Accijns-vrijstelling luchtvaart houdt vakantie betaalbaar

Terugvliegend met zicht op El Teide

Vooralsnog betaalbaar terugvliegend van Tenerife, landden we in de door Groen Links/PvdD/D66 gekaapte discussie over ‘subsidies op fossiele brandstoffen.’ Daarbij framet de klimaatmaffia ‘lastenverlichting op energiegebruik’ als subsidies.

Zoals deze Kamerbrief van 14 september 2020 ‘financiële prikkels voor fossiele brandstoffen’ al aangaf van het directoraat-generaal klimaat en energie en de Belastingdienst, kent Nederland geen directe exploitatiesubsidies zoals bij wind-industrie.

Er zijn wel vrijstellingen van accijns voor bepaalde sectoren zoals kerosine in de luchtvaart. Maar die helpen de Nederlandse concurrentiepositie als internationaal logistiek centrum. Hooguit is het oneerlijk dat je aan de pomp per liter euro 95 liefst 79 cent accijns betaalt. Daarom tank je hier voor meer dan 2 euro per liter, en op Tenerife voor slechts 1 euro 30.

Aanstichter in 2018 van discussie in politieke hoek, spreek het aan met ‘hij/hem’…

Luchtvaart hoogste vrijstelling accijns (2,4 miljard euro per jaar)
Zoals de brief aangeeft zijn er vier categoriën door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die als (indirecte) staatssteun op brandstofgebruik zijn aan te merken. De Belastingdienst en het Ministerie van EZK constateren dat er GEEN directe subsidies bestaan in Nederland.

En voor de hardnekkige klimaatbeleidontkenners, citeren we direct en we laten het ook als screenshot zien:

Het kamerstuk van 14 september 2020

Nederland kent geen prijssubsidies op brandstoffen en ook de varianten (3) en (4) komen in Nederland niet voor. Toepassing van deze definitie op fossiele brandstoffen betekent dat in Nederland alleen optie 2 (gemiste overheidsinkomsten) relevant is.

Daarbij wordt niet gekeken naar de vraag of deze overheidsinkomsten bij afschaffing van een belastingteruggave of -vrijstelling daadwerkelijk tot stand zouden komen en niet zouden uitblijven door gedragseffecten. De uitwerking van de analyse mag dus niet worden gezien als directe gemiste overheidsinkomsten.

Vervolgens komen ze uit op ongeveer 5 miljard euro ‘gemiste overheidsinkomsten’ door fiscale regelingen. Daarbij maakt de accijnsvrijstelling voor de luchtvaart het grootste deel uit, 2,4 miljard euro.

Zie maar in de tabel:

Deze ordegrootte aan lastenverlichtingen op energiegebruik, 4 a 5 miljard euro aan lastenverlichtingen

Energie kunstmatig duurder maken
Het mag duidelijk zijn dat Nederland met haar luchthaven Schiphol het vliegverkeer stimuleert met lage accijns. Dat is een economisch voordeel, waar ook weer hogere inkomsten tegenover staan. Een betere concurrentiepositie. Zou je die VOORDELEN verrekenen, dan vallen die paar miljard euro lastenverlichtingen per jaar in het niet.

Terwijl miljardensubsidies aan windturbines in zee voor Shell en Eneco weggegooid geld zijn.

Er is nog een actualisatie van dit Kamerstuk verschenen. Daarin wordt ook het prijsplafond voor je energierekening genoemd als steunmaatregel. Die kun je met oneerlijk redeneren ook als ‘subsidie op fossiele brandstoffen’ uitleggen. Als je die afschaft en de teruggaaf van energiebelasting,  zou je energierekening verder door het plafond gaan.

Wat is dus het doel van de klimaatmaffia? Een nieuwe motie van Lammert van Raan op 22 december 2022 verwoordt het verrassend eerlijk:

constaterende dat de energietransitie niet gebaat is bij prijzen voor fossiele brandstoffen die zo laag liggen dat voor iedereen de besparings- en substitutie-impuls te laag wordt;

Wat staat hier echt? Wanneer je efficiente en betaalbare energie vervangt voor onbetrouwbare wiebelstroom uit wind en zon, wil niemand daarvoor betalen tenzij je de bestaande energie kunstmatig duur maakt. Zo werkt linksdraaiende logica nu eenmaal.

Echte subsidies voor Milieudefensie om ‘stakeholder’ te zijn bij lastenverzwarende politiek met ‘klimaat’ als excuus

Milieudefensie ‘stakeholder’ bij beleidsdicussie EZK
Opvallend is dat Milieudefensie door het EZK-Ministerie al voor 2020 aan de beleidstafel was geplaatst in een ‘stakeholder’-overleg met VNO-NCW en diverse clubs. Dat kun je ook in die brief lezen. Dus drie jaar voor XR op de A12 ging liggen, met de campagne over ’34 miljard euro fossiele subsidies’ , kon deze door hun overheid met miljoenen euro’s echte subsidies gesteunde Postcode Loterij-club al doen alsof ze iets over klimaat en energie weten:

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Financiën (FIN) hebben conform internationale definities een inventarisatie van maatregelen opgesteld en besproken met een stakeholdersgroep.1

Deze inventarisatie is vervolgens besproken met het internationale team dat in het kader van de In-Depth Review van het Interntionaal Energieagentschap (IEA) eind november een bezoek bracht aan Nederland. Experts van de OESO maakten deel uit van dit team.

Den Haag

Die maatregelen krijgt de Tweede Kamer dan als voldongen voorstellen- meestal begeleid door ‘deskundigen’-rapport- voorgeschoteld. Lekker makkelijk, panklaar met een vals dilemma als uitgangspunt. In het karrenspoor van de gewenste discussie (energie duurder maken, maar sommige arme sloebers subsidie toestoppen) voer je dan politiek.

Wie waren deze achterkamer-regeerders?

Deelnemers van de stakeholdergroep waren afkomstig van Milieudefensie, Centrum Energiebesparing Delft VNO- NCW, International Institute for Sustainable Development (IISD), Universiteit van Helsinki, VU Amsterdam, Clingendael International Energy Programme, IEA en OESO.

Daarnaast waren vertegenwoordigers van de ministeries van EZK, Financiën en Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Bedenk dat het Clingendael IEP niets van doen heeft met het Clingendael Instituut. En CE Delft heeft niets te maken met de TU Delft, het is een adviesbureau in klimaatactivisme en wiebelstroom. En de VNO-NCW met een D66-mevrouw als bazin, kijkt vooral: hoe matsen we multinationals…

Dus ver voordat XR op de A12 ging liggen, was de actie al politiek en bureaucratisch in voorbereiding.

Milieudefensie ‘stakeholder’ bij opstellen beleid over ‘afschaffen fossiele subsidies’ die geen subsidie zijn maar lastenverlichting

Politiek theater achteraf
Het politiek theater dat nu volgt is slechts een sluitstuk van een langere voorbereiding, die je politiek kan terugvoeren tot een andere Motie Van Raan uit 2018, zo meldt de Kamerbrief van 14 september 2020:

Aanleidingen voor deze brief zijn de motie-Van Raan van 16 januari 2018, met het verzoek tot deelname aan het internationale G20-peer review proces (Kamerstuk 30 175, nr. 274) en de motie- Van der Lee (Tom van der Lee, Groen Links) die vraagt om stapsgewijze afbouw van financiële prikkels die de Nederlandse klimaatdoelen tegenwerken (Kamerstuk 30 175, nr. 271).

Een discussie over ‘financiële prikkels’ is in beginsel niet hetzelfde als een discussie over ‘subsidies’, maar beide begrippen zijn niet scherp gedefinieerd.

En op dat gebrek aan precisie springt de klimaatmaffia dan in voor politiek gewin. De discussie werd september-oktober succesvol gekaapt door het 1-tweetje tussen Groen Links/PvdD/PvdA en haar actiegroep-satellieten als het door het Ministerie van Buitenlandse Zaken/D66 jaarlijks met 10 miljoen euro echte subsidies in de lucht gehouden Milieudefensie voor ‘pleiten en beïnvloeden.

Dat ministerie legt de 2030 Agenda van de Verenigde Naties op aan Nederland met haar Stichting SDG Nederland.

‘Stakeholder’ van hun overheidsbureaucratie, Milieudefensie kwam met een astronomisch getal van 34 miljard euro fossiele subsidies op de proppen. Gelijk komt daar dan een motie in de Tweede Kamer overheen op 5 oktober van Suzanne Kröger (Groen Links) en Raoul Boucke (D66) over ‘het opstellen van scenario’s voor het afbouwen van de verschillende fossiele subsidies.’

Die motie wordt ook nog eens aangenomen door democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer. Zo wordt ‘lastenverlichting’ gelijk gesteld met ‘subsidie’. Terwijl de werkelijke discussie zou kunnen gaan over lastenverzwaringen die de Nederlandse regering de eigen bevolking en haar bedrijfsleven oplegt.

Amerikaanse benzineslurpers opgeslagen op een industrieterrein

(Fossiele) energie onmisbare melkkoe spilzieke overheid
Belangrijker is dat ik over mijn energierekening afgelopen jaar 850 euro aan overheidsheffingen betaalde. Die 850 euro had ik liever besteed aan de bakker, de slager en de bierwinkel. Aan de pomp betaal ik voor een liter diesel volgens de ANWB liefst 51,5 cent accijns bij een prijs van 1 euro 86 per liter. Daar komt dan nog eens 21 procent BTW overheen.

En wanneer je benzine tankt betaal je liefst 78,9 cent accijns per liter bij een tarief van 2 euro per liter. Kijk, dan begrijp je dus waarom je op Tenerife kunt tanken voor 1 euro 30, en hier al boven de twee euro per liter uitkomt. Terwijl dat eiland voor de Afrikaanse kust even goed alle olie moet importeren.

De discussie zou ook een heel andere insteek kunnen hebben, dan het redden van iets vluchtigs als ‘het klimaat’ (wie is het klimaat?): Wat doet de Nederlandse regering om de welvaart van haar eigen bevolking te bevorderen. Lastenverlichtingen dienen daarbij voorop te staan. Hooguit kun je afvragen waarom burgers dus zulke hoge brandstofaccijns moeten betalen: waarom geen lagere accijns?

Omdat energie en burger de melkkoetjes zijn van hun overheid.

Maar de truuk is hier dus, dat de klimaatmaffia – het bureaucratisch academisch complex van academia/adviesbureaus, ambtenarij en haar ngo’s- lastenverlichtingen weet te ‘framen’ als ‘subsidies’…

Het kan nog oneerlijker, daarover morgen meer

Nog bonter maken het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving, door ‘klimaatschade’ te verrekenen in het plaatje, zodat een ‘klimaatbeprijzingstekort’ zou ontstaan. Indepen kwam daar mee, met een auteur die blijk gaf er geen hout van te snappen. Dus doe ik dat hier morgen wel.

Zoals het SDG-rapport van de Verenigde Naties van april 2023 meldt, streeft men er naar om liefst 1300 miljard dollar CO2-belastingen bij Westerse landen te winkelen voor 2030. En daarop sorteert de nationale klimaatmaffia met haar politieke handlangers en instituties alvast voor.

Ze maken betrouwbare brandstof kunstmatig duur, zodat het net lijkt alsof wiebelstroom uit wind- en zon betaalbaar kan worden. Terwijl deze wiebelstroom nooit uit kan zonder directe prijssubsidies voor de exploitant.

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep

Bedenk dat alleen al het SER Energieakkoord liefst 73 miljard euro directe subsidies kostte (SDE+) voor de windmaffia, de biomassamaffia en de zonmaffia. Alleen al Windpark Fryslân in Natura 2000-gebied Ijsselmeer kan rekenen op 1,2 miljard euro directe subsdidies uit de SDE+pot, vijftien jaar vast. Zodat Eneco ‘groene’ stroomcertificaten kan verkopen aan Amazon cs, op de ‘markt’ (ETS) van CO2-schuldpapieren. (waarover morgen dus meer)

En dat was nog maar het begin, want het Klimaatakkoord komt daar overheen. Een vruchtbare discussie zou eerder gaan over de wijze waarop je lastenverlichtingen verdeelt. Moeten multinationals en Eneco minder betalen dan het mkb? Dat soort zaken zijn het waard om verder in te spitten.

Conclusie is vooralsnog: Fossiele energie subsidieert een Staat met klimaatgat in de hand.

  • Heb je iets opgestoken dat je elders in de media niet op eerlijke manier zag beschreven? Doe dan wat energiesubsidie in het collectezakje en Steun Interessante Tijden:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *