Emotie hartstikke rationeel, ‘De Verlichting’ grote onzin…

De Zon der Rede, symbool van ‘De Verlichting’ ( = Illuminati)

De botsing tussen beschavingen vindt nu plaats tussen traditionalisme & menselijkheid versus technocratisch globalisme & robotisering. Het tweede kamp – met daarin ondermeer het World Economic Forum en de Verenigde Nazi’s- demoniseert alles dat van Waarde is (en weerloos), zo kun je zien in de speech van World Economic Forum-oprichter Klaus Schwab.

Van tijd tot tijd krijg ik het verwijt dat het proza hier niet klinkt als dat van een RVO-ambtenaar met zijn nieuwe 4-jarenplan voor windmolenaar-subsidiering. Is dat wel een verwijt? Mijn voorbeeld is Jezus Christus die met de zweep door de tempel veegt, zijn hekel aan alles dat nep is, onecht, liefdeloos.

Immers, al had ik alle kennis van de wereld, maar had de liefde niet? Dat Verlangen met grote V naar heelheid en rechtvaardigheid, de basis van het christelijke geloof.

To Hell with the Devil! Omarm je menselijkheid

Vals dualisme
Men heeft- in mijn optiek althans- geleerd om het tonen van menselijkheid als teken van irrationaliteit te interpreteren; om je zo buiten de orde te kunnen plaatsen van ‘beschaafde mensen’. Alsof je niet helder zou kunnen denken wanneer je niet alleen rationeel bent maar ook voelend mens.

De scheiding daar tussen is toch fictief, een vals dualisme? Je hebt immers Yin EN Yang, Jip en Janneke. Het mannelijke abstracte en vrouwelijke aardse informeren elkaar. Al proberen de Verlichtings-Jacobijnen die 2 al sinds de 18de eeuw tegen elkaar op te zetten; gender-politiek is maar 1 van die uitwassen van dat valse Verlichtings-dualisme.

    • Rede en gevoel informeren en balanceren elkaar
    • Rede en (de christelijke) godsdienst zijn geen contradicties, er kan geen rede (waarheid) bestaan zonder transcendentie
    • Het volhouden van die scheiding rede-emotie is zelfs irrationeel, gegrond in een utopisch verlangen dat de wereld rationeel ZOU MOETEN zijn. Dan zou ‘de Betere Wereld’ naken.

Kortom;  ‘De Verlichting’ is geen nieuw inzicht of kentering in de Westerse intellectuele geschiedenis, maar ontaardt snel in een drogredenering die zichzelf ondergraaft. En die stellingen geven we hier even wat voeding vandaag.

….dit is Echkart Tolle Foundation (New Age): zoek de verschillen met Agenda 2030 en The Great Transition, Utopische ‘Verlichting’-projecten

Emotioneel worden van redelijke analyse
Omgekeerd kan een rationele analyse van een wantoestand je immers boos maken, zoals overheids-regels die nergens op slaan. Sterker nog, het zou ongezond zijn wanneer je NIET zou zijn aangedaan door de DDR-achtige toestanden waarmee onze leugenachtige corrupte overheid en het RIVM/Wageningen UR de boerenstand treffen uit naam van ‘het milieu’ en wetenschaps-vervalsing.

Dat je onverschillig blijft bij averechtse regulering, als de ondoordacht doorgeduwde Brusselse aanlandplicht, waarmee men onze kottervisserij en hun families hun bestaan wil ontnemen. Wanneer als ‘redelijkheid’ vermomd onrecht de menselijkheid aantast en je wordt boos: dan geef je toch gewoon uiting aan je menselijkheid?

Dan zijn je emoties een gezond teken; je bent nog geen robot of sociopaat/Ed Nijpels maar een Mens…

Dat je bij effectief handelen vervolgens niet je GEVOEL VAN HET MOMENT (korte termijn) de leiding laat nemen; dat is niet meer dan logisch. Maar de contradictie is hier niet ‘gevoel versus rede’ maar ‘korte versus lange termijn-effect’.

Delivering Death since 1948, het Unipolaire machts-centrum op aarde vestigen onder ‘verlicht’ VN-bestuur

Angst voor de dood drijft Verlichtings-fundamentalisme, niet ‘de rede’
Immers, waar komt de drijfveer (het Waarom) van iemand vandaan om zogenaamd ‘rationele’ doelen te behalen? Uit een emotie, een verlangen naar ‘De Betere Wereld’, een religieus domein. Het hele vooruitgangs-project van wat mensen ‘De Verlichting’ noemen is gefundeerd op een religieuze utopie: ‘Freedom from Want‘, een einde aan alle lijden, de Hemel op Aarde.

Maar dan met een duidelijk anti-christelijke signatuur.

Die haat tegen christendom was het belangrijkste kenmerk van ‘De Verlichting’ van Voltaire en de Verlichtings-fundamentalisten van Adam Weishaupt (Illuminati). En bij die emotioneel gemotiveerde haat, hoorde het verwerpen van alles dat voor Descartes zijn Twee-Dimensionale wereldbeeld (hij bedacht ‘de grafiek’ met x- en y-as) in de filosofie was uitgedacht.

Zodat men zelfs de term ‘de Middeleeuwen’ bedacht, als periode van onpeilbare duisternis. De fundamentalisten van dit zogenaamde Atheistisch Materialisten als Daniel Dennett blijven de zelfde redeneerfouten herhalen. Ze kunnen bewustzijn niet verklaren. En waarom zouden HUN lezers dan van de regel los staan dat hun brein-processen evolutionair toeval zijn?

Immers, hoe kunnen ze dan begrijpen of het ‘waar’ is wat Dennett ze op de mouw speldt, wanneer ‘waarheid’ geen enkel evolutionair doel of logica heeft behalve adaptief opportunisme? Lees ook de bespreking hier van Dennett zijn boek op The New Atlantis (verwijzing naar Francis Bacon)

Het Atheistisch Materialisme op haar retour, nog 1 laatste poging door Dennett om zichzelf tegen te spreken; want hoe kun je de waarheid van iets geloven, als je denkproces niet meer dan een adaptief doel dient?

De Verlichting, grote onzin
Veel mensen die zich zichzelf graag als erfgenaam van ‘De Verlichting’ willen zien, hebben kortom geen flauw benul wat die Verlichting nu eigenlijk in essentie is. Al kunnen ze wel deze of gene seculiere socioloog citeren die iets verstandigs zou hebben gezegd. Wat meer dan een beroep op een academische autoriteit levert dat op voor je eigengelijk.

Verschaf je dan meer helderheid, of meer ruis?

De essentie van iedere kwestie, het uitgangspunt verheldert de rest van de motieven. Bij die zogenaamde ‘Verlichting’ was dat; wij willen de Hemel op Aarde vestigen, een oeroud thema, en bepaald geen historische splijting in de tijd van ‘er was een tijd voor Voltaire en er na’. Wie leest Voltaire nog, die beurs-speculant die zijn eigenwaan met hoger inzicht verwarde?

Ja men roept iets met ‘ratio’ en beroep op ‘de’ wetenschap; Maar definieer dan wat die wetenschap is? En wat verlang je met die wetenschap en ‘rede’ dan te bereiken? Is het niet zo, dat sinds ‘De Verlichting’ juist de grofste industriele moordpartijen plaatsvonden, dankzij de ‘zegeningen’ van ‘de’ wetenschap?

Is het niet zo dat voortgang in digi-blingbling een vorm van staats-spionage mogelijk maakt waar ze in de USSR jaloers op zouden zijn?

In onze serie hier over De Verlichting lieten we al zien dat Voltaire (de harde ‘rede’-kant) en Rousseau (gevoel, romantiek) elkaar niet UIT-sluiten maar juist versterken. Voor elk wat wils. Wie daarom ‘geloof’ en ‘emotie’ tegenover wetenschap plaatst, tuint in de zelfde drogreden.

...interessant, bestaat sinds 2003

The New Atlantis, een oude Griekse tragedie
Immers, sinds het Baconiaanse project van The New Atlantis is het beroep op wetenschap gefundeerd op een oeroud religieus thema: het willen beheersen van de wereld, het overwinnen van de dood. We zien in dat project van ‘De Verlichting’ dus geen breuk met de geschiedenis, maar de voortzetting van de zelfde menselijke tragiek waar de wereld-religies al antwoorden op formuleerden.

Maar dan nu met WIFI.

Nu wil men de hemel op aarde vestigen via 2030 Agenda van de Verenigde Nazi’s; een technocratisch wereldbestuur, waar de Club van Rome in 1972 al naar hintte; rationele planning van bevolking, grondstoffen van bovenaf door een “Verlichte’ elite. Bedenk dat 1 van de mede-oprichters van dat World Economic Forum met Klaus Schwab, de Rockefeller-protegee Maurice Strong was.

De Secretaris Generaal van de Rio-conferentie (1992) waaruit alle Klimaatbeleid voortkwam. Strong en de zijnen hebben TEGELIJK een sterk religieuze, theosofische kant, zoals hun ‘Ark of Hope’ toont met daarin het ‘Earth Charter’- de 17 geboden voor de Nieuwe Aarde die door Koninging Beatrix in het Vredespaleis in 2000 werden ‘ingezegend’.

De Ark van Hoop van Maurice Strong en zijn klimaat-gezinden van het Earth Charter Initiative. Zij beroepen zich op ‘De’ Wetenschap EN hebben daarnaast een sterk zweverige kant

De technologische drogreden
Dus laten wij dan nu Klaus Schwab (World Economic Forum) citeren, wanneer hij de oppositie tegen zijn globalisme-fundamentalisme op de bekende wijze afserveert. Precies volgens de ‘Verlichte Redelijkheid versus domme emotie van angstige bekrompen mensen’-meme waarmee mediapropagandisten van ‘de kwaliteitsmedia'(seculier liberale eenheidsworst, Eurofundamentalisten) ons via hun pleeblaadjes beleren.

Dus dat je ook weet van wie het zjoernalisme die mening oppikte:  door utopische verlangens en emoties gedreven lieden als Klaus Schwab:

Finally, leaders will need to address the pervasive crisis in identity formation that has resulted from the erosion of traditional norms over the past two decades. Globalization has made the world smaller but more complex, and many people have lost confidence in institutions. Many people now fear for their future, and they are searching for shared but distinct beliefs that can furnish a sense of purpose and continuity.

Identity formation is not a rational process; it is deeply emotional and often characterized by high levels of anxiety, dissatisfaction, and anger. Politics is also driven by emotion: leaders attract votes not by addressing needs or presenting long-term visions, but rather by offering a sense of belonging, nostalgia for simpler times, or a return to national roots.

We witnessed this in 2016, as populists made gains by fostering reactionary and extreme beliefs. Responsible leaders, for their part, must recognize people’s fears and anger as legitimate, while providing inspiration and constructive plans for building a better future.

Vooruitgang? Doe mij maar schoonheid

Het typische ‘frame’ van ‘emotie waarvoor je zogenaamd begrip moet tonen’ terwijl je doordendert richting je Technotopia, wat ze ‘The Fourth Industrial Revolution’ noemen. Terwijl je de vraag niet wilt stellen;

  •  wat is er zo rationeel aan het vasthouden aan dit financiele systeem van rente-schuld, waardoor exploitatie van mens en milieu gedreven wordt?
  • wat is er zo rationeel aan ‘economische groei’ gedefinieerd als ‘meer van het zelfde voor een kleinere elite uitverkorenen?
  • wat is er rationeel aan de technologische drogreden?

Je zou bij Schwab en de zijnen van ‘techno-extremisme’ kunnen spreken, de mate van geloof dat techniek de ‘betere wereld’ brengt grenst aan het irrationele.

Met die technologische drogreden zien we het zelfde manco als de ‘naturalistische drogreden’ die Verlichtings-filosoof JJ Rousseau in Europa populariseerde; dat ‘techniek’ gelijk staat aan ‘goed’, zoal ‘natuur’ gelijk zou staan aan ‘goed’. De basis van die drogreden is het zelfde; de Verlichtings-fundamentalisten verwerpen het Transcendente.

GOD. Of wanneer je van Franciscaanse of meer paganistische huize bent, dat je het goddelijke in het leven en de natuur ziet, iets dat de mens overstijgt.

Mooier dan alle digiblingbling bij elkaar en nog meer nutteloze innovaties

De reden dat globalisten zich tegen ‘identiteit’ verzetten en zo’n hekel hebben aan met name de Islam en het christendom, is dat iedere identiteit grenzen behoeft. Ich und Du. Immers, zonder je lichaam met haar grenzen hou je op te bestaan. En dat geldt ook voor een gemeenschap en een land. Terwijl dat opheffen van grenzen juist het expliciete doel is van de Globalisten, de erfgenamen van de Illuminati, het Verlichtings-fundamentalisme.

Dat ‘de betere wereld’ aanbreekt als er maar geen landen meer zijn en verschillende identiteiten die aanstoot aan elkaar zouden kunnen nemen. Het Nirvana op Aarde. Terwijl het ECHTE debat natuurlijk is; wat is het Goede, het Ware, het Schone?

Wordt de wereld mooier, worden mensen meer Waarachtig Mens als door God bedoeld, wanneer zij de Technotopie van Klaus Schwab maar omarmen? Die millennia oude vraag, hebben zij daar een uniek antwoord op?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *