Natura 2000 bracht Socialistische natuur-bureaucratie

In de ‘Broos Vaatwerk, Verboden Zone’ is vrijwel geen faunistische natuurwaarde te vinden, DANKZIJ Natura 2000

Een derde aanwijzing dat we afglijden naar een totalitaire staat- Noord Korea aan de Noordzee- is Natura 2000. Dit is het uit Brussel opgelegde systeem voor Europese natuurbescherming,. Het projecteert een technocratisch maakbaarheids-denken op natuur, met trekken van de Gosplan (Sovjet-commissie voor de plan-economie). Nederlandse ambtenaren en Alterra-ecologen (Alterra is het Wageningse bureau voor de overheid) bedachten het systeem: wie dat precies waren, ik ben nog op zoek naar alle namen en rugnummers.

Wie het weet: meldt het bij me aub. Rob Wolters van ECNC was nauw betrokken bij het opstellen van de tekst van de Habitatrichtlijn, toen als Haags natuur-ambtenaar. Maar niet bij de H-profielen die ik hier bespreek.

Dankzij Natura 2000 krijg je de paradoxale natuur-praktijk in Nederland: dat je bestaande natuur verwoest en spontaan gevestigde plant- en diersoorten moet uitroeien, omdat je anders niet meer aan papieren natuur-eisen voldoet en subsidie mist. Natura 2000 verlegde natuurbeleving van normale mensen en liefhebbers naar juristen, adviesbureaus en bureaucraten: wat ik het Academisch Bureaucratisch Complex noem.

Wel mooi verrekijker- landschap voor de donateurs. Geen vierkante are die ‘spontaan’ lijkt is spontaan ontstaan, maar in tientallen papieren nauwgezette (oppervlakte)-eisen omschreven

Ik weet ook dat Internationaal Socialist Hemmo Munthing van Globe International bij de totstandkoming van Natura 2000 betrokken was. Dat bevestigt ook Wolters. Die regelde in 1992 ook de LIFE+-subsidies waarmee natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten veel Natura 2000-projecten bekostigen. Wanneer ze de bestaande natuur in zo’n Natura 2000-gebied ‘herstellen’/spontaan ontstane natuur moeten verwoesten om op papier weer te voldoen aan de eisen.

De Habitatrichtlijn (met Vogelrichtlijn 1978 bouwsteen Natura 2000) kwam in 1992 tot stand onder Nederlands EU-voorzitterschap en geldt als de Dutch Directive

Op papier werden met Natura 2000 Europese natuurgebieden met elkaar ‘verbonden’ in een netwerk. Een netwerk dat ook voor ambtenaren en juristen zichtbaar zou zijn achter een ver bureau. Vanaf 2003 ontstonden alle fijnmazige habitat-eisen met nauwgezet omschreven procedure-dieren, waar ieder gebied aan moet voldoen.

Opsomming van de op papier bestaande zegeningen van het beheer…Buiten het ‘kwetsbaar gebied’ leven de meeste dieren als muizen, zangvogels en hagedissen

Jurdische afdwingbaarheid baart papieren tijger
Achter (de verkoop van) het beleid zat – zoals meestal- een positieve motivatie: Natuurbescherming moest beter juridisch afdwingbaar worden, en dus rechtstatelijke tanden krijgen. Die juridisering sloeg al snel op hol, zo constateerde Raoul Beunen in Land Use Policy in 2013: het aantal rechtszaken aangaande natuur in Nederland explodeerde van een handvol eind jaren ’90, naar vele honderden per jaar sinds de invoering van Natura 2000.

‘Natuur’ werd welhaast synoniem met ‘juridische narigheid’ en lastenverzwaring.

…maar ‘grijze duinen’ zijn volledig kaal gegraasd tot over-begraasd golfterrein

Vanwege die eis van juridische afdwingbaarheid, ontstond het papieren vehikel van nauwkeurig omschreven Habitat-profielen (een H-code met 4 cijfers) met soortenlijsten en vegetatie-profielen.  Om juridisch als ‘goed’ van kwaliteit te heten, moet een Habitat dan een nauwgezet omschreven vereist aantal van die (plant- dier en vogel)soorten bevatten. En er moet een vereist oppervlak van aanwezig zijn in een regio.

..tot de zandkorrel nauwkeurig moet qua oppervlakte bekend zijn hoeveel zand stuift om als Habitat H2130 te kwalificeren…

Dan bevindt het Habitat zich in ‘gunstige staat van instandhouding’. Bevindt het zich daar niet in, dan krijg je juridische grond om de grondeigenaar tot herstel te dwingen.

Het probleem is bij natuur echter dat niet alleen mensen zich niet aan die papieren habitat-eisen houden. Ook de natuur loopt steeds weg uit die nauwkeurig omschreven habitat-profielen. Zo krijg je de situatie, dat natuurorganisaties als Natuurmonumenten en ook Staatsbosbeheer de spontaan ontwikkelende natuur koste wat kost blijven bestrijden. Om zo maar te voldoen aan de Habitat-eisen die Natura 2000 oplegt.

Zingende zangvogels als de roodborst vind je enkel BUITEN de Verboten Zone

Bij Natura 2000 zijn duinen niet zomaar ‘duinen’.
Een voorbeeld zijn de Zeepeduinen bij Burgh-Haamstede in Zeeland bij werkeiland Neeltje Jans tussen Oosterschelde en Noordzee. Natuurmonumenten nam dit grondbezit – duinen en duinbos- in 1981 over van de adellijke familie, die het slot van Burgh Haamstede nu terug-leaset.

Je hebt bij de Zeepeduinen bijvoorbeeld ‘Grijze Duinen’ (zie Alterra-profiel) met een habitatcode H2130. In dit habitat Grijze Duinen (H2130) levert ‘tegengaan vergrassing en verstruweling’ subsidie opvoor terrein-eigenaren. Dat habitattype is ook weer onder te verdelen in A, B, en C-typen.

 • A. Kalkrijke Duinen
 • B. Kalkarme duinen
 • C. Heischrale Grijze duinen.

Die laatste zijn weer ietsje vochtiger.

Zicht op Burgh-Haamstede en Oosterschelde

Natuurclub haar brood is niet gesubsidieerde soort haar dood
Die Habitat 2130 A-duinen, die hebben weer 15 nauwkeurig omschreven vegetatie-typen. Die eisen maken Habitat H2130 A tot dat op papier zo waardevolle gebied. Pioniersplanten als rendiermossen (onder te verdelen in 3 gewenste soorten), nauwgezet omschreven oppervlaktes open stuifzand. In dat pioniers-stadium met stuivend zand moet Habitat 2130 A koste wat kost blijven om Habitat 2130 A te blijven.

Anders ben je juridisch verwijtbaar. En dus worden hele beheerplannen opgetuigd en met LIFE-subsidies in realiteit omgezet.

Die verdeling A/C is bepaald op basis van vegetatie: welke plantensoorten er wel mogen voorkomen. En welke plantensoorten daar beslist niet mogen voorkomen. Want als ergens 1 soort groeit, dan betekent het dat de andere soort daar niet groeit. Immers, als ergens een veldje brandnetels opkomt, dan kan daar geen rendiermos groeien. Dan is het milieu daar zo veranderd, dat Habitat 2130 A geen papieren kwaliteits-score ‘goed’ kan halen. Dan heb je een juridisch probleem.

De nachtegaal en atalanta zijn allebeide gek op brandnetels. Die nachtegaal floreert in duindoorn-bos, overal hoor je ‘m zingen. Maar zodra Natuurmonumenten haar beheerplan uitvouwt, is die nachtegaal dakloos geworden. De natuurclub zijn brood is de daar niet gesubsidieerde soort zijn dood bij natuurbeheer.

…met windturbines in Nationaal Park Oosterschelde

Een beheerder zal rigoureus ingrijpen met grote grazers, plagwerkzaamheden en vaak grove machinerie die de bodem afgraaft. Hele spontaan ontwikkelde soortgemeenschappen gaan zo verloren, als De Doelen maar gehaald worden. Zo kun je door de Zeepeduinen lopen zonder nog 1 vogel te horen zingen: alle dekking is weggegraasd, geplagd en gemaaid. Alleen direct buiten het als broos vaatwerk door Natuurmonumenten aangeduide gebied (Kwetsbaar natuurgebied, niet betreden) vind je nog bosjes en vegetatie waar vogels broeden.

Zeepeduinen heeft naast Grijze duinen a/c nog 13 andere duin-habitattypen. Die moeten allen aan nauwgezette bureau-eisen voldoen om als habitattype te kwalificeren. Dit zijn ze:

H2110 Embryonale duinen, H2120 Witte Duinen, H2130A/c Grijze duinen, H2150 Duinheiden met struikhei, H2160 duindoornstruwelen, H2170 kruipwilgstruwelen, H21A/C Duinbossen (droog vochtig binnenduinrand) H2190 A/D Vochtige duinvalleien(open water, kalkrijk, ontkalkt, hoge moerasplanten) H6410 blauwgraslanden

 • Buiten 2 Wageningse planten-sociologen (onzin-ecologie uit de Westhoff-kliek met nazaten) is er niemand die om die peperdure habitatjes geeft.

Zelfs per dode boom staan eisen omschreven. Bij deze populieren kan in het strooisel H1014 voorkomen: de nauwe korfslak. Die kan het hele gebied op slot zetten

Beheernatuurtypen
Maar dan zijn we er nog niet, want er zijn ook nog weer beheernatuurtypen

 • N08.02 Open duinen
 • N15.01 Duinbos,
 • N01.02 Duin- en kwelderlandschap.

Waterranonkel

Daarbinnen heb je ook weer een fijnmazige onderverdeling met bij N08.02 liefst 7 vereiste ‘structuurelementen’ tot de centimeter nauwkeurig, en door de naturocratie vereiste oppervlaktes

 1. Kale bodem en/of open pioniervegetatie moet mininaal 20 procent oppervlakte beslaan en maximaal 60 procent
 2. Gesloten lage vegetaties, grassen, zeggen en kruiden moeten minimaal 20 en maximaal 60 procent beslaan
 3. Hoog gras en kruinden exact kleiner dan 40 centimeter moeten minimaal 5 procent bedekken en maximaal 20 procent
 4. Ruigte moet minimaal 5 procent bedekken en maximaal 20 procent
 5. Laag struweel -NIET GEDOMINEERD DOOR HEIDE- moet minimaal 1 procent en maximaal 20 procent zijn
 6. Hoog struweel inclusief gagel en bremstruiken moet minimaal 1 procent e maximaal 30 procent zijn
 7. Solitaire bomen en kleine bosjes groter dan 5 meter moeten minimaal 1 procent en maximaal 10 procent zijn.

Voldoet de beheercode aan 5-7 van voornoemde eisen dan krijgt het een kwaliteitscore ‘goed’. ‘Matig’ wanneer 3-4 er zijn, en ‘slecht wanneer 0-2 aanwezig zijn. Dan heb je nog gewenste plantensoorten die moeten voorkomen, minimaal 12 soorten op 7-15 procent van het oppervlak om kwaliteitsscore ‘goed’ te krijgen, en nog een lijst met vereiste diersoorten die in door Den Haag/Wageningen vereiste aantallen.

Onderdeel Atlantikwall

14 eisen tot de dode boom nauwkeurig
Bij beheernatuurtype n15.01 duinbos een zelfde Noord Koreaanse laken een pak. Je hebt tot de dode boom nauwkeurig omschreven 14 eisen waar je aan moet voldoen, om juridisch niet in de problemen te komen.

Tot de dode boom nauwkeurig omschreven eisen waarin de natuur gevangen moet blijven bij Beheertype N15.01

Mijn vraag is nu: wie heeft er nu verzonnen dat dit systeem hout snijdt?
De natuur houdt zich voortdurend niet aan de regels uit Den Haag/Wageningen: Den Hageningen. Zou je niet gewoon kunnen volstaan met een meer sobere eis, die oneindig veel subsidie en negativiteit uitspaart: Gij zult niet bouwen of industrie (windturbines) ontwikkelen in natuurgebied? Of was die eis voor de overheid veel te concreet?

Met dit volledig on-(na)leefbare systeem kan de overheid zelf allerlei uitzonderingen bedingen. En tegelijk andere kleine natuurgebruikers (boeren, vissers) rigoureuze eisen opleggen. Terwijl ze zelf met de Crisis en Herstelwet in de hand gewoon IN Natura 2000-gebied industrie (windturbines) laat neerzetten.

Die bestuurlijke willekeur met uitzonderingspositie voor de overheid en haar voorkeurs-bedrijvigheid, dat is een andere aanwijzing dat Nederland afglijdt richting totalitaire staat. En daarom- voor de domme lezer, het is met knipoog- Noord Korea aan de Noordzee.

De natuur houdt zich niet aan de wet in Nederland. Brandganzen uit Siberie broeden spontaan in habitat H2130 terwijl ze daar op papier niet ‘horen’…

Ondertussen wemelde het in de Zeepeduinen van onbedoelde soorten, die daar volgens het papier niet thuishoren. Zoals de ‘invasieve exoot’ Canadese gans. En de vanuit Siberie naar Nederland spontaan overgevlogen brandgans, die dacht: hier is het klimaat een stuk aangenamer en vreten zat, ik blijf hier lekker hangen.

Die levendbarende hagedis vind je enkel nog BUITEN het Kwetsbaar Gebied Niet betreden-terrein, tussen hondendrollen en wegwerpblikjes van wandelaars..Hier staan nog graspollen waarin ze kunnen schuilen

De natuur blijft de wetten uit Brussel maar overtreden. Tegelijk kun je in de Zeepeduinen vrijwel geen levendbarende hagedissen meer vinden door alle overbegrazing en het elimineren van ondergroei, zodat Natuurmonumenten het ‘Grijze Duinen’ kan blijven noemen. Die hagedissen vind je alleen nog buiten het officiele natuurgebied tussen de hondendrollen, waar nog grasplukken staan.

Geen sprietje is veilig in de ‘Broos Vaatwerk, Verboten Zone’ van Natuurmonumenten

De grote graasmachines van Natuurmonumenten maken daar elders korte metten mee, tot een typische kale golfcourse ontstaat van overbegrazingslandschappen.

4 Replies to “Natura 2000 bracht Socialistische natuur-bureaucratie”

 1. Nationaal probleem lijkt het oplopend overschot aan jaarlijks aantallen uitgestudeerde biologen die blijkbaar alle een baan in de nationaal (socialistische) ambtelijke bureaucratie ambiëren. Numerus clausus voor biologie instellen!

  1. @SCheffer, help me liever aan extra inlichtingen dan aan je ‘mening’. Die geloof ik verder wel, geen harde gevoelens hoor…Rob Wolters stelt het volgende over de totstandkoming van Natura 2000:

   Habitat Directive was met name geinspireerd op de Bern Conventie, gecoordineerd door de Raad van Europa, hoewel de Bern Conventie toentertijd niet zo’n zwaar accent had op samenhangende ecologische netwerken. Alles in die tijd werd mede gesinspireerd door Agenda 21 en Brundtland, maar ik kan zo niet herinneren of dat in de overwegingen van de Raadstukken stond.

   De nadruk op ECOLOGICHE netwerken en natuurherstel kwam hoofdzakelijk vanuit Nederland. We gebruikten toen ook de nieuwe term, natuurONTWIKKELING, maar dat viel niet overal goed, mede omdat deze term in de vertaling niet altijd overkwam zoals die bedoeld was.

   Bij LNV heb ik eerst gewerkt aan internationale en NB-Wet aanwijziingen in Nederland, daarna als lid van project team Natuurbeleidsplan (NBP), waarin onder meer het ecologisch netwerk als beleidsconcept werd geintroduceerd (geinspireerd op onderzoek en nota’s van onder meer Frans Vera, Fred Baerselman, Rob Jongman en anderen). In het NBP werd ook het Europees Ecologisch Netwerk geintroduceerd, dat later actief werd gepromoot op Pan-Europees niveau als onderdeel van de “Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy”. Ik ben van dat verband nog voorzitter geweest. Het Pan-Europese netwerk werd ook wel aangeduid met EECONET en PEEN. Graham Bennett heeft daarbij toentertijd ook een belangrijk rol gehad, onder meer als organisator namens LNV van de Pan-Europese conferentie over dit onderwerp wat in Maastricht plaatsvond.

   Na het project team NBP werd ik plaatsvervangend hoofd Internationale Zaken van Natuur, Bos en Landschap, en was ik verantwoordelijk voor onder meer EU overleg inzake deze velden, bilaterale samenwerking met Oost- en Midden- en Zuid Europese landen (een aantal daarvan), PEEN, en inderdaad Natura 2000.

   Heb het nummer zo niet van O Brian, maar als je DG ENV belt verbinden ze je door.

   PS Wat bijna niemand meer weet, is dat Nederland in het kader van het Verdrag van Maastricht een Natuurverklaring had ingebracht, die werd geaccepteerd. Heb dat stuk zelf ook nooit meer terug kunnen vinden, maar het was een mooie score toentertijd, vooral door herhaalde discussies vanuit sommige lidstaten om Natuurbescherming weer een primaire verantwoordelijkheid van nationale staten te laten zijn. Die verklaring gaf wat tegenwicht.

 2. Dit is pas het begin. Volgens agenda 2030 en Vision 2050 zal alles op deze wijze worden gereguleerd. Dus landbouwgebied wordt natuur, natuur word stedelijk en steden moeten worden gesloopt.

  De VN zal zorg dragen voor :
  – Creatie van menselijke nederzetting zones (megasteden);
  – Massale verhuizingen omdat mensen gedwongen worden hun land en huizen te verlaten;
  – Afschaffing van het particuliere eigendom – omdat dit niet ‘duurzaam’ is (denk aan de plannen voor de zelf rijdende elektrische auto’s);
  – Beëindiging van de nationale soevereiniteit (denk aan de EU);
  – Centraal beheer van alle natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, landbouwgebieden en zoet water.

  Een duurzame planeet heeft veel ruimte nodig, dus 8 miljard mensen kunnen niet wonen waar ze willen. De halve wereldbevolking zal moeten verhuizen naar megasteden om de natuur te beschermen en groene productie mogelijk te maken.
  Kortom, de VN bepaalt waar de mensen wonen, waar natuur komt en waar ons voedsel wordt verbouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *