Wadden-conferentie: ‘Zet Waddengebied vol windmolens’

Minnesma en Piersma, een lekker stel. Minnesma is wel 2 meter groot; was

Gisteren in de Harmonie in Leeuwarden bij de Waddenzee Wereldklasse-conferentie bepleitte de nationale klimaatheks Marjan Minnesma van Urgenda de instelling van een dictator over het Waddengebied (‘regisseur’).

Die kan dan zonder tegenspraak het Waddengebied volzetten met honderden windturbines, ook de Vliehors kan volgezet.

Zicht op Vliehors/Vlieland. Beschermde Waddenzee door haar met windturbines vol te zetten

Die Windturbines zullen de zondvloed keren van 2 meter zeespiegelstijging en zo het ‘kwetsbare Waddengebied’ beschermen, door het met windturbines vol te zetten. Aldus Minnesma.

En daarvoor kreeg ze warm applaus. Het zijn kortom Interessante Tijden! De snee in je vinger verzorgen door je arm te amputeren. Wereldklasse! 🙂

Windturbines van Eneco in de Waddenzee,

Potje Paniekvoetbal met Foppe de Haan
Daarom dit verhaal over de Harry Potter-kant van propaganda, nadat je Urgenda-magie live in werking kon zien. En waarom de term ‘klimaatheks’ in de zin van ‘hocus pocus’ functioneel is, mochten humorloze lezers danwel Urgenda-adepten aanstoot nemen.

Je kunt Minnesma ook de vrouwelijke Goebbels van het Klimazisme noemen. Maar dat komt meteen zo historisch beladen over, bij een wat koddige klimaatheks van Basketballer-lengte die op loterij-subsidies werd opgeblazen.

‘2 meter zeespiegelstijging’???????……De zeespiegel van de Waddenzee stijgt al 150 jaar constant met 1,6 mm per jaar volgens metingen getijdenbakens (dus geen meningen)….

Zo kreeg onze nationale Klimaatheks sociale bevestiging van een ‘Vertrouwde Autoriteit’ bij televisie-Friezen: van de door Urgenda ingelijfde voetbal-coach Foppe de Haan die ‘de neuzen de zelfde kant op’ moest krijgen voor een potje klimatologisch Paniekvoetbal.

En van de beschermer van eigen onderzoeksbelangen Theunis Piersma, die weledelgestrenge hoogleraar/milieuactvist, die haar betoog vol innerlijke tegenstrijdigheden en kersenplukkerij ‘gebalanceerd’ noemde.

…per turbine tientallen slachtoffers met stilzwijgende toestemming Vogelbescherming

De sociale bevestiging- waarheidscriterium 1 voor de massage van groepsmassa’s- was alvast goed georganiseerd. Die sociale bevestiging ontbreekt bij Interessante Tijden. Dus kan het ook niet waar zijn wat we hier schrijven.  🙂

Haven West Terschelling, zonder Waddenvereniging of windturbines

Tegenspraak en zelfstandig denken werd bij Waddenzee Wereldklasse alvast ‘Verboten’ verklaard, dan ben je geframed als ‘Nee-zegger’, ‘Ja Maar’…. Er is maar 1 denkrichting toegestaan, waar je hooguit komma’s mag schuiven.

Daarom is Friese volksheld Foppe ook bij Urgenda ingelijfd: voor de sociale acceptatie van het om zeep helpen van burger-inspraak. Hoe je een complex maatschappelijk vraagstuk- dat diep ingrijpt op persoonlijke vrijheden en burgerrechten-  versmalt tot een voetbal-spel met 1 Grote Leider, een ‘regisseur’ als eufemisme voor dictator.

Foppe’s cursus Paniekvoetbal voor Het Klimaat

‘Coach’ klinkt ook zachter.

Blijkbaar gaf dit alles de zaal een ‘goed gevoel’. En dat is waarheids-criterium 2 bij volksmennerij: gevoel boven rede. Of zoals Minnesma het zelf stelt, je moet het publiek ‘verleiden’. Zoals Josef Goebbels al stelde; ‘De Massa is als een vrouw’….Minnesma past in een traditie van propaganda/marketing die tot Edward Bernays teruggaat- waarover zo meer.

…zet maar vol windmolens…

Omdat alle (meestal linksige) media louter in Hallelujah-termen over Loterijgeld-lieveling Urgenda schrijven en haar Grote Noodzaak, doet sociale bevestiging de rest. Waarheid is wat groepsdruk dicteert, wat sociale status krijgt in media. Bewijs, logica en rede spelen geen rol.

Hou die laatste spelregel vast, dat is de kern van propaganda en lees ook ‘Win Bigly’ van Scott Adams over hoe Trump de verkiezingen won. Ook bij wat zich ‘de journalistiek’ noemt is uitsluitend ‘toegekende autoriteit’ het criterium voor ‘waarheid’.

Alle mainstream-journalistiek is dan ook ordinaire propaganda, en ook vaak nog door een elite (bv Postcode Loterij-miljoenen) gekochte propaganda (zie bespreking Udo Ulfkotte). 

Mij geloof je niet omdat je me geen sociale status toekent. Dus is het ook niet ‘waar’ wat ik zeg. Want in groepen bepaalt sociale autoriteit het waarheidsgehalte, niet bewijs, rede en logica

Logica en tegenspraak voortaan Verboten
Ik had Minnesma nog nooit live in actie gezien, en kon nu bestuderen als aapjes-kijker en verwonderaar over de Menselijke Natuur: hoe kan iemand die op beter geïnformeerden totalitair en onredelijk overkomt (bestel ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei: Groen zonder Doem), toch op handen gedragen worden bij mensen die op papier hoog opgeleid zijn.

Iemand die ‘oplossingen’ aandraagt die technisch onzin zijn en ecologisch destructief door hun natuurlijke landgebruik en vogelslachtoffers. Maar die technische kritiek (inhoud) kan afwimpelen met retorica als ‘daar heb je de nee-zeggers weer’.

Ze moet voldoen aan een soort sociale behoefte: geestelijke leegte bij mensen die hun wereldbeeld en prioriteiten ontlenen aan de virtuele realiteit van massamedia. Niet Minnesma valt iets te verwijten, een Greenpeace-adept die weet hoe marketing werkt: maar de mensen die haar als autoriteit willen zien.

Daar is iets mee gebeurd, zodat rede, logica en bewijs niet meer sexy zijn: goed gevoel over jezelf en hysterie en is de nieuwe rede.

Zeg ja tegen het redelijke en meer humane alternatief; Groen zonder Doem

Mensen dragen Minnesma nu juist op handen, omdat ze een zelfbeeld van redelijkheid, moraliteit en intelligentie hoog willen houden. Een gevoel, verwant aan sociale status. De term ‘verantwoord’ die overal opduikt, ‘duurzaam’ als deugdzaamheid. Goed lijken in andermans ogen.

89 stuks feestverlichting langs Dark Sky Wadden

Zo kun je dan als nuchter en beheerst klinkende Hollandse boerin met basketballer-postuur warm applaus krijgen bij standpunten als: ‘dwing ieder gezin tot een schuld bij bankiers van 35000 euro’.

Zodat ze hun huis naar Minnesma’s eisen onder staatsdwang moeten verbouwen. (‘klimaatneutraal’) Gaat de Klimaat-Gestapo daarop toezien?

Een ander voorstel: het plunderen van pensioenfondsen voor overhaast en onbezonnen klimaat-paniekvoetbal. En het vernielen van de weidsheid van de Waddenzee met honderden tot duizenden trekvogel-meppende (Flyways, iemand?) windturbines die bij de Eemshaven duizenden per jaar doodmeppen. (zie onderzoek Altenburg en Wymenga)

Haastige spoed was zelden goed, maar ‘visionair’ nu Minnesma het doet. Door ‘framing’ als voorloper, zoals je Nederland dan als ‘Gidsland’ neerzet. Inspelen op de ijdelheid van het collectief. Knap gedaan. Zeker. Bewonderenswaardig?

Vliehors kan volgens Minnesma wel vol windmolens

Een gekocht wereldbeeld…
Bij massa-beinvloeding zie je – zoals besproken- hoe in media toegekende sociale status het waarheids-gehalte bepaalt. Bewijs en waarheid doen er niet toe bij groepen, onder groepsdruk.

Je ziet bij de huidige opbouw van de Ecodictatuur dan ook overal die plicht om in ‘netwerken’ te werken, coalities, samenwerkingsverbanden die ‘er samen uit moeten komen’: terwijl het paradigma ‘we moeten IETS’ doen al in beton zit gegoten, en de oplossingen beperkt tot ‘meer windturbines’.

Lees deze 21ste eeuwse variant op het werk van Edward Bernays

Denken als ‘team’. Je mag geen individu meer zijn maar moet collectivistisch denken. Zo smoor je als vanzelf het kritisch denken en maak je ‘het gevoel’ (van urgentie) tot maat van alle dingen. Want mensen in groepen, hoog of laag opgeleid oordelen op gevoel: dat is regel 1 van de massa-psychologie (Gustave Le Bon).

Er is maar 1 denkrichting toegestaan, waarop je hooguit komma’s verplaatsts: het meest extreme rampscenario is waar, en alleen windturbines zijn de oplossing.

De Postcode Loterij pompte sinds 1990 meer dan 3 miljard euro in clubs als Urgenda, Waddenvereniging, Oxfam, Greenpeace, de Maoisten van Milieudefensie die De Klimaatwet ontwierpen (Duivendak). Die besteden hun volledige budget aan media-beinvloeding en lobby. Via continue herhaling in massamedia, kreeg je bij ‘natuur’ de associatie van een planeet als een kwetsbare patiënt op de Intensive Care-afdeling.

Hier moet dan die Mondriaankwelder van Programma RIjke Waddenzee komen, straks mooie haag windturbines

Je kunt iedere virtuele realiteit vermarkten als je er maar

 • a. sociale autoriteit aan hangt, De Leider, De Hoogleraar, De Wetenschap zegt het
 • b het goede groeps-gevoel aan hangt dat de status-angst van mensen beïnvloedt.

Met miljarden-subsidies breng ook je tegenspraak  tot zwijgen. Geld is de machtsbasis. Want via economische belangenverstrengeling maak je iedereen medeplichtig. Wie kritisch is, raakt sociaal-economisch buitengesloten. Die verliest dan ook sociale status, en dus gelooft ook niemand je nog.

Van de godfather van moderne spindoctoring: Edward Bernays, die je waarschijnlijk nog niet kende

Urgenda is Eddy Bernays in klimaat-actie
Op die massa-manipulatietechnieken gaan we hier verder in aan de hand van het werk van de godfather van massa-beinvloeding, Edward Bernays: de marketeer paste als eerste op commerciële wijze de technieken van psychologische manipulatie toe. Die technieken waren ontleend aan het onderzoek van zijn oom Sigmund Freud over het belang van het onbewuste.

Bernays kreeg alle vrouwen ter wereld aan het roken in de jaren ’20, door in te spelen op hun status-behoefte via de psychologische associatie tussen ‘roken’ en ‘vrijheidsdrang’. Daarvoor was je een hoer als je op straat rookte.

Plots door zijn handige media-campagne was je feminist met pas verworven stemrecht, en werden sigaretten Torches of Freedom. (vrouwen-stemrecht kwam in NL in 1919, in de VS in de jaren ’20, de sufragette-beweging)

Via Hollywood-actrices (rolmodellen) en massamedia kreeg Westers publiek zo dat sociale wensbeeld ingeprent.

De IJsbeer en door Moslim-fundamentalisten vermoorde Syriers passen in 1 wereldbeeld, via propaganda en media-indoctrinatie

Maar je kunt zo ook hele oorlogen aan de massa verkopen. Zoals de Irak-oorlog van 1990, toen een PR-bureau een filmpje met een ‘Koeweitse’ ziekenhuis-zuster (een actrice) maakte voor het Pentagon. Die huilende ‘Koeweitse’ zuster vertelde dat Saddam Hoessein in Koeweit baby’s op de vloer gooide uit couffeuses: ‘kijk wat wrede dictator Saddam Hoessein doet’.

En hup, op 15 januari konden door Congressional Approval de bommenwerpers al de lucht in, Irak platgooien. In 2003 tuinde Jan Publiek er opnieuw in met de ‘Weapons of Mass Destruction’. En nu opnieuw met de riedel ‘Boze Dictator Assad gebruikt gifgas tegen eigen bevolking’.

Dus hoe eenvoudig moet het dan zijn, om Tulpenmanie 2.0- Nederland Klimaatgidsland– te verkopen aan het Nederlands publiek als ‘Visionair’: een totalitaire bureaucratie die haar burgers tot bankschulden dwingt.

Verzekeraars en bankiers zijn erg blij met Urgenda

Samenvatting van de drie technieken
Je zag dus hoe Minnesma 3 technieken gebruikt die zijn te herleiden tot het inspelen op de status-behoefte van mensen als kuddedier. Ze keren zich automatisch tot De Leider.

 • 1. Je moet inspelen op het zelfbeeld dat mensen willen hebben, het verlangen dat ze hebben bij welke groep ze willen horen
 • 2. je moet opinieleiders en rolmodellen aanspreken waarmee grote delen van de populatie zich willen identificeren (bij Urgenda in Groot Boerderije/Fryslaan: Syb van der Ploeg, Foppe de Haan enzovoort)
 • 3. Je herhaalt bezweringen als ‘windmolens keren klimaat-catastrofe’ zo lang tot ze vanzelf ‘waar’ worden, een gevoel in de onderbuik dat alle rede overtroeft

En je schetst een gemeenschappelijke vijand, die overwonnen moet, inclusief ‘De Economie’ die voorop zou staan. Terwijl Urgenda net zo economistisch denkt. De Klimazi’s willen dan geen vrije markt-economie, maar klimaat-corporatocratie: waarbij een klimaat-elite zich met miljarden verrijkt ten koste van burgers, onder dwang van De Staat.

De Klimazis van propaganda-medium Correspondent, betaald door George Soros en EUSSR

Via framing van je tegenstander tot onderkruiper met lage status die mond-dood moet, de Jood, de Klimaatscepticus, de Emigree, de Nee-zegger, de Onverantwoorden, ruim je tegenstand op.

Dus begrijp je nu waarom ik ze Klimazi noem? De belangrijkste reden is eigenlijk heel simpel samengevat dit: Ecologen/Milieu-activisten aka Het Linksche Thuigh, dat zijn geen leuke mensen. Pas onder staatsdwang en miljarden-marketing wil iemand aandacht aan ze schenken, en dan ook nog met tegenzin.

🙂

Zie verder mijn uitleg bij Cafe Weltschmerz met broeder in het goede, Hajo Smit:

9 Replies to “Wadden-conferentie: ‘Zet Waddengebied vol windmolens’”

 1. Wederom een duidelijk geschreven stuk Rypke !

  Wanneer ik weer eens in der Nederlanden ben geloof ik mijn eigen ogen niet meer. Windmolens werkelijk overal!
  Binnenkort ook op de prachtige Vliehors?
  Compleet waanzin dit alles; geen respect meer voor de aarde.
  Wordt er zo triest van!

 2. Grappig is dat ik vroeger op school leerde dar niet de zeespiegel stijgt maar het land zakte. Dit was ook logisch omdat gesteente ongeveer 2,5 keer zo zwaar is als water. Het gewicht van het land zal dus de aardschollen omlaag drukken.
  Ook de Bijbel zegt in het scheppingsverhaal dat Gods Geest over de wateren zweefde en vervolgens dat het water op een plaats moest samenvloeien zodat het droge zichtbaar wordt.

  1. @Eelke, wat een grappige reactie

   En toch laat ik ‘m door, want wat je schrijft kan niettemin op sommige plaatsen waar zijn. Dat heet glaciale uplift: dat dankzij het verdwijnen van de gletsjers van ijstijden het land omhoog blijft veren. Dat kun je oa in Kvarken in Finland zien

 3. wij hebben een windmolen op eigen erf staan en in 8 jaar tijd hebt ik 2 dode vogels opgeraapt. 1 misschien geraakt door de windmolen en 1 zeker weten. Van de winter heb ik zeker 15 dode spreeuwen gehad omdat ze tegen een glazen deur waren gevolgen.
  Mijn conclusie, ramen zijn gevaarlijker voor vogels dan windmolens.
  Ik denk dat mensen eens wat eerlijker moeten zijn in de discussie over windmolens en gewoon moeten zeggen dat ze ze niet mooi vinden en niet allerlei onzin erbij halen

  1. @Wilma: Je hebt 1 windmolen op een vogelarme locatie en trekt die conclusie, terwijl je financieel met tienduizenden euro’s subsidie binnenloopt om dat te vinden. Ik zie echter dat op vogeltrek-locaties zoals bij de Eemshaven tot 100 vogels per turbine sneuvelen per jaar, zoals Altenburg en Wymenga vaststelde, en zo zijn er ettelijke empirische (dus geen model) onderzoeken

 4. Ik reed gisteren met de auto van Kampen via Dronten naar Lelystad de hele weg 360 graden windmolens je wordt er dizzy van wat een intense verpesting van het landschap en het levert ook nog eens niets op!

 5. Dieractivisme werkt op dezelfde propagandistische wijze. Zowel dieractivisme als milieuactivisme hebben dezelfde vijand gevonden waarmee ze elkaars boodschap versterken en uitdragen: De landbouw…
  Met feiten en wetenschap zijn de massavolgers niet meer te overtuigen van het tegenargumenten.
  Maar hoe open je mensen de ogen?
  Propaganda met propaganda bestrijden? Voor vissers en boeren een eigen sociale autoriteit naar voren schuiven? Of durft niemand deze rol nog op zich te nemen, omdat je dan je sociale status verliest? Hebben goedbedoelde PR organisaties (teamAgronl) die een minderheidsgroep vertegenwoordigen enig zin? Hoe gaan we de massapsychose van deze samenleving te lijf? Of toch als landbouw maar inspelen en profiteren van nieuwe markten (vlogmelk, biologisch), niet omdat het beter is, maar omdat er vraag naar is….. Dankzij de milieuactivistische leugen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *