Efficiency energie-systeem NL kelderde 39% in 15 jaar; ‘duurzaam’!

Een zonnevijver bij Delfzijl

 • Windturbines in NL draaiden in 2013 met een rendement van 23,7 procent, 26% in 2017 (CBS). Het benutte opgestelde vermogen in Nederland daalde 14% van 50 % rendement in 1998 naar 36 % in 2013: Een daling van 39 procent in efficiency. (wanneer je als ijkpunt de uitgangs-situatie van 1998 neemt)
 • Als volgens Tennet het opgestelde vermogen moet groeien van 20GW in 1998 naar ongeveer 50 GW in 2030 (240%) om de zelfde stroombehoefte te voorzien met het politiek gevraagde aandeel ‘duurzaam’, dan daalt efficiency van 50% in 1998 naar minder dan 30 procent in 2030. Dat is een efficiency-daling van 72%.
 • ‘Verduurzaming’ is dus het tegen miljarden-subsidies verlagen van de efficiëntie van je energie-systeem. 

Duurzaam 🙂

Het opgestelde vermogen wind-energie groeide alleen al van 2013 tot 2017 van 2713 MW naar 4202MW. In 1998 stond minder dan 500MW opgesteld. Het rendement van opgesteld wind-vermogen komt meestal rond de 25% uit. Zoals Tennet toont in hun rapport ‘Monitoring Leveringszekerheid 2017’ moet je het opgestelde vermogen meer dan verdubbelen tov 1998 om met ‘duurzaam’ in 2030 een zelfde hoeveelheid elektriciteit te produceren.

Logica gebiedt natuurlijk, dat wanneer je meer wiebelstroom installeert uit wind met zo’n laag rendement (het is bij schrijven nu windstil) en zon (die hangt laag op 4 december, 17 dagen voor zonnewende), de efficiency van je elektriciteits-opwekking moet kelderen.

Maar je wilt bij die constatering dan ook graag getallen bij zien; HOEVEEL.

CBS Nationale Energieverkenning 2017; die loopt tot 2015

Wel, die getallen kun je dus halen uit rapporten van het CBS. Dan kun je het daadwerkelijk OPGEWEKTE vermogen vergelijken met het OPGESTELDE vermogen door de tijd. Laten we de getalletjes er bij pakken:

Bron CBS 2015:

Stap 1; hoeveel is er geproduceerd in Nederland?
Uit deze grafiek zien we al dat het aandeel ‘hernieuwbaar’ van 1998 tot 2013 sterk toenam van ongeveer 1-2% naar 8-10%. De helft van ‘hernieuwbaar’ komt uit ‘biomassa’ en de verbranding van huisvuil. De verbranding van bossen dekt vanaf 2006- 2010 het leeuwendeel van ‘biomassa’, omdat Essent voor haar Amercentrale ongeveer 4 miljard euro subsidie kreeg uit de MEP-regeling.

Met de stook van bos uit Georgia in de Amercentrale kon de overheid dan vlot het 10% ‘duurzaam’-doel voor ‘groene’ energie van Brussel in 2010 halen. De andere helft kwam uit wind, een verwaarloosbaar deel uit zon. De SDE+-subsidiebonanza voor zonnefarms (als op bovenste foto van Delfzijl) was nog niet losgekomen.

De Betere Wereld

Wat we hier ook zien; de PRODUCTIE groeide van 1998 tot 2013 van ongeveer 90 Mljrd kWh naar 100 mljrd kWh. We gooien de piek van 2010 er even uit als anomalie en trekken een rechte lijn. Voor het rekengemak. Dat betekent de benutting van 100.000 GW/8760 uren (in een jaar) = 11,4 GW in 2013. En dus 10 GW in 1998.

Dus de productie groeide met een factor 1/0,9 = 1,11. Elf procent zo je wilt. De levering van windenergie (tabel 4.2.7) groeide van 0,64 miljard kWh naar 5,627 miljard kWh. Met een factor 8,76. Veruit de grootste groeier, maar dan dus door het gehele jaar continue wisselvallig als de natuur geleverd (ipv de stabiele stroom van een kerncentrale)

Het weer en de mens….= duurzaamheid. In 2016 was de productie overigens weer (bijna gelijk aan 2010) op 116 mljrd kWh. Minder import van stroom, en centrales die weer bij gingen leveren. Dan nog heb je 1,16/0,9 = 13% productiegroei.

Bron CBS 2015

Stap 2; hoeveel groeide het OPGESTELDE vermogen?
Wanneer de overheid de bouw van windturbines en zon-energieindustrie sponsort krijg je meer OPGESTELD vermogen. Zie nu hoe enorm het opgestelde vermogen groeide, de potentiële opwekkings-capaciteit. Die groeide van 20 naar 31,5 GW VERMOGEN, dus met een factor 31,5/20 = 1,58. Dus met 58 procent.

We zien dus al dat de GROEI in opgesteld vermogen in Nederland (58%) tot 2013 grof uit de pas loopt met de groei in energie productie (11%).

Dat betekent dat steeds meer bijgebouwd vermogen eigenlijk wat nutteloos en ijdel staat niets te doen. Vermogen waarvoor wel is betaald bij de planning en bouw van de centrales.

Dus in 1998 werd 10 GW van de 20 GW opgesteld vermogen in Nederland benut (50%), en in 2013 nog maar 11,4/31,5 = 36% Het rendement daalde dus van 50% rendement naar 36 % rendement (benutting opgesteld vermogen). Dat is een factor 50/36 = 1,39 dus 39 procent.

Achter iedere sterke wind-farm staat een sterke backup van een fossiele centrale

Rendement opgesteld vermogen windturbines 2013 was 23,7 procent
Daarbij zien we dat het CENTRAAL (in ‘centrales’) opgewekte vermogen met 20/14 = 42% groeide. (de door Milieudefensie-activist Jacqueline Cramer vergunde kolencentrales zoals op de Maasvlakte en de Eemshaven) En het decentrale vermogen (WKK bij tuinders + windturbines) groeide met 93% (factor 1,93).

Het opgestelde VERMOGEN aan windmolens groeide van iets meer dan 300MW in 1998 naar 2.713 MW in 2013 =  (2713x 24x 365 =) 23,7 miljard kWh bij vol vermogen.

De Betere Wereld!

Die turbines leverden 5,627 miljard kWh aan stroom in 2013. Dus het rendement van de Nederlandse windturbines in 2013 was 5,627/23,7 x 100= 23,7 procent in 2013. Dat is het verschil tussen OPGESTELD vermogen en het benutte vermogen. En dan ook nog over een jaar uitgesmeerd, afhankelijk van de wind.

In 2017 stond 4202 MW vermogen aan windmolens opgesteld. Die leveren bij 100 % vollasturen 4202×24 x 365 = 36,8 miljard kWh. CBS rapporteert een ‘genormaliseerde bruto productie’ van 9,64 miljard kWh. Dus het rendement was in 2017 nu 26%, mogelijk omdat de bijgebouwde zee-windmolens meer wind vangen.

Bron; CBS 2015: Huishoudelijk verbruik al 13 jaar relatief constant

Dus

 1. Terwijl we al meer opgesteld vermogen in bezit hebben, dan we gebruiken voor elektricitreitsproductie.
 2. En terwijl de huishoudens in Nederland al 15 jaar nauwelijks meer verbruiken.
 3. En terwijl de binnenlandse verbruiks-behoefte al daalde.
 4. En terwijl windturbines een rendement hebben van slechts 23,7 procent.
 • ....plaatsen we voor het SER Energie-‘akkoord’ ( = dictaat) nog eens ongevraagd vermogen op land bij om op 6000 MW (zes Gigawatt) in 2020 te komen.  Omdat we windmolens op land, in het Waddengebied en in het IJsselmeer zo mooi vinden. En omdat we graag nog eens 73 miljard euro SDE+-subsidies lichter worden, kicken op hoge energie-belastingen. Of zoiets… 🙂

  20 679 wetenschappers zeggen dat we moeten verduurzamen

Dus

 • a. bijplaatsing van 2 GW wind-vermogen ging gepaard met groei van onbenut vermogen
 • b. hoe meer windvermogen je bijplaatst, hoe verder de efficiency van het opgestelde vermogen zal dalen.
 • c. deze efficiency-daling is nog maar het begin (van het einde) van een gigantische kosten-stijging om de zelfde hoeveelheid energie op te wekken

  Westermeerwind, met Windpark Fryslan komt vanaf 2019 een 2-3 maal zo grote windfarm bij die het gehele IJsselmeer EN de Waddenzee domineert

Efficientere opwekking van subsidies
Cor-relatie tussen rendements-daling energie-systeem en (nog steeds kleine) groei windvermogen is natuurlijk geen RE-latie.

Zo lijkt de ‘liberalisering’ van de stroom-markt ook een rol mee te spelen; we zouden best alle stroom zelf kunnen opwekken, en dus meer Vermogen/ capaciteit kunnen benutten. (verbruik tussen 110 en 120 miljard kWh) Maar Nederland importeert meer goedkoop opgewekte stroom uit het buitenland, omdat je allemaal leveranciers hebt die de goedkoopste tarieven zoeken op de stroom-markt.

De Betere Wereld! 🙂

Onbetwijfelbaar waar is:

 • Hoe meer (wiebelstroom, onbetrouwbaar) vermogen je op nationaal niveau bijplaatst met laag rendement (de 24 procent wiebelstroom van wind) hoe lager de efficiency van productie.
 • Er zijn dus andere redenen dan economie en energie om voor ‘duurzaam’ te kiezen, die iedereen al kent. 🙂

Ze wekken efficient subsidies op, die windturbines. Dat beschrijft CBS in haar 2015-rapport ook tussen de regels. Zodra de MEP-regeling wegvalt, dan zakt ‘duurzaam’ ook direct in. Komt de SDE-subsidie-regeling los, HOPPA, dan worden we weer ‘duurzaam’. 🙂

Met de subsidie groeit de duurzaamheid

En dat zelfde lezen we in de Nationale Energieverkenning 2017 van CBS:

Bron CBS 2017: Zonder subsidie geen ‘duurzaamheid’

Inmiddels is de SDE+-bonanza aangebroken. Net als de SDE-regeling en de MEP-regeling zijn die subsidies een CDA-inventie; het Communistisch Democratisch Appel (CDA)

Daaruit krijgt windboer Anne de Groot van Windpark Fryslan wel 1,2 miljard euro subsidies om 89 windturbines pal tegen ‘Werelderfgoed’ Waddenzee te plaatsen. En wel 127 miljoen euro publiek durfkapitaal van het Friese Provincie-bestuur. De daarvoor verantwoordelijke provinciebestuurder is SANDER DE ROUWE. Een CDA’er

Kunnen wij Sander de Rouwe persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiele schade die zijn besluiten aanrichten?

Sinterklaas bestaat: Sander ‘Subsidie’ de Rouwe
Friesland wordt geregeerd door Bolswarder boertjes die wereldburger willen lijken. Dan gaan ze gekke dingen roepen over ‘ut klimaet’ en ‘duesssaem’. Van het post-christelijke CDA, die Christus voor “Klimaat’  ( = communisme) inwisselden. Is het niet mogelijk zulke lieden persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de economische en ecologische schade die zij aanrichten?

Is er niet een goede procurator die bij Sander de Rouwe de schade kan verhalen?

Bekijkt u de website het liefst met 1,5 maal of 2 maal zoveel subsidie.

Eerder dacht ik; Anne de Groot (windpark Fryslan) mag wel onder een bus komen. Het idee dat 89 windturbines de Waddenzee gaan domineren met rode zwaailichten, dag weidsheid, dag natuur. Boos maakt dat. Maar De Groot is niet verantwoordelijk, behalve bij Petrus aan de Hemelpoort.

De publiek verantwoordelijke bestuurder is Sander de Rouwe. (en achter de schermen Pieter Winsemius, die bij ons het SER Energieakoord doorduwde). Zie hier dan nog wat Tennet voor prognose geeft, wanneer ‘duurzaamheid’ dankzij alle subsidies blijft doorzetten:

Ze rapporteren in 2017 al over de 6 GW Wind-vermogen(en zonne-vermogen), dus al weer 1,5GW meer dan in 2016. Dit is nog maar het begin.

Duurzaamheid 🙂

Dus je moet de capaciteit aan OPGESTELD vermogen ruim verdubbelen rond 2030 om ongeveer evenveel elektriciteit te produceren, uitbreiden naar bijna 50GW. Die 49,5 GW vermogen  levert maximaal 430 miljard kWh energie bij volle benutting (wat je in de praktijk nooit haalt) . Dus wanneer het elektriciteitsverbruik constant blijft (beneden de 120)-  en daar hebben we bij huidige cijfers best aanleiding voor- dan daalt die efficiency beneden de 30 % (120/430 x 100%) = 28 %

Achter iedere windfarm brandt een gas-centrale als backup, als de wind wegvalt

De hoeveelheid opgesteld vermogen levert dan 73 procent minder elektriciteit dan in 1998. Hoe minder efficiënt, hoe meer ehhh ‘duurzaam’, dat was ’t woord dat ik zocht. En daarom moet er ook zoveel subsidie bij.

2 Replies to “Efficiency energie-systeem NL kelderde 39% in 15 jaar; ‘duurzaam’!”

 1. Man man , wat een slecht geschreven stuk vol aannames en verkeerde vergelijkingen oa vergelijking rendement van gascentrales 40=+% en windmolens 26% en dan alleen kijken maar opgesteld vermogen en daarbij niets eens kijken naar het vermogen dat niet in productie is zoals het mottenballen van gascentrales tbv goedkopere kolenstroom.
  Ik ga er vanuit dat je deze reactie toch niet publiceert want je hebt waarschijnlijk geen zin in een eerlijke discussie met echte cijfers.

 2. Een lezenswaardig stuk; het rationaliseren van de totale effectiviteit is een belangrijk issue. Alleen jammer dat het blikveld in het stuk tekort schiet. inplaats van te focussen op het teruglopende rendement, zou je ook kunnen pleiten voor versnelt ontwikkelen van de onbenutte capaciteit, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van H2 centrales.
  Maximalisatie van het rendement van duurzame voorzieningen én – daarmee – maximalisatie van het rendement van subsidies, dát is toch waar we met zijn allen een belang bij hebben. Toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *