Aan welke Goden offert de Christenunie ons voor ‘het Klimaat’?

Buchenwald op de Hohe Meissner, waar Ludwig Klages zijn ecologische klaagzang ‘Mensch und Erde’  (1913) opvoerde voor de Duitse jeugd-beweging

 • Het enthousiasme waarmee Christenunie-politici Nederlanders offeren op het altaar van het globalisme (‘klimaat, massa-immigratie’) heeft trekken van demonische bezetenheid. Welke goden/demonen uit de Oudheid aanbidden zij (zonder daarvan zelfbewust te zijn)?
 • Kandidaten zijn Romeinse Aarde-godin Tellus Mater (Gaia) maar ook landbouw- en oorlogsgod Saturnus, naamgever van ‘zaterdag’ (Satur-day) en ruw-weg (17-23 december) de datum-gever van ons kerstfeest.
 • In de moderne ecologistische filosofie van bijvoorbeeld Ludwig Klages zit zowel een sterk anti-christelijke als anti-Joodse tendens. Christendom zou ‘anti-leven’ zijn.
 • Zijn manifest ‘Mensch Und Erde’ (1913, uitgesproken op de hier afgebeelde Hohe Meissner) werd in 1980 het oprichtings-manifest van de Duitse Groenen (Lenin-Rood)
 • Dieren die toen volgens Klages in zijn klaagzang ‘gedoemd’ waren als de wolf, bever en beer zijn nu weer terug-gekeerd. 
 • Het is geen CHRISTELIJK idee dat je offers brengt voor goden, demonen of ‘ideeën’ als klimaat-catastrofisme, wel heidens en Joods.
 • Het christendom kent immers Jezus als finaal zoen-offer.
 • 1000 miljard euro publieke lastenverzwaring voor 0,0003 graden klimaatwinst is in demonische context te verklaren, bezetenheid van een ‘idee’.
 • Ook het apocalyptisch milieu-alarmisme komt voort uit een paganistische traditie, van ‘bio-centrische’ filosofen als bijvoorbeeld Klages. 
 • Veel donker-romantisch plezier ook met de fotografie, genomen op de Hohe Meissner, Teutoburger Wald en in De Eifel

Het demonteren van ‘sociale status’ bij een opvatting
Dankzij de cultus van het Freudiaanse Atheisme, uitgedragen door massamedia, zijn ‘psychologie’ en andere kwakzalverijen in het collectieve geestes-leven ingedaald.

Via gebabbel over ‘je jeugd’ moet dan het eigenlijke grondmotief van je huidige handelen bovenkomen, blokkades en frustraties. Ingekleed als ‘de wetenschap’ krijgt die cultus de sociale autoriteit op basis waarvan de meeste mensen in een ‘democratie’ (dictatuur der meerderheid)  beoordelen of iets ‘waar’ is of niet.

De meeste mensen- met name in de journalistiek en Tweede Kamer- kleden zich in de opinies van anderen, dragen ‘standpunten’ als een in de winkel gekocht kledingstuk, dat in de mode is. Ze zijn ‘bezeten’ van een idee. Bijvoorbeeld: Dat ze hevig bezorgd zijn over ‘de ijsbeer’ terwijl ze nooit op de Noordpool kwamen, of iets serieus over ijsbeer-biologie bestudeerden. Een eigen dierbaar standpunt, via marketing in media tussen de oren geprent is dan ‘mijn mening’.

Uw 1500 cc zijn te huur. (1200cc bij vrouwen) Althans, wanneer je massamedia consumeert.

Sociale autoriteit/de mode bepaalt dan wat ‘waar’ is bij een door massamedia geconditioneerde maatschappij (laten we ’t vooral geen ‘samen-leving’ noemen). Het argument dat zich met de meeste sociale status omgordt, is dan ook het meeste ‘waar’ in een ‘democratie’. Los van het waarheids-gehalte.

Wat ik je probeer duidelijk te maken; je kunt spreken vanuit een ‘idee’ waarvan je bezeten bent, dat niet ‘jezelf’ is. Iets anders draagt je op dat te zeggen. Iemand anders prentte dat in.

Kapel met Caspar David Friedrich-achtige uitstraling bij Wewelsburg

Mensen kunnen via Pavloviaanse conditionering door massamedia (herhaling en bezwering) letterlijk ‘bezeten’ zijn geraakt van een gedachte of idee, zolang ze dat niet leerden analyseren. Zoals de idee van het milieu-globalisme van de Club van Rome (1968), waaruit het Klimazisme voortkwam. De leer is dat een universele ecologische catastrofe plaatsvindt, een neergang van natuur sinds ‘vroeger’.

Dan stel je niet de vraag’ Waar komt dat idee vandaan’, wat is de intentie, welke verwantschappen heeft ’t met bestaande dogmatiek en religies? Je bent dan niet nieuwsgierig maar ‘sociaal’.

Door sociale druk werkt dat idee dan net als bij een toverspreuk/marketing-slogan. Die toverij met woorden ontkracht je pas, wanneer je verstand de tactiek achter de betovering doorgrondt. Je kunt de verschijningsvormen van zo’n met woorden overgebracht ‘idee’ beschrijven.

Kijk je als een bioloog naar de ideeen die in een maatschappij rondvliegen, dan noteer je gewoon de karakteristieken van een idee. En dan zie je verwantschappen, waar ’t vandaan komt. Plots krijgt het dan een wat minder ‘bezwerende’, bijna magische status. Het wordt gewoner, hanteerbaar.

Duiveluitdrijving in ‘modern’ en ‘wetenschappelijk’ jasje = ‘psychotherapie’

Beroof een idee van haar sociale status, zo van ‘wat roept zo’n Freudiaanse Kwakzalver nu’? Als het kind dat de naaktheid van de Keizer ziet. Ontdaan van sociaal ontzag kun je wat nuchterder kijken naar de kale stellingname, haar pretenties, wat ’t nu werkelijk te zeggen heeft.

Zo zonder de angst- ‘wat zullen ZE vinden wanneer ik voor mezelf denk’– kun je dan ‘waarnemen wat je ziet’. Discrimineren heet dat, onderscheid maken.

Je kunt je loswurmen van wat je ‘moet’ zien op straffe van sociale uitsluiting. En dan kun je ook seculiere gelovigen op blasfemische wijze bejegenen. Neem ‘psychotherapie’. Dat lijkt dan verdacht veel op een vorm van seculiere demonen-uitdrijving, exorcisme. Iets oer-ouds dat in alle religies voorkomt, of het nu paganistisch is of in het Roomse katholicisme. (met haar Moeder-god Maria).

De beweging is het zelfde als bij religies, een idee als ‘demon’ waarvan je ‘bezeten’ raakt. Je gelooft als Freudiaan dat iemand bezeten is van een ‘idee’, ingeprent in ‘de jeugd’, blokkades en ‘frustraties’. Drijf dat idee er uit door eindeloze uurtje-factuurtje-sessies met iemand die zelf het leven niet begrijpt, maar die wel iets academisch studeerde. Wat huil-sessies op de heide. (het Esalen-instituut, tegen kussens slaan)

De medicijnmannen van Big Pharma bezweren dat zij je ‘hersenchemie’ als door magisch overzicht doorgronden. Die kunnen ze weer ‘in balans’ brengen met brouwsels van ‘de’ wetenschap (de academische mode van dat moment, gestimuleerd door commerciële belangen)…

The Devil is in the Details

Christenunie, politici door seculiere geest bezeten
Het dominante seculier-liberale mensbeeld in massamedia en bij De Staat is erfenis van het ‘Naturalisme’ en atheisme. Daartoe behoort ook de Freudiaanse Kwak-dokterij. Je leeft dan in een Amoreel universum bij dat Naturalisme. Dus is er ook geen moreel beeld van ‘gezond mens’. Een geestelijk gezond mens in de seculiere heilsleer is ‘het sociale gemiddelde op enig moment’. Wat iedereen vindt.

Wie geen last heeft van zijn geweten is gezond. Wie in de eigen goedheid gelooft is goed.

Dat seculier liberalisme zien we ook terug bij  ‘Mensenrechten’, een universele ‘bevrijdings’-leer (libera) van ‘de mensheid’. Dat is de omkering van 10 Geboden, waardoor je anderen verantwoordelijk maakt voor eigen omgang met problemen. Met De Staat (een bureaucratie handelend uit eigenbelang) als af-dwinger.

Die ‘mensenrechten’ werden Artikel 1 van onze Grondwet. Zodat je vanzelf ‘Universele Overheidsbeperkingen’ afroept over iedereen die tot ‘slachtoffer’ gebombardeerde groepen onheus bejegent.

Wie het bedrijfsmodel van de NGO-industrie bedreigt is dan een ‘zondaar’. De NGO-industrie leunt op het marxisme/liberalisme; het idee dat onderdrukte groepen en zelfs ‘De Planeet’ dan ‘bevrijd’ moeten worden met subsidie.

Een mix van liberalisme (individuele cultuur-bevrijding)  en marxisme (collectieve traditie-bevrijding). Verlossing zonder Zonden-besef, Recht zonder verantwoordelijkheid. En daaruit volgt dat jeukerige Christenunie-gedrag van zelf-rechtvaardiging en als ‘hoge moraal’ verkocht bedrog.

Moralisme zonder eigen ‘skin in the game‘. De wereld verbeteren door andere mensen met het geweldsmonopolie van De Staat te beroven. Liefdadigheid met belastinggeld. Demonstraties van ‘Klimaatgrootouders’, eigengeilende zelfrechtvaardigers die hun ‘bezorgdheid’ en ‘goedheid’ etaleren zonder eigen offers te brengen.

Gooi er een bom op, en de weg naar de hel kent tijdelijke verkeers-opstoppingen.

Door de seculiere bezetenheid van Joel Voordewind en ondraaglijk lichte Kamermeisjes als Carla Dik-Faber, (‘groenste’ politicus van 2018/meest lucratieve lobbyist voor Ed Nijpels en de Postcode Loterij-maffia) ….Dan krijg je dan ook die met bibberende stem ge-etaleerde ‘zorg’ voor mentale abstracties als ‘vluchtelingen’ of ‘de schepping’ en ‘het klimaat’.

Idee-abstracties. Onzichtbare zieligerds ver weg- die als ‘slachtoffers’ van ‘het systeem’/onze schuld worden geportretteerd in Kamer-debatten.

Wil-loze kinderen waarbij Christenunie-lieden de eigen Platonische Naastenliefde met belasting-geld etaleren, zoals via een Nationaal Fonds voor KIimaat-ontwikkelingshulp. Bij uitstek een SECULIERE houding. Joel Voordewind is geen christen, ook als hij van zichzelf gelooft van wel. Eppo Bruins idem. Ze zijn bezeten door de geest van het Luciferiaans Verlichtings-fundamentalisme, liberalisme en marxisme.

Carla kun je haar standpunten niet aanrekenen. Vrouwen zijn intellectueel ontoerekeningsvatbaar, omdat ze de abstractie-vermogens ontberen om idee, gevoel en geest te onderscheiden. Daarom riep JHWH ook Adam ter verantwoording over de Zondeval, nadat Adam van Eva de vrucht van de Boom der Kennis had gekregen. En zo zette Adam, de eerste mens de Zondeval in werking.

JHWH handelde als de vader die de ouders van een kind bezoekt die zijn kind iets flikten.

Ashes to ashes, dust to dust, and nothing remains….

De verering van wetenschap, een seculiere bezetenheid
Maar Voordewind en Bruins zijn bezeten door de geest van het secularisme, besmet via seculiere massamedia en ‘groupthink’. Sinds wanneer is de leer van Christus ‘groupthink’, terwijl hij individuele vrijheid predikte en verantwoordelijkheid (zie de parabel van de Groot-Inquisiteur en de Verzoeking in de Woestijn) Ben je getrouwd met de tijdgeest of Heilige Geest? Is iets waar en goed omdat ‘iedereen het zegt en doet?’

Dat zijn basale en eeuwige vragen, waar je met wat lenig Bijbel-tijgeren vast wel een loos antwoord op vindt…

Wie te koop loopt met de autoriteits-redenering van ‘wij doen wat De wetenschap’ beveelt, valt in de kuil van het Sciëntisme. De VERERING van wetenschap als enige betrouwbare kennisbron, het Verlichtings-fundamentalisme van de Luciferianen.

Daardoor werd beroep op ‘De’ Wetenschap een waar toverwoord, waarmee je automatisch jezelf met sociale autoriteit omgordt. Wanneer Eppo Bruins zich verlaat op Intimidatie met autoriteits-redeneringen weet je direct; ‘die is geen christen, al gelooft ie dat van zichzelf’. Op dat moment is Bruins ‘bezeten’ van een seculier idee; het scientisme, aangevuld met hoogmoedige zelfprofilering.

Of anders; als Eppo Bruins zich zo noemt, dan wil ik daar niet bij horen. Het kan natuurlijk ook gewoon een vervelende zeikerd zijn. Misschien is dat ook wel de simpelste verklaring.

Zalig zijn de armen van geest
Die religieuze verering van ‘De’ Wetenschap, door herhaling en sociale besmetting is de norm in de Tweede Kamer; iedereen kleedt zich in die mode. Als 3-voudig adviseur bij Kamer-debatten werd je ongerust over het kinderlijke niveau van Kamerleden. Beroep op ‘wetenschap’ werkt niet als ‘begrip van de zaak’ maar louter als intimidatie-argument.

Om bijvoorbeeld Nederlanders aan 1000 miljard euro extra klimaat-belastingen te helpen. De zelfmoord van Nederland zoals we dat nu kennen. Vandaar de wat duistere foto’s van vandaag en de Doom-metal van Saturnus.

Tegen bezeten mensen valt niet te praten. Er is ook zoveel miljarden euro’s ge-investeerd om mensen in die staat van bezetenheid te krijgen.

Met het blinde geloof in wat het ‘Scientisme’ heet (verering van wetenschap als enige kennisbron), hangen Christenunie-leden een bij uitstek ATHEISTISCHE levens-filosofie aan. Alleen zijn ze zo armoedig onderlegd en geilen ze zo op de eigen Gutmenschlichkait, dat ze dit bij zichzelf niet doorgronden.

Die dommigheid is nog tot daaraan toe, zalig zijn de armen van geest. Maar heb dan tenminste het verlangen je beter te informeren. Want dan zitten we weer op 1 golflengte, die van de kern van het Christendom, een houding tot het bestaan; liefde tot waarheid gaat kennis vooraf.

Licht-gelovigheid of Geloof…
Analyseer de retoriek van een doorsnee Christenunie -Kamerlid en zijn/haar standpunten. En je krijgt wat ik ‘seculier light‘ noem; net als de rest, maar dan met een sausje van lafheid, wollige zelf-rechtvaardiging en eigen-geilerij. Even kinderlijk, vals, leugenachtig en narcistisch als iedere seculier liberaal ( Mark Rutte et al).

Ben je christen, wanneer je met belasting- en loterijgeld ergens in Verweggistan De Betere Mens loopt uit te hangen? Bij wildvreemden aan wie je geen meerjarige sociale verplichtingen hebt?

Ben je christen wanneer je de George Soros-propaganda van multiculti-marxisme dient van subsidie-entiteiten als Oxfam?

Betekent Naastenliefde dat je geld van andere mensen afpakt (belasting-heffing) ter morele zelfprofilering? Is het offeren van tradities en de nationale recht-staat uit naam van seculier progressivisme (wereldeenheid-streven, waarvan klimaat-socialisme onderdeel is) gelijk aan ‘christendom’? Of een val voor domme christenen, de licht-gelovigen?

Zowel het traditie-loze en zelf-rechtvaardigende NGO-Christendom (Christenunie) als het Atheisme zijn zo armoedig dat je verder kijkt.

Dus wat dan?

Op de Hohe Meissner, waar Ludwig Klages zijn Ecologische Klaagzang ‘Mensch und Erde’ hield

De Hohe Meissner, een Ecologische Klaagzang uit 1913
Meer dan via kwakzalverij en licht-gelovigheid, kun je van historie, wereld-verkenning, kennis, fysieke inspanning, mentale uitdaging de vraag beantwoorden; wat is mijn plaats op deze planeet? Dat je weet wat je zoekt, en dus niet langer dwaalt. Dat is toch De Oervraag: een cultuur die deze niet inspirerend ( = inblazend) kan beantwoorden voor een (groeiende) meerderheid, die houdt op te bestaan.

Vele solitaire omzwervingen leiden dan door Europa; Zij, naamgeefster van ons continent is de Griekse Godin waar Zeus een avontuurtje mee had, op aanraden van Eros.

Onderzoek naar de achtergronden van de huidige Klimaat-bezetenheid, kom je dan op de Hohe Meissner terecht achter Kassel. Daar hield de filosoof van het zogenaamde ‘bio-centrisme’ Ludwig Klages (1872-1956) in 1913 zijn redevoering ‘Mens en Aarde’. Voor de Duitse jeugd-verenigingen, Wandervogels en padvinderij die daar nog steeds op die berg samenkomen.

Een Duitse Klimaataflaat

De inhoud van die lezing zou je 1 op 1 in een campagne van Greenpeace kunnen overzetten. En dat is niet toevallig; want Klages zijn Ecologische Klaagzang werd in 1980 het politiek oprichtings-manifest van de Duitse Grunen (communisten met ander kleurtje). Het World Future Fund, een typische Luciferiaanse entiteit, heeft zijn redevoering integraal afgedrukt op het web. We citeren (1913):

Polarforscher erzählen uns von der furchtlosen Zutraulichkeit der Pinguine, Rentiere, Seelöwon, Robben, ja der Möwen beim ersten Erscheinen des Menschen. Pioniere der Tropen werden nicht müde, uns mit Erstaunen die Bilder kaum betretener Steppen zu entrollen, wo in friedlicher Gesellung durcheinander wimmeln Wildgänse, Kraniche, Ibisse, Flamingos, Reiher, Störche, Marabus, Giraffen, Zebras, Gnus, Antilopen, Gazellen.

Von den eigentlichen Symbiosen vollends wissen wir, daß sie durch das ganze Tierreich und über die ganze Erde verbreitet sind. Wo aber der Fortschrittsmensch die Herrschaft antrat, deren er sich rühmt, hat er ringsumher Mord gesät und Grauen des Todes. Was blieb bei uns z.B. von der Tierwelt Germaniens?

De Klaagzang van Klages, uitgesproken op de Hohe Meissner

Bär und Wolf, Luchs und Wildkatze, Wisent, Elch und Auerochs, Adler und Geier, Kranich und Falke, Schwan und Uhu waren zur Fabel geworden, ehe noch der moderne Vernichtungskrieg einsetzte. Der aber hat gründlicher aufgeräumt.

De Hohe Meissner

Al die dieren die Klages beklaagt als ‘verdwenen’, door ‘de Vooruitgang en het Kapitalisme’ opgeruimd, zoals de wolf. De wolf is weer terug, de lynx ook, de steenarend ook, de oehoe is terug, de kraanvogel, wisent. De beer is een plaag in Finland, heeft een overpopulatie in Slovenie en Roemenië. Bruinvissen, (grijze) zeehonden, walvissen, bultruggen, vinvissen bevolkende wereld-zeen weer.

Succesvolle LOKALE natuurbescherming (als tegendeel van de POLITIEKE doctrine van milieu-globalisme) heeft hier veel bereikt. Dat je geen walvissen doodt voor lampen-olie omdat je fossiele brandstoffen gebruikt, geen bossen kapt voor ‘biomassa/groene energie’ omdat je aardgas hebt en kernenergie. Dat je geen windturbines in natuurgebied zet die vogels doodslaan.

Ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei‘ verlost je via kennis van de doem-beelden en verkoop-trucs, abstracties door herhaling en bezwering in de geest geplant.

Op de Hohe Meissner; alsof de tijd na Klages een eeuw stilstond

In welke denk-traditie stond Klages?
Dus; Wanneer je het christendom afwijst, wat krijg je dan als filosofie waarmee je een levende volks-cultuur inspireert? Daarover ging mijn vraag na de afwijzing van Christenunie-christendom. Lichtgelovigheid en eigen-geilerij verpakt als ‘Hogere Moraal’.

Die vraag probeerde de filosoof Klages te beantwoorden, net als vele van zijn tijd-genoten. Je kunt de opkomst van het milieu-globalisme als ‘verlossingsleer’ ook in die post-christelijke context zien.  Bij de elite was het christendom al sinds ‘De Verlichting’ verdwenen. De Eerste Wereld Oorlog bracht een zelf-vernietiging over Europa waar je met Klimaatwetten en de stimulering van 60 miljoen gelukszoekers uit Afrika (Marrakech-verdrag) mee kunt concurreren.

Zo werd de dystopische kant van ‘Vooruitgang’-fundamentalisme een moord-dadige realiteit. In die tijd zie je tegelijk het ecologisme opkomen, een nagalm van het Romanticisme. En daarin plaats je dan Klages zijn zoektocht naar een nieuw inspirerend fundament.

….

‘The Biocentric Metaphysics of Ludwig Klages’ van zijn Amerikaanse vertaler Joe Pryce geeft een overzicht. ‘Bio-centrisme’ is een vergeestelijkte vorm van ‘naturalisme’.

Een antwoord vond Klages in de afwijzing van het christendom en Jodendom als ‘anti-leven’-filosofie. Daarmee toont hij sterke verwantschap met D66 en seculier-liberaal. Je moet je driften kunnen uitleven zonder de ketenen van huwelijk, moraal en allerlei abstracties.

Net als de milieubeweging, het geseculariseerde protestantisme (Vrije Universiteit-adepten) en het schotschrift ‘On the Historical Roots of our Ecological Crisis’ (1967) van Lynn White, werd Klages fel anti-christelijk.

Net ook besteld

Klages verwierp ‘Geist’ (geest, woordelijke abstracties) ten gunste van ‘Seele’ (de scheppende Eros, levenskracht), de levenswil.

Een navolging van het vitalisme dat je ook bij Henri Bergsson vindt. De ‘Geist’ zou een platonische abstractie zijn, die de creatieve geestkracht (Eros) van de ‘Seele’ (ziel, levenskracht) in een kooi zou vangen. Net als de ‘betovering’ door woorden die ik aan het begin uitlegde. Je kunt een mens in abstracties ‘vangen’, in je kooi.

In de Germaanse mythologie is de Seele net als bij de ‘Lady of the Lake’ (Koning Arthur) iets dat in de See te ruste gaat bij de dood. Tot het reïncarneert in iemand anders.

De Koningssee bij Berchtesgaden. Volgens de Germaanse mythologie kan een ‘ziel’ een ‘Seele’ in een ‘see’- een meer wachten tot hij kan reïncarneren…Het woord ‘Seele’ (= ziel, is dan ook van ‘See’ afgeleid

Met ‘Geist’ maak je ideologische abstracties als ‘de vluchtelingen die ik niet ‘zie’ en ‘het klimaat’. Op zijn best zijn dat morele profileringskaders die een mens maar leugenachtig maken, onecht. Daar zit zeker wat in. Ook Klages zijn afwijzing van het seculier progressivisme en kaal atheïsme, doorgeslagen kapitalisme, daar kun je mee sympathiseren.

Hij wilde de paganistische tradities herstellen van Europa, de verering van Romeinse goden als Saturnus, Tellus Mater (Gaia bij de Grieken) en de Zon (de Swastika).

Klages werd uiteindelijk belangrijk ecologisch ideoloog van de Nazi-partij. Hoewel die liefde niet lang wederzijds bleef: mogelijk omdat Klages het militarisme afwees van het Hitlerisme. Als individualist wilde hij niets met De Staat als almachtig principe te maken hebben.

De Eifel in de herfst

Saturnus en Tellus Mater
Maar met zijn afwijzende visie op het Jodendom en Christendom staat Klages met beide benen in het moderne ecologisme van het milieu-globalisme (Rythmen und Runen blz 309). Christendom en Jodendom zijn een aanval op ‘natuurlijkheid’, en dus ‘onaards’:

To the Jew, everything human is a sham. One might even say that the Jewish face is nothing but a mask.

The Jew is not a liar: he is the lie itself. From this vantage point, we can say that the Jew is not a man. … He lives the pseudo-life of a ghoul whose fortunes are linked to Yahweh-Moloch. He employs deception as the weapon with which he will exterminate mankind. The Jew is the very incarnation of the unearthly power of destruction.

Daarmee wil ik maar zeggen; Het idee van groenig apocalyptisch denken als typisch ‘christelijk’….En dat je ook milieu-alarmisme ziet al fantoom-christendom; dat doet geen recht aan de denktradities waaruit dat milieu-alarmisme ontstond. Die zijn nauw verwant met anti-semitisme en haat tegen het christendom als Joods uitvloeisel, zoals hier vaker beschreven.

Je heil zoeken in De Natuur

Saturnalia, het Kerstfeest
Er bestaat een sterk paganistische en seculiere denk- traditie die het milieu-globalisme voedt. Of ze staan in de theosofische (Lucis Trust, Annie Besant, verwant aan Verenigde Naties) en gnostische traditie, die zijn van de New Age/Nieuwe Wereldorde-denkschool. Een belangrijke donor van milieu-globalisme is ook de Britse Tellus Mater Foundation met directeur Kelly Clarke.

Mijn stelling is dus; wie de Aarde aanbidt en daar grote offers voor wil brengen, Tellus Mater van de Romeinen en dat als ‘De Schepping’ inkleedt voor het Gristensausje, die begeeft zich in een andere denk-traditie dan waaruit het christendom voortkomt. Die is dus bezeten door een paganistische geest.

Je komt dan eerder bij Saturnus uit, de Aarde-God van Landbouw en Oorlog (Cronus bij de Grieken). Voor die God met Tempel bij het Capitool brachten de Romeinen hun offers in de week van Saturnus tussen 17-23 december. In die week kreeg je dan een ‘Dwazen-regering’. Dan werd Rome even geregeerd door mensen met het niveau van moderne Tweede Kamer-leden als Carla en Joel.

Maar dan gelukkig maar voor een weekje.

Dan tijdens de Saturnalia keerden de Romeinen alle sociale rollen om, slaven konden even voor meester spelen:

Saturnalia was a harvest celebration and also recalled the time when Saturn ruled the Golden Age. During Saturnalia, there were banquets, drinking, games and gladiatorial contests as well as the exchange of gifts.

The merrymaking was presided over by a mock King of Misrule (Christenunie in de regering RZ) who wore funny clothes and told jokes. Also, people were allowed to wear casual clothes and the masters and slaves reversed roles, the masters waiting on the slaves. It was all in good fun, and people enjoyed being released from the usual strict rules of Roman society.

Het Pausdom plakte daar later het Kerstfeest op. Het brengen van grote offers aan een godheid in een tempel, dat is bij uitstek een religieuze aangelegenheid. Een gelegenheid waar het Christendom mee brak, omdat hier Jezus als zoen-offer werd opgevoerd.

 • Misschien is het dus een aardige vraag aan de Christenunie; voor welke Goden offeren jullie 1000 miljard euro om 0,0003 graden klimaatwinst te halen?
 • Of is de Christenunie al zo seculier dat ze een geestelijke realiteit ontkennen?

Mijn voorkeur gaat uit naar Saturnus, de God van Landbouw en Oorlog. De Strijd tegen Klimaatverandering die volgens de Gristenunie via miljarden euro’s belastinggeld naar Niet Gekozen Organisaties (Ngo’s) moet vloeien. Zodat die ons via marketing beschermen tegen mis-oogsten door ‘extreem weer’. Ook dat bestuur door incapabele mensen en volslagen idioten (de Tweede Kamer), het past in de Saturnus-cultus.

Extreem Weer is een modieuze kreet voor ‘Kutweer.’ Wat het nu bij schrijven ook is.  Nou, we gaan maar eens een biertje halen.

2 Replies to “Aan welke Goden offert de Christenunie ons voor ‘het Klimaat’?”

 1. Daarom stem ik als christen al jaren geen christelijke partij meer. Ook in mijn kerk staat men volledig achter klimaatakkoord. Er is geen normale discussie meer mogelijk. Die zo Atheïstische mooie nieuwe wereld is nog erger gepolariseerd dan ooit de christelijke wereld was met al haar zuiltjes.

  Er is ook geen weg meer terug.
  Chaos omringt ons als de mist op een rare dag waarin het onprettig aanvoelt en lastig oriënteren is.
  De atheïsten(satanisten) “creeren” deze chaos en de zielloze, radeloze en stuurloze christelijke organisatie hobbelen aan hun eigen uitroeiing aan.

  Jammer om te zien maar aan alles komt een eind en zorgt weer voor een nieuw begin

  Onthoud:

  God laat niet los wat zijn hand begon

  1. Veel van de door u zogenoemde atheïsten zijn helemaal geen atheïsten, maar mensen die het geloof waarmee ze zijn opgevoed de rug toe hebben gekeerd op zoek naar een nieuwe reden van bestaan. Zij hebben zich aangesloten bij allerlei clubs waar ze hopen zichzelf te vinden, de zin van het leven etc. Is ook big business. Het komt uiteindelijk op hetzelfde neer.
   Zich aansluiten bij groepen waar ze zich laten voorschrijven hoe ze moeten leven. Veel van deze mensen hangen op een gegeven moment alles aan wat ze ter ore komt. Het blijven diep religieuze mensen, al vinden ze zelf van niet.

   De klimaatreligie heeft alles te maken met de overtuiging dat de mens zondig is en daarom boete moet doen en zich aan allerlei opgelegde leefregels moet houden. Maar dan niet opgelegd door de kerk (machtsmisbruik), maar door andere partijen (ook machtsmisbruik).

   Ik ben atheïst en vind de gelijkschakeling met satanisten hoogst merkwaardig. Of zijn atheïsten nu de nieuwe zondebok? De atheïsten die ik ken zijn realisten die niet iedere trend volgen op welk gebied dan ook.

   Dat zijn mensen die zelf nadenken en niets hogers hebben in hun leven dan het behouden van gezond verstand. Iets wat de laatste jaren ver te zoeken is in de maatschappij. Mensen die zich dagelijks afvragen in welke foute film ze zijn beland. Mensen die niet de kans krijgen vreedzaam samen te leven omdat een hele machtige kracht erg zijn best doet alles en iedereen tegen elkaar op te zetten.

   Degenen die polariseren en alles kapot willen maken zijn dus juist mensen die denken daarmee een mooi plekje in het hiernamaals te bemachtigen, wat dat dan ook moge zijn.

   Onthoud: de natuur heeft altijd het laatste woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *