Europese Rechter maakt begin einde staatsteun Postcode Loterij-clubs

Het mooiste nieuws in jaren! In Waddenfondsmaand oktober, doet de Europese Rechter deze week 15 oktober precies in mijn straatje uitspraak na een bijna 10 jaar lopende procedure die de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) begon tegen Natuurmonumenten en De Landschappen.

De Nederlandse staat mag die TBO’s (terrein-beherende organisaties) niet meer zomaar met subsidie aan grond helpen of die grond zelfs gratis aan die clubs schenken. Omdat ze particuliere ondernemingen zijn die ook activiteiten ontplooien met particulier winstoogmerk. Terwijl ze geen gescheiden boekhouding bij projecten voeren.

Dan kun je dus niet kunt zien of ze PUBLIEK geld ook voor het als ‘publiek’ aangemerkte doel besteden (‘natuurbeheer’) of dat ze publiek geld voor particulier gewin gebruiken.

Natuurmonumenten krijgt alle publieke ‘credits’ maar draagt zelf nauwelijks bij. Terwijl ze opereren als commerciele onderneming

Evident is dat ze ze zich tegelijk gedragen alsof hun particuliere streven een publiek belang dient, terwijl ze commerciële baten hebben.

We citeren het persbericht:

  • De TBO’s verrichten activiteiten die ook door andere commerciële partijen uitgevoerd worden, zoals houtverkoop, het ontvangen van toeristen en het verlenen van jacht- en visrechten. (RZ; dat zie je ook bij andere milieuclubs als Natuur&Milieu, ze handelen zelfs in CO2-compensatie en beleggen in windenergie)
  • De staatssteun aan de Nederlandse TBO’s onderscheidt zich in negatieve zin van een andere, Duitse, steunregeling aan natuurbeheerders, waarover de Europese Commissie zich eerder boog. Volgens het Gerecht van de Europese Unie heeft het onderzoek van de Europese Commissie naar laatstgenoemde regeling “geen enkele nut” voor de beoordeling van de Nederlandse steunregeling. Anders dan in Duitsland hoefden de TBO’s namelijk geen gescheiden boekhouding te hanteren (RZ; mooie onderzoeksvraag is of dat bij alle milieuclubs zo werkt…). Die gescheiden boekhouding is van belang om te bewerkstelligen dat overheidsgeld alleen naar de activiteiten gaat die de overheid wil steunen (in casu natuurbeheer) en niet naar andere, louter private, activiteiten van de TBO’s. Bovendien, zo benadrukt het Gerecht van de Europese Unie, was de Duitse regeling wel open en niet-discriminerend;
  • Naar de mening van het Gerecht ontbrak ook een vooraf bepaald mechanisme om te voorkomen dat de TBO’s meer staatssteun zouden krijgen dan nodig is.

Naar Marker Wadden ging al tientallen miljoenen euro’s onterechte staat-steun, zie ook mijn artikel in Elsevier ‘Eilanden voor Plaagdieren’

De Groene Efteling met ‘droom’-fonds’ Haringvliet Postcode Loterij
Die VGG (met daarin ondermeer Nationaal Park de Hoge Veluwe) streed tegen de voortrekkers-praktijken van de Nederlandse overheid ten aanzien van (gratis) toekenning grondbezit en subsidie aan milieuclubs als Natuurmonumenten. Die Postcode Loterij-entiteiten als Natuurmonumenten hebben een commerciële houdster-maatschappij, gedragen zich als toerisme-operator, commercieel marketing-bureau en politiek lobby-vehikel.

Zijn handelen in particulier belang en voor een grotendeels progressief urbane achterban. Maar ze krijgen honderden miljoenen euro’s publiek geld vanuit een op historische privileges en lobby-connecties gebaseerde voorkeurs-positie.

Bij Natuurmonumenten berekende ik dat die staat-steun sinds 2000 ongeveer een MILJARD euro kan bedragen. Daarnaast trekt de overheid Natuurmonumenten voor bij bouwprojecten in natuurgebied, waar anderen nooit toestemming zouden krijgen.

Moet Natuurmonumenten nu alles terugbetalen?

Zie ook bij het eiland Tiengemeten in het Haringvliet- door lokale bewoners De Groene Efteling genoemd.

Daar zien we hoe provinciale overheden Natuurmonumenten voortrekken. Zo mag er zelfs een grotere parkeerplaats in Natura 2000 aangelegd, zodat Natuurmonumenten meer toeristen en navenante inkomsten kan ontvangen voor het verlieslatende Tiengemeten (stond 10 miljoen euro negatief in de boeken in 2015)

Ook hier zien we, dat Natuurmonumenten en clubs als WNF, Vogelbescherming met een ‘droomfonds’-steun van de Postcode Loterij van meer dan 10 miljoen euro zichzelf op de voorgrond kunnen dringen. Ze zetten die gelden in voor lobby om ook nog eens meer subsidie los te weken.

Terwijl ze zich vervolgens als commerciele toerisme-entiteiten willen gedragen. Publiek geld wordt hoe dan ook ingezet voor concurrentie-vervalsing, en daarnaast lobbyen ze voor het verjagen van andere ondernemers (bv zoetwater-visserij).

Toerisme Tiengemeten publiek gefinancierd

Begin einde staatsteun particuliere marketingbedrijven Postcode Loterij
De ‘non-profit’-stichtingen zijn in Nederland een lucratieve miljoenen-business geworden door combinaties van loterijgelden en vanzelfsprekende staats-steun. Een club als Natuurmonumenten kan zo wel 78 FTE reclame- en lobbypersoneel in dienst hebben, om zo voor subsidie-toekenning vooraan te staan.

Van breder belang is hier dan ook, dat de Europese Rechter erkent dat particuliere Postcode Loterij-entiteiten – wiens verdienmodel afhankelijk is van hun imago als Goede Doel- niet beslist een PUBLIEK belang dienen. Terwijl dat publieke belang voorwaarde moet zijn voor publieke financiering. De uitspraak schept dus jurisprudentie om publieke gelden terug te laten vorderen bij andere milieuclubs,

Precies zoals ik gisteren nog beschreef in het artikel ‘Oplossing Milieuclub-probleem spaart miljarden euro’s’.

Daarom hebben we nu last van een ernstig Milieuclub-probleem dat de representatieve democratie ondergraaft Jaarlijks geeft De Staat via vele ministeries en de Provincies een geschatte 200 miljoen euro directe steun aan particuliere stichtingen, die reeds Postcode Loterij-miljoenen ontvangen. En die allen politieke lobby en marketing voeren voor PARTICULIERE belangen; dat is wat ik het Milieuclub-probleem noemde.

Voor WIENS BELANG ‘pleit en beïnvloedt’ Milieudefensie met wel 10 miljoen euro subsidie per jaar verstrekt door Hugo von Meijenfeldt van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dat milieu-marketeers zichzelf ‘het Goede Doel’ vinden; ik vind mezelf ook een Goed Doel. Iedereen vind zichzelf een Goed Doel. Maar jezelf heel goed vinden, betekent nog niet dat je in het publieke belang handelt. En dat je dus per definitie op basis van historische voortrekkers-praktijken vanuit de ambtenarij recht hebt op miljoenen euro’s staats-steun.

Een oplossing daar kan zijn: als je al Postcode Loterij-miljoenen ontvangt, verlies je automatisch het privilege om bij subsidie-toekenning vooraan te staan. Bij het Waddenfonds is dat nu precies andersom. Wie al Loterij-miljoenen EN daarnaast jaarlijkse staat-subsidie vangt, die staat OOK NOG EENS vooraan bij Waddenfonds-subsidie.

Zie ook hoe marketing-bedrijf de Waddenvereniging (ruim 20 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie sinds 1990, en in 2017 ongeveer 2 ton euro staatssteun) uitsluitend geld opmaakt aan reclame voor zichzelf, dat ze zelfs busreclame als ‘natuurbescherming’ verkopen.

Is reclame voorjezelf op een bus ‘Goed Doel’ of zelfs ‘natuurbescherming’ of zelfs ‘publiek belang’?

De weg vrij om Rijkswaterstaat voor Europese Rechter te slepen inzake Wadden-Oligarchie
In mijn Wob-procedure tegen Rijkswaterstaat kaart ik precies het zelfde aan als de VGG doet ten aanzien van het voortrekken van Natuurmonumenten bij grondverwerving. Mijn Wob-verzoek aan Rijkswaterstaat-bestuurders vroeg openheid over de wijze, waarop de overheid milieuclubs in geld en machts-positie voortrekt bij beheer van de Waddenzee.

Zodat zij met de overheid bij het Waddenfonds vooraan staan om de Jackpot van project-financiering en terreinverwerving te krijgen.

Meer dan de ondernemers en andere gebruikers die nooit meer dan 40 procent van hun projectkosten vergoed krijgen.

De omgekeerde wereld dus, zo kan de Europese Rechter ook oordelen wanneer we Rijkswaterstaat voor de rechter zouden slepen. Dat we bijvoorbeelden het publiek gefinancierde Programma Rijke Waddenzee ter discussie stellen; een vreemde hybride van ambtenarij en Postcode Loterij-gefinancierde ‘groene’ marketingbedrijven als Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Staatsbosbeheer private entiteiten die zich ook als commerciele partij opstellen.

De Landschappen en Staatsbosbeheer krijgen bijvoorbeeld voor ‘begrazing’ met natuurvee ook pacht-gelden van 150 euro per hectare. Dat een veeboer zijn vee op hun gebied mag weiden.

Twee semi-overheidsclubs krijgen de jackpot

En die deels commercieel opererende marketing- lobbyclubs hebben OOK nog eens hun eigen lobby-coalitie Wadden Natuurlijk.

Daarnaast kan de rechtmatigheid van de onder ‘Crisis en Herstelwet’ doorgeduwde projecten als Windpark Fryslan nu aangevochten worden. Windboer Anne de Groot krijgt 127 miljoen euro publiek durfkapitaal van de Provincie Fryslan voor louter particulier gewin. Niemand is gebaat bij een duurdere en minder betrouwbare stroom-voorziening (‘duurzaam’)

Ook bij Windpark Fryslan speelt Rijkswaterstaat (vallend onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) als beheerder van het IJsselmeer en Waddenzee een dubbelrol, samen met mijn aantoonbaar belangenverstrengelde Friese provincie-bestuur.

Dus: is het geen goed idee om nu ook Rijkswaterstaat aan te klagen? En om het belangen-verstrengelde Friese Provinciebestuur door te lichten? Laat die ambtenaartjes maar eens peentjes zweten dit weekend.

De Groene Efteling Tiengemeten

  • Doneer om het recht te doen zegevieren inzake mijn procedure bij de Waddenoligarchie via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

One Reply to “Europese Rechter maakt begin einde staatsteun Postcode Loterij-clubs”

  1. Geweldig deze uitspraak. Eindelijk worden de zaken benoemd. Alleen nu nog afwachten wat die volstrekt onbetrouwbare vrienden van de TBO’s in de Tweede Kamer ermee zullen gaan doen. Ik mis daarom de termijn waarbinnen Nederland deze gedragsverandering zal moeten verwerken in haar eigen subsidiebeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *