontstond, vernoemd naar 1 stam die de tempeldienst voortzette, Juda. Het lijkt er op, dat die andere stammen zich dan vrijwillig zullen onderwerpen aan Juda, waartoe ook het huis van David behoorde.

Het Wolfs kontaktburo Lausitz

In dat vrederijk waarin de wolf met het lammetje speelt zullen ze andere volkeren ‘uitplunderen’, die hen in de weg zit zal ‘uitgeroeid worden’, en de rest onderworpen:

13Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden.Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda,
en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.

14Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.

Opnieuw spreekt Jesaja hier niet over de tijd van de Romeinen, maar nadat de heerschappij van de Assyriërs (602BC) ophoudt. Want HEERE zal dan de natuur zo bewerken, dat zijn in ballingschap gedreven mensen weer terug kunnen keren:

Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind.
Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan.

16Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

….gemoedelijke schapendijk

Dus, het was allemaal maar kolder?
En zo blijven we hier de eigen interpretatie van Jesaja als historisch juister zien dan wat de evangelisten er van maakten, toen ze het christendom bij elkaar dokterden. Die uit een jonge vrouw (maagd) geboren jongeling die boter en honing eet, staat op wanneer de Assyriërs hun macht afbrokkelt. Overal vernoemt Jesaja dat volk, dat in de Romeinse tijd al lang is opgelost in de historie.

Dat is al zes eeuwen vóór de jaartelling, en niet in het jaar nul in de tijd van de Romeinen, waarop de christelijke tijdrekening is gezet. Dankzij deze Jesaja-teksten leven we nu in het jaar 2023.

Wat een wonder, hoe dus de hele wereldgeschiedenis haar loop kan leunen op de interpretatie van 1 tekst, 1 profeet die zoveel gezag kreeg toegekend. Vervolgens plakten de Evangelisten er nog de passage van Jona aan vast, die drie dagen in de walvis verbleef,. Dankzij dat verhaal moest Jezus ook drie dagen dood zijn om te herrijzen.

De katholieke kerk maakte van Maria een ‘maagd’, een vrouw die seksloos was bevallen. Terwijl dat ook gewoon een vertaalfout kan zijn van ‘jonge vrouw’, dat Jesaja dát bedoelde…

Europese wolf, Schorfheide.

Vreugde van een andere wereld
Vervolgens volgt op Jesaja 11 dan in hoofdstuk 12 de beschrijving van de religieuze en militaire restauratie:

1Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.
2Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE, en Hij is mij tot heil geworden.
3U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.

Hier wordt een ander soort vreugde voorgespiegeld, dan een cynisch lachen omdat je de conclusie kunt trekken ‘dus, het was allemaal maar onzin, verzinsels, hahaha’…Dit is de vreugde van religieuze vervulling, die mensen doet vastklampen aan de teksten van profeten. De vreugde van religieuze extase:

4Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken,
roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.

5Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!
6Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

Ingesneeuwde schapen

En dan weer de voorzegging van goddelijke wraak
Daar doen mensen een moord voor, uitgetild worden boven de allegaartjes van iedere dag. In Jesaja 13 komen weer de beelden van vernietiging, de Great Reset die HEERE voor ogen staat, om te zorgen dat Hij weer het centrum van alle aandacht zal worden:

9Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken
en zijn zondaars eruit weg te vagen.

10Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt,
en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

Dit beeld van zonsverduistering komt ook terug bij de (kleinere) profeet Hosea, die in de zelfde tijd predikte als Jesaja, veelvuldig verwijzend naar Assyrië. Dankzij Hosea komt Jezus- als ‘Gezalfde’- als kind eerst uit Egypte volgens evangelist Mattheus. Hosea’s boodschap is gelijk aan die van Jesaja hier, vernietiging van de goddelozen. Ook de profeet Ezechiël laat de zon verduisteren. De term ‘onheilsprofeet’ is bij al deze zeveraars goed gekozen, zie maar bij Jesaja:

11Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.

12Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir.

Bijbels in de Laurentiuskerk

En zo gaat Jesaja nog een tijdje door, als een soort bijbelboek met Borderline, naar de aard van de oud-testamentische HEERE die plots om kan slaan van liefde in haat en genocide, wanneer Hij niet meer het centrum van alle aandacht is. Zie bijvoorbeeld Jesaja 13:15-16

15Ieder die aangetroffen wordt, zal worden neergestoken,en ieder die gegrepen wordt, zal vallen door het zwaard.
16Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen, hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht.

Het Lam Gods, symbool van de in 721 door de overgrootmoe van Karel gestichtte Abdij van Prum

Dat is de HEERE zijn vaste recept sinds de zondvloed uit Genesis, purificatie door eliminatie. In de christelijke theologie is de Zoon-moord dan uiteindelijk het einde van die strategie, dat die Gezalfde uit Jesaja als ‘Lam God’s’ aan een kruis wordt genageld, het offerlam dat zijn ‘toorn’ afwendt. Zodat we van HEERE, Zijn voorkeur voor 1 volk en zijn wraaklust verlost zijn. Of zijn we daardoor van een hele religie verlost?

Heb een goede zondag.

One Reply to ““Een wolf zal bij een lam verblijven”…(Jesaja 11:6)”

  1. Hoi Rypke, ga je het nog een keertje over de Bijbel en het oog hebben? Ik heb dat stuk wat je al een keertje gelezen hebt helemaal af. Wil je dat ik het je toestuur? Heb je daar tijd voor? Hartelijke groet Alex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *