‘Kaaihard Aanpakkuh’, ons Neerlanderthal tussen bureaucratie en burgeroorlog

Mensen in vredestijd met boordkanonnen, wedijverend om de mooiste moment-opname 🙂

‘Het Nieuws’ op Interessante Tijden betekent ‘wat je eerder nog niet zo had gezien’. Dus bespreken we vandaag Thomas Hobbes.

In zijn hoogst actuele boek uit 1651 staat vreeswekkend zeemonster Leviathan uit de Bijbel voor een sterke Staat als oplossing tegen burgeroorlog. Mensen zien alleen uit angst voor sterker geweld van geweld af tegen anderen. Die drang de uitmond tot burgeroorlog, komt volgens Hobbes voort uit de natuurlijke menselijke drang tot wedijver en prestige.

Die stammen-oorlog breekt ook in Nederland uit voor 2030: en of daarvoor of daarna krijgen we een totalitaire staat. Kom ik in de conclusie op terug.

1651

Dat tijdloze boek met inzicht in De Menselijke Natuur schreef Hobbes in reactie op de Engelse burgeroorlog van 1642-1651.

Parlementairen als Cromwell vochten tegen Royalisten, die ze van katholieke sympathieën verdachten. Eenmaal gesust daarna, konden de Engelsen hun Thanatos ( = destructie/doodsdrift) en drang tot prestige-verhoging weer op externe partijen buiten hun landsgrenzen richten, zoals de Hollanders.

Vervolgens brandden ze weer gezellig andere plaatsen buiten Engeland plat, zoals West Terschelling in 1666 bij de Engelse vloot-invasie.

Strieper Wiefke 1666, toen de Engelsen de Brandaris in brand staken

Tot volgens de legende het Strieper Wiefke die stropende Engelsen halverwege het eiland zou hebben tegengehouden. Verwijzend naar de grafzerken sprak ze ‘hier liggen ze bij duizenden, maar daar bij tienduizenden’. En die gekke bang gemaakte Engelsen geloofden, dat het om levende soldaten ging.

Het Strieper Wiefke als de vreeswekkende Terschellinger Leviathan… 🙂

Aldus de legende. Iets moest de Engelsen ontzag inboezemen, voor ze dachten: nou, aan mijn lijf geen Polonaise. Iedereen met land of bezit moet daarom een leger hebben. Want vroeg of laat probeert iemand anders dat af te pakken. Gewoon, omdat mensen nu eenmaal zo zijn.

Strieper Kerkhof

De Leviathan duikt op in Job 40:20 als God/JHWH de tegen zijn leed protesterende Job vanuit de hemel loopt te ‘dissen’, zo van’ wie denk je wel dat je bent’?

Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord dat gij laat nederzinken?

En

Zult gij met hem spelen gelijk met een vogeltje, of zult gij hem binden voor uwe jonge dochteren?

De Leviathan volgens Gustave Dore

JHWH schetst de ontzagwekkende monsterlijkheid van Leviathan, om dan zijn eigen macht daar boven te plaatsen in Job 41, 1:

Niemand is zoo koen dat hij hem opwekken zoude: wie is dan hij die zich voor mijn aangezicht stellen zoude?

Dus het beeld van de Leviathan, als niets dat ontzagwekkender is dan God zelf: dat had Hobbes goed gekozen. Alleen een Staat die vrees wekt, daar buigen mensen voor. Zodra het ontzag wegvalt dan breekt de pleuris uit, aldus Hobbes.

Een overheid die haar gezag te grabbel gooit met bizarre wetgeving die 1 partij bevoordeelt (Multinationals, Bankiers, Klimaatgraaiers), die helpt dus ook bij uitholling van het gezag, en daarmee ontzag voor De Staat. Het Recht in eigen hand, sociale contractbreuk zie je overal plaatsvinden: groeiende gewapende criminaliteit.

De werksters kennen voor het winter-seizoen de Darrenslacht, alle mannetjes gaan er aan: Feminisme in de biologie

‘Als Dieren in vrede leven….’
Hobbes geeft zijn redenen voor een krachtige Staat (Leviathan), dat mensen domweg niet in staat zijn in vrede te leven.

Om te beginnen, verweert hij zich tegen klassiek naïeve vrouwen-standpunten die je bij de Partij voor de Dieren treft. Maar ook bij blonde FvD-groupies die gekwelde dieren-video’s delen voorzien van commentaar ‘och gossie wat zielug, keihard aanpakken die klootzakken‘:

Het is waar dat sommige levende wezens,  zoals bijen en mieren (is niet waar, mieren voeren oorlog, werkster-bijen slachten alle darren RZ), in goede verstandhouding met elkaar leven, terwijl zij zich uitsluitend laten leiden door hun eigen oordeel en voorkeur, en niet beschikken over een taal waarin zij elkaar duidelijk kunnen maken wat zij bevorderlijk achten voor het algemeen belang.

Op grond hiervan zou iemand wellicht de vraag kunnen stellen waarom mensen niet in staat zijn het zelfde te doen.

Lupines Kamp Westerbork

En daarop is Hobbes zijn antwoord:

Ten eerste, dat mensen voortdurend wedijveren om eer en waardigheid. En deze dieren niet. Als gevolg daarvan ontstaat er onder mensen steeds haat en afgunst, en tenslotte oorlog. Bij deze dieren is dat niet zo.

Ten tweede, dat bij deze dieren het algemeen belang niet verschilt van het particuliere belang. Van nature gericht op het eigen voordeel, brengen zij daardoor tegelijkertijd het algemene welzijn tot stand. Maar de mens, wiens grootste vreugde erin bestaat zich met anderen te vergelijken (Facebook), schept alleen genoegen in dingen die uitzonderlijk zijn.

Ten derde, dat deze dieren niet over de rede beschikken, zodat zij geen gebreken opmerken, of menen op te merken, in de manier waarop hun gemeenschappelijk doen en laten geregeld is; terwijl er onder de mensen heel wat zijn die zichzelf als wijzer beschouwen en beter geschikt om de staat te besturen dan anderen.

Deze haken naar hervorming en vernieuwing, de een hierheen, de ander daarheen, zodat zij de gemeenschap ten slotte in verwarring en burgeroorlog storten.

…ongelofelijk, alsof je een Nazisme-festival zou houden, met het verschil dat dit gewoon mag….

Reden vier en vijf blijven toch de mooiste:

Ten vierde, dat deze dieren weliswaar een soort van spraak hebben om elkaar hun verlangens en andere gevoelens mee te delen, maar dat zij de vaardigheid met woorden missen waarmee sommige mensen anderen het goede kunnen voorspiegelen in de gedaante van het kwaad, en het kwaad in de gedaante van het goede.

Zodat zij onvrede onder de mensen brengen en hun rust naar believen verstoren.

Alle CREA-bezoekers, dit moet je verplicht lezen

Ten vijfde kennen redeloze dieren het onderscheid niet tussen ONRECHT en SCHADE (dat kennen ecologen ook niet RZ), en daarom nemen zij geen aanstoot aan hun medeschepselen, zolang zij er zelf goed aan toe zijn. (bij ecologen idem)

Terwijl de mens in voorspoed en welstand (zie WWW.SOCIALISME.NU)  het meest oproerig is, want dan wil hij niets liever dan zijn wijsheid vertonen en kritiek oefenen op het beleid van het staatsbestuur.

Club van Rome 1991 in ‘The First Global Revolution’: ‘de gemeenschappelijke vijand zoeken

Hoe houd je de mensen zoet
Wat dat betreft hebben onze Globalistische heersers van Multinationals en Bankiers het zo slecht niet bedacht. Zoals Alexander King (OECD, Club van Rome) het opschreef in 1991 (zie boven citaat): Dat Global Warming na de Koude Oorlog de nieuwe Gemeenschappelijke Vijand’ moest worden van het Westen: iets dat mensen in strijd en wedijver zou verenigen.

Mensen moeten hun drang tot prestige-verhoging en deug-signalering ergens kunnen botvieren, zo is de gedachte. Of wanneer je dat vanuit elitair perspectief omschrijft ‘geef de mensenkinders wat te doen’. Je ziet rechtvaardiging voor die elitaire houding aan reacties die ik van mijn blog verwijder: mensen zonder mentale ontwikkeling of beschaving.

Op grond van capaciteiten en eigenschappen van mensen is er allerminst een universele grond om ‘de mens’ te waarderen. Wel om ze om te brengen, omdat ze je in de weg zitten, ze je mateloos ergeren met spelfauten.

Instituties tussen staat en burger in temperen staatsmacht

Wat tempert de Staatsmacht?
Als tegengif bij Hobbes zijn pleidooi voor De Sterke Staat, beveel ik graag ‘Het Gevecht met Leviathan’ aan van Vlaams historicus Emiel Lamberts.

Dat is een verhaal over de politieke ordening in Europa van 1815 (Waterloo Napoleon) tot 1965 (de ravage van de Culturele Revolutie ’68 die het Christendom doodde in Europa, als geestelijke buffer tussen Burger en Staat).

In de ogen van zijn hoofd-personen zou de Kerk een buffer vormen tussen burger en De Staat. Zo is Lamberts zijn centrale stelling naar katholieke voorbeelden als Gustav von Blome, de tegenstrever van Pruisische heerser Von Bismarck.

In Nederland had je eerder nog de Zuilen als buffer tussen individu en Staat. Met ieder hun achterban. De Socialisten, Liberalen, Katholieken, Protestanten ieder met eigen omroep en leiders.

Nu oogt alles nog zo vredig

Lamberts zijn stelling- die ik er uit oppikte- is dat de katholieke kerk een bescherming bood tegen de almacht van De Staat. Die overheid werd zowel bij Liberalisme als (reactie op Liberalisme van Franse Revolutie 1789 tot Napoleon’s ondergang in 1815) de nieuwe Kerk wordt om burger-verlangens te vervullen.

Lamberts bespreekt ondermeer Von Blome’s mentor de Prins van Metternich, die als Minister van Buitenlandse Zaken voor Oostenrijk diende tot de liberale revolutie van 1848.

Die Prins ging altijd uit van de noodzaak van een machts-evenwicht. Zodra 1 macht te sterk wordt, of de ander verzwakt geeft dat aanleiding voor oorlog, landjepik.

Niet voor niets kent de Katholieke Kerk het credo ‘goede mensen negeren slechte wetten’: een credo dat linkse drugsgebruikers nu vooral ventileren. Bij katholieken gold dat, als De Staat wetten uitvaardigt die onrechtvaardig zijn en tegen het evangelie indruisen.

Orgelmeisje in de kloosterkerk van Steinfeld

Totalitaire Staat of Burgeroorlog voor 2030
Het zijn Interessante Tijden, daarom bestaat Interessante Tijden. Mijn voorspelling is dat we voor 2030 OF burgeroorlog krijgen of een Totalitaire Staat worden, waar we nu al een totalitaire bureaucratie zijn geworden. Alleen heeft niemand daar nog last van, dankzij (geleende) welvaart.

De geestelijke leegte op ‘rechts’ is nu even groot als die op ‘links’, omdat beide hun wereldbeeld ontlenen aan massamedia. Men ageert ook tegen elkaar op basis van informatie-scheten/kreten uit massamedia.

Het ene kamp heeft als bedrijfsheiligen ter deug-signalering ‘de vrouw’, ‘de homo’ en ‘de migrant/moslim.’ Het andere kamp heeft als bedrijfsheilige ter deug-signalering ‘onze vrouwen’, ‘onze homo’s’ aangevuld met ‘Israel/De Joden’. Ze zijn gelijk als massamens.

Beide willen ook ‘Kaaihard aanpakkuh’, wat betekent: meer staatsdwang en geweld in onze levens.

De leegte van VVD-proza

De 1 wil ons Kaaihard Aanpakkuh vanwege Lebensangst- het gemiddelde weer in het jaar 2100 (“het klimaat’). En de ander vanwege andere Lebensangst (“terrorisme’). Mijn conclusie; beide kampen zijn producten van de zelfde Culturele Revolutie die (christelijke) Transcendentie om zeep hielp. Zodat tussen Burger en De Leviathan geen instituties meer staan.

Keihard aanpakken als ‘de Politieke Wil’ er is… = totalitaire staat

Het christendom kent niet voor niets ‘heb je naaste lief’ als gebod. Niet als iets dat vanzelf gaat, maar vaak met frisse tegenzin. Door het taalgebruik te veranderen of woorden te verbieden verander je niets aan die realiteit. Van anderen houden buiten je directe geliefden is moeilijk, van je geliefde houden is al moeilijk genoeg.

Mensen vermoorden elkaar al om het verkeerde merk schoenen, slechts een volle maag- het gevoel van welvaart- staat tussen vrede en straatroof, plundering, massa-rellen en destructie in.

In de Oerstaat is het weer knokken geblazen:  Boer-Do, de Weg van de Friese Boer

Met 1 verstorend evenement vliegt in Nederland dus ook de vlam in de pan. In 2008 zaten we daar al dicht bij. De pinautomaten gingen bijna dicht, en plots zitten die 17 miljoen mensen dan wel heel dicht opeen gepakt. Het was 1 reden om Amsterdam te verlaten, en bijvoorbeeld in mei 2009 voor Het Parool ‘Het Eten van de Stadsjager’ te schrijven voor de voorpagina.

In de Oerstaat is het gewoon weer knokken geblazen

Waar haal je voedsel vandaan als de pinautomaten dicht zijn, en de aanvoerlijnen naar supermarkten gestokt zijn?

Zo concluderen wij dan:
1.Staats-almacht vraagt instituties die haar macht temperen. De kerk leverde die geestelijke buffer tussen burger en Staat. Niet voor niets wilde Hitler ook van de christelijke en vooral Katholieke kerk af, en verbood Lenin het christendom. Nu die instituties wegvallen zijn burgers kwetsbaarder dan ooit.
2. Zonder kerk is alle geestelijke direct ‘politiek’, De Staat is de kerk geworden als brenger van Hemel op Aarde.
3. Mensen zonder geestelijke beschaving gebaseerd op Transcendentie, die degraderen weer tot barbarij en stammenstrijd: voor 2030 voorspel ik een burgeroorlog, met als enig alternatief Totalitair NL.

Net als het boek van Harari ‘Homo Deus’ probeert men ons voor te bereiden op Artificial Intelligence die fundamenteel onze maatschappij verandert

Het enige dat Nederland bijeen houdt is de volle maag van haar ingezetenen. Verder regeert de botheid en lompheid: wat ik eerder qua gedrag aan milieuclubs toeschreef. Hun leugenachtigheid en nihilisme is een algemene eigenschap, die alle lagen van de bevolking vergiftigde.

Tel daarbij dat verdere Hyper-Automatisering straks nog meer mensen werke-/nutteloos maakt. (Kijk Do You Trust This Computer) terwijl we per week in Nederland nog 500 werkeloze nuttelozen importeren: en je krijgt een nog hardere scheiding tussen Haves en Havenots.

En nog een Klimaatwet die dat proces versnelt met tienduizenden euro’s lastenverzwaring per middenklasse-gezin tot de Middenklasse is uitgeroeid.

Terwijl ik in de Appie Heijn tegen een met de duurste mobiel in het Toekiekoeterwaals bellende Eritreese broedmoeder bots, met 3 taalachterstandjes in en rond 1 buggy, 1 van de gelukkige bewoners van die 15 procent van de sociale huurwoningen waar de Staat der Nederlanden ze voor eeuwig gratis huisvest.

Die kosten ook nog geld. Ook heel Hollands, dat zoiets blijft voortduren omdat niemand nog durft te zeggen dat dat recht niet krom kan zijn.

Burgeroorlog is onvermijdelijk, en daarna dictatuur.

2 Replies to “‘Kaaihard Aanpakkuh’, ons Neerlanderthal tussen bureaucratie en burgeroorlog”

  1. Burgeroorlog is enige dat met zekerheid zal blijven. In een WOIII heeft alle partijen nadeel. Civilwar by proxy is wat in Syria nu plaats vindt, US versus Russia, als vervolg van een burgeropstand tegen dictatorship als “democtaische lente” bekend geworden. WO’s zijn niet meer realistisch. Burgeropstand des te meer! De vraag is of er bereidheid is op te staan tegen 40 jaar klimaatbrainwash en eco-dictaten als gevolg? Ik vermoed niet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *