Sander de Rouwe (CDA) 127 miljoen euro belasting-bankier Windpark Fryslan

 

Je kunt vrienden met Sander ‘belastinggeld-bankier’ de Rouwe worden op Facebook

Gedeputeerde Financien Sander de Rouwe, ex-Kamerlid voor het CDA wil- terwijl de bezwaarprocedures van natuurorganisaties als Natuurmonumenten nog lopen- 127 miljoen euro belastinggeld steken in de start van Windpark Fryslan van Anne Tjitte de Groot. Dus 89 windturbines in Natura 2000-gebied IJsselmeer, op 800 meter van de Waddenzee.

De provincie treedt zo op als ‘investeringsbank’ van Anne Tjitte de Groot en zijn vele holdings aan de Duit 15 in Emmeloord. Voor een lieve belastingduit. Volgens de Leeuwarder Courant krijgt De Rouwe daarvoor steun van op 5 na (PVV en PvD) alle 42 Statenleden van de provincie Friesland.

Zeg je nee, dan krijg je er twee

Dat kapitaal heeft Anne Tjitte de Groot nodig omdat zijn Windpark Fryslan waarvan hij bestuurder is met Henk Jan Braggaar- zelf op 2015 nog een negatief werk-kapitaal had van 8,66 ton euro. De Groot zijn werkelijke verdiensten komen pas op gang, wanneer hij de SDE+-subsidies toucheert van ongeveer 20 miljoen euro per jaar voor geleverde kWh elektriciteit

Die SDE+-regeling is overigens bedacht door CDA-politici.

Ja we leven in Interessante Tijden. Windboer Anne de Groot is met Henk Jan Braggaar de directeur van onderstaande windfarm Westermeerwind, die zijn vader Tiete de Groot ontwikkelde. Tiete de Groot werd door demissionair minister van EZ Henk Kamp (VVD) tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

Zicht op windpark Westermeerwind (144MW) ontwikkeld door de vader van Anne Tjitte de Groot. De term ‘Beschermd natuurmonument’ is in de nieuwe Wet Natuurbescherming geschrapt… Windpark Fryslan wordt een factor 3 omvangrijker

Legalisering ecologische corruptie
Met de instemming die Statenleden geven om het provinciebestuur voor bankier te laten spelen, sanctioneren zij  corruptie bij handhaving van natuurregels in Friesland. Want de provincie zelf heeft nu financieel belang bij een industrieel project in vogeltrek-gebied, leefgebied voor toppereenden, krooneenden en zwarte sterns, in Vogelrichtlijngebied (…).

De provincie- met dan 127 miljoen belang in het project- mag zelf bepalen voor welke ‘beschermde’ vogelsoorten zij bij industriële ontwikkeling in natuurgebied nu een ontheffing geeft, om ze toch te mogen doden.

In vergelijkbaar vogelrijk gebied als de Eemshaven tegen de Waddenzee aan, slaan windturbines gemiddeld 33 ‘beschermde’ (trek)vogels per jaar per turbine uit de lucht (Altenburg & Wymenga 2014), en honderden vleermuizen.Hanteren we dit realistische gemiddelde voor Windpark Fryslan,  waarschijnlijk een ondergrens omdat deze turbines groter zijn- dan komen we op 89 x 33= 2937 op papier ‘beschermde’ vogels gedode vogels in Habitat- en Vogelrichtlijngebied….  

De zwarte stern is vogelvrij, als de Provincie Friesland daarvoor een ontheffing geeft als bevoegd gezag…Sterns zijn zeer kwetsbaar en veelvuldig turbine-slachtoffer

Over 10 jaar 200 miljoen euro SDE+-subsidies
De Rouwe verwacht voor de investering van 127 miljoen euro een rendement over 20 jaar terug voor de provincie van 50 miljoen euro. De Rouwe is een communicatie-adviseur uit Bolsward, die volgens zijn Facebook-pagina goed overweg kan met koeien. Misschien had hij beter Economie kunnen studeren?

De geplande locatie…

Dat ‘rendement’ lijkt een wonderlijk verhaal. Want gemeenschapsgeld houdt de windturbines draaiend. Dus het ‘rendement’ dat de provincie Friesland toucheert, is van burgers via de SDE+-opslag geroofd geld. Dus de staat haalt rendement uit het beroven van haar onderdanen, na te investeren in een project met geld van haar onderdanen.

Naast de reguliere loon- en andere belasting is de windustrie zo een manier van de overheid om extra bij haar onderdanen te winkelen.

Grote zaagbekken vliegen in plangebied

Bij 89 windturbines van 7 MW (de zelfde die Anne Tjitte de Groot met zijn vader Tiete bouwde rond de Noord Oost Polder) krijg je ongeveer 630 MW opgesteld vermogen. Bij een optimistische productiefactor van 0,3 (30 procent rendement) krijg je dus 210 MW geleverd vermogen. Dat is 210 x 24x 365= 1.83 GWh aan elektriciteit.

Zijn windpark Westermeerwind levert bij schrijven nu tussen de 40 en 43 MW van de 144 MW geïnstalleerd vermogen, dus 27 procent.

Idem, hier vlak over de dijk komen ze, maar dan niet deze kleintjes maar Eifeltorens van 200 meter

Subsidiering verloopt via de SDE+-pot per geleverde kWh. Wanneer Anne Tjitte de Groot 10 cent subsidie per kWh krijgt om het gat te dekken tussen bouwkosten en stroomopbrengst, dan krijgt hij een kleine 20 miljoen euro per jaar aan subsidies voor de stroomlevering.

Over een looptijd van tenminste 10 jaar is dat 200 miljoen euro belastinggeld uit de SDE-toeslag. Echter. Er moet voor de ambities van de windustrie ook een nieuw distributie-netwerk op land aangelegd met bekabeling. Dat zal De Groot alvast (ook) niet zelf betalen. Daarvoor zal 100 procent staatsbedrijf Tennet met de netbeheerders wel opdraaien.

En zonder kassabonnetje komt dat bedrag ook bij U en mij terecht.

De geplande locatie bij Makkum, zeer vogelrijk gebied met zaagbekken, krooneenden en vele op papier ‘beschermde’ vogels

Negatief werk-kapitaal Windpark Fryslan
Windpark Fryslan had in 2015 vrijwel geen eigen vermogen en een negatief werk-kapitaal van 8,66 ton euro. Ook haar aandeelhouder Ventolines BV aan de Duit 15 waar Anne Tjitte de Groot zijn zus Jelma de elektronische post beantwoordt, dat had in 2015 maar 1,6 miljoen eigen vermogen.

Het 100 procent Dochterbedrijf Twirre BV noch het administratiekantoor Kruisrak BV in Lemmer dat de financiele zaakjes regelt van Robert Ernest Dommerholt, heeft het benodigde kapitaal om deze operatie te financieren.

Ook hier vanaf het Reade Klif kun je er niet meer om heen. Visuele verstoring en landschappelijke kwaliteit zijn in nieuwe wetgeving ook niet meer beschermd

Dus zonder het geld van de provincie Friesland zou De Groot niet van start kunnen. We zie alvast dat ook de provincie verwacht, dat bezwaar tegen het Windpark Fryslan op grond van natuurbescherming bij voorbaat kansloos is.

In ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei is door de eindredactie per abuis van ‘naast’ de Waddenzee ‘in’ de Waddenzee gemaakt. Die fout herstellen we in de opvolgende druk. Windpark Fryslan in ‘beschermd’ natuurgebied het IJsselmeer is op 800 meter van de Waddenzee gepland, omdat volgens de huidige PKB-Waddenzee geen turbines op 500 meter afstand mogen komen.

Burgers als belastingbatterijtjes van Agenda 21/de windustrie

Vanzelfsprekend tonen wij onze bedenkingen bij de ontmanteling van de rechtsstaat vanwege de belangen van windboeren en corporatistische overheid, die steeds leugenachtiger en corrupter functioneert. Al zou Sander de Rouwe het misschien ‘goede marketing’ noemen.

Dat windenergie EEN aandeel zal leveren in de energiemix staat buiten kijf. Het zal niet het aandeel zijn dat mensen voorspiegelen die openheid van zaken weigeren (De Friese Overheid en Minister Henk Kamp)

Stilgezet omdat het hard waait: komt dat ook in het ‘les’-pakket?

Maar het is industrie, en we hadden afgesproken dat industrie niet in natuurgebied zou komen. Mensen die ‘het goed bedoelen’, dat zijn vaak de allerergsten, want ze laten zich niet door geweten of rekensommetjes af remmen. Ja, we leven in Interessante Tijden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *