‘1 Beheerder Zijn’ = Rijkswaterstaat steunt Wadden-Oligarchie

Bij de dames van Rijkswaterstaat op bezoek op 12 oktober 2017. In deeltijd heb je voor een afgesproken termijn van 5 weken misschien 10 weken nodig?

Vanaf 2022 hebben Wadden-gebruikers geen objectieve ‘rechten’ meer, maar moeten zij bij een Oligarchie van voorkeurs-partijen, ambtenarij, bedrijven en lobbyisten bedelen om ‘gunsten’.

Dat is wat de operatie ‘1 beheerder voor de Waddenzee’ inderdaad blijkt in te houden, zoals voorspeld.

Wettelijke vergunning-verlening (nu in handen Ministerie) en de besluitvorming over inhoud van vergunnings-voorwaarden gaat dan mogelijk over van het bevoegd gezag, naar een privaat-bureaucratisch hybride-loket.

Rijkswaterstaat traineert nu 1 jaar mijn Wob-verzoek inzake deze operatie, en overtreedt zo de wet. Afgelopen 12 oktober was mijn jurist op bezoek in Leeuwarden.

Belangenverstrengeling bij wet verankeren, ‘als waren wij 1 groene Maffia’

Die ‘Transitie’ van bestuursvorm voelde je vorig jaar al aankomen, zij past in de geest van het grotere bestuurlijke plaatje 2030 Agenda. Multinationals, bankiers en NGO’s meer macht ten koste van burgerlijke vrijheden en rechten.

En dus dienden we 23 december 2016 al een Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)-verzoek in bij de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai (zie foto) en Sieben Poel. Afgelopen week kwam echter al naar buiten, dat mijn beschrijving klopte van deze bestuurlijke verankering van belangen-verstrengeling.

Worden de Noordelijke provincies een soort Sicilië aan de Waddenzee, waar de Eco Nostra de lakens uitdeelt. Als onderdeel van het Global Offer You Can’t Refuse.

Peperduurzaam.

Een Oligarchie is wat je in landen als Oekraine ziet, waar wij van Mark Rutte/de Amerikanen een associatieverdrag mee moesten sluiten. Ondanks het Nee-ferendum. Rijke particulieren (Oligarchen) die overheidsmacht gebruiken voor zaken-belangen.

In NL noemen we die corporatistische zelf-verrijking beleefd ‘goede lobby’.

Lobby-collectief PRW zit bij Rijkswaterstaat op kantoor.

Iedereen verantwoordelijk = Niemand verantwoordelijk
Met deze ‘ 1 Beheerder’-operatie verschuift bestuurlijke verantwoordelijkheid van afrekenbare individuen (die je kunt verwijderen, en aansprakelijk stellen) nog meer naar collectieven dan nu al het geval is (bv Programma Rijke Waddenzee, Lobbycoalitie Wadden Natuurlijk cs).

 • Je ziet dan bij ‘1 Beheerder’ niet meer door wie welk besluit is afgehamerd, of beinvloed. Of waarom jij wel/niet vergund bent en de ander wel.

Iedereen wordt verantwoordelijk en dus is niemand verantwoordelijk.

10 oktober 2012: 1 Oligarchie waar gebruikers geen ‘recht’ meer hebben, maar om ‘gunst’ moeten vragen

Die slagzin ‘1 Beheerder’ kwam ook in het Verkiezingsprogramma terecht van Groen Links in maart dit jaar. De slagzin kwam in het Regeerakkoord.

Die vermelding is veroorzaakt dankzij lobby door de Coalitie Wadden Natuurlijk. En hun tweedehands natuur-verkoper Arjan Berkhuysen. Die hebben ook D66 in de tas. Maar achter de coulissen werken evenveel VVD’ers: zoals Bas Eenhoorn, Ed Nijpels enz.

Milieuclubs zijn ook niet ‘links’, hun ideologie (andere mensen zijn teveel) is juist extreem rechts.

…e-mail 4 december 2017

Wie controleert de controleurs…
Op 12 oktober in Leeuwarden om 11 uur gaf Lieneke de Jong (de juridische ‘koffiejuffrouw’ voor Rijkswaterstaat)  tegen mijn advocaat de loze belofte, dat binnen 5 weken alsnog de informatie toegestuurd zou worden. Informatie die Rijkswaterstaat wettelijk verplicht is te leveren.

Inmiddels zijn 9 weken verstreken. Op 7 december krijgen we wederom een loze belofte van Lieneke de Jong. We zijn nu afhankelijk van ‘de verwachting’ van Rijkswaterstaat.

‘Gunsten’, in plaats van gemaakte afspraken en wettelijke plichten. Alsof je met de overheid kunt/moet omgaan als met je vrienden.

Antwoord 7 december: ‘de verwachting’ is dat we wederom niets horen, want ja ‘wie controleert de controleurs’

In plaats van de gevraagde informatie te leveren kreeg ik de ‘interpretatie’ van De Jong en haar collega Eikelboom van mijn wob-verzoek. Ze geven wat zij ‘relevant achten’ om te geven. Niet wat ik vraag. Terwijl de vraag glashelder is.

Het gedrag van Rijkswaterstaat onderstreept dat ze iets te verbergen hebben.

Gebabbel van Lieneke de Jong als ‘de deur staat altijd bij ons open’ is niets dan gebabbel. Ik hoef met Lieneke geen relatie. Ik wil de gevraagde informatie. Dat is geen verzoek om een gunst.

Rijkswaterstaat moet zich aan de wet houden. Lieneke de Jong overtreedt de wet op orders van haar baas Sieben Poel. Dat is ook niet ‘op de persoon spelen’. Dat is ‘constateren dat meneer A en mevrouw B inderdaad meneer A en mevrouw B zijn’.

Zo werkt dus, wat ik op Climategate.nl vorig jaar al een ‘neo-feodale bestuurs-architectuur’ noemde. Van objectieve rechten naar gunsten, subjectiviteit, gevoel en willekeur, steekpenningen en vriendjespolitiek.

Sieben Poel liegt op de website van PRW dat PRW ‘niet in de sturingslijn’ zit. Terwijl medewerkers PRW bij ze in het zelfde gebouw huizen, en hij zelf bestuurder van PRW is

Waarover gaat het WOB-verzoek?
Mijn Wob-verzoek betreft de invulling die de verantwoordelijke RWS-bestuurders Sieben Poel en Aante Nicolai geven aan wat eufemistisch ‘Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee’ heet. En wat anderen ‘1 beheerder’ noemen.

Die operatie volgde op  het advies van De Algemene Rekenkamer (najaar 2013) om Wadden-bestuur te vereenvoudigen.

Minder spaghetti. De invulling die Rijkswaterstaat sindsdien aan dat advies geeft, is op zijn minst interessant te noemen.

Overzicht organisaties uit beheer Waddenzee in 2014. De spaghetti werd enkel groter  onder Sieben Poel zijn verantwoordelijkheid

Sieben Poel vergroot enkel de spaghetti, tegen het Rekenkamer-advies in. Er kwam nog eens een Swimways-club bij de Waddenbaantjes-carroussel in oktober.

Die club volgt uit weer een andere extra club die 2013 werd opgericht: The Wadden Sea Board.

Speciaal voor Co Verdaas (PvdA) een baantje voor ‘trilateraal’ overleg tussen Denemarken, Duitsland en Nederland.

Terwijl er al 25 jaar een Waddenzee-secretariaat voor trilateraal overleg is. En de Waddenacademie doet het zelfde. Bovendien: er is al reeds lang 1 beheerder voor dit gebied. Die heet Rijkswaterstaat. Die stelde ook het Beheerplan op voor de Waddenzee inzake Natura 2000.

Het Ministerie van Economische Zaken gaat over zout- gas- en zandwinning. Dat ministerie verpacht de mossel-percelen in de Westelijke Waddenzee voor 6-8 miljoen euro per jaar.

Een dubbele pet is straks gewoon wet: Aante Nicolai (Rijkswaterstaat)

Wildgroei bestuurlijke paddestoelen verbergt bestuurlijke verantwoordelijkheid
Naast het Regiecollege Waddenzee (RCW) richtte Poel nog een ander orgaan op, waar hij ook voorzitter is: het Opdrachtgevers-collectief Beheer Waddenzee (OBW). En dan is er nog sinds 2009 een bestuurlijke hybride van lobbyisten en ambtenarij: Programma Rijke Waddenzee.(PRW)

Als de lezer nu al de tel kwijt is aan organen, NGO’s, adviezen en collectieven: dat zou ik ook zijn. Die wildgroei van bestuurlijke paddestoelen lijkt een doel in zichzelf.

Al die clubs- met vaak de zelfde mensen er in- werken voor doorsnee-burgers als rookgordijn. Zodat je nergens ziet wie verantwoordelijk is voor welke beslissing. Niemand is aansprakelijk of aanspreekbaar.

Het gummetje van Jaap Eikelboom: voer de vijand met nutteloze non-informatie, aldus Rijkswaterstaat

Bij Interessante Tijden houden we van logisch redeneren: met ‘er moet 1 beheerder komen’, bedoelen ze iets anders dan ‘er moet 1 beheerder komen’. Want

 • a. er is al 1 beheerder
 • b. en de spaghetti wordt jaarlijks onder verantwoordelijkheid van die beheerder groter.

Sieben Poel trekt nu met Aante Nicolai een lobby-coalitie voor, op andere belanghebbenden bij de Waddenzee: Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Die lobbyisten van actiegroepen, maar ook financieel noodlijdende kennis-instellingen als NIOZ, die mogen voor komende jaren bepalen hoe de Waddenzee beheerd wordt.

Die lobbyisten zijn tot ‘beheerder’ verklaard. Die mogen straks dus als particulieren beslissen, wat in iemand’s vergunning staat.

‘Beheerder’ van de Waddenzee 🙂

Bij een particulier overheidsbedrijf bedelen om een gunst
Die lobbyclubs maken daarnaast hun aantoonbaar anti-wetenschappelijke visie op de dynamische Waddenzee tot beheer-doelen. Op die beheerdoelen kunnen hun fondsenwervende bedrijven (bv Natuurmonumenten) dan vervolgens met subsidies voor ‘natuurherstel’ binnenlopen.

Andere belanghebbenden zijn tot ‘gebruiker’ gedegradeerd. De partijen waarover besloten wordt, die mogen bij een postmoderne inspraak-show opdraven (Kombergings-gemeenschappen)

…zijn lobby-baantje voor zelfverrijking en machtspolitiek in het Regeerakkoord vastgelegd.

Het bevoegd gezag schuift nu dus bij ‘1 Beheerder’ verantwoordelijkheid af. De overheid gebruikt (en financiert) tegelijk milieuclubs als instrument voor eigen machts-uitoefening. Zoals beschreven bij ‘Pieter Winsemius, Kwade Genius‘ dient die strategie 2030 Agenda.

Dit is dan de ‘beheerder’ die waakt over de natuurkwaliteit van het Wad 🙂

Subsidie-Oligarchie
Maar er bestaat geen bestuursrechtelijke grond bestaat voor die voorkeur-positie van fondsenwervende actieclubs als Waddenvereniging. Of Staatsbosbeheer. Wat hebben die particulieren MEER te beslissen over terrein dat niet van hen is? Het is publiek erfgoed, waar iedere belanghebbende gelijke rechten hoort te hebben.

To add insult to injury: de andere belanghebbenden bij de Waddenzee, mogen bij zogenaamde ‘Komberging’-overlegsessies komen aanschuiven.

Daar moeten ze bij Michiel Firet (Staatsbosbeheer en 2 lobby-coalities) om een gunst vragen. Die doet alsof hij de overheid vertegenwoordigt, terwijl hij een semi-overheidsbedrijf vertegenwoordigt. Een commercieel opererend bedrijf dat jaarlijks 27 miljoen euro verdient met boskap. En zo’n Firet zal vissers namens zijn andere petten- Coalitie Wadden Natuurlijk/Programma Rijke Waddenzee vertellen dat zij niet mogen oogsten in de natuur…

Als de vlag er goed bij hangt bij onze Michiel, dan zal hij het dan ‘meenemen’. Maar als het niet goed voelt ‘nou, kijk, dan gaan bij mij meteen de oren dicht’. Waarom moet ik bij zo’n 3-dubbele pet ‘goodwill’ kweken. Wat beeldt Firet zich in?

Volgens Firet hoort die 3-dubbele pet ‘bij een netwerk-samenleving’.

Van Michiel Firet noteerde ik nu 6 valse beloften. Het kunnen er ook meer zijn. Zo gedragen mensen zich in een subsidie-Oligarchie. Geen integriteit. Geen verantwoordelijkheid. Niemand die ze afrekent. Maar wel een goed gevoel over zichzelf.

3 petten op: ‘Gebruikers’ mogen bij lobbyist voor Coalitie Wadden Natuurlijk, PRW en Staatsbosbeheer Michiel Firet bedelen om een gunst… als de vlag er die dag goed bij hangt bij Michiel, dan zal hij het ‘meenemen’.

Dus wat wordt ‘1 beheerder’? Een Kingsize Coalitie Wadden Natuurlijk
Afgelopen week werd bij zo’n Komberging-sessie in Harlingen bevestigd wat ik al een jaar voorspel. In zo’n 1 Beheerder-autoriteit zitten dan niet alleen lobbyisten van fondsenwervende bedrijven als Waddenvereniging, Natuurmonumenten cs. Maar ook de NAM, lokale overheden.

De cocktail van wensen van die lobbyisten kunnen dan in principe bepalen, wat in je vergunning voor de Waddenzee komt te staan. Als je bijvoorbeeld wilt vissen, dan kunnen ze je een particulier ‘duurzaam’-label opleggen. (zoals nu eigenlijk al gebeurt dankzij Unilever/WNF, maar dan dus officieel)

Alsof Mc Donalds voortaan de maaltijd van je kinderen verplicht mag samenstellen. Maar dan met wat ‘groen’ proza verpakt. Interessante constructie. Misschien van Oekraïne afgekeken? Sieben Poroshenko 🙂

de Wadden-Oligarchie onder directie van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) en de Waddengasboorders van de NAM

Greenspeak: natuur en landschap aantasten heet voortaan ‘Milieubescherming’
De operatie past in de Transitie-ideologie van MVO: People Planet Profit (3P) van John Elkington (1994), de heilige drie-eenheid van de Globalisten-kerk (2030 Agenda).

 • 3x Profit met gemeenschaps-miljarden voor Shell haar aandeelhouders, zolang een vat olie (en daaraan gekoppelde gasprijs) geen 120 dollar oplevert maar 4-5 tientjes.

Net als George Orwell’s 1984 heeft 2030 Agenda (‘De Transitie’) haar eigen ‘Newspeak’: Greenspeak. 

Wie windturbines wil plaatsen in het Waddengebied, die kan volgens de subsidie-voorwaarden 2017 van het Waddenfonds daar nu subsidie voor krijgen. Dat aantasten van het Wad haar karakter met windturbines valt nu onder artikel 2.3 ‘Milieubescherming’.

Ook voor mestvergisters en ander ‘Transitie’-spul kun je nu natuurcompensatie-geld verbruiken. Adding insult to injury.

…met subsidie uit Waddenfonds

Terwijl het Waddenfonds was bedoeld voor NATUUR-compensatie voor gasboringen. Net als bij het Nationaal Groenfonds is ‘groen’ en ‘milieu’ nu ‘alles dat de overheid groen dunkt’.

Het Eneco Werelderfgoed Waddenzee, subsidie voor windturbines in Waddengebied heet ‘Milieubescherming’ volgens artikel 2.3 Subsidieregeling Waddenfonds 2017

Je kunt op dit moment langs de A7 zien wat zulke subsidiabele ‘Milieubescherming’ inhoudt, bij het door Staatsbosbeheer gevelde Robbenoordbos.

Het kapot zagen van bos voor de biomassa-centrale. En vervolgens daar windturbines neerzetten, waarvoor je per turbine 80-120 duizend euro pacht-subsidies per jaar vangt. En daarom heet dit web-magazine ook Interessante Tijden.

Want dat zijn het!

Al deze mensen zijn uiteraard van de eigen goede bedoelingen overtuigd. De meeste van hen zijn ezels, die maar wat aan-rotzooien. Misschien zegt dat wel iets over de waarde van ‘goede bedoelingen’. Waarmee is de weg naar de Hel ook maar weer geplaveid?

3 Replies to “‘1 Beheerder Zijn’ = Rijkswaterstaat steunt Wadden-Oligarchie”

 1. Rypke, het robbenoord bos ligt langs de A7 in de Wieringermeer.voor de rest een prima onderzoek naar de witte boorden criminaliteit,die het klootjesvolk minachten.gr egbert

  1. Hartelijk dank voor de correctie, Dat klopt ja, de A5 is de flyover door Amsterdam heen naar Den Haag/Rotjeknor. En ze zijn nog niet van me af 🙂 Sterker, nog: we beginnen net met de opwarming. Allen namen staan genoteerd, en bijltjesdag zal komen.

 2. Of er nog schaamte en zelfreflectie bestaat als je verantwoordelijke rijksambtenaar bent bij RWS bij het ontwerpen en implementeren van een dergelijke creatieve ambtelijke verwarring? Dat vraag ik mij wel eens af , en nu zeker na deze ontrafeling van deze bestuurlijke doolhof.

  Het komt mij voor dat de bedoeling is dat de kritische burger er niets van snapt en mag snappen, dat de opzet is dat er 3x meer dan maximaal noodzakelijk rijksambtenaren aan het werk kunnen blijven en verantwoordelijheid en controle op uitvoering en effectiviteit niet te duiden is.

  Als vergelijking: Dergelijke bewust ingewikkelde bestuurlijke constructies kom je in de particuliere sector vooral tegen bij malafide belastingontduikers, zoals valt te lezen in de Panama-papers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *