Wetenschappelijk gesjoemel basis Waddenbeleid komende 10 jaar

Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) onder voorzitterschap Sieben Poel (Rijkswaterstaat) gebruikte deze grafiek om fondsen te werven voor Waddenbeheer in brochure Wadden in Beeld. Via mijn Wob-verzoek vraag ik openheid over totstandkoming, maar Rijkswaterstaat weigert medewerking. De 3 grafieken zijn met verschillende methodes berekend op basis van verschillend verzamelde data, als ze al op gegevens leunen. ‘visbiomassa’ leunt waarschijnlijk maar op 1 vissoort: de schol.

De komfuik van het NIOZ bij de stuifdijk in het Marsdiep op Texel is onbruikbaar om voor het Waddengebied enige uitspraak te doen over trends in ‘de’ visstand. Sinds 1984 zit er bijvoorbeeld een keerwant in de komfuik die NIOZ sinds 1974 gebruikt, bedoeld om zeehonden te weren. Daardoor kunnen ze vanaf 1984 dus geen (grotere) haaien en roggen meer vangen.

Het door Sieben Poel van Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’ van de Waddenzee uitgeroepen Wereld Natuur Fonds roept (met Stichting de Noordzee) steeds dat er geen roggen meer zijn, recent nog in het Algemeen Dagblad. Han Lindeboom (Wageningen UR) riep voor de Universiteit van Nederland dat haaien en roggen waren uitgestorven.

Maar wat de Waddenzee betreft, leunen dergelijke uitspraken dus mogelijk op een meetfout na een gewijzigde proefopstelling in 1984 in 1 NIOZ-fuik op Texel.

In de Wadden in Beeld-grafiek (bovenaan blog) suggereren Programma Rijke Waddenzee en Sieben Poel van OBW/Rijkswaterstaat bovendien dat op basis van 3 meetlocaties DE visstand is bepaald

Echter: op meetlocatie 2 (Terschelling) wordt pas sinds 2015 gemonitord met een geheel ander type fuik dan de komfuik: een takkenfuik, een hobbymatig iets van wat de monitoring-site ‘enthousiaste eilanders’ noemt. Die gingen in 2013 wat experimenteren met een eigen traditionele takkenfuik, die vanaf 2015 gegevens opleverde.

Volgens de door Wouter van der Heij (activist en fondsenwerver voor Waddenvereniging) een een groen communicatiemeisje (Alma Streefkerk) onderhouden Waddenzeevismonitor is die derde fuik zelfs nog niet in gebruik.

Voor 2015 was maar 1 fuik in gebruik, screenshot bron waddenzeevismonitor.nl

Zo rijst verdere twijfel OF er wel meerdere fuiken zijn gebruikt bij samenstellen van bovenstaande grafiek in de aquisitiefolder die onder verantwoordelijkheid van Sieben Poel als voorzitter van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) tot stand kwam. Die folder gebruikten ze om publiek geld te werven voor het Waddenzee-beheer voor komende 10 jaar via de Tweede Kamer (10 miljoen euro per jaar bovenop budget 200 miljoen euro).

Dat de keerwand tegen zeehonden invloed kan hebben kun je zien aan de hand van de data-reeksen van enkele haaiensoorten en roggen.

Kijk maar….

Om zeehondenvangst te voorkomen sinds 1984 luik in NIOZ-fuik

Plots vanaf 1984 geen doornhaai meer bij NIOZ-fuik Texel….

Die pijlstaartrog komt vanaf 1984 ook niet meer door het zeehondenluik….

Dat zeehondenluik kan een verklaring zijn waarom de NIOZ geen enkele pijlstaartrog meer vangt vanaf 1985 (zie grafiek). Terwijl ik binnen 1 week na mijn oproep aan garnalenvissers om bijgevangen ‘uitgestorven’ roggen en haaien te vangen wordt overspoeld met roggen en haaien, waaronder een pijlstaartrog bij Harlingen.

Binnen 1 dag krijg ik deze foto van garnalenvissers binnen bij Harlingen, een ‘uitgestorven’ pijlstaartrog

Een oproep aan vissers voor een a-selecte steekproef is natuurlijk OOK niet representatief voor de visstand in de Waddenzee. Mijn punt is echter, dat data-verwerking waar Katja Phillipart van het NIOZ/Waddenacademie/Walter haar fiat aan verleent onder verantwoordelijkheid van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) dat OOK niet is. Terwijl ze met het NIOZ de suggestie wekken van wetenschappelijke betrouwbaarheid.

NEE; ik zeg dus niet, de pijlstaartrog kan niet zeldzamer zijn dan vroeger. Wat ik wel zeg: je kunt die fuik niet gebruiken voor trends in haaien en roggen, laat staan beweren dat je met deze meet-methode wetenschap bedrijft.

Alleen de (jonge) schol in de Nioz-fuik vertoont de curve-vorm van visbiomassa in Wadden in Beeld

..heee, zou het niet zo zijn dat…nee, niets te zien hier, ze roepen nu dat ‘de klimaatverandering’ de schol verjaagde, want dat past in het plaatje waarvoor zij onderzoeksubsidie krijgen

Uit proefschrift van Thijs Koot, alleen schar en schol, met nuljarige schol (Plaice) als hoofdmoot in meetgegevens

Daarnaast leunt de gehele bovenste grafiek waarschijnlijk maar op 1 vissoort, de schol. Daarvan is bekend dat deze ten tijde van de eutrofiering in de jaren ’70-’80 de Waddenzee als kraamkamer benutte met snellere groei van de 1tjes en 2tjes, zo moet DE expert op dat terrein erkennen, visserij-bioloog en mentor-moordenaar Adriaan Rijnsdorp. Wat ook kan: ze hebben wel meer vissoorten gemeten en in een aggregaat gestopt (82 volgens het NIOZ). Maar daarbinnen speelde de biomassa van schol in de jaren ’70-’80 een dusdanig overmatige rol qua biomassa, dat je bij het weglaten van schol een volledig andere grafiek krijgt.

Momenteel was er weer even een schar-invasie volgens vissers, maar je ziet: de schar-vangst van NIOZ op Texel kan niet zijn gebruikt voor ‘de’ visbiomassa in Wadden in Beeld,

Bij de schar zien we bijvoorbeeld al een geheel andere trend. Die duikt nu overigens weer massaal op, zo melden vissers: de natuur blijft onvoorspelbaar.

Alleen een voedselvis als de spiering vertoont een vergelijkbare trend als in bovenstaande grafiek met piek in de jaren ’80. En hiervan is volgens het ANT-opnderzoek (Deltares 2014) in het IJsselmeer ook bekend, dat de neergang van spiering vanaf 1990 gelijke tred houdt met fosfaat-limitatie door milieubeleid. Minder voedselrijke algen voor de roeipootkreefjes waar de spieringlarven zich weer mee voeden.

Alleen de spiering vertoont de bekende grafiek-vorm die gelijke tred houdt met de toenemende fosfaat-limitatie door milieubeleid

Sieben Poel, directeur ingenieur Noord van Rijkswaterstaat/voorzitter Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee en het Programma naar een Rijke Waddenzee (waarin Rijkswaterstaat-medewerkers zitting in hebben) misbruiken waarschijnlijk de monitoring door het NIOZ met 1 fuik, voor het verkopen aan de Tweede Kamer van hun (financiële) belangen. Met succes, zoals je onderstaand ziet:

‘De’ visstand in de Tweede Kamer december 2016 volgens Martijn van Dam , na te zijn misleid door het Programma Rijke Waddenzee en Sieben Poel: dat gaat slechts om 1 vissoort op basis van 1 fuik bij Texel: jonge schol. Terwijl vele andere soorten als de gladde haai sterk toenemen

Dat doen zij in Wadden in Beeld, een met Imares, PRW en NIOZ en Coalitie Wadden Natuurlijk samengestelde acquisitie-brochure richting politici, bestuurders en de Tweede Kamer. Daarin agenderen ze ‘DE’ visstand via de bovenste grafiek. Zodat Martijn van Dam zich in december 2016 na een D66-motie van Kocer Kaya (D66 is de lobby-partij van clubs als Natuurmonumenten) ook zorgen maakte over DE visstand in de Waddenzee. Zo peuterden ze 10 miljoen euro per jaar los voor natuurdoelen van milieuclubs en onderzoekers voor de Waddenzee.

Grote stern, een visser op spiering

In mijn Wob-procedure tegen Rijkswaterstaat onderschrijft de rechter nu dat Rijkswaterstaat in de fout ging: ze reageerden veel te laat op mijn Wob-verzoek. In de opvolgende bezwaarprocedure wil ik nu normaal antwoord op legitieme vragen afdwingen, zoals openheid over de wijze waarop bovenste grafiek is samengesteld. Hun juristen stellen nu alles in het werk om inhoud te omzeilen.

Deze meeuw heeft ‘de’ vissstand van ‘de’ Waddenzee in zijn snavel, 0 en 1 jarige scholletjes in 1 NIOZ-fuik

Conclusie: het kan niet anders, ze sjoemelen
Je snapt na lezen van bovenstaande wel waarom. Ze weten dat ze sjoemelen. Op een wijze (misleidende omissie) die sinds de Wet op Aquisitiefraude sinds kort bovendien strafbaar is, en tot 2 jaar gevangenisstraf kan leiden.

Wat is een misleidende ommissie hier? Wat zij als ‘De’ visstand presenteren van ‘De’ Waddenzee kan dus enkel metingen van 1 NIOZ-fuik op Texel betreffen, van 1 vissoort: dat dienen zij helder te vermelden en zij dienen helder te vermelden dat je hier geen wetenschappelijk betrouwbare conclusies aan kunt ontlenen voor de gehele Waddenzee.  Andere fuiken die volgens de zelfde methodiek werken als op Texel zijn niet in gebruik. Dus er zijn twee opties:

 • 1- er zijn twee fuiken in gebruik, waarvan ik het bestaan niet ken. Dat lijkt onwaarschijnlijk, want waarom zouden ze dan alsnog in 2015 twee nieuwe fuiken in gebruik willen nemen omdat er geen monitoring is
 • 2- de twee grafieken van oost en Eems Dollard zijn verzinsels, op geen enkele wijze vergelijkbaar met de metingen van de NIOZ-fuik op Texel, terwijl ze wel als zodanig gepresenteerd worden.

De meest waarschijnlijke conclusie luidt dan: de natuurdoelen voor de Waddenzee komen mede dankzij wetenschappelijke fraude via misleidende presentatie van gegevens tot stand. Maar alstublieft, graag, toon mij met argumenten en gegevens het tegendeel van wat ik hier aanbreng. Vooralsnog blijft het op dat vlak – het inhoudelijke- erg stil bij de wederpartij. Verder dan ‘ach gossie hij doet zo leluk teguh ons, wat zijn wij zielig’ komen ze niet.

3 Replies to “Wetenschappelijk gesjoemel basis Waddenbeleid komende 10 jaar”

 1. Rypke, je bent weer prima bezig! Met het doorprikken van deze op politieke wenselijkheden gebaseerde ‘wetenschappelijke feiten’ toon je aan, dat het ook hier eenvoudig gaat om de bekende ‘kleren van de keizer’! Zal bij de handlangers bij deze zwendel zeker ongerustheid veroorzaken (‘straks krijgt ook onafhankelijke Tweede Kamer leden dit bedrog nog onder ogen, snel onze lobby’s inseinen maar’). Ga dus vooral zo voort, ook met de juridische strijd tegen Rijkswaterstaat!!
  Genoemde Han Lindeboom is overigens niet van het NIOZ maar van wat nu heet ‘Wageningen Marine Research’ (voorheen ‘Imares’).

  1. @Paul, Hij werkte ook voor NIOZ, dank voor je opmerking

   [caption id="attachment_2623" align="aligncenter" width="1155"] Een aggregaat van 82 vissoorten waarbij de biomassa van schol in de jaren ’70-80 de trend bepaalt[/caption]
   Suggestief presenteren van data
   Een andere mogelijke conclusie, geeft Katha Phillipart onbedoeld omdat ze bewust/onbewust leugenachtig is. (NIOZ, Waddenacademie, Walter) Zie hier in deze presentatie van 9 februari 2017. Ze weigert iets te zeggen over de gevolgen van de-trofiering voor de schol, en verzwijgt de invloed van de vertwintigvoudigde zeehond-predatie.

   [caption id="attachment_2624" align="aligncenter" width="1268"] Opgelost fosfaat-data van Rijkswaterstaat. Volgens Phillipart bewijs van ‘succes’ van milieubeleid. Maar het effectiever terugdringen van fosfaat-emissies tov stikstof is juist oorzaak voor een scheve N:P-verhouding, ongunstiger voor biologische productie[/caption]

   Maar ze toont wel de sterk afgenomen opgeslot fosfaat-concentratie om- conform de wens van haar broodheren- te roepen hoe succesvol het milieubeleid was. Waar ze gretig ‘de klimaatverandering’ er met de haren bij sleept ZONDER een hard oorzakelijk verband met bv de kraamkamerfunctie van schol, weigert ze ten aanzien van voedingstoffen de bio-logische conclusie te trekken: dan hangt ze plots de twijfelende en genuanceerde wetenschapster uit.

   Maar ze haalt zelfs Daniel Pauly er bij met zijn Fishing down the foodchain, concept dat al lang is weerlegd vanwege de op boerenlogica al betwijfelbare conclusie: vis lager in de voedselketen levert vaak meer op dan die roofvissen van Pauly.

   En zo iemand bepaalt dan welk onderzoek op de Waddenzee mag plaatsvinden, bepaalt wat ‘wetenschap’ is bij de Waddenacacemie. en wat de conclusies daaruit zijn. Een combinatie van Oost Indische doofheid gestuurd door eigen onderzoeksbelangen.

   1. Overigens haal ik het jaartal 1984 uit het artikel van Hans Witte (NIOZ), Ecomare vermeldt 1994, wat een deel van mijn theorie zou ondergraven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *