Nul ‘fossiele subsidies’ in 2022, 16,5 miljard euro klimaatsubsidie

Het PBL doet alsof ze wetenschap bedrijft, terwijl ze voor hun overheid de politiek masseren voor CO2-beprijzing.

In de Online-Cursus Bullshitdetectie vandaag: de non-discussie over ‘subsidies op fossiele brandstoffen’. Is dit louter  stemmingmakerij van ambtenarij, hun onderzoekers en ngo’s om  CO2-belastingen politiek te verkopen en op te schroeven?

Het PBL doet met Tilburgs econoom Herman Vollebergh een duit in het zakje, alsof er 35 miljard euro ‘fossiele subsidies’ zouden worden besteed per jaar, een ‘klimaatbeprijzingstekort’ 

In werkelijkheid bedraagt het klimaatbeprijzingsoverschot voor burgers – via belastingen en accijns- jaarlijks meer dan 20 miljard euro, waarvan in 2022 liefst 13 miljard euro landde in de diepe zaken van ‘duurzame ondernemers’ 

Bullshit = ‘No Concern for Truth’

De magische 130 euro ‘klimaatschade’ en ‘klimaatbeprijzingstekort’
Het Planbureau voor de Leefomgeving doet met hun econoom van het Tilburg Sustainability Centre, Herman Vollebergh een nieuwe duit in het zakje, met ‘Afschaffing fossiele subsidies eerder hersenkraker dan nobrainer’. Er zou een theoretische ‘klimaatschade’ bestaan van 130 euro per ton CO2. Hoe hij daar toe komt is onderwerp van deze cursus. Immers wat is ‘klimaatschade’, hoe meet je dat?

En als ‘klimaatschade’ niet is te meten, zoals het waterniveau in je bad is te meten: Bestaat het dan wel, of is het een fantasieproduct van ecologisch economen?

Wanneer je dat hoge bedrag van Vollebroek, pardon Vollebergh als uitgangspunt neemt, zou hun overheid eigenlijk veel te weinig belasting heffen op fossiel energiegebruik, met name bij transport: rond de 35 miljard euro. Zo kaapt ‘links’ met haar bevriende onderzoekers alvast de discussie, door exactheid te veinzen en wetenschappelijkheid:

  • Terwijl van een fictie sprake kan zijn. Wat is ‘klimaatschade?’ Het Klimaat is immers een menselijke creatie, een statistisch gemiddelde van weerparameters. Kun je een statistisch gemiddelde ‘schaden’? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het PBL bedrijft dus BS zijnde bullshit, en eigenlijk zijn we hier als Bullshitdetector wel klaar.

Defund the PBL.

True Price kent weer invloedrijke promotors

True Pricing
Maar voor je dat hard kan maken als politicus, wanneer Groenlinks/PvdA je met die 130 euro en 35 miljard euro om de oren slaat, moet je eerst stapels rapporten doorvlooien om te achterhalen waar die 130 euro nu op is gebaseerd. Anders mompel je wat in hun ogen, want de linkse medemens deed net zo haar best met het PBL en haar vrinden ter academie om de getallen te fabriceren.

Vollenbergh voert voor dat bedrag het modieuze begrip True Price in, ook bekend als Truecost.

Externalities is dat andere begrip, dat al sinds Roefie Hueting en Jan Tinbergen in omloop is begin jaren ’70. Andere namen die je als vorm van namedropping en het veinzen van deskundigheid kunt vermelden zijn Herman Daly en Nicholas Georgescu-Roegen.

Het idee is dat je het ‘opmaken’ van grondstoffen voor welvaartsgroei moet verrekenen in de prijzen daarvan.

Daarnaast moet je dan de zij-effecten van de massieve welvaartsgroei door grondstof- en energiegebruik in rekening brengen. Dat is de denkwijze die het PBL nu introduceert als piggybackride op de door Milieudefensie/XR en hun linkse media aangeslingerde ‘subsidies op fossiele brandstoffen’-discussie.

Handig bij Scrabble, in PBL-rapport ui 2018

Alleen de nadelen, niet de voordelen
Hoe komt Vollebergh nu op die 130 euro? Ecologisch economen berekenen allerlei theoretische schadebedragen voor wat een graadje opwarming zou aanrichten. Maar daarbij corrigeren ze niet voor de MASSIEVE VOORDELEN, die de welvaartsgroei door fossiel energiegebruik teweeg brengt:

  • ze zijn dus oneerlijk. Het maakt niet uit met wat voor bedrag Vollebergh op de proppen komt, ‘klimaatschade’ van 65 euro of 107 euro. Economie is sociale wetenschap, geen biologie, chemie of natuurkunde. De keuze voor het paradigma en het frame bepalen de uitkomst van het nauwkeurig klinkende bedrag.

Het lijkt er op, dat hij nu met het PBL de 50 euro CO2-belasting per ton die de Nederlandse Bank opperde, optelt bij de huidige prijs van CO2 op de ETS-emissiemarkt: 80 euro. Dus een persoonlijke keuze. Want het IMF rekent volgens PBL enkel een CO2-belasting mee van 60 dollar per ton, oftewel 57 euro: Opmerkelijk gelijk aan de waarde die de Nederlandse Bank voorstelde.

Zo zie je dus ook direct wat Vollebergh zijn ‘klimaatbeprijzingstekort’ is: Geen empirische term, iets dat meetbaar is als het badwater-niveau in je. bad. Maar een persoonlijke keuze. Kies je voor de waarde van het IMF, dan zijn je ‘fossiele subsidies’ plots al gedaald tot 11,2 miljard euro.

Maak een andere keuze en je hebt 24 miljard minder ‘klimaatbeprijzingstekort’

Korte Metten met Metten
Geheel toevallig komt  Vollebergh’s hoge bedrag dan in de buurt van de hoge schattingen van Milieudefensie/OSO en de bron van Extinction Rebellion: PvdA-politicus voor het Europarlement (1984-1999) en socioloog Alman Metten. Alsof het PBL deze studie lanceerde om meer krediet te geven aan deze hoge waardes, in aanloop naar de verkiezingen.

Als steuntje in de rug voor Timmermans. Metten kwam op de website Me Judice in 2021 met 17,3 miljard euro ‘belastingsubsidies’ en ‘gemiste belastingen‘:

  • Let hier op het creatief taalgebruik voor ‘vrijstellingen of lagere belastingen dan wat ‘links’ zou willen zien.’

Gelijk grijpt de linkse lobby dat artikel aan voor Kamervragen, via Tom van der Lee van Groen Links:

Groen Links springt op het werk van PvdA’er Tom van der Lee

Vlak voordat het linkse actiewezen had afgestemd dat XR op de A12 zou gaan liggen, kwam Metten op de website Me Judice op 23 maart 2023 met een nóg hogere schatting: nu zou er zelfs van 30 miljard euro aan ‘gemiste belastingen’ sprake zijn en ‘belastingvoordelen’, die het met miljoenensubsidies gespekte actiewezen dan verwoordt als ‘fossiele subsidies’.

Waar winkelt Metten zijn miljarden? Eén concreet voorbeeld is het verschillende belastingtarief op gas voor groot- en kleinverbruik. Hij stelde een belasting van 42 cent per kuub vast voor kleinverbruik en slechts 2 cent voor grootverbruik.

Auto’s met menselijke maat en persoonlijkheid er in.

Reken je dat verschil om in ‘gemiste belastingen’ nadat je een schatting doet van het totale energieverbruik in aardgas door de industrie: Dan heb je al 4 a 5 miljard euro ‘fossiele subsidies’ binnen: Gemiste belastingen wanneer je het grootbedrijf net zo hard zou +++ als het kleinbedrijf.

En zo gaat Metten verder te werk. Je betaalt lagere directe accijns voor diesel (55 cent) dan voor benzine (79 cent). En met een dieseltje kun je veel meer kilometers per tank halen. Dus als je diesel even zwaar direct belast en je vermenigvuldigt die extra belasting met het dieselverbruik:

  • Hopla, daar heeft Metten al wéér anderhalf miljard euro ‘fossiele subsidies’ te pakken.

Terwijl: Waarom werden die accijns ooit ingevoerd, begonnen met het Kwartje van Kok: Vanwege ‘het klimaat’. Die belasting is al een vorm van klimaatbelasting. Immers, waarom zou je energiegebruik moeten belasten, behalve vanuit het geloof dat dit schadelijk is als roken?

  • De accijns zijn gewoon klimaatbelastingen, oftewel klimaatsubsidies. Tegenover een klein beetje opwarming, staat vervolgens het massieve voordeel van een welvarend land waar je huis lekker is verwarmd, en waar je vrienden en familie met je auto overal kan opzoeken. 

‘Groen’ gebruikt zelfde terminologie als Mao. zie www.mvonederland.nl

Politieke keuzes als exactheid vermomd
De logica van Metten demonstreert zijn communistische (socialisme = communisme in slow motion) komaf: Meer belastingen is goed want meer overheid is goed. Waarom niet: Kleinverbruikers even weinig laten betalen als grootverbruikers?

Immers, die grootverbruikers rekenen die hogere belastingen toch weer door naar de eindverbruikers. Laat je Vattenfall en RWE meer betalen voor onmisbare fossiele – dus hoogwaardige en stabiele- energieopwekking, dan komt dat in hogere tarieven op je rekening terug.

Vaste volgers van mijn Cursus Bullshitdetectie herkennen hier Niveau 3 van de 4 niveaus spraakverwarring bij klimaat- en milieudiscussie; Ideologie. Verander het geloof, de ideologie dat meer belasting beter is in plaats van slechter voor welvaart. Zoals emeritus-prof Guus Berkhout in zijn schotschrift ‘de bureaucratie met wortel en tak uitroeien’ aangaf, kun je wel 300 miljard euro aan overheidsuitgaven wegsnijden.

Per jaar.

Het ‘feit’ dat Metten dus de discussie inbrengt is geen ‘feit’ maar een politieke en persoonlijke keuze, vermomd als feit. Dat is niveau 4 in mijn vierpunten-spraakverwarring: Politiek. Kies je voor een libertarisch standpunt, dan is de overheid de vijand van iedere burger en belastingheffing is diefstal. Is het minimaliseren van diefstal je uitgangspunt, dan zul je naar het minimaliseren van staatsuitgaven streven.

Er worden speciale schepen gebouwd voor autotransport

Subsidies voor concurrentiepositie Nederland
Niettemin verwijst het PBL dus meermaals naar Metten, als aanleiding om zelf een duit in het ‘fossiele subsidie’-zakje te doen.  Zoals we maandag al lieten zien, gaf het Kabinet al in 2020 aan dat hun overheid geen directe prijssubsidies verstrekt op het gebruik van fossiele brandstoffen. Wel krijgt de luchtvaart een accijnsvrijstelling van kerosine, die zij met de belastingdienst becijferden op een ordegrootte van 2,4 miljard euro.

Dat is een vrijstelling vanwege de concurrentiepositie van staatsbedrijf Schiphol. Kijken we op de zelfde website Me Judice naar dit artikel van 3 september 2023 ‘Onze concurrentiepositie kost 70 miljard euro per jaar‘ van Arie Bleijen berg: Dan zien we dat Bleijenberg exacter is, door de belastingvrijstelling op kerosine als ‘subsidie op concurrentiepositie’ mee te rekenen.

Hij rekent verder de Klimaatfonds-subsidies van 2,5 miljard euro mee, en de liefst 13 miljard euro SDE++subsidies om klimaatdoelen van Brussel en de Verenigde Naties te halen:

 Vanuit milieuoptiek ligt het namelijk voor de hand om vervuiling (geleidelijk) te verbieden, waardoor vervuilers kosten gaan maken om schoon te produceren en vervolgens die kosten doorrekenen in de productprijs.

Omdat dit een concurrentienadeel zou zijn ten opzichte van bedrijven in landen met minder stringente milieuregels, kiest de overheid voor subsidies in plaats van directe regulering. De subsidie SDE++ (13 miljard euro in 2022), het Klimaatfonds (3,5 miljard euro per jaar) en het Stikstoffonds (2,1 miljard euro per jaar) gaan helemaal of grotendeels naar bedrijven om hun concurrentiepositie niet te laten verslechteren.

Net als Mao, zelfde terminologie

Het niet steunen van onrendabele, wisselvallige en laagwaardige energiebronnen als wind- zon, en biomassa zou pas werkelijk goed voor de concurrentiepositie zijn. Dan bespaar je al 16,5 miljard euro directe klimaatsubsidies.

Zou je de accijns op diesel en benzine-klimaatbelastingen- verrekenen als ‘gemiste burgerinkomsten’, dan bedraagt de totale klimaatbeleidschade voor burgers meer dan 20 miljard euro per jaar. Zou je al dat nutteloze klimaatonderzoek meerekenen, dan komt het bedrag hoger uit. Want zie hoe ‘opiniated’ zulke klimaatonderzoekers zijn:

Echte wetenschapper (…)

Wie na het lezen van dit artikel zijn SUV met cowbar instapt, zou een ommetje naar de A12 kunnen maken. Of demonstreer voor het PBL en eis fatsoenlijke, objectieve en empirische wetenschap, in plaats van politiek gemotiveerde meuk om Timmermans een duw in de rug te geven.

Iets opgestoken van deze onlinecursus Bullshitdetectie? Overweeg dan een duit in het zakje en steun Interessante Tijden. Hartelijk dank voor de donateurs die mijn uitzoekwerk mogelijk maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *