“hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod… ” (Jesaja 29:13)

Bijbels in de Laurentiuskerk

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan bestuderen we de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. Vandaag trekken we verder door Jesaja.

Na zijn Apocalypse en voorzegging van de teloorgang van Juda en Jeruzalem van hoofdstuk 24-27 volgt weer een profetie van de restauratie van Jeruzalem waarin opnieuw de komst van een Koning wordt voorzegd ‘op die dag’ wanneer HEERE een vuurtje stookt op Sion.

Proto-Jesaja (tot hoofdstuk 38) predikte in de context van Assyrische overheersing. Maar zijn woorden lijken bijna voor iedere generatie bedoeld die zich geconfronteerd zien met apocalyptische tijden: Dat je het kwade in je midden niet mag tolereren maar moet benoemen en veroordelen, om er geen deelgenoot van te zijn. 

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

‘Wee de opstandige kinderen’…
Afgelopen week bespraken we al de indeling van Jesaja door Bijbelkundigen. Die lezen Jesaja in drie gedeelten, naar de context waarin de prediking plaatsvindt. Proto-Jesaja is volgens hen het oudste deel en richt zich op de tijd van Assyrische overheersing. Dan vallen ze zelfs Egypte binnen (rond 660 BC), en in 702 BC belegeren ze Jeruzalem. De Judeese vazalkoning Hizkia weet hen af te kopen, zodat verwoesting bespaard blijft.

Maar de Babyloniërs zullen later wel Jeruzalem verwoesten (586 BC) en dat is de tijd waarin Deutero-Jesaja predikt, zo na hoofdstuk 38. Nu zitten we nog in de Assyrische tijd, waarbij tien van de twaalf stammen van Israël van de aardbodem gevaagd zijn. Jesaja legt dat uit als straf van God voor afvalligheid, zoals in 29:13

Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is,

Hij stelt dat de Judeërs tevergeefs hulp zullen zoeken bij Egypte in hoofdstuk 30:

1Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten,maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen.
2Zij gaan om af te dalen naar Egypte – maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet – om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao, en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte.
3Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande.

Die voorzegging kun je koppelen aan een historische gebeurtenis. Want Egypte wordt ook door de Assyriërs verslagen.

Al even machtige Bijbel, Michaelskerk Wieringen

‘De HEERE is een God van recht’
Er zal maar een klein clubje getrouwen over zijn van ‘Het Volk Israël’, waar het goed mee af zal lopen;

18En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.
19Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen.

Dat is dus na de Apocalypse, de afrekening en ondergang van Juda’s vijanden en de afvalligen in hun midden, die hier ‘de grote slachting’ genoemd worden:

Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen.

26Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

Dit vindt plaats in de context van de Assyrische overheersing. Want Jesaja stelt ook dat HEERE hen zal verpletteren, na deze overmacht eerder los te laten als kastijding voor de afvalligen onder zijn eigen volk:

31Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de roede sloeg.
32En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken, overal waarop de HEERE die heeft doen rusten, zullen er tamboerijnen en harpen zijn, want met alles in beroering brengende strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden.

33Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd.
Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom.

Dus hier staat (hoofdstuk 31) dat Jeruzalem tot een oven voor haar Assyrische vijanden zal zijn, waar HEERE hen als brandoffer aansteekt, steeds aangekondigd als ‘op die dag’:

8Assyrië zal vallen door het zwaard, maar niet door dat van een man; en het zwaard, maar niet van een mens, zal hem verslinden.
Hij zal vluchten voor het zwaard en zijn jongemannen zullen herendienst verrichten.
9En zijn rots zal van angst verdertrekken, en zijn vorsten zullen ontstellen door de banier, spreekt de HEERE, Die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven.

Hoofdstuk 32 wordt in de christelijke Bijbel dan gekopt met ‘profetie van het Rijk van Christus’…Dan zullen ‘vorsten heersen overeenkomstig het recht’:

1Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.
2Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

‘Op die dag’
Op die dag – die misschien wel een horizon zal blijven voor iedere generatie na Jesaja- zullen mensen niet langer recht praten wat krom is, of applaudisseren voor wansmaak (Abramovic) en oorlog, zoals de Tweede Kamer deed voor Zelensky, werktuig van het beest uit zee (NATO) waarover Jesaja in zijn Apocalypse (hoofdstuk 24-27) al sprak:

3Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.
4Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen, en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken.

5Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden, en van een bedrieger zal niet gezegd worden: Hij is vrijgevig,
6want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen van goddeloosheid, het spreken van lastertaal tegen de HEERE, het onverzadigd laten van de hongerige, en het de dorstige aan drinken doen ontbreken.

7De middelen van de bedrieger zijn slecht; híj beraamt schandelijke plannen om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden, en wanneer de arme spreekt, het recht.
8Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en híj staat voor edelmoedige daden.

Illuminati-tempel Berchtesgaden

Jesaja geeft zo een roep die klinkt door de eeuwen, dat tussen alle Kwaad, lelijkheid en de leugen er een dag van het Goede, Ware en Schone zal komen, waarin er Vrede zal heersen:

15Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
16Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

17De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.
18Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;
19maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal wegzinken in de diepte.

‘Kunst’ met varkens/mensenbloed op de muur gekalkt van de door ‘de wereld’ verheerlijkte Abramovic

Spirit Cooking
Wat je uit Jesaja dus kunt oppikken voor deze apocalyptische tijd, dat is: Tolereer het Kwade, de leugen en het lelijke niet in je midden, en spreek je daar over uit, ook of juist als dat repercussies heeft. Wees niet laf.

Al zal dat je weerstand opleveren en zal hun overheid je dan aanpakken… in een wereld waar democratisch theatergenootschap de Tweede Kamer applaudisseerde voor oorlog, en waar satanisme ( = hyperliberalisme,  zelfaanbidding + moreel relativisme) ‘performance art’ heet. Alsof smerigheid plots schoonheid wordt wanneer je er een vernis van ‘kunst’ of ‘wetenschap’ rondom hangt.

Niet de bedrijvers daarvan alleen dragen schuld. Het is vooral de omgeving zonder morele ruggengraat en smaak die dit tolereert- en zelfs verheerlijkt – die evenzeer schuld draagt.

Het Kwaad heeft vrijspel wanneer goede mensen er bij staan en er naar kijken, zeggende ‘je mag niet oordelen’… met wat vaag geleuter over ‘discriminatie’ ter wettelijke vervanging: Dat alleen De Staat mag oordelen, de entiteit die de regenboogvlag voert als symbool van liberale agressie, de banier van hun Staat haar omgekeerd-kruistocht tegen de restanten van het christendom.

Ons nieuwe Zeilmaker-logo, ontworpen door Afke

Noem de leugen een leugen, en acht jezelf dus ook niet te hoog, maar blijf zelfkritisch. Ben je bijvoorbeeld boos vanuit rechtvaardigheidsgevoel, of is het ‘woede uit machteloosheid’…Of zelfs afgunst, dat een ander meer succesvol is in het uitleven van zijn eigen kwaad.

Wij hebben in onze Westerse traditie- gebaseerd op de Bijbel- niet voor niets ‘het Woord’ ter correctie van onze gevoelens en opwellingen, de Rede als helikoptervlucht boven het ellebogende en hongerige Dier in onszelf.

Zet waarheid tegenover de leugen en schoonheid tegenover lelijkheid, moed tegenover lafheid. Jesaja zegt:

Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

AMEN!

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

En bidt dagelijks dat God je beschermt tegen eigen misstappen, nalatigheid, of dat je die anders zo goed mogelijk rechtzet. Omdat je anders voedingsbodem bent, waar Het Kwaad haar zaadje plant, zodat je het geheel ook neerhaalt. Zoals die D66-sodomiet in jurk, die tot verheerlijking van zichzelf de waardigheid van het ambt ‘Kamerlid’ nog verder doet zinken.

Als bespotting van het kijkbuisvolk, dat zij al lang niet meer vertegenwoordigen. Zij geloven (ook?) dat God hen niet ziet, zoals Jesaja beschrijft in 29:15

15Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats,
zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?
16U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt:
Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in.

Leven met de ‘Vreze des HEEREN’ is volgens Jesaja bedoeld om te zorgen dat je moreel de kantjes er niet afloopt. Er werkelijk van doordrongen zijn dat je ‘jezelf’ niet hebt gemaakt of meester bent over je eigen leven, dat is de andere overtuiging in dit Bijbelboek. Zonder die levenshouding krijg je het ‘Westen’ van nu, dat cultureel implodeert zonder deze ‘cult’ in het hart van denken en leven.

Daar dragen u en ik evenzeer schuld aan, wanneer wij de leugen vrijspel geven, toekijken en niet ingrijpen.

Heb een goede zondag.

One Reply to ““hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod… ” (Jesaja 29:13)”

  1. Rypke, mooi stuk … Jesaja geeft zo een roep die klinkt door de eeuwen, dat tussen alle Kwaad, lelijkheid en de leugen er een dag van het Goede, Ware en Schone zal komen, waarin er Vrede zal heersen…

    Uiteraard is dat jouw hoop ook en de mijne, (net je optreden BLCKBX gekeken) chapeau en je zei daar “Klimaat Hydra” waar je spijker op de kop sloeg…

    Maar hoeveel mensen zijn er nodig om te winnen van een klimaat hydra, groot bedrijf hydra, big tech hydra, pharma hydra, bestuurs hydra (buitenlandse mogendheid) en media hydra welke ons simultaan beïnvloeden?

    Dit is toch enkel nog geestelijk te winnen? Wat is jouw gedachte hierover? Alex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *