Romantiek leidt in politiek tot totalitarisme en destructie…

De Crypte van Himmler met ontaarde kosmopolietenkunst er in gezet om hun zuiverheidsideaal te dissen

In de week van de Romantiek op Interessante Tijden vandaag: De politieke evenknie van het Romanticisme is het totalitarisme en uiteindelijk een onverzadigbare verwoestingsdrang.

De hang naar zuiverheid van de Romanticus en zijn idealisme leiden in extreme vorm tot de totalitaire regimes van afgelopen eeuw en dat van de huidige Eurosovjetunie met haar klimazisme.

Het verlangen naar een ‘schoon’ klimaat en natuur van menselijke smetten vrij, een ‘regering van experts’, het zijn loten aan een eeuwenoude boom: De Gnostiek. Romanticisme is dus gewoon een uiting van gnosticisme, van de Ingewijde met zijn Hogere Gevoelens.

Dat andere Nazi-idee, Verenigd Europa, door Wallstreet (Jean Monnet) doorgezet en de Bank for International Settlements (BIS)

Groen Totalitair
Een andere erfenis van de Romantiek die we vandaag bespreken, is de hang naar occultisme en spiritisme. Inclusief het dwepen met geheime genootschappen, members-only-clubjes die rituelen praktiseren met als oogmerk om zo meer macht uit te kunnen oefenen.

Zoals via de politici die ze aansturen.

Zonder kennis van- of zelfs het ontkennen van het bestaan van- die bewegingen hou je een blinde vlek voor de onderliggende drijvende kracht. Voor het nazisme kun je als instapper goed terecht bij het werk van Nicholas Goodrich-Clarke.

Attributen Golden Dawn in Hekserijmuseum Boscastle

In de reguliere media ligt steeds de aandacht bij het oppervlakkig zichtbare, het politieke. Maar het voortraject dat tot politiek leidt is voor ons Belangrijker: De manifestatie van een geesteskind in de maatschappij. Aan de vruchten kent men de boom.

Je krijgt een bijzondere paradox te zien in het huidige Klimazisme. Mensen die naar een onbereikbaar ideaal verlangen, het van menselijke CO2-smetten gezuiverde klimaat, die willen dat Romantisch ideaal vervolgens met technocratische middelen afdwingen.

Je bereikt je ‘Hogere Gevoel’ dan dus met een ambtenarenapparaat dat via AI en fijnmazige regulering je CO2 monitort, technocraten die met honderden miljarden euro’s subsidies megalomane industrieprojecten realiseren van ‘schone’ energie…

‘Schone’ energie is bij uitstek een Romantische term, het ontloopt iedere definitie en rationele weerlegging. Het is een allerindividueelste expressie van een aller individueelste emotie.

Er is geen debat over mogelijk, alleen voor of tegen met een tot zwijgen gedwongen tegenstem die je ‘klimaatontkenner’ noemt: Iemand die jouw verheven emoties niet begrijpt, gevangen in het ‘Oude Systeem’…

Boskap voor windturbines Vattenvall in Robbenoordbos (Staatsbosbeheer)

Uiteindelijk bereik je- zie al die windturbines in de natuur- enkel het tegendeel van je ‘groene’ ideaal: Totale destructie.

Voor het klimaatzuivere ideaal moet een Nieuwe Mens gemaakt worden, de Homo transitiens die ‘duurzaam’ zal leven, van consumptieve smetten vrij. Dat beschrijft de Verenigde Nazi’s letterlijk in haar SDG-voortgangsrapport van 2023.

Voor de creatie van die Nieuwe Mens moet eerst de bestaande maatschappelijke orde op de schop en de energievoorziening moet worden gesaboteerd. (energietransitie) Alles moet stuk. Zoals vele malen beschreven, de Verenigde Naties hebben een occulte evenknie; The Lucis Trust, ge-inspireerd op de Theosofie.

Uiteindelijk zou er een Verlichte Wereldregering moeten komen van Ingewijden, die regeren over ‘wereldburgers’ met een ‘global soul’… Veel occulter dan dit kun je het niet krijgen.

De Theosofie van Maria Blavatsky bracht de Swastika mee uit Tibet. Via Guido List kwam het Hakenkreuz bij de Nazi’s terecht

Theosofie en spiritisme
De overeenkomst van het klimazisme met het Bolsjewisme en communisme is al door velen opgemerkt. Maar die ismen zijn uiteindelijk slechts politieke uitingen van een onderliggend occult sentiment.

Laat je dus niet door de bomen (ismes) verwarren om het Bos niet te zien, de baas achter de ismen.

Socialisten vieren 1 mei, of het nu nationaal of internationaal socialisten zijn. De Illuminati werden op 1 mei 1776 opgericht, net als dat de kerk van Satan door Anton la Vey in San Francisco op 1 mei 1966 werd opgericht.

Wie 1 mei viert, viert ‘de mens die als God kan zijn’, de makers van de Betere Wereld… (voor wie?)

Nationaal Socialisme

Die gedachte past in een lange traditie van occulte onderstromingen, die al terug gaan tot Babylon en de Egyptische Isis-cultus. Daar greep theosofe Helena Blavatsky naar terug met haar ‘Geheime Doctrine’ en Isis Ontsluierd. Uit die Theosofie  (‘Isis ontsluierd’) kwamen weer vele andere occultje clubs voort.

Zonder dat occulte kun je ook geen volksmassa’s betoveren met een in zichzelf irrationeel ideaal als ‘het schone klimaat’. Dat ze zelfs bereid zijn te betalen voor een ‘ton CO2-uitstoot’, een ballon hete lucht om te tonen hoezeer ze ‘deugen’…(zie bovenstaande foto van het Klimaschutz-certificaat, de Klimaataflaat)

…het welbekende logo, in de Krypta van Himmler op het plafond

Denk aan de Thuler Gesellschaft, waaruit de nazi-partij voortkwam, een Germanistisch occultistisch gezelschap vernoemd naar Thule, de mytische plaats waar het zuivere oerras vandaan zou komen. Leden daarvan waren Karl ‘Lebensraum’ Haushofer, Rudolf Hess en Dietrich Ekhart.

Die laatste woonde in Berchtesgaden, en hij was de geestelijk mentor van Dolfie, die hem zag als de Germaanse Messias, redder van Duitsland. Zijn graf kun je nog steeds ongeschonden bezoeken, met van die Gothische letters.

Grafsteen van Dietrich Eckart Berchtesgaden

Hij schreef het gedicht waar de partijleus ‘Deutschland Erwache’ aan werd ontleend; Een oproep om na de Eerste Wereld Oorlog de Duitse oerziel te laten ontwaken.

De Nationalistische krant van Eckart, maar hier de eerste versie van “Deutschland Erwache’

Ik bezocht zijn huis nog aan de Vorderbrandstrasse, en natuurlijk Dolfie’s Arendsnest tegen over de holle berg, waar magische krachten aan worden toegeschreven; De Untersberg. We schreven al uitgebreid over de Romantische en paganistische wortels van het nazisme.

Ze begonnen goed voor hun eigen volk, herbouwden het door herstelbetalingen verwoeste Duitsland. Maar uiteindelijk ontaarde het ook weer in een orgie van destructie.

De Klimazi’s kennen een gelijke occulte onderstroming, zo raken mensen ‘betoverd’ door een idee

Van nazisme naar klimazisme
Afgelopen jaren zijn er al meerdere boekwerkjes uitgebracht, die het verband onderzochten tussen het nazisme en ‘groen’ denken. Ondergetekende publiceerde er voor Elsevier Weekblad nog een artikel over, de hang naar een voorchristelijke wilde natuur.

Daarvoor gingen we bij Herman Goering op de koffie, bij zijn Carinhall op de Schörfheide.

De wisenten die Ark Rewilding Nederland wil los laten als missend puzzelstukje van een ‘complete’ natuur, Goering was ze in de jaren ’30 al voor. Het Wisent-Denkmall bij Eichhorst herrinnert nog aan de hang naar Rewilding waar de nazi’s in Europa in voorop liepen.

Het door Goering opgerichte Wisent-denkmal in Eichhorst met een passage uit het Nibelungenlied als onderschrift. Dat is een door Richard Wagner opgeduikelde Oud-Duitse saga, waarin ook de Wisent voorkomt

In Amerika was dat de WASP (white anglo saxon protestant) Madison Grant, oprichter van de Wildlife Conservation Society. Het streven naar menselijke raszuiverheid ging hand in hand met het verlangen naar een zuivere natuur, van (christelijke) cultuursmetten vrij.

Ondergetekende reisde verder nog naar Prora op Rügen, waar de Natuur de leden van nazi-vakantievereniging Kraft Durch Freude weer ‘nervenstark’ zou maken, strijdlustig en klaar voor Den Oorlog.

En al even fascisnerend was de Wewelsburg, de driehoeksburcht waar Himmler zijn Ahnenerbe vestigde, zijn onderzoeksinstituut naar de voorchristelijke oerbeschaving, van christelijke cultuursmetten vrij. Als laatste gingen we nog bij Hitler op de koffie tegenover de Untersberg, om over de occulte betekenis te leren van het nazisme.

SDG Doel 13

De Republiek
Totalitarisme zoals nu van het World Economic Forum en haar Rule by Billionairs, het is een vorm van idealisme, het streven naar ‘de betere wereld’ dat neerkomt op het ‘verbeteren’ van zoveel mogelijk andere mensen. Dat sentiment ontwaar je ook steeds bij salon socialisten (ss’ers) als Frans Timmermans, die vinden dat andere mensen teveel geld hebben.

Steeds stuit je zowel bij Verlichtingsradicalen (Illuminati) als Romantici op een centrale gedachtegang, die je op 1 bierviltje kunt uitleggen. Ze verlangen naar Het Ideaal, De Betere Wereld, het ultieme. Daarvan is de wereld met haar voorstellingen en verschijnselen maar een vlakke afschaduwing.

Je lijdt als het ware aan de imperfectie van anderen, die verbeterd moeten worden. Het Systeem moet op de schop, en dat lukt door Het Ultieme Plan.

De nieuwe Ingewijden die ons naar dat Ideaal kunnen wijzen, dat zijn in de Romantische visie dan ‘de kunstenaar’ die met de diepere gevoelswereld in contact staat. En ‘de intellectuelen’, de zieners, wetenschappers.

SDG’s

Kybernos, Het Ideaal, De Ziel
Dat sentiment is dus niet iets van de late achttiende en vroege negentiende eeuw. (Romantiek als kunstvorm) Het verlangen naar het Ideaal (zonder de christelijke God er in met Jezus als Verlosser) gaat al terug tot Plato.

Die bedacht een door filosofen/wijzen/wetenschappers bestuurde Republiek. Van hem komt ook het woord Kybernos, iets als ‘de kunst van het regeren’, waarnaar ook de cybernatica is vernoemd. De huidige moderne netwerkleer in bestuurskunde (zelflerende netwerken) heet cybernetica, en deze is afgeleid van de computerwetenschap

Plato is de grondlegger in het Westen van het Idealisme, met zijn ideeënleer. De westerse filosofie werd vervolgens een voetnoot bij Plato, ook die van de Duitse idealisten, de communisten. Staar je dus andermaal niet te zeer blind op alle isme’s, het Beestje achter al deze stromingen is vanuit christelijk perspectief eenvoudig herkenbaar.

  • Gnostiek, naar ‘gnosis’, Kennis. 

SDG-rapportage VN mei 2023

Zo komen we in deze ‘Week van de Romantiek’ ook bij de kern van de Romantische Ziel. Die Romantische ziel stamt dus helemaal niet uit de periode waar kunstcritici hem plaatsen, zo rond 1800. Die doet weinig meer dan Plato op Steroïden, verlangend naar bevrijding uit de kerker van de ziel.

De Gnostici beschouwden het lichaam als kerker van de ziel (het ‘ware zelf’ als het ware), waar je uit bevrijd moest worden.

Verlossing kan volgen op ascese, maar ook door je juist liederlijk te buiten te gaan. Op collectief niveau werkt dat het zelfde. Die ziel lijdt aan de onwetendheid van de niet-ingewijden. Door anderen om je heen te beïnvloeden en inspireren of de mond te snoeren, dwing je ze tot die zelfde ‘bevrijding’…

SDG Spotlight gaat over grondroof (SDG15) uit naam van verzonnen Co2 en stikstof-‘crises’

Uiteindelijk eindigden al dat soort idealistische systemen in een orgie van destructiedrift, oud is fout, al het oude moet stuk. Gevolgd door geweld, onderdrukking en militarisme. De maatschappij als ziel die uit de oude kluisters ‘bevrijd’ moet worden.

In die geest van destructie herkennen we het oude Beestje, dat de mensen tot de ondergang roept. Op individueel niveau bij de jonge Werther die zichzelf door de kop schiet, net als Kurt Cobain 240 jaar later. En op maatschappelijk niveau bij politieke systemen die hun onderworpenen willen ‘bevrijden’ van zichzelf.

Als spelletje in de Jamaica Inn

Vanuit christelijke perspectief is dat eenvoudig te zien. Laat je dat los, dan blijf je verzanden in eindeloze analyses en details, excuses en academische discussies. Terwijl je het zo ook in 1 oogopslag kunt zien, waarom klimaatgekkies ook zo snel omturnen in Palestinaprotesters, waarom Miljardairs in bed kunnen liggen met New Agers en communisten.

En zo kun je ook de aanlokkelijke kant van het duistere beter duiden. In ‘Satanism, a Practica Guide to Witch Hunting’  (1970) lees ik hoe zowel de Eerste als Tweede Wereld Oorlog door een opleving van occultisme vooraf werden gegaan.

Je hoeft het Eurovisie Songfestival enkel te zien, om de pentagrammen in je gezicht geworpen te krijgen. Voor ‘androgyn’ werd slechts een ander woord bedacht: Non Binair.

Tijd dus voor de Derde Wereld Oorlog?

  • Steun Interessante Tijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *