Staatsbosbeheer ‘duurzaam ondernemer’ Oekraïene-stijl

2012 en 2011: overheidsbijdrage 88-89 miljoen euro,

De in 2013 geplande bezuinigingen door de overheid op Staatsbosbeheer zijn in 2016 volledig teruggedraaid onder demissionair Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD/Nijpelitaanse Maffia) en zijn staats-secretarissen Dijksma en Van Dam (beide PvdA). Dat blijkt wanneer je de jaarverslagen van 2012 en 2016 naast elkaar legt.

Staatsbosbeheer krijgt nog evenveel subsidie van het Ministerie van Economische Zaken (88 miljoen euro), maar ging zich tegelijk meer commercieel opstellen. Ze zaagden bijvoorbeeld voor 3 miljoen euro meer bos om in 2016.

ANBI-Ambtenarij dankzij de Belastingdienst, hun grootste donateur…Is dat geen ordinaire corruptie?

ANBI-Ambtenaren
Maar ze krijgen tegelijk van hun grootste donateur (de Belastingdienst) ANBI-status. Dus minister Henk Kamp (VVD, demissionair minister EZ) vindt zichzelf Goed Doel, want SBB-personeel is formeel ambtenarij die valt onder Kamp. Zodat ze van alle mogelijke financiële walletjes mee kunnen eten.

2016: 3 miljoen euro meer uit houtverkoop maar subsidie 88 miljoen euro gelijk.

Hooguit kleedt SBB de subsidies nu anders in, als projectsubsidie SNL: zo kunnen ze meer bos kappen en dat verkopen als ‘natuurbeheer’, zoals ik al schreef in ‘Kaplustig Staatsbosbeheer herschrijft geschiedenis‘.

Staatsbosbeheer schreef eerst dat zij verdubbeling van houtoogst nastreven. Het getal dat in hun Bosvisie ‘Groeiende Toekomst‘ staat is een verhoging van 300 duizend kuub per jaar naar 350 duizend kuub.  Zoals het Vakblad Natuur Bos en Landschap meldt in januari 2016:

Het is een verleidelijke gedachte om de recente bosvisie van Staatsbosbeheer te plaatsen in het kader van bezuinigingen en de noodzaak om de eigen broek op te houden. De bosvisie rept immers over meer nadruk op beheer en oogst en dus geld verdienen.

Toch zijn de financiën van Staatsbosbeheer allerminst de aanleiding voor de visie, benadrukken Harrie Hekhuis (hoofd afdeling Beheer & Productie) en Sander Wijdeven (landelijk bosadviseur).

Houtoogst schommelt, laatste jaren bijna 350 duizend kuub, maar ook 250 duizend kuub geweest: bron Bosvisie SBB ‘Groeiende Toekomst’

Staatsbosbeheer stelt tegenbijvoorbeeld tegen Omroep Brabant– op 31 maart 2016 dat zij meer hout MOETEN kappen ‘door bezuinigingen bij de overheid’. Dat is dus dubbel onwaar: niet alleen krijgen ze evenveel subsidie, maar de extra boskap is staand beleid uit hun eigen Bosvisie.

Meer de markt op bij gelijke subsidie
Aanvankelijk zou onder Henk Bleker (CDA) liefst 70 procent gekort worden op Staatsbosbeheer-steun voor natuur. Bij CDA’ers zette het kwaad bloed dat voormalig SBB-directeur Chris Kalden in zijn Mercedes met chauffeur op het Binnenhof kwam voorrijden. Een ambtenaar die voor CEO speelt met een salaris van 2 ton euro per jaar, meer dan de premier.

Dat het mes van bezuiniging zou snijden, schreef ook Wagenings socioloog Ajen Buijs in Land Use Policy (2014. In zijn artikel over de schok die de CDA-staatssecretaris Bleker naliet bij de groene subsidie-branche:

The Netherlands were at the forefront of European nature conservation policy until recently. For years, a stable ‘social contract’ around Dutch nature conservation existed.

To the surprise of many, this stability suddenly disappeared and Dutch nature policy has taken a dramatic shift with changing discourses on nature conservation, the halting of implementation of several key-policies and budget cuts up to 70%.

Munnikenland: ‘De kwaliteit van de natuurgebieden staat voorop bij Staatsbosbeheer’

Ook Binnenlands Bestuur schreef in 2012:

Staatsbosbeheer gaat 200 van de bijna 1000 banen schrappen. De natuurorganisatie verwacht geen gedwongen ontslagen, omdat de inkrimping via natuurlijk verloop kan. Dat heeft de directie woensdag bekendgemaakt.

Minder subsidie
Staatsbosbeheer moet bezuinigen, omdat de organisatie in de komende jaren aanzienlijk minder subsidie krijgt. Daarom moet in 2014 43 procent van het budget uit eigen inkomsten worden gehaald, 10 procent meer dan nu het geval is. Staatsbosbeheer verwacht voor 2014 een omzet van 135 miljoen euro per jaar.

Hout verkopen 

Staatsbosbeheer gaat zich derhalve opstellen als ,,maatschappelijk ondernemer.” De organisatie denkt meer te kunnen verdienen aan de verkoop van hout uit de bossen, aan het leveren van biomassa zoals houtsnippers en gemaaid gras en aan het leveren van zonne- en windenergie.

Maar van enige korting op de overheidsbijdrage is zowel bij Natuurmonumenten (40-50 miljoen euro subsidie per jaar) als Staatsbosbeheer dus niets te zien. Ze krijgen net zoveel of nog meer subsidies, hooguit via iets andere potjes. En ze gingen daarnaast meer bedrijfje spelen.

Munnikenland: ‘De kwaliteit van de natuurgebieden staat voorop bij Staatsbosbeheer’

Commercieel opererende ambtenarij 
Tegelijk behield Staatsbosbeheer de bizarre hybride positie die in de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer op 1997 in Artikel 14-16 is vastgelegd. Dat artikel stelt dat de directeur en personeel van Staatsbosbeheer juridisch bestaat uit ambtenaren, en dat de directeur benoemd wordt door de Minister (nu van EZ, toen LNV).

Schoterveld: ‘de kwaliteit van natuurgebieden staat voorop’

Maar tegelijk stelt artikel 18.2 (wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer 1997)

  1. Onze Minister stelt jaarlijks aan Staatsbosbeheer ten laste van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geldmiddelen ter beschikking. Hij baseert zich hierbij op het in artikel 17 bedoelde overleg.

Onverminderd het eerste lid, verwerft Staatsbosbeheer geldmiddelen door het aanvaarden van geldmiddelen van derden, door het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten, door inkomsten uit eigen beheer, en uit andere hoofde.

.. nep-rivier Schoterveld door bureau Eelerwoude in verwaarlozing na stilleggen ‘natuurontwikkeling’

Oekraïense toestanden, tijd voor associatie-verdrag
In 2013 richtten ze Stichting Buitenfonds op om bij publiek direct om geld te kunnen bedelen. Ook kregen ze van de Belastingdienst  de ANBI-status. Of ze die in 2013 kregen of al eerder is mij niet bekend. Wie weet dat?

Maar formeel is Staatsbosbeheer-personeel dus gewoon 100 procent overheid. Ambtenaar.

Dat betekent dus dat de Minister van Economische Zaken zichzelf ziet als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), demissionair minister Henk  Kamp (VVD) is ‘Het Goede Doel’.

De Deelen: ‘De kwaliteit van de natuurgebieden staat voorop bij Staatsbosbeheer’

Van de instelling die veruit het grootste (relatieve) deel van de inkomsten dekt van Staatsbosbeheer, de Belastingdienst, krijgt Staatsbosbeheer dus de ANBI-status kado, omdat de Minister zijn eigen bedrijf een goed doel vindt. Dus de overheid vindt zichzelf een goed doel.

Geen wonder dat we associatie-verdragen met de Oekraine sluiten. Het concept ‘duurzaam ondernemer’- jezelf verrijken met overheidsgeld vanuit een (overheids-)machts-positie kennen ze daar al langer. Als ze het daar doen, noemen we het Oligarchie en ‘corruptie’. Maar zo zien we onszelf in NL liever niet.

De Deelen: ‘de kwaliteit van natuurgebieden staat bij Staatsbosbeheer voorop’

Tel daarbij de Orwelliaanse newspeak van de afdeling reclame bij Staatsbosbeheer (Concernzaken/’Communicatie’)….

Ik bedoel: wat zeg je nu, wanneer je stelt ‘De kwaliteit van natuurgebieden staat voorop bij Staatsbosbeheer’. Hoe meet je ‘kwaliteit’? Wat is dat meer dan ‘de lucht vullen met betekenisloze woorden die een gevoels-associatie teweeg moeten brengen’.

Meten we dit aan de hoeveelheid koeien-kadavers in de Oostvaardersplassen?

Of aan de kwaliteit van de ganzenplaag in de Oostvaardersplassen onder de aanvliegroute van Lelystad Airport?

Nee, je ziet geen kaal weiland met paarden. Dit is hoogstaande Natura 2000 ‘robuuste natuur die tegen een stootje kan’ met klimaat-bestendige ecosysteemdiensten voor de biodiversiteit 🙂  = uitzinnig slap geouwehoer, maar zonder overdrijving het proza in groenknollenland

De Puinhopen van Paars
We kunnen ook bij de ‘verzelfstandiging’ van Staatsbosbeheer in 1998 spreken van wat Pim Fortuyn de Puinhopen van Paars noemde.

De overheid die bedrijfje moest spelen en ‘De Markt’ als Panacee, Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) van de overheid die valse concurrentie gingen voeren met echte bedrijven.

Net als bij Programma Rijke Waddenzee- een corruptie bevorderende lobbyclub van fondsenwervende bedrijven en ambtenarij, gefinancierd door het Ministerie van EZ-  dient de hybride bestuurlijke status om van alle mogelijke geld-walletjes, publiek en privaat te kunnen eten.

En om tegelijk iedere democratische controle te ontlopen.

Woeste Gronden/onder water gezette ex-landbouwgronden met ganzenplagen van hoge kwaliteit…

Interessante Tijden zijn het!

 

One Reply to “Staatsbosbeheer ‘duurzaam ondernemer’ Oekraïene-stijl”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *