Nazisme en Greenpeace-ideologie is Theosofie

.Ahurah Mazdah…de god van Zarathoestra. Dit zou afspiegeling van een oer-religie zijn die Theosofie pretendeert te hervinden

Er is een land dat sinds 1935 vernoemd is naar het Arische Ras, en dat nu volgens een Imperialistische Grootmacht deel uitmaakt van de As van het Kwaad. De naam van dat land is Iran, samentrekking van Airyana Veija, het Arische volk. Voor die tijd heette het Perzië.

Maar de nationalistische en seculiere leider Reza Shah stond er op bij de toenmalige VN-voorloper – de League of Nations (= Wereldeenheid)- dat Iran gebruikt zou worden. Net als de nationalistisch-romantische Nazi’s en Bloed und Boden-Zionisten greep Rezah Shah terug op de ‘oorsprong’ van zijn ‘ras’ en nationale historie.

Het nationalistisch volkisme (= seculier Romantisch) presenteerde zich- net als het ecologisme van de milieubeweging- als ‘seculier’ en ‘wetenschappelijk’. Maar in de kern zitten occulte elementen, zoals we hier tonen verwant met de Theosofie.

Nazi-Adelaar bij Eichhorst (1933) Wisent-monument Herman Goering met tekst Nibelungen-lied (Siegfried) van Richard Wagner. MO-nisme.

Aryosofie
Theosofie en haar kindje de Aryosofie zijn een Mo-nistisch geloofsysteem: eenheid van geest en materie, verwant aan Oosterse religie (Zoroastrisme, voorloper Mono-theisme, en Hindoeïsme met haar Veda’s en schiet-tent aan goden). De Swastika is een Hindoe-woord en symbool. Het Paganisme, Heidendom is ook monistisch: De Schepping is God. (Gaia) Natuurverschijnselen en plaatsen kun je als ‘goden’ zien.

Daaruit volgt ook dat je nergens aan mag komen in de natuur. (= milieu-fanatisme) Het is allemaal even heilig, je moet ook vegetariër zijn (Adolf H.), want dat levert ‘forse klimaatwinst op’ volgens (PBL). En de orthodoxie is ook dat de Joodsche Samenzwering 🙂 waaruit de Abrahamistische religies voortkwamen de aarde vernielen. (The Historical Roots of Our Ecological Crisis; Lynn White, Ludwig Klages: Mensch und Erde)

Bio-centrisme heet zoiets ook wel, Ludwig Klages was bio-centrisch filosoof.

Het Monisme keert zich dan ook met veel agressie tegen DU-alistische systemen van het gelovige Jodendom (uitroeien), Christendom (belachelijk maken) en Islam (bommen er op, ‘Democratie brengen’). Dualisme leert dat de mens naar Gods beeld is geschapen, de geest leeft voort. God staat los van zijn Schepping. Hooguit kun je via natuurstudie dus ontzag krijgen voor God, de Intelligente Ontwerper.

Je mag het geschapene onderzoeken, uit elkaar trekken en ontdekken. Maar het aanbidden van het Geschapene dat geldt dan als idolatrie, bij zowel christenen, Joden als Moslims.

En daar tussen zitten vele andere grijstinten natuurlijk.

Een Hindoe-symbool, Oosters denken, Monisme. Hindoe-religie werd gezien als de (oer-) religie van de Ariërs…

Racisme is de logische consequentie van monistisch denken, de mens zien als evolutionair product, enkel materie, geen ‘ziel’ los van materie. En zo komen we bij een andere connectie tussen het ‘wetenschappelijk’ racisme en Teheran.

Die plaats was halverwege de 19de eeuw de uitvalsbasis van Franse aristocraat en ambassadeur Arthur de Gobineau. Die geld ongeveer de ‘uitvinder’ van de Arier als nobel ras, met het ouder Perzie als bakermat der Ariers.

…het land van de vroegere Ariers, dat reikt tot de Indus. ‘Aria‘ ligt rechtsboven

Evolutie van ongelijke Rassen vanaf Aria
Alles dat goed was aan Europa, dat was door de Ariers uit het gebied rond de Indus gesticht, volgens Graaf De Gobineau. We kennen dat ‘ras’ nu nog als ‘Indo-Europeanen’, de Indo-Europese taalgroep waar ook het Koerdisch bij hoort.

Zelfs de Chinese beschaving zou door het Arische ras vanuit India gesticht zijn, aldus De Gobineau.

De Engelse vertaling van zijn Essai sur l’inégalité des races humaines’over de ongelijkheid van rassen en de kwaadaardigheid van de Jood verscheen in 1856. Een doorslaand succes, samen met The Origin of Species van Darwin als wetenschappelijke rechtvaardiging.

Occultisme + Anti-Dualisme = Wagner, van je ‘eigen kracht’ uitgaan

De ‘Johannes de Doper’ van Adolf
Aristocraat Gobineau zou zowel Richard Wagner inspireren als de ‘Johannes de Doper van Adolf Hitler’, Houston Steward Chamberlain. Die Britse rassen-theoreticus trouwde zich (1908) de familie Wagner in. Chamberlain schreef 1 van de schotschriften van de Nazi-ideologie in 1899, Die Grundlagen des 19 Jahr-Hunderts: een bestseller van 1100 pagina’s die tot 1914 met 100 duizend exemplaren over de toonbank gingl.

Niet de Klassenstrijd van Marx (= Strijd om Bestaan, Wil tot Macht, Darwinisme), maar Rassenstrijd (= Darwinisme) verklaarde alle Europese geschiedenis van afgelopen eeuw.

En wat de Joden betreft:

I say, therefore, that the men who founded Judaism were goaded on by a demoniacal power(…). ‘The Jew’s existence is sin, their existence is a crime against the holy laws of life.‘ Not only the Jew, but also all that is derived from the Jewish mind, corrodes and disintegrates what is best in us

🙂

Bij Ludwig Klages- huisfilosoof van Duitse ecologisten (Mensch Und Erde) lezen we vergelijkbare teksten letterlijk terug, met een trap na tegen het christendom. Zijn kritiek? Het is ON-Natuurlijk, de kardinale zonde van de milieubeweging.

…hiermee is veel van de Nazi-ellende en ‘wetenschappelijke’ onderbouwing gefundeerd (1888): Holisme, anti-Semitisme en Racisme, basis van de Theosofie

Kapitalisme = Joden
De elitaire hekel van de moderne milieubeweging aan het ‘Kapitalisme’ en Nationale Democratie, die komt al bij Chamberlain naar voren. Deze Britse Germaantje de Voorste, die zag Kapitalisme en democratie als corrumperende krachten in Engeland. Vanzelfsprekend waren beide gevolg van Joodse samenzwering. En dus vertrok hij begin 20ste eeuw naar Duitsland, waar hij tot aan fel Joden-hater Keizer Wilhelm fans kreeg.

Het Joodse en later christelijke idee van zonde, schuld hebben in de ogen van God was een doorn in het oog van het nieuwe Volkische Heidendom.

Chamberlain poogde ook te bewijzen dat Jezus geen Jood kon zijn geweest. Dat droeg het Volkisch christendom in de Nazi-tijd ook uit, zo schrijft Jan Bank in ‘God in de Oorlog’. Nazi’s dwongen de kerken het Germaanse christendom uit te dragen.

Immers, nobele personen als Christus kunnen niet van het Joodse Rasch zijn, die waren Nordisch, Arisch….Zo vond DE wetenschap van die tijd, althans: academici van toen.

…ook heel Theosofisch. De Aarde als Holistisch geheel, entiteit zien waarmee we ‘verbonden’ zijn

Wat het occulte sausje van het Nazisme betreft: Edward Bulwar-Lytton schreef 1871 al ‘Vril, The Power of the Coming Race’. The occultistische stichter van de Theosofie Madame Blavatsky verwijst naar hem in haar hoofdwerk (blz 563).

Van Bulwar-Lytton ken je de zin: ‘De Pen is Machtiger dan het Zwaard’. . Vril zou een magische oerkracht zijn, en er zou in Midden Aarde een supervolk leven. Of je daar nu in gelooft of niet: er zijn steeds hoog intelligente personen geweest op hoge posities die zich hier WEL door laten meeslepen. Dat is ook het punt van dit verhaal.

Chamberlain werd lid van de NSDAP, opgericht vanuit de occulte Thule Gesellschaft, de uit Aryosofie/Theosofie ge-inspireerde club van Guido List. De NSDAP-top met Hitler bezocht 1927 ook Chamberlain’s begrafenis in Bayreuth (Beieren Duitsland).

Richard Strauss. De dood van God (Nietschze) werd er via alle cultuur-kanalen ingeramd… Zarathoestra is de profeet van  het voor-christelijke ARISCHE geloof Zoroastrisme

Also Sprach Zarathoestra
Het huidige grondgebied van het “Land der Ariers’ is een klein deel van gebied tussen Indus en Middellandse Zee waar het Zoroastrisme staatsgodsdienst werd onder de Perzische koning Darius (na 500 vchr). Modern Zoroastrisme claimt dat hun religieus systeem de basis werd van het monotheïsme van Jodendom, Christendom en Islam.

Het Zoroastrisme was dus een ‘Arische’ Godsdienst, en Theosofen als Blavatsky zagen hier – net als het Hindoeisme- een ‘oer’-godsdienst in van de Ariers, die Semitische systemen vooraf ging. In de 19/20ste eeuw zagen mensen een verband tussen ‘ras’ en volkswijsheid, en dus moest Arische Godsdienst – althans in haar ‘oorsprong’- ook wel hogere godsdienst zijn.

…fragment The Secret Doctrine van Theosoof Madame Blavatsky 1888

Zoroastrisme is een mono-theistische religie die Ahura Mazdah aanbidt, en die door de profeet Zarathoestra gesticht zou zijn.  De naam van die godheid zou staan voor ‘waarheid‘, wijsheid. Als tegenkracht van chaos. Moderne Vrijmetselaars en de Theosofie(= ‘Goddelijke Wijsheid’) verwijzen mede naar Zarathustra met hun slagzin:

Er is geen Godsdienst hoger dan Waarheid.

Die theosofen hebben ook een Swastika in hun logo. Omdat hun stichter, de occultist Madame Blavatsky-grondlegger van de Aryosofie (van de Nazi’s)- die Swastika uit Tibet haalde. Inderdaad, dat land waar de SS van Heinrich Himmler expedities naar toe zond (1938-39) om de Oorsprong van het Arische Ras te vinden.

…die kennen we nu, het logo van de nog steeds bestaande Thule Gesellschaft

Het Hakenkruis van de Theosofie
Blavatsky stichtte in New York de Theosophical Society (1875), met Henry Steel Olcott. Die Amerikaanse militair en journalist bekeerde zich als 1 van de eerste Westerlingen tot Boeddhisme

Zoals de Nederlandse theosofen het spiritistisch medium Blavatsky haar hoofdwerk uitleggen

De Geheime Leer bevat de “verzamelde wijsheid van alle tijden”. Deze gaat uit van een kernachtige symboliek. In het werk ligt de nadruk voortdurend op innerlijke waarden tegenover uiterlijke, geestelijke principes tegenover stoffelijke, spiritualiteit tegenover materialisme.

De Geheime Leer is niet geschreven als een openbaring maar als een verzameling van fragmenten die verspreid zijn over duizenden geschriften van de grote Aziatische en Voor-Christelijke godsdiensten.

Een afscheid van Dualisme dus.

Wat ze niet vermelden: Blavatsky hekelt de wijze waarop het Semitische ‘ras’ het Arische oergeloof zou hebben verstoord zoals het Arische ‘ras’ dat nog begreep. (blz 416: the Secret Doctrine). Wat ze ook niet vertellen: Guido List adopteerde het Hakenkreuz en de Aryosofie/ Theosofie van Madame Blavatsky. List vormde dat tot de Volkische Germanen-ideologie van de Nazi’s (Thule Gesellschaft)

Bij deze dan. 🙂 Alstublieft.

De Theosofie van Maria Blavatsky bracht de Swastika mee uit Tibet. Via Guido List kwam het Hakenkreuz bij de Nazi’s terecht. Ze pretenderen de Oer-religie te herontdekken, nadat Semieten met hun Dualisme dat verstoorden….:-)

‘Wijsheid uit het Oosten’
Je kunt Theosofie en bijvoorbeeld Germaanse goden-aanbidders als Heinrich Himmler (met zijn Runen van de SS) ook zien als een terugkeer naar het paganisme en veel-godendom, de zoektocht naar de Oer-Godsdienst van de Arische Ras.

Maar we danken er ook het geestelijk geshop in het Oosten aan van de New Age, al die puffende Yoga-meisjes op hun matje: mainstream zelf-obsessie, je ‘Hogere Zelf’, Mindfullness. Je Wil ontdekken, wat je werkelijk Wilt.

Aan Blavatsky als katalysator, danken we het geknuffel van Hollywood-acteurs met die kale pedofiel van boven de Boomgrens, de Dalai Lama. SS’-er Ernst Schafer observeerde tijdens de Tibet-expeditie van de SS (1938-39) hoe die Verlichte Lama’s zich in innige omstrengeling met kleine jongetjes vermaakten.

Runen-Symboliek= GermaanseTheosofie

Wil tot Macht
De Theosofische pretentie van toen, die is nu DE dierbaar gekoesterde opinie van media-consumenten: Alle religies beogen het zelfde.De Waarheid bestaat niet!  (= een zichzelf ondermijnende stelling) Alle wegen leiden naar Rome! In filosofie heet dat Postmodernisme, Totalitaire Tolerantie. 

Alle waarheids-pretenties die herleid je dan als ‘Wil tot Macht’. Dat is de (postuum uitgegeven) boektitel van de huis-filosoof van Adolf Hitler, Nietschze. Dat is de filosoof die God dood verklaarde in Also Sprach Zarathustra 1889), voor hij demonisch bezeten raakte. Het dood verklaren van God betreft het dood verklaren van Waarheids-pretentie.

Alleen de WIL blijft over, de Triomf van de Wil, de Triumf des Willens. De aristocratie van de wil.  Of de wat lossere tegenhanger ‘Doe wat je Wilt’, het motto van occultist Aleister Crowley in ‘The Book of the Law’. John Lennon zette Crowley nog op de voorkant van ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’. Doe wat je wilt, is immers kern van de pop-cultuur.

De evolutionaire stamboom die Ernst Haeckel ontwierp (bedenker Monisme, lid Thule Gesellschaft)

Zoek de verschillen tussen beide willen. Maar je ziet die gedachte van Nietschze natuurlijk al in het filosofisch hoofdwerk van Schopenhauer, de Wereld als Wil en Voorstelling. Heel Oosters. Ome Schoop, je kunt echt in een deuk liggen om zijn gortdroge gemopper.

Veel moderne cliche’s van nu in de popcultuur zijn tot Nietschze te herleiden. Wat mij niet doodmaakt, dat maakt me sterker. Zelfs Metallica gebruikte het. Je kunt ook zeggen: wat me niet doodmaakt, geeft me een steeds cynischer gevoel voor humor.

En metalband Arch Enemy die dit jaar in Leeuwarden speelt, heeft als nieuwe albumtitel: Will To Power.  Aartsvijand staat natuurlijk voor Satan. Het was ook Satan die in Zarathoestra riep dat God dood was. Maar wie nu nog gelooft in Het Kwaad als bestaande entiteit, die wordt voor gek verklaard.

Want alles is immers 1, er is geen ‘geest’ boven materie.

Goh, wat hebben we weer genoten van die Wagner-voorstelling 🙂

Paganisme + Holisme= Ecologie
Dankzij de invloed van Aryosoof Blavatsky en Charles Darwin adopteerde de West Europese elite dus weer een met wetenschap opgesekst paganistisch wereldbeeld. De dood van het dualisme, materie en geest werden weer 1. En dat beeld werd ook als DE wetenschap opgelegd. Wie niet zo denkt, die heet ‘dom’.

Samengevat: Wij zijn ons brein. Producten van evolutie. En wanneer ons brein ook maar is ge-evolueerd om te overleven, zoals Darwinisme leert. Dan is het ook onmogelijk ‘De’ Waarheid te kennen, want je neemt datgene aan wat je helpt overleven. En je zintuigen zijn ook middelen die overleving helpen, niet beslist toegerust ‘het licht’ te zien.

Al kun je die claim natuurlijk ook op zichzelf toepassen. Hoe weet je dat Darwinisme wel waar is, als geloof aan die stelling hechten enkel overleving dient?  🙂

Occultisme + Anti-Dualisme = Wagner

Het kernwoord hier is verder Holisme, ‘alles is met alles verbonden’, een wereldvisie die met Ecologie (Ernst Haeckel) een academisch gezicht kreeg . Holisme was een (Romantische) reactie op reductionisme van de Verlichting. Zie hiervoor Anne Harrington, Reenchanted science: holism in German culture from Wilhelm II to Hitler, Princeton University Press,1996.

Herbetovering van de wetenschap, prachtige term, zoals Harrington ook rept over ‘Zoektocht naar God in je Zenuwstelsel’ . Hoe de Duitsers gingen ziel zoeken als gevolg van de verloren Eerste Wereld Oorlog. Wat had hun de overwinning gekost, waar ze meermaals zo dicht bij zaten?

Het antwoord dat ze vonden kennen we inmiddels.

RIchard Wagner bij de Theosofie-vereniging: Monisme en Holisme 🙂

Holisme en Milieu 
Hier in dat holisme zien we de Nazistische (= Theosofische) reactie op het reductionisme. Een holisme dat de moderne milieubeweging nog steeds oplegt: een ‘schoon klimaat’ van menselijke smetten vrij. Een natuur als ‘web van leven’ alles met elkaar verbonden waar de mens in harmonie mee moet leven.

‘Het Milieu’ is bedacht door Duits fysioloog en aristocraat Jacob von Uexkull. De term Umwelten. Je kon ook een heel volk zien als lichaam in verbinding met zijn omgeving. Iets dat ‘ziek’ en ‘gezond’ kan worden, net als ‘De Gezonde Zee’ bij Stichting de Noordzee. Je krijgt er nooit genoeg van, gezondheid.

Bij de milieu-beweging zie je ook die zelfde wazige mix van (pseudo-)wetenschap en New Age-filosofie, afkomstig van de Theosofie. Maurice Strong met zijn ‘Ark of Hope’.

De Kapitalistische Mens als Ziektekiem van Moeder Aarde: Vrijmetselaar-Fascisme, Monisme en Holisme

Resumee: Monisme versus Dualisme
De boektitel ‘Aarde heeft Koorts‘ van vrijmetselaar en mainstream klimaat-consultant Jan Paul van Soest is direct schatplichtig aan Chamberlain. De menselijke kapitalist (=Jood bij Chamberlain) als ziektekiem van De Aarde (= regerende elite met wazige theosofische denkbeelden).

Maar ook ‘Earth has a cancer, it is Man‘ van elite-gezelschap de Club van Rome in Mankind at the Turning Point. En de opvattingen van Conservation Biology over ‘Biodiversiteit’, zoals Sahotra Sarkar betoogt in The Monist.

The Monist, is het lijfblad van de Monisten, de door proto-Nazi Ernst Haeckel gestichte christendom-vervangende leer. De tegenpool van DU-alisme van Jodendom, Islam en Christendom.

Natuurbeschermers zien immers het op en neer gaan van trends in dieren als teken van ‘gezondheid’ van ‘de’ natuur. En ze zien zichzelf als natuur-dokter die natuurgezondheid herstelt: zuiver holisme.

En zo zien we uit het monisme en holisme ook dat wazige streven naar steeds meer Wereld-eenheid, multiculti en Totalitaire Tolerantie komen. Ook dat komt weer bij de Theosofen vandaan. Net als Moeder Aarde. Je kunt ook met de theosofen luisteren naar Richard Wagner- hofcomponist der Nazi’s. Gezellig!

4 Replies to “Nazisme en Greenpeace-ideologie is Theosofie”

 1. Geloof / verzinsel in Gaia, klimaat, maakbaarheid, “duurzame” spaarlamp , biologisch “tuinieren”, het is allemaal onwetenschappelijk wazig mensengeloof met een keiharde winstdoelstelling. Hij overleed deze week, de dominee / theoloog die geheel niet in god geloofde. Harry Kuitert: “God (Gaia) is een menselijk verzinsel”. Geloven is mensenwerk, met alle beperkingen en vergissingen die het spreken erover en de overlevering daarvan aankleven. Het leidde hem uiteindelijk tot de slotsom dat het geloof, inclusief het geloof in een god, ‘van verbeelding’ is.
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Harry_Kuitert

  1. Beste Scheffer, goed bedoeld je antwoord, maar aan zulke opmerkingen heb ik weinig bij de voortgang van mijn zoektocht, al is de intentie niet zo negatief als van ene Peter de Vries die zijn onbelezen desinteresse over mijn rug wenste te etaleren door een Mavo-niveaureactie-poepje te plaatsen.

   Je mist het punt dat ik aangaf: of je er wel of niet in gelooft is in het geheel niet van belang. Verbeelding is juist DE kracht die mensen voortdrijft, en die krijgt vele vormen die uiteindelijk ook laarzen krijgen

   Wat jouw stelling is: het monisme is waar en dualisme niet..,eenheid van geest en materie, alsof Harry Kuitert daar zicht op heeft. Inzichten van biologen, fysici enz zijn dan meer waardevol

   Dus help liever mee met boektitels, inzichten verslagen, tips, alles dat verder helpt. Niet voor niks laat ik standaard hier geen reacties toe. Dit is een weblog voor mensen van academisch werk en denkniveau die iets van de wereld hebben gezien, niet voor het klootjesvolk

 2. Beste Rypke,
  Je bent tot de conclusie gekomen dat het in de wereld waar wij in leven allemaal draait om geld en materieel bezit, hier ben ik het mee eens.
  Als je werkelijk geïnteresseerd bent in de oorzaken van de dwalingen van de mensheid dan lijkt het mij verstandig dat je je eens verdiept in de fouten die zijn gemaakt door Grieken zoals Democritos en Leucippos met hun opvattingen over het materiële atoom. De westerse wetenschap, of wat er voor door moet gaan, is een uitvloeisel of beter gezegd de afvalstroom van deze Griekse bakermat.
  Monisme en Dualisme samen vormen de basis van de drie-eenheid van het denken. Een impuls die in de onbepaaldheid van de dubbele geest zijn uitdrukking in de vorm van de verbeelding van de mens vindt.
  Je kunt niet ontkennen dat de westerse technische verworvenheden hun nut hebben maar het gaat te ver om ze een betekenis te geven die als wetenschap gekwalificeerd kan worden. De mens weet immers nog steeds niets, niet waar hij vandaan komt, niet waar hij naar toe gaat en of hij een ziel heeft.
  De mensen die op aarde de dienst uitmaken zijn slechts geïnteresseerd in bezit en zorgen er dus voor dat wij dat ook zijn, hierbij hoort ook het bevorderen van een (pseudo)wetenschap die halsstarrig vast blijft houden aan een materieel wereldbeeld gebaseerd op zwaartekracht zoals in de kosmologie. Je wordt dus al vanaf de kleuterschool voor de gek gehouden, over indoctrinatie gesproken. De mensen die door Jezus de tempel zijn uitgejaagd maken nu daar buiten de dienst uit, ik kan het niet mooier maken.
  Ik las het woord vril in je stuk, ik verwijs je graag naar Gerry Vassilatos’ “Vril Compendium” en zijn “Lost Science Complete Edition”, beide als pdf op het internet te vinden. Je doet er goed aan om de door hem besproken zaken niet als occult in de betekenis van onzinnig af te doen.

 3. Het merkwaardige is dat er bij dit soort denkrichtingen een mengsel ontstaat uit materialistische en occulte opvattingen. De materialistische vertekening ontstond al bij Blavatsky, maar is vervolmaakt in de ideologie van de nazi’s. Het leeft inderdaad ook voort in een bepaald soort milieu-denken.

  Het begrip ras is oorspronkelijk geen materialistisch concept, hoewel het tegenwoordig figureert in de ergste materialistische denkbeelden. Het is afkomstig uit de occulte geschiedenis. Het consequente materialisme moet het begrip ras afwijzen, omdat in een consequent materialisme alleen de tastbare individuen bestaan en het denken uitsluitend een beschrijvende rol heeft.

  Dan kom je weliswaar tot het vaststellen van verwantschappen, maar die verwantschappen hebben geen betekenis op zich. Het materialisme kan daaraan geen hoger belang hechten. Daarvoor is het nodig om wat occultisme bij te mengen.

  Occultisme is de kennis van de werking van de geestelijke krachten, die voor het gewone oog zijn verborgen. Voor de occulte blik leven er geestelijke krachten in het bloed, deze krachten zijn dus met een bepaalde groep mensen verbonden door de bloedverwantschappen. Verbind je deze kennis met de praktische materialistische instelling, dan ontstaan gedrochten zoals de nazi ideologie.

  In de gezondheidsindustrie zit ook zo’n mengvorm verborgen, maar laten we even kijken naar “moeder aarde”. De meeste milieuactivisten stellen zich bij de aarde ongeveer hetzelfde voor als ieder ander: een verzameling dingen en levende wezens in de dunne schil die we de biosfeer noemen.

  Ze zijn kortom, zoals eigenlijk iedereen, materialisten, maar ze voegen er iets aan toe dat uit een totaal andere richting komt. Ze gaan uit van een ideale toestand, van respect voor het leven, van verbondenheid en nog meer mooie dingen, maar door de materialistische instelling wordt dit heel eenzijdig uitgedrukt.

  In ideële zin wordt meestal niets gecreëerd, alles wordt vertaald naar een gewenste verandering in de uiterlijke wereld. Omdat daarbij in geestelijk opzicht niets nieuws ontstaat is er geen vooruitgang, er is alleen inspanning en die zal precies hetzelfde opleveren als de handelwijze waartegen zij is gekant.

  Als de oude werkwijze meer de dood dan het leven diende, dan blijft dat ongewijzigd het geval voor het zogenaamde alternatief, dat daarbij nog het nadeel heeft dat het niet gewoon een uiting is van eigenbelang, maar voorgeeft op het hogere doel gericht te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *