De Probleemwolf ‘ontmoedigen’, hoe doe je dat?

De Fenris-wolf, creatie van Loki uit de Noorse Mythologie, een duizenden jaren oude ‘probleemwolf’

Zoals reeds 13 jaar terug voorspeld in mijn NRC-verhaal ‘Buurman Wolf’ sneuvelen in Nederland nu ook al de eerste schapen door rondzwervende wolven. Ook in Vlaanderen drong een gezenderde Duitse wolf Naya door, die ongezenderde sporen naliet door 2 schapen te doden.

De raaf – wolvenvogel- breidt zich sinds jaren ’90 uit tot in Fryslan’s Ravenswoud: raven volgen wolven die karkassen openen waarvan ze dan aas eten

Dus waar de raven alweer rondvliegen bij Ravenswoud, daar vind je dan straks weer wolven in de buurt van Wolvega, stammend van Duitse wolven die weer uit Poolse contreien kwamen zwerven.

In Oost Stellingwerf en West Stellingwerf- het Saksische Friesland- is net als in Drenthe plek en wild zat om een wolf te onderhouden. In Scandinavie was Rusland via Finland de bron van herkolonisatie voor wolven, nadat ze afgelopen eeuw waren uitgeroeid. Geef de natuur 1 vinger, binnen de kortste keren herstelt ze weer.

De Fenris-wolf, oerdier uit de Germaanse mythologie

Die wolf mag je als landeigenaar niet neerschieten, je bent Europees verplicht voor de wolf een gespreid bedje met tafeltje-dekje te maken.

Trudy mijn Christenhondje, afstammeling van de wolf

De wolf is een Habitatrichtlijn-soort (Bijlage II) in ‘ongunstige staat van instandhouding’ en zijn leefgebied vraagt beschermings-maatregelen.

Daar zijn ze gek op

Waar het Natura 2000-netwerk volgens Poolse wolvenkundigen toch al slecht werkt bij bescherming van de laagland-wolvenpopulatie (waar de onze deel van uit maakt). Een teken van welvaart in Polen, dat je als academische wolvendeskundige je pensioen bij elkaar kunt sprokkelen.

Die welvaart is ook de beste bescherming voor wolven. Want als je schade door wolven kunt vergoeden, en ze zelfs tot toerisme-object maakt. Dan kun je die wolven wat meer ruimte gunnen. Schaapje dood, geen man over boord, zo luidde althans ook  de redenering bij de Saksische wolven in Ober Lausitz.

En zo blijft er dan ‘draagvlak’ voor strenge regelgeving, die door urbane mensen wordt opgelegd aan mensen die leven op het platteland waar de wolf verschijnt.

Koeienhuid knagen, van dichtbij genomen in Adler en Wolfspark Gerolstein

Zoals Bureau Stibbe voor de Vlamingen optekent:

Een wolf die je schaap aanvalt, opzettelijk doden, mag dus ook in Vlaanderen niet. Wie dat toch doet, riskeert zelfs een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 500.000 euro

En ondertussen loopt Ed Nijpels gewoon los rond, de Nederlandse bevolking voor meer dan 100 miljard euro brandschattend voor zijn windturbine-vriendjes.

Bron: Diserens et al 2017: Polen de bron van onze wolven via de Duitse populatie die zich in Ober Lausitz vestigde rond 2000

In officiele natuurgebieden met zo’n bordje ‘kwetsbaar broos vaatwerk, afblijven, wegwezen’ daar moet mijn vervaarlijke Trudy dan aan de lijn.

Trudy -afstammeling van de wolf- zij moet aangelijnd

Anders wordt de boswachter boos, ware het dat boswachters van natuurclubs meestal enkel achter het bureau zitten.

Trudy mag niet los, de wolf wel

Maar de wolf mag dus los in Nederland.

Er stonden in 2013 al 24 belangenclubs op de lijst in Nederland die iets van de eventuele eerste polderwolf willen vinden. Zo 1 eeuw na afschaffing van de hondenkar rijdt nu dus weer een Wolven-kar met wel 24 belangen-clubs die allen hun plasje willen doen over mogelijke wolven.

De zakelijk handige Leo Linnartz van Rewilding Europe/Stichting Ark werd na een rondje Google plots ‘wolvendeskundige’ via een publiek gefinancierde webstek Wolven in Nederland.

Van Linnartz, Wouter Helmer cs bewonder ik hun uitstekende reukvermogen, ze ruiken op kilometers afstand waar de subsidiepotten liggen en zijn er dan als eerste bij. Dat kun je ook gewoon zien als handig: want hoe kun je anders van de hobby die natuur heet je werk maken?

In 2008 op de voorkant van het Parool verschenen over de Polderwolf

Protocol Probleemwolf
Voor je het weet zijn er wolven-protocollen, wolven-managementplannen. En gelooft zelfs Hugh Jansman van Alterra/Wageningen UR dat hij van wolven verstand heeft. Er is zelfs een ‘Protocol Probleemwolf’.

Wij citerenWageningen UR (Alterra), met typische ‘oh, laat de mensen toch geen foute gedachten over wolven krijgen’-adviezen (blz 25). Waarbij ze in het eigen advies alvast de mogelijkheid van meer advies-opdrachten voor zichzelf opnemen:

Een probleemwolf is een wolf die zich specialiseert op vee of zich opvallend gedraagt tegenover de mens (afleggen schuwheid, agressie). (Tabel 2.1). In Duitsland heeft zich tot op heden geen geval van een probleemwolf voorgedaan (Linnartz et al., 2013).

In Frankrijk wordt in relatie tot het fenomeen probleemwolf jaarlijks 10% van de populatie wolven afgeschoten. Dit structureel karakter geeft al aan, wat elders door onderzoek werd aangetoond, dat het doodschieten van een probleemwolf niet altijd leidt tot het verdwijnen van het probleem (Linnartz et al. 2013).

Ze kunnen zich goed verscholen houden, je ziet ze vrijwel nooit, ook biologen niet die ze al jaren bestuderen

Nou, en wat mogen we dan bij ‘de probleemwolf’ doen, mocht die zich toch in de nesten werken?

Het verdient aanbeveling om in een vroeg stadium eensgezindheid te bereiken tussen de provincies, het ministerie van Economische Zaken, gemeenten, het Faunafonds en wolvendeskundigen over de criteria waaraan een wolf moet voldoen om hem tot een probleemwolf te bestempelen.

Wel, wat bevelen de deskundigen van Alterra vervolgens aan, wat moeten we dan doen bij zo’n Probleemwolf

Probleemwolven worden gemeld bij het wolvenbureau, wolvenexperts beoordelen de situatie ( = wij van Alterra reserveren alvast werk voor onszelf en onze vriendjes). Probleemwolven worden ontmoedigd, gevangen, gezenderd en/of verjaagd, afhankelijk van de situatie.

Hoe raak je ontmoedigd?

Een probleemwolf ‘ontmoedigen’, hoe zou je dat doen?

Door een muur van bureaucratie en belangenclubs die allen wat deskundigs van de wolf willen vinden. Ik zou als wolf zijnde bij de grens meteen rechts-omkeerd maken als daar zo’n Alterra-kabouter stond met wolven-protocollen, wolf-managementplannen, probleemwolf-gespreksgroepen. We citeren de Alterra-kabouters:

In de praktijk kan zich een acuut geval van een probleemwolf voordoen waarbij snelheid van optreden van belang is, bijvoorbeeld voor het risico voor de openbare veiligheid.

Dan kan een burgemeester aan zet zijn, echter altijd geflankeerd door experts van het wolvenbureau (= leuteraars van Wageningen UR die ‘deskundig’ werden na rondje Google RZ), met een aanwijzing op basis van de Flora- en faunawet: de zogenaamde geautoriseerde personen.

De anonimiteit van de geautoriseerde persoon die een dier mag afschieten moet zijn gewaarborgd.

De wolf keert terug in de vele krimpregio’s die Europa rijk is, hier Hongerige Wolf

Omdat wolven bij enkele psychisch-niet-in-orde-bewaarders een bijna religieuze status hebben, moet de jager die de wolf neerschiet zijn identiteit niet bekend worden. Anders dan legt die zelf het loodje door geestverwanten van Marianne Thieme. Als beulen van wat zij dan ‘dierenbeulen’ noemen.

Europese wolf, Schorfheide. Niet voor niets noemde Adolf zijn Wolf-Schanze naar dit oerdier uit Germaanse mythologie

We zijn dus niet alleen heel bureaucratisch in Nederland, maar ook nog eens stapelgek: een logisch evenredig verband lijkt zo ver gezocht niet overigens.

Al was dat in Duitsland in 2005 ook al, zo vertelde Gesa Kluth van het Wolfs Kontaktburu Lausitz. Daar had je mensen als ‘Wolf Dreamer’ die bijna religieuze gevoelens voor dit oerdier uit de Germaanse mythologie koesteren.

Dat was bij Dolfie trouwens al zo, geïnspireerd door Wagner en Germaanse mythologie.

Basalt-ontsluitingen Wolf-schlucht, de Wolvenkloof in de Eifel, een naam uit de tijd van de Romantiek

Natuur in Nederland klinkt vaak zo ontmoedigend, van iedere verbeeldingskracht ontdaan, demotiverend bureaucratisch. Want stel dat de wolf zich niet aan de natuurregels houdt. Wij citeren Alterra (blz 28):

Ingeval een wolf opduikt buiten een bestaand Natura 2000-gebied is de vraag aan de orde of en op welke termijn een dergelijk gebied als nieuw Natura 2000-gebied moet worden aangemeld. Ook in deze situatie is de uitleg van het begrip ‘voorkomen’ en wat hierover hierboven is opgemerkt van toepassing.

Indien een gebied waar de wolf voorkomt nog geen Natura 2000-status heeft, zal aanmelding van het gebied overwogen moeten worden.

Trouwborst et al. (2013) ( = een waardeloos leuter-rapportje dat hier de status van wetenschap krijgt RZ) geven aan dat tot dat moment het loyaliteitsbeginsel met zich brengt dat verslechtering van de omstandigheden voor de wolf in een dergelijk gebied moet worden voorkómen.

Hoe groot is het contrast tussen de Polderwolf ingeklemd tussen protocollen, Natura 2000 toetsings-beleidskader-structuuroverleg-taskforces…

….en de Mythische Fenris-wolf ( = hij die in de vennen, moerassen zwerft) uit de Noorse mythologie, creatie van Loki die de hand afbeet van Tyr, de wolf op de eerste afbeelding die Odin aanvalt.

Het bij volle maan huilende oerdier, waar vluchten met raven krassend op af komen als hij zijn ‘kill’ heeft gemaakt. En waar we iets van de ongetemde Homini lupus in zien willen.

Lunacy, la Luna, Maanziekte is de vroegere term voor ‘gek’.

Overigens ben ik in het geheel niet bang voor een paar wolven. De kans om door de slecht opgevoede hond van een tokkie gebeten te worden is vele malen groter. Hier in mijn dorpje Langweer is zo’n tokkie actief met een Mechelse herder die ze niet in bedwang heeft. Dat is pas levensgevaarlijk.

Mijn schatje Trudy moet vast bij natuurkabouters….maar de wolf mag los

Dat je een mens tegenkomt die je kwaad doet is ook al veel waarschijnlijker. Welke wolf geeft mij ten onrechte een verkeersboete van 240 euro?

Jaarlijks worden Nederlanders voor honderden miljarden euro’s beroofd door een entiteit genaamd ‘De Overheid’, onder dreiging van geweld, nu met een tik van de windmolen.

Een wolf die een schaapje bijt voor de Shoarma, dat is dan toch klein bier. Je kunt er het beste mee omgaan als bij een valse loslopende hond, veel meer is het nuchter gezien niet, zo’n wolf. Die laten we dan ‘inslapen’, die geven we de D66-behandeling voor bejaarde grondstof-opmakers en CO2-uitstoters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *