“Messiaanse Tijden”(kernoorlog) op komst met Derde Tempel…

De Tempel van Salomo waarnaar de Tempeliers zich vernoemden

De Friese huischristen van De Andere Krant, Ido Dijkstra kwam afgelopen weekeinde met een opmerkelijk artikel: Over import van rode koeien in Israël, als opstapje naar bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem.

Die koeien uit Texas werden in september 2022 door driehonderd van ontroering huilende mensen opgewacht op het vliegveld. “Messiaanse Tijden”, aldus Rabbijn Evers bij Christenen voor Israël. Een dik jaar dus vóór de aanslagen door Hamas, en de voortvloeiende Gaza-oorlog.

Er bestaat al een schaalmodel van op Thirdtemple.org. Dat schaalmodel zou in 2025 in een nieuw bezoekerscentrum bij de Tempelberg worden gezet. Lont in ontstoken kruidvat, is dat daar al wat eeuwtjes de op één na heiligste plaats voor de Arabische wereld staat gebouwd, de Al Aqsa-moskee. 

Schotse Hooglanders, Rode koeien met nogal wat gebreken

Rode koe met driehonderd uitzinnige fans
De bron van het rode koeien-nieuws is de actiegroep Christenen voor Israël. Rabbijn Evers schreef op 28 september 2022 voor die club uit Nijkerk dit artikel ‘het waarom van de Rode Koe‘... Hij meldde dat 25 dagen voor Jom Kippoer- Grote Verzoendag op 5 oktober- vijf smetteloos rode runderen uit Texas per vliegtuig waren aangekomen. Zoals Evers schrijft:

Driehonderd mensen stonden de koeien op te wachten op het vliegveld Ben Gurion in Israël voordat ze in quarantaine moesten. Sommigen konden hun tranen niet bedwingen.

Alle woordvoerders spraken over het belang voor jodendom en christendom maar nergens vond ik een uitleg waarom dit zo belangrijk was. Het duidt op een volgende stap in de richting van Messiaanse tijden.

Dat zou volgens Evers niet meteen duiden op de herbouw van de Tempel, maar enkel een voorteken zijn

Het lijkt erop alsof iedereen meent, dat nu de herbouw van de Jeruzalemse Tempel aanstaande is. De rode koe is echter slechts een voorteken.

Het ging dus niet om uitzinnige ecologen van Staatsbosbeheer, die Hooglanders exporteerden voor een begrazingsproject in de Golan. Maar om mensen, die in deze koeien de opmaat zien voor de komst van een (valse?) Messias. Het bloed van rode koeien is namelijk nodig om een nieuwe Tempel te besprenkelen. En de as van deze geofferde koeien is nodig als reinigingswater:  Zonder dat water mag je volgens de Thora de Tent van Samenkomst niet in.

Een gouden munt ter ere van Donald Trump

Tempel voor de drie monotheistische religies
Er bestaan al zeer ver gevorderde plannen voor herbouw van de Derde Tempel. Voor de dummies: De tweede werd door de Romeinen gesloopt vlak na Jezus kruisdood door Keizer Titus. (70)De eerste werd gesloopt door de Babyloniërs in 587 BC.

CBN News maakte een half jaar terug al een nu 1,6 miljoen maal bekeken uitzending over die beweging die opereert als lont in religieus kruitvat.  Eerder hintte Donald Trump al in de richting van de herbouw. Daarom maakten ze een gouden munt ter ere van de toenmalige president.

Op de website Thirdtemple.org kun je een schaalmodel vinden van de nieuwe te bouwen tempel. Deze club beschrijft haar missie als volgt:

Finding a place of prayer to the one G-d that will be open to all nations in Jerusalem instantly erases the invention of religions. Why divide those who believe in One G-d? Religions constitute the most severe disaster known to man.

The Third Temple will concentrate the prayers of all people at one location. The concept of a synagogue, mosque or church is obsolete. It does not matter whether one prays sitting, standing or kneeling position.

Everyone must be free to pray to G-d where they want in any language they want and in any position that suits them.
Said process of redemption began in the destruction of the Second Temple, since the Hebrew began praying for the construction of the Third Temple the next day.

Koeien in Oosterlauwers Friesland bij Aduard.

Tempel zonder Jezus er in?
Een profetische rechtvaardiging voor de derde tempel zou door de profeet Ezechiël zijn gegeven, vanaf hoofdstuk 40. De in Duitse kampen geofferde joden zouden ‘nodig zijn om het Huis van God te zien’:

The despair and torture of the exiles was necessary in order to witness the House of G-d.
The time has come to build the Third Temple of Jerusalem on the Temple Mount in accordance with the prophecy of Ezekiel, in peace.

Net als bij de Openbaring van Johannes (666, niet kunnen kopen of verkopen zonder CBDC), kan een profetie uitkomen door zelfvervulling: Ingewijde mensen kennen de teksten en gaan er naar handelen. Voor wie is de herbouwde tempel vervolgens bestemd?

People who do not identify with the church, the Vatican, with the kohanim, the imams or rabbis yet still honor God and place their faith in Him.

People who love the others, regardless of who they are, with a real and honest love, people who respect family values, who understand the importance of the relationship with parents, brothers, sisters and their children.

Men and women who believe that there are sufficient resources around the world but that need to be distributed in a fairer manner, so that everyone can live in dignity wherever they are. Men and women who want to protect the Earth, to share their knowledge and to each other.

Je zou je bijna afvragen: Wordt het een SDG-house? De naam van Jezus als reeds gekomen messias wordt alvast zorgvuldig gemeden. Christenen aanbidden Jezus als De Zoon van de Vader, en voor de Islam is Jezus na Mohammed de belangrijkste profeet. De joden ontkennen al tweeduizend jaar dat Jezus messias was, in weerwil van Jesaja 53.

Rode koe als goedmaker Gouden Kalf
Dan nu nog de connectie met de rode koeien en de tempel. Bij het volk Israël dat door Mozes door de woestijn werd geleid, zou HEERE in Numeri verordenen, dat ze ter verzoening een rode koe zonde enig gebrek moesten offeren. Sindsdien werd dus Verzoeningsdag ingesteld, dat joden als Jom Kippoer vieren.

Dat instellen van een Verzoeningsdag gebeurde na de zonde van afgoderij. Toen hadden Israëlieten een gouden kalf gemaakt in Mozes zijn afwezigheid.

Mozes was immers net de Berg Horeb/Sinaï op gegaan om de stenen tafelen met De Wet te halen. En toen maakte Aäron een knieval naar het morrende volk. Dat wilde graag een zichtbare god en plezier maken. In plaats van een onzichtbaar Hemels Juk dat duizend en één aardse regels en wetten oplegt.

Numeri 19 stelt daarover, dat zo een eeuwige verordening werd ingesteld:

1De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:
2Dit is de wetsverordening die de HEERE geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is.

3U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten.
4En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen, en hij moet een deel van haar bloed zeven keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen.

Er is dus bloed van een rode koe nodig om de nieuwe tempel te besprenkelen.

De landbouw is voor water van de Golan afhankelijk. Hier koeien bij Bethsaida

As Rode Koe nodig om Tempel in te mogen
Vervolgens moet die koe als offer verbrand worden. De as van die verbrande koe is dan het bestanddeel voor reinigingswater. Zonder reiniging met dat aswater mag je niet de tempel in:

5Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed, met haar mest, moet men verbranden.
6De priester moet cederhout, hysop en karmozijn nemen, en moet dat midden in de brandende koe werpen.
7Dan moet de priester zijn kleding wassen, en zijn lichaam met water wassen, en daarna het kamp in gaan, en de priester is tot de avond onrein.

Thirdtemple.org meldt dus wel dat de tempel voor ieder’s profijt zou zijn, maar je mag er volgens de Thora niet in zonder reiniging met aswater van een rode koe

9En iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en buiten het kamp op een reine plaats wegleggen.

Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigingswater. Het is een middel tot ontzondiging.

Je moet met het aswater besprenkeld zijn anders is de toegang je ontzegd. De rigiditeit lijkt een soort Duits Reinheitsgebot in het kwadraat:

20Wie daarentegen onrein is en zich niet ontzondigt, die persoon moet uit het midden van de gemeente uitgeroeid worden, want hij heeft het heiligdom van de HEERE verontreinigd, het reinigingswater is niet op hem gesprenkeld: hij is onrein.

Ik heb het ook niet bedacht, maar dat is wat er staat. Zonder de as van een Rode Koe kom je dus niet de( herbouwde…) Tempel binnen. Althans, in de versie van de Thora (Numeri). Ze kunnen dus wel zeggen ‘hij is voor iedereen die God aanbidt’, maar dat is niet wat de Thora zegt.

Vergevorderde plannen op thirdtemple.org

Uitleg symboliek door Rabbijn Evers
Dat de plannen al zover gevorderd zijn, daar hoor je Evers niet over. Hij legt de symboliek uit van de koe en laat het er bij. De rode koe zou volgens Rabbijn Evers de strijd tegen afgoderij en verzoening daarvoor symboliseren. Zij zou de moeder van het gouden kalf zijn, en mocht niet zoals bij een os een juk hebben gedragen.

De koe zonder juk zou symbool staan voor de verwerping van het hemelse juk door de Israëlieten.

De rode kleur van de koe herinnert ons aan het woord van Jesaja, de profeet (1:18): “Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol“.

Kent Rabbijn Evers dan ook Jesaja 53 en wat maakt hij daar van?

De eis, dat de rode koe volledig moet zijn moet goedmaken wat er bij het gouden kalf misging: hun spirituele volkomenheid was aangetast en moest weer geperfectioneerd worden.

De koe mocht geen juk hebben gedragen omdat de Joden het hemelse juk hadden verworpen. Cederhout, hysop en karmozijn moest men midden in de brandende koe werpen (Num. 19:9). De ceder is een zeer hoge boom en duidt op arrogantie. De lage hysop representeert bescheidenheid. Religie veronderstelt nederigheid.(…)

Salomonszegel

“Messiaanse tijden dichterbij”
Vervolgens zouden de rode koeien dus wel degelijk de opmaat zijn voor herbouw van de Tempel. En die kan maar op één plek staan, zoals Israël maar in één stuk grondgebied hervestigd kon worden. Rabbijn Evers vervolgt:

Alle hoogmoedigen moeten hun hoofd buigen voor G’ds Eenheid. Verzoening blijft mogelijk. Geloof in een G’d is de essentie van het Jodendom.

Daarom is de rode koe zo belangrijk: het symboliseert de overwinning van de Tora op het heidendom. Zo komen de Messiaanse tijden inderdaad dichterbij.

Voor bijbelkenners zijn zulke messiaanse tijden tegelijk apocalyptische tijden, die met veel geweld gepaard gaan. Lees de profeet Ezechiël er maar op na. Vanaf Ezechiël 40 krijg je daar een beschrijving van een nieuwe tempel, die de profeet in een visioen te zien kreeg. Daarvoor is het vooral oorlog en slachting.

Dus voor de vredesduiven onder U zal zo’n uitspraak onheilspellend kunnen klinken.

Wanneer je de Al Aqsa moskee wilt slopen- de op 1 na heiligste plaats voor de Islamitische wereld- om daar een Joodse tempel neer te zetten, breekt natuurlijk helemaal de pleuris uit. Tenzij dat natuurlijk ook de bedoeling is. Dat je mandaat schept voor je plannen.

1,6 miljoen maal bekeken op CBN News in half jaar tijd

Schaalmodel al klaar
Zoals Thirdtemple.org beschrijft zijn de bouwplannen al vergevorderd. Hun motto is ‘accelerate the construction of the third tempel for the benefit of all mankind’:

The exact model of the Third Temple is already prepared and was created on a scale of 1/50. It can be viewed at the Visitors Center that will open its doors in Jerusalem in 2025.

The square building, which is 150 meters long and 150 meters wide, and of varying heights, can be seen throughout Jerusalem.
Construction will begin once these plans receive approval from the Jerusalem Municipality (Building Permit).

The future development plans of the Jerusalem municipality to receive visitors from around the world are already prepared. Additionally, preparation of road maps, electrification, trams and all roads are currently ongoing.

Dus 2025 is alvast het schaalmodel te zien, en drie keer is scheepsrecht. Nu nog even de regio opschudden, zodat je mandaat hebt om een moskee te slopen…We schrijven dit terwijl Israël het Sjïitisch Islamitische Iran beschuldigt dat ze weapons of mass destruction in huis hebben. We leven in Interessante Tijden…

Vanuit christelijk perspectief bekeken: De nieuwe Messias die door mensen wordt uitgeroepen wanneer die nieuwe Tempel door mensen wordt herbouwd: Is dat dan niet de antichrist?

 • Steun Interessante Tijden voor geïnformeerde verhalen als deze

7 Replies to ““Messiaanse Tijden”(kernoorlog) op komst met Derde Tempel…”

 1. Tja, leuk hobby project , niet alleen voor hyperrijke invloedrijke en zeer en zeer gelovige sekte’s. Wij kinderen van Esou in Edom mogen mee doen als figuranten. Joeppie heb er nu al zin in … Not… Programmaboekje heb ik al.

 2. Het gaat geheel volgens plan…de geschiedenis wordt de tijdmachine. via Ukraine met de zilvervloot terug naar Egypte.
  30 mijl zuid-oost van Cairo herrijst een nieuwe stad in de woestijn. De grootste toren, de grootste kathedraal, een stad voor 6 miljoen inwoners.
  Een giga project, zie de plaatjes. Er is al wat klaar. Er is een gebouw wat lijkt op het Witte Huis.

  https://www.theatlantic.com/photo/2023/08/photos-egypt-new-administrative-capital-megaproject/675179/

 3. Antwoord op je laatste vraag: Ja, dat is (wordt) de Antichrist. Die is al geruime tijd in leven (in een menselijk lichaam) op Aarde. De Joden (Zionisten) van de Talmoed echter en dus niet de Torah, zien hem als hun Messias. Dat wezen staat ook bekend als de Grote Vernieler (Great Destroyer) en bij een sekte die Lucifer als hun GOD ziet, past hij dan ook wel. De voortekenen van zijn destructieve invloed op menselijk handelen zie je de laatste tijd vooral ook in Gaza.

  De Antichrist is een spiritueel hoogontwikkelde “Leraar van het Kwaad”, dat je als mens dus moet weten te herkennen en weerstaan! Dat is het eigenlijk; hij is de tegenstander van de Nazarener die het Goede kwam prediken, destijds omgeven door de Christus-energie.

  Dus daar gaan we in de nabije toekomst (2024) nog wel mot om krijgen in de wereld, wat zo’n bijzondere figuur hier moet, naarmate meer mensen hun ogen gaan openen. Bedoeling & voorspellingen zeggen dat hij alleenheerser (“Koning”) over de hele Aarde wordt, met zijn troon in Jeruzalem.

  Er staat een aardige, korte “manual” over hoe je de Antichrist kunt herkennen in The Vision of Ramala (Glastonbury U.K., 1991). Lees dan op blz 252 en 253 in deze link:

  >> https://www.ramalacentre.com/TheVisionOfRamala.pdf

  De club om Netanyahu heen werkt al eeuwen van generatie op generatie naar dit doel toe. Ze lijken ondertussen dicht bij realisatie, ook met die arme rode vaarzen. Maar op grond van talloze individuele profetieën (visioenen, boodschappen) verwacht ik dat het heel anders gaat uitpakken en dat mensen & dieren de eerstkomende jaren nog niet aan de allergrootste verdrukking en vernietiging zullen worden uitgeleverd.

  Dit is zware materie op weg naar het Duizendjarig Vredesrijk; ik wil het hier voor nu even bij laten.

 4. Hoi Mieke, mooie reactie dankjewel hiervoor. Ik ga gelijk het Ramala linkje lezen.

  Voor mij vinkte Klaus alle vakjes aan, o.a. (interview 2016 meen ik) Dat hij de mens wil markeren eerst in de kleding waarna in het lichaam. Dat hij macht heeft verkregen over alle talen en volkeren met het WEF en andere genaamde (World) summits is in mijn ogen ook niet meer onvoorstelbaar.

  Ook het 666 in de naam ontdekken is bij het zien van het WEF logo met beetje fantasie ook mogelijk 🙂

  Hartelijke groet Alex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *