Aanvalsplan biodiversiteit? Fryske Gea vernietigt bloemen, bijen en vlinders Slachtedyk

Fryske Gea weet hoe het moet, die kruidenrijke graslanden….

Het Fryske Gea (Fries Landschap) riep de Argusvlinder uit tot ‘Keningin fan de Greide’, een boegbeeld voor vlindervriendelijk weidebeheer met extra subsidie. Maar de club scheert haar Slachtedijk door die weide in 1 keer kaal tot een bloemloos mariniers-kapsel, zo kun je nu zien.

Tot in de sloot bleef geen bloem voor de bijtjes en vlinders gespaard. Terwijl je bij de door Fryske Gea verfoeide ‘intensieve landbouw’ van de buren veel meer kruidenrijke vlinder- en bijenstroken vindt. Ook bij veel gemeentelijke overheden en rijkswegen vind je nu- zoals ik eerder deze week beschreef- steeds meer aandacht voor bloemrijke bermen, bijvoorbeeld dankzij KNNV en Floron.

Waar Fryske Gea boeren voorschrijft om ‘gefaseerd’ te maaien, is bij de Slachte in bezit van Fryske Gea over een lengte van 20 kilometer ineens de hele dijk geschoren.

Wie kan hier nog 1 kruid onderscheiden in het kruidenrijke beheer van de Slachte van Fryske Gea? Marinierskapsel Slachtedijk bij Achlum

Zojuist genomen, alsof de aannemer 15 juni als startschot opvatte om zo goedkoop en snel mogelijk klaar te zijn. Je zou er ‘landschapspijn‘ van krijgen… 🙂

Kaal tot aan de voet bij Kiesterzijl. Het kaalgeschoren stuk is de ‘echte natuur’ van Fryske Gea….

Ledenblad van zomer 2015: natuur-negativisme om jezelf op de voorgrond te zetten..

Tussen Lollum en Kubaard: kaalgeschoren tot aan het water van de sloot…

Gaat het ‘aanvalsplan tegen afname van Biodiversiteit‘ dat Henk de Vries (directeur Fryske Gea) 30 mei op de ledenvergadering presenteerde er dan zo agressief tegen aan? Moet zo’n club die voor 50 procent van haar 10 miljoen euro-budget draait op subsidie geen beter beheer voeren?

Bij Oosterbierum ook alle kruiden uitgeroeid met een marinierskapsel door Fryske Gea op de Slachte. Ondanks alle ‘landschapspijn‘ waar Jantien de Boer aan lijdt als eregast van Fryske Gea, omdat ze volgens dagblad Trouw geen scholeksters meer zou zien, zoals op deze foto.

…geen verbindingen meer, aldus It Fryske Gea in Ledenblad zomer 2015, blz 7

De ‘ecologische’ verbinding van Fryske Gea: kaal, kaler, kaalst…geen verbindingen meer….

Het contrast met het eigen voorschrift lijkt niet groter te kunnen als we lezen, met de – overbekende- trap na richting ‘de intensieve landbouw’ (blz 6 van Ledenblad Zomer 2015):

Daarnaast verdwijnen door bemesting de kruiden waar de argusvlinder zo van houdt. Minder bloemen betekent minder nectar en dat leidt tot minder vlieguren. Zijn kans op voortplanting wordt daardoor kleiner.De val van de argusvlinder wordt ook veroorzaakt door schaalvergroting en een intensievere landbouw.

Bij de buren van Fryske Gea met verbindingen tussen de ‘intensievere landbouw’ naast de Slachte, In Frisian Fields where the Poppies blow. Tussen het akkerbouwland veel kruidenranden en rommelhoekjes voor bloemen als de klaproos

Bij de ‘intensieve landbouw’ van de buren ziet het er toch stukken fleuriger uit

Nou, als ik nu ergens ‘minder bloemen’ zie, dan is dat nu dus bij it Fryske Gea, terwijl die dekselse ‘Intensieve Landbouw’ er vol mee staat. Op een rommelhoopje bij het windpark De Bjirmen (Oosterbierum) zelfs hele bossen met klaprozen. Zelfs langs de Rijksweg tref ik meer kruiden en bloemen dan bij Fryske Gea. Als resultaat gaat boven beleden goede intenties: wie heeft hier dan de wedstrijd gewonnen? De boeren of Fryske Gea?

De bloemen staan bij de ‘intensieve landbouw’, de kale dijk is van Fryske Gea.

Zelfs langs de rijksweg staan meer kruiden dan langs de Slachte van Fryske Gea. Deze scholekster wrijft de ‘landschapspijn’ even uit de veren 🙂

Kaal, kaler kaalst: de ‘echte natuur’ in beheer bij de ‘professionele natuurbeheerclub’ Fryske Gea. Landschapspijn? Of is dit visonair ‘verschralingsbeheer’. Dat verschralen is zeker gelukt 🙂

De ‘Intensieve Landbouw’ die Fryske Gea zo verfoeit met sympathiserende informatie-amateurs die De Boer heten

Het wemelt ondanks alle ‘landschapspijn‘ ook nog van de scholeksters in het ‘intensieve’ land, ze broeden op daken, rommelgrondjes en zelfs betoneilandjes van snelwegen

Als ik een bij of vlinder was koos ik voor de ‘intensieve landbouw’…

Direct daarnaast, de kruiden en insectenloze marinierskapsel-dijk van Fryske Gea, ‘echte natuur’….visionair natuurbeheer….

En kijk wat ze hier aan beheer-maatregelen voor akkervlinders voorschrijven aan boeren. In het ‘Inventarisatie-jaarverslag 2015’ lezen we bij Fryske Gea, dat ze boeren geheel andere voorschriften geven:

4. Slootkanten gefaseerd maaien; bij elke maaibeurt minimaal 50% van de slootkantlengte laten staan in een minimaal 2 meter brede strook. Op het perceel is tussentijds beweiding toegestaan, mits de slootkant wordt uitgerasterd. Slootschoonsel (“hekkelspecie”) wordt niet op de 2 meter brede strook gelegd. Beoogde effect is het stimuleren van kruidenrijkdom in de slootkant

Kaal, kaler, kaalst, het ‘aanvalsplan biodiversiteit’ van Henk de Vries van Fryske Gea

En zie dan wat ze zelf onder ‘gefaseerd maaien’ verstaan en ‘minimaal 50 procent van de slootkantlengte laten staan in minimaal 2 meter’. Als ik minimaal 2 centimeter zie ben ik nog royaal voor Fryske Gea.

Nee: Zie dan wat die verfoeide ‘intensieve landbouwers’ hier beneden doen. Daar zie je tenminste wildlife en bloemen… Is dat geen bi o di ver si teit, die naar eigen voorkeur/willekeur toepasbare containerkreet die pas sinds 1980 bestaat,….

Voor wildlife (bruine kiekendief) moet je bij Oosterbierun bij de ‘intensieve landbouw’ zijn, niet de Slachte van Fryske Gea (die zo goedkoop mogelijk door een aannemer gemaaid is)

De meeste natuurclubs hebben veel weidegrond in bezit die ze weer verpachten aan boeren. Terwijl ze dus steeds tegen boeren lopen te trappen, verdienen clubs als Fryske Gea zo dubbel aan boeren. Via de pacht, en ze krijgen ook nog eens de zogenaamde ‘Betalingsrechten’, de Europese subsidies die een boer per hectare vangt (ongeveer 200 euro per hectare). Wat dus ‘echte natuur’ heet in eigendom van natuurclubs, is vaak gewoon even ‘intensieve’ landbouwgrond als wat boeren in bezit hebben.

De ‘intensieve landbouw’ – zie hierboven- ziet er toch natuur-rijker uit dan de ‘echte natuur’ van It Fryske Gea

Kreupele haas loopt over de kale ‘echte natuur’ van Fryske Gea, de Slachte, die lenen ze even van de buren van ‘intensieve landbouw’

In het korenveld heb je meer wildlife dan bij Fryske Gea, zoals deze rietgors

Een enorme wildlife-strook met bloeiende aardappel-velden

Een fazantenhen schrikt op vanuit de ‘intensieve landbouw’, uit focus, ik blijf de koning van de Net Niet-fotografie

Die Slachte is een zogenaamde ‘slaperdijk’ van 42 kilometer lang door het weidelandschap, wat de Greidhoeke heet (weidehoek), op de zware zeeklei. Die dijk verloor in 1992 zijn functie als waterkering. Toen kreeg Fryske Gea de Slachte voor het symbolische bedrag van 1 euro in bezit. Iemand moet die dijk namelijk beheren, en het is een stuk waardevol cultuur/natuurgoed voor de Friezen. Dat Fryske Gea ‘m kreeg leek dus logisch. Maar dan moeten ze wel wat beter hun best doen om die dijk natuur-RIJKER te maken dan het omringende land en niet ARMER.

De Slachte zou idealiter een bloemenlint vormen, bijen-verbindingszone door kale weilanden in de zogenaamde Greidhoeke van Friesland (weidehoek)

Wie het karakter van Friesland wil leren kennen, ga over die dijk lopen, nu is een prachtige tijd. Je kunt nu de zwaluwtjes bij vochtig weer laag boven de dijk zien jagen op de vliegjes. Je ziet ze vooral bij de boer, waar je meer insecten hebt dan bij dat visionaire verschralings-beheer van It Fryske Gea…

De ‘intensieve landbouw’ die Fryske Gea zo verfoeit….wat is hier mis mee?

De ‘intensieve landbouw’ die Fryske Gea zo verfoeit: wat is hier mis mee?

Ze kunnen het wel heel professioneel vertellen:

Vervolgens gaan de beheermaatregelen in 2016 en 2017 van start. Het gras wordt vroeger gemaaid, in mei na het broed- seizoen. Hierdoor raken de kruiden niet overgroeid door grassen en hebben ze meer kans om op te komen. Daarnaast wordt gefaseerd gemaaid, zodat er het hele vliegseizoen nectar- en waardplanten te vinden zijn.

Wie kan hier ook maar 1 waardplant ontdekken?

Kale Slachte, ‘echte natuur’ door ‘professionele natuurbeheerder’ (ingehuurde aannemer voor laagste prijs)

Terwijl je in de bermen van de boeren en overheid wel bloemen vindt, waardplanten voor vlinders.

De ‘intensieve landbouw’ met korenbloemen

Verschraling biodiversiteit geslaagd!
Bij de aangrenzende boerenlanden langs de Slachte bij Donia State bij Oosterbierum zag je een zee van bloemen, vele akkerbouwers lijken elkaar al te willen overtreffen in ‘wie heeft de bloemrijkste berm’.

Fryske Gea zal ongetwijfeld een ecologisch visionaire verklaring hebben voor het marinierskapsel dat de Slachte kreeg. Iets met verschralingsbeheer (maaien en afvoeren) zal dit heten.En als die kruiden en vlinders er niet volgens verwachting komen dan komt dat zeker door ‘de stikstofdepositie’? Zodat alle beschuldigende vingers naar de boer kunnen blijven wijzen, en het eigen gekozen beheer altijd vrijuit gaat…

Maar:

  • Wat heeft de flora en fauna van zo’n dijk aan ‘verschraling’ in nutrienten en hoeveel scheelt dat in concentratie wanneer je dit beheer niet zou voeren?
  • Als volgens stikstof-model Aerius de stikstof van boerenland via de lucht wordt getransporteerd: hoe kun je dan beweren dat je met maaien en afvoeren in een dijk dwars door boerenland minder stikstof in je bodem krijgt?

Waar je geen bloemen ziet begint de echte professionele natuur: verschralingsbeheer denk ik? 🙂

Wat verschraling van biodiversiteit betreft lijkt die operatie overal geslaagd, zoals je ziet aan de foto’s. Of moet omwille van de subsidie voor 1 subsidie-mot de rest dan uitgeroeid? Ik heb echt mijn best gedaan iets goeds te zien bij Fryske Gea. Bij Littenseradiel zie je een nog onbehandeld stuk Slachte. Dat ziet er dan zo uit, bij de zogenaamde Bidlerstien (uit 1707):

En zo:

…met fietsende donateurs van Fryske Gea, grijze PvdA-stemmers die nog NOS Journaal kijken en de Leeuwarder Courant lezen. En die geloven dat wat professionele informatie-amateurs (journalisten) verkopen ook ‘waar’ is…. Mij hoef je niet te geloven. Het bewijs spreekt voor zich…

Als contrast laat ook even graag de stukken zien die nog NIET zijn gemillimeterd, zoals hieronder bij Kubaard…

Of die distelbermen van Fryske Gea soortenrijker zijn dan wat de boeren realiseren in hun akkerranden? Wat denk je, als je dit zo ziet?

Zelfs de rotondes van de gemeente Franeker hebben meer bloemen dan Fryske Gea

Wat mij betreft hebben de boeren de wedstrijd ‘wie heeft de kruidenrijkste berm’ met glans gewonnen.. Of anders gezegd: in verschralings-beheer van biodiversiteit is Fryske Gea de kampioen! Ieder moet vooral doen waar die goed in is.

Bij Wommels, niet van Fryske Gea, wel bloemen

Bij Wommels met koolzaad/mosterdzaad-bermbeplanting

  • De conclusie is wat mij betreft: boeren van Nederland, laat zien dat je die milieuclubs de baas bent en versla ze op eigen terrein, zoals ik al schrijf in Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei. Kruidenrandjes met de imkers samen, wildstroken met jagers, ondernemende en ruimdenkende boeren zijn duurzame beheerders van het landschap als ze net even iets meer doen dan klagen, en minimalisme (dat ook bij sommige boeren aanwezig is).
  • En dan: wie zijn die zelfverklaarde deskundigen van milieuclubs, te pretenderen dat zij het landschap beter beheren? Laat resultaat gaan boven beleden intenties en miljoenen-marketing met steun van de Postcode Loterij. Laat die natuur- en milieuclubs (en iedereen) op eigen grond en met eigen geld eerst doen wat ze anderen willen opleggen
  • Wat de weidevogels betreft, die spiegelgladde raaisgras-steppes lijken inderdaad wel synthetisch en levenloos. Daar heb ik ook niets mee: zie mijn verslag ‘Goede Weiden, Slechte Weiden’

Oh ja, en hier is nog die argusvlinder, die vond ik 2 jaar terug op het asfalt van de Slachte, voor de maaitijd (Lente in het Fries is ook ‘Moaitiid‘, wat maaitijd betekent, het zijn hier allemaal boeren):

…en een argusvlinder, een typische soort van het ouderwetse boerenland: na 1 minuut heb ik ‘m al gevonden, die ‘Bengaalse tijger’ van de Greidhoeke.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *