“Ik heb de Wereld overwonnen”… (Johannes 16:33)

Het machtige zadeldakje van Wierum. De meeste kerken staan leeg, uniek in duizend jaar

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, het boek zonder welke de Westerse Beschaving niet zou hebben bestaan. Vandaag in Johannes 16 leren we over Jezus rebellie tegen de ‘vorst der wereld.’ (gebalde vuist, Partij van de Antichrist)

Een Opstand(ing) met gevouwen handen in gebed, en leerlingen (discipelen) met open handen om te ontvangen.

Hij kondigt aan zijn twaalf leerlingen zijn offerdaad aan, waarmee Jezus de (heerser van de) Wereld overwint. We leren ook dat een echte profeet Zijn Boodschap doseert. Niet alles dat je ziet aankomen, wordt immers al direct verstaan door je toehoorders.

Entree bij Friese Oerkroeg

Jij gristen!
De term ‘christen’ was aanvankelijk een scheldwoord, zo leerde ik in het tweegesprek met Simon van Groningen (Dezer Dagen) op Interssante Tijden TV. We lanceerden vrijdagavond ons gesprek over het leven in een (nieuwe) Eindtijd, zoals die zich nu ontvouwt. Wat spannend om daar in te mogen leven.

In Johannes spreekt Jezus tijdens het paasmaal- vlak voor zijn offer- in toespraken en gebeden tot zijn ‘discipelen’, leerlingen. Die term ‘leerling’ is volgens Van Groningen een betere beschrijving van de houding van een mens, die van Jezus als Zoon van de Vader God wil leren. Dan sta je met open handen en open geest om te leren, ontvangen. En je verzet, dat uit zich met gebed.

Jezus geeft zelf in Johannes 16 al aan, hoe dat scheldwoord ‘christen’ ontstaan kan zijn. Christenen waren aanvankelijk gelovige joden, leerlingen van Jezus als messias (gezalfde, christus) die in Zijn Persoon de profeten (Jesaja 53!) in vervulling zagen gaan. Die werden de synagoge uit gegooid om hun belijdenis:

1Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt.
2Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.
3En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.
4Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.

Een oerkroeg zoals je die bijna nergens meer vindt…

Ook een ‘Wederkomst’: De Trooster
Vanavond volgt deel twee van het gesprek met predikant Simon van Groningen. We bespraken het idee, dat er al meerder eindtijden zijn geweest. Zoals de Wederkomst van Jezus ook al plaatsvond vlak nadat hij dit aan zijn discipelen verkondigde.

Johannes 16 spreekt immers ook al van een wederkomst, de Trooster die in Zijn plaats komt, de Geest van Waarheid. Dat is al het begin van een New Age, nieuw tijdvak, met het Ichthus-symbool (vissen). Daardoor is de ‘vorst van de wereld’ tot meelijwekkend figuur gemaakt:

5En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen?
6Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld.
7Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

Als dat geen ‘Wederkomst’ is, wat dan wel? Een wederkomst die dus vlot na Jezus offer al plaatsvond. Jezus roept niet iets, dat zijn toehoorders niet zelf zullen meemaken

8En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
9van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

10van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

“Tot de jongste dag”, het Nieuwe Begin dus…Jouswier

De Eindtijd van tweeduizend jaar geleden
Toen Jezus zijn bediening vervulde en offer bracht, dat was al een eindtijd. Inclusief een nieuw begin. Nota bene een Angelsaksische monnik, Sint Bede maakte van Jezus geboorte in de achtste eeuw het jaar 0: Een New Age begon, nieuw tijdvak met sterrenbeeld Ichthus, vissen. Zoals Jesaja beschreef, waren er ook voor het volk van Israël al eindtijden vooraf gegaan en nieuwe deuren open gegaan.

Denk aan de overval door de Assyriërs, waardoor 10 van de 12 stammen verdwenen, de ternauwernood afgewende verwoesting van Jeruzalem.

Daarop volgde de verwoesting van de eerste tempel van Salomo door de Babyloniërs. (586 BC) Nadat Jezus de kruisdood sterft (rond 33) en als ‘Trooster’ terugkeert (over ‘Wederkomst’ gesproken) raakt het jodendom al snel in een turbulente fase. Bij Massada (68) worden opstandelingen genadeloos door het Romeinse leger in de pan gehakt, de Tweede Tempel wordt afgebroken.

Onder Hadrianus (134) worden de joden zelfs definitief uit Israël verjaagd, Jeruzalem krijgt een heidense naam Aeola Capitolina. Als dat al geen Eindtijd was. Wanneer dan wel?

Zo hoef je de Apocalypse/Openbaring van Johannes ook niet te zien, als nooit vervulde hallucinatie.(modern-Freudiaanse lezing)

Vele daarin beschreven metaforen en symbolen kwamen toen al in vervulling. Anderen moeten nog komen, of vinden als tijdloze beweging in cyclus misschien opnieuw weer plaats. Alle natuurgewoontes (wetten) als de zwaartekracht werken immers ook nog steeds.

Tempelberg

Een echte profeet doseert zijn boodschap
De toehoorders van Johannes herkenden in Keizer Nero (Die Rome in brand zette) mogelijk de 666 van Openbaring 13:17. Waarom zou je als profeet immers een boodschap brengen, die voor je toehoorders kant noch wal raakt. Toen Jesaja tegen Koning Hizkia predikte (Rond 700 BC), gebruikte hij ook beelden die door tijdgenoten nog herkend moeten zijn.

Waarom zouden ze immers die geschriften van Jesaja als waardevolle inzichten bewaard hebben, als hij maar wat uit zijn nek kletste. Elementen uit die profetie kwamen in de tijd van prediking al tot vervulling. Maar zoals ook Jezus tegen zijn discipelen getuigt: Je moet je toehoorders ook niet overvoeren.

Als Jezus ze alles zou uitleggen dat in vervulling moest gaan, dan zouden ze denken ‘hij is gek’… Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen leven met eigen verstand niet alles zullen zien. Dus zegt Jezus:

12Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
13Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

14Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
15Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal

Zadeldakje Jouswier, eigendom van subsidiestichting: geen erediensten meer..

In Jezus’ naam bidden
Je moet eerst de Liefde voor waarheid krijgen, een geestelijke houding krijgen om die open geest te krijgen waarmee je Waarheid kunt verstaan. In Johannes 16 introduceert Jezus zijn leerlingen dan in het bidden in ‘Zijn Naam’. Dat is een nieuwe manier van bidden in zijn eigen traditie die op de Wet van Mozes werd gebouwd.

Een Nieuw Tijdvak voor zijn traditie ontstaat, voor wie deze gebedsvorm aanneemt:

23En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.
24Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.

25Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen.

26Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal,

27want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.
28Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.

De herauten van de antichrist, helden van moderne ‘intellectuelen’…

Heb goede moed!
Dat laatste (vetgedrukte) stukje is de Hemelvaart. Het in Jezus naam bidden tot de Vader werd het Onze Vader: Kern van het christendom, net als de mantra van de orthodoxe kerk: Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb genade voor mij zondaar.. Wanneer Jezus aanvoelt dat zijn leerlingen de boodschap vatten, kan hij volgens het Johannes-Evangelie eindelijk open met ze zijn.

De Eindtijd voor de vorst van de wereld is door Jezus aangebroken:

29Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen beeldspraak.
30Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent.

Het kwartje valt, en dus kan Jezus vrijuit spreken zonder dat zijn leerlingen denken: Is Hij van het padje af…Twijfel en ongeloof zijn immers bepaald niet de wereld uit geraakt, ook niet nadat Jezus zijn offer deed.

31Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu?
32Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.
33Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

De Commune van Parijs (1871/2015)

De Nieuwe Eindtijd?
De Bijbel verwijst steeds naar historische gebeurtenissen. Dus kun je de Bijbel ook gebruiken om de historie te duiden, als een logische opvolging van wat de Logos in de Bijbel uitdrukt. De grootste helden van het geloof stonden op in de grootste verdrukking. Denk aan Johannes Hus, die op de brandstapel eindigde omdat hij predikte dat de Roomse kerk te decadent was geworden.

Een directe vervulling van Johannes 16.

Of denk aan Solzenitsjin, overtuigd en belijdend leerling van Jezus, die met zijn boek ‘De Goelag Archipel’ de satanische oorsprong van het Marxisme beschreef. Terwijl dat communisme- nu met groen verfje- de heilsleer werd van het liberaal-socialistische westen en de Verenigde Naties.

Dankzij een lezer van Interessante Tijden, kwam een pamfet van de door communisten opgesloten predikant Richard Wurmbrand (1975) weer onder de aandacht: Was Karl Marx een satanist? Marx was in zijn jeugd christen, maar maakte een radicale omkering. Zodat hij in een toneelstuk dat hij als student schreef- Oulanem (omkering Immanuel) stelde:

Totdat ik waanzinnig wordt en mijn hart volkomen is veranderd. Zie dit zwaard- de Vorst der Duisternis verkocht het mij.

De gebalde socialistenvuist wil macht grijpen, totale controle en centrale planeconomie

Helden van de moderne tijd, herauten van de Antichrist
Zoals het de klimazi’s niet gaat om werkelijke zorg voor de natuurlijke leefomgeving (die we al kennen van christelijk rentmeesterschap), zo hebben veel communisten ook niet als eerste iets met ‘het proletariaat’ dat ze claimen te verlossen van onderdrukking. Na tientallen miljoenen mensen te vermoorden bij het verbeteren van hun wereld.

Ze worden enkel gedreven door de Wil tot Macht, zoals Nietzsche deze verheerlijkte in De Antichrist. Wurmbrand zag onder het communisme, dat ze het als eerste op de christelijke eredienst gemunt hadden bij het gevangen nemen van geestelijken. Die moesten verplicht het Avondmaal van brood en wijn met poep en plas opdienen.

Het mooist beschilderde schip in Lauwersoog: Friesland overwint!

Maar zoals Jezus op een Ezel triomferend binnenreed als ‘Koning van Sion,’ (profetie van Zacharia vervuld) zo viel heraut van de antichrist Nietzsche in krankzinnigheid om een ezelsnek. Als verliezer. Jezus heeft de Wereld Overwonnen, die door ‘wil tot macht’ gedreven werd.

Hij gaf ons een alternatief, terwijl je eerder geen keuze leek te hebben. Zo luidde Jezus een New Age in van twee millennia, tot er weer iets anders op stapel staat. De moderne New Age met haar Age of Aquarius (Waterman, opvolger van Vissen, het Ichtus-teken) lijkt hier een theosofische perversie van te zijn. Niettemin voelen ook zij ‘de tijdgeest’ goed aan.

Net als de Vorst der Wereld die weet dat hij verloren heeft.

Heb een Goede Zondag, en heb je iets opgestoken, doe dan een duit in de collectezak

5 Replies to ““Ik heb de Wereld overwonnen”… (Johannes 16:33)”

 1. Beste Rypke,
  Wat geweldig dat je de Bijbel bestudeert en van alles ontdekt! Het is Gods woord, Zijn brief aan ons mensen. Steeds gaat het om één Persoon: Jezus de Christus. Wat Openbaring betreft: het boek geeft zelf aan wat de indeling is. Johannes moest schrijven wat hij gezien had, wat is en wat zou gebeuren (1:19). Het eerste gaat over hoofdstuk 1, het tweede over hoofdstukken 2 en 3 (de kerkgeschiedenis vanuit God gezien), en wat voor Johannes toekomst was vanaf hoofdstuk 4. Het “hierna” van 1:19 zie je terug in 4:1! Terwijl de gemeente in de hemel is, breken Gods oordelen over een goddeloze wereld los. Jezus dan als Rechter! Die oordelen zie je vanaf 6:1. De mens kan van alles bedenken, allerlei agenda’s doordrukken, maar God zegt op een gegeven moment dat het genoeg is geweest. Ik kan je aanbevelen de bijbelstudieserie van Wim Grandia op YouTube te bekijken. 40 keer een half uur over Openbaring, duidelijk uitgelegd. Maar ik kan je vooral aanbevelen de Bijbel te blijven lezen en de Schrijver ervan naar de betekenis te vragen. Met die open, ontvangende handen van jou zoals in het gesprek met Simon van Groningen te zien was.

 2. De Antichrist is fout vertaald; het moet zijn de antichristen. Is uitgegeven NA de dood van Nietzsche door zijn anti-semitische zus.

  Nietszche heeft laten zien dat het christendom een slavenmoraal is; daarentegen roemt hij het volk Israël. In 2009 scheef ik daar het onderstaande over. Neem aan dat je wel wat Duits leest….
  4 mei 2009 (willemdeschaker.blogspot.com)
  Het Herdenken
  Vandaag herdenken we de doden, de slachtoffers, gevallen in de Tweede Wereldoorlog.

  Vandaag ook werd er afscheid genomen van Bert, collega Bert, voluit Bernardus, maar helaas, ik kon er niet bij zijn, de tijd stond het niet toe, óf: de weg was net te lang.

  De laatste tijd is er nogal wat comotie omtrent dat herdenken, dat doden herdenken, enkelen willen dan ook de gevallen Duitsers herdenken, maar hebben ze gelijk?

  Neen, ze hebben ongelijk.

  Het herdenken gaat voornamelijk, ja, bij uitstek, het herdenken van slachtoffers, niet van daders, al lieten de daders er veelvuldig het leven bij, ja, waren ze, primair, niet schuldig.

  Deze week was ik in Auschwitz, ik weet wat daar gebeurde, maar tot op de dag van vandaag kán ik het eenvoudig niet geloven, geloven wat daar gebeurt is, de werkelijkheid is zo bizar onwerkelijk. “Beschaafde” mensen, daders, echt: ongelofelijk! Hoe is de Christelijk beschaafde wereld tot zoiets in staat gebleken? Hoe absurd, hoe dom, hoe suicidaal! Met het trachten om te brengen van het Oude Volk heeft men zichzelf in de vingers gesneden, ja, zichzelf een slagaderlijke bloeding toegebracht, en terwijl, zoals onder meer de denker Nietzsche reeds enkele decennia eerder voorspelde en schreef*), het Oude Volk naar dezelfde plek toestroomde als toen ze eens Egypteland ontvloden, is de Westerse cultuur in diep verval geraakt, het religieus besef tot nagenoeg nihil gereduceerd en atheïsme het meest consequente christendom gebleken.

  Dát, dat is het, onder het uitroepen van het Roomse Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, herdenken van de slachtoffers meer dan waard, onze gevallen soldaten die zich verweerden tegen de Hitlerhorden, de gesneuvelde Canadese bevrijders, de vermoordde zigeuners, anders geaarden, geestelijk minder begaafden.

  En vanaf dit jaar herdenk ik, naast al die miljoenen slachtoffers, voortaan ook Bert.

  Aldus, ome Willem.

  *) Morgenröte, blz 205, ca 1870 (!!)

  Voor de liefhebber laat ik hier de volledige tekst volgen.

  Vom Volke Israël.

  Zu den schauspielen, auf welche uns das nächste Jahrhunderd einladet, gehört die Entscheidung im Schicksale der europäische Juden. Dasz sie ihren Würfel geworfen , ihren Rubikon überschritten haben, greift man jetzt mit beide händen: es bleibt ihnen nur noch ubrich, entweder die Herren Europas zu werden oder Europa zu verlieren, so wie sie einst vor langen Zeiten ägypten verloren, wo sie sich vom ein ähnliches Entweder-Oder gestellt hatten.

  In Europa aber haben sie eine Schule von achtzehn Jahrhunderd durchgemacht, wie sie hier kein anderes Volk aufweisen kann, und zwar so, dasz nicht eben der Gemeinschaft, aber um so mehr einzelen die Erfahrungen dieses entstzlichen übungszeit zugute gekommen sind. Infolge davon sind die seelichsen und geistigen Hilfsquellen bei den jetzigen Juden auszerordentlich: sie greifen in Not am seltensten von allen, die Europa bewohnen, zum Becher oder zum Selbsmord, um ein tiefen Verlegenheit zu entgehen, -was dem geringer Begabten zo nahe liegt.

  Jeder Jude hat in der Geschichte seiner Väter und Groszväter eine Fundgrube von Beispielen kältester Besonnenheit und Beharrlichkeit in furchtbaren lagen, von feinster überlistung und ausnützung des Ungelücks und des Zufalls; ihre Tapferkeit unter dem Deckmantel erbärmlicher Unterwerfung, ihr Heroismus im “Spenere se sperni” übertrifft die Tugenden aller Heiligen.

  Man hat sie verächtlich machen wollen, dadurch, dasz man sie zwei Jahrtausende lang verächtlich behandelte und ihnen den Zugang zu allen Ehren, zu allem Ehrbaren verwehrte, dafür sie um so tiefet in die schmutzigeren Gewerbe hineinstietsz, -und wahrhaftig, sie sind unter dieser prezedur nicht reinlicher geworden. Aber verächtlich? Sie haben Selber nie aufgehört, sich zu den höchsten Dingen berufen zu glauben, und ebenso haben Tugender aller Leidenden nie aufgehört, sie zu schmücken.

  Die Art, wie sie ihre Väter und ihre kinder ehren, die vernuft ihrer ehen und ehesitten zeichnet sie unter alle Europäern aus. Zu allendem verstanden sie es, ein Gefühl der Macht und der ewigen Rache sich aus eben den gewerben zu schaffen, welche man ihnen überliesz (oder denen man sie überliesz); man musz es zur Entschuldigung selbst ihres Wuchers sagen, dasz sie ohne diese gelegentliche angenehme und nützliche Folterung ihrer Verächter er schwerlich ausgehalten hätten, sich solange selbst zu achten.

  Denn unsere Achtung von uns selber ist daran gebunden, dasz wir Wiedervergeltung im Guten uns Schlimmen üben können. Dabei reiszt sie ihre Rache nicht leicht zu weit: denn sie haben alle die Freisinnigkeit, auch die der seele, zu welcher der häufige Wechsel des Ortes, des Klimatd, der Sitten von Nachbarn und Unterdrückern den Mensch erzieht, sie besitzen bei weitem gröszte Erfarung in allem menslichen Verkehre und über selbst in der Leidenschaft noch die Vorsicht dieser Erfahrung Ihre geistigen Gemeinsamkeit und Gewitztheit sind sie so sicher, dasz sie nie, selbst nie in der bittersten Lage nicht, nötig haben, mit der physischen Kraft, als grobe arbeiter, Lastträger, ackerbausklaven ihr Brot erwerben.

  Ihren Manieren mernt man noch an, dasz man ihnen niemals ritterlich vornehme Empfindungen in die Seele und Schöne Waffen um den Leib gegeben hat; etwas Zudringliches weschelt mit einer oft zärlichen, fast stets peinlichen Unterwürfigkeit. Aber Jetszt, da sie unvermeidlich von Jahr zu Jahr mehr sich mit dem besten Adel Europas verschwägern, werden sie bald eine gute Erbschaft von manieren des Geistes und Leibes gemacht haben; so dasz sie in hunderd Jahren schon vornehm genug dreinschauen werden, um als Herren bei den ihnen Unterworfenen nicht SCHAM zu erregen. Und darauf kommt es an!!!!!

  Deshalb ist ein Austrag ihrer Sache für jetz noch verführt! Sie wissen selbe am besten, dasz an eine Eroberung Europas und irgendwelche Gewaltsamkeit für sie nicht zu denken ist: wohl aber, dasz Europa irgendwann einmal wie eine völlig reife Frücht ihnen in die Händen fallen dürfte, welche sich ihr nur leicht entgegenstreckt. Inzwischen haben sie dazu nötig, auf allen Gebieten der europäischen Auszeignung sich auszuzeichnen und unter den Ersten zu stehen: bis sie es so weit bringen, das, was auszuzeichnen soll, selber zu bestimmen.

  Dann werden sie die Erfinder und Wegzeiger der Europäer heiszen und nicht mehr deren SCHAM beleidigen. Und wohin soll auch diese Fülle angesammelter groszer eindrücke, welche die jüdische Geschichte für jede jüdische Familie ausgemacht, dies fülle von Leidenschaften, Tugenden, Entschlüssen, entsagungen, kämpfen, Siegen aller Art. -Wohin soll sie sich ausströmen, wenn nicht zuletzt in grosze geistige Menschen und Werke! Dann, wenn die Juden auf solche Edelsteine und goldene Gefäsze als ihr Werk hinzuweisen haben, wie sie die Europäische Völker kürzerer und weniger tiefer Erfarung nicht hervorzubringen vermögen und vermochten, wenn Israel seine ewige Rache in eine ewige Segnung Europas verwandelt haben wird: dann wird jener siebente Tag wieder einmal da sein, an dem der alte Judengott sich seiner selber, seiner Schöpfung und seines auswähkten Volkes FREUEN darf, -und wir alle, alle wollen uns mit ihm freun!

  1. Daarom heb ik me bekeerd tot het Germaanse geloof, het Walhalla met krijgsmaagden van Odin (De Walkuren)… Leek mij de religie met grootste kans op bier in het hiernamaals 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *