Parasitaire zelfverRijking Waddenzee (PRW) verlengt zich 4 jaar.

Parasieten die sociale cohesie verder ondermijnen met betekenisloos geOH

SAMENVATTING
De hybride tussen actiegroepen en ambtenarij, Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), gevestigd bij Rijkswaterstaat Noord in Leeuwarden krijgt nog eens 6 miljoen euro over 4 jaar om zichzelf ‘nuttig’ te maken.

PRW hanteert een eigen definitie van wat ‘wetenschap’ is; ‘wat activisten en bevriende ecologen hun opinie is’. Ze negeren de belangrijkste data en trends, zoals de bij Rijkswaterstaat bekende – en sterk ongunstig geworden- Redfield Ratio (N:P, zeg maar de smeerolie-verhouding van de ecologische motor) – die de (primare, en secundaire) productiviteit van het kust-systeem bepaalt.

Terwijl een verhouding 15-20:1 gunstig is voor een voedselrijke zee, ligt die N:P-verhouding in onze kustwateren (waaronder de Waddenzee) soms op 375:1, Rijkswaterstaat vermeldt een verhouding 100:1 in haar rapport met Deltares (2016). De voedselkwaliteit van plankton is zo ongunstiger voor dieren hoger in de keten als vissenlarven.

Naar kustzeewater streven dat de Redfield Ratio (N:P-15:1) benadert zou een vorm van zinvol natuurherstel zijn, meer dan ‘het willekeurige maximum-aantal dat vroeger van mijn favoriete vogeltje bestond’, de insteek van milieu-activisten die nu alle subsidie opslorpen.

Hoger beroep tegen Rijkswaterstaat moet alsnog de deals bovenhalen waarmee zij het publiek belang ondermijnen.

Beweringen als uitgangspunten, zonder data die opinies steunen; zeespiegelstijging is bv al 110 jaar constant 1,7 mm/jaar

Al 10 jaar tijdelijk aanwezig, nu met 4 jaar tijdelijk verlengd
Programma Rijke Waddenzee (PRW) werd vanuit het VROM-ministerie met het Waddenfonds ingesteld in 2008 om tot 2018 het Waddenfonds te helpen opmaken door clubs als Natuurmonumenten. En dat uit naam van ‘natuurherstel’.

Het Waddenfonds verplaatste zich met alle natuurbeleid naar de provincies vanaf 2012.

Het is nu nog steeds een hybride van ambtenarij van de Ministeries van EZ en I/M (Moederministerie Rijkswaterstaat) en milieuactivisten van de fondsenwervings-industrie. Zoals Natuurmonumenten, het met 40 miljoen euro per jaar gesubsidieerde semi-overheidsbedrijf met 160 miljoen euro belegd privaat vermogen. (in Shell en Staatsobligaties.)

Afgelopen december wisten ze via politieke lobby hun bestaan met 4 jaar en 6 miljoen publieke euro te verlengen, uit naam van ‘de bedreigde visstand’. Nu moet bij die beweringen nog ‘echt wetenschappelijk onderzoek’ verzonnen door milieuactivisten als Eelke Folmer (pupil Theunis Piersma)- samen met Natuurmonumenten- dat de vooropgezette conclusie moet rechtvaardigen; ‘de Waddenzee moet op slot voor visserij’.

Waddenmozaiek. 4 miljoen euro Waddenfonds voor onderzoek door milieu-activisten met vooraf vaststaande conclusie.

‘Stoutmoedig Koorddansen bij wind’ 🙂
Uiteraard stemt mijn analyse niet overeen met het zelfbeeld van PRW, en wat daar aan subsidiespul omheen hangt. Lees voor de grap slechts wat PRW van zichzelf gelooft te zijn in haar projectplan tot 2022:  Dit kost dan 1,5 miljoen publieke euro per jaar:

Het (PRW) helpt de overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers om het perspectief dichterbij te brengen. Dit doet PRW aan de hand van vier rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden met focus op transities naar natuurverbetering en duurzaam (economisch) medegebruik.

Het betreft een tijdelijke schakel, die stoutmoedig is en flexibel genoeg om mee te bewegen met de veranderende uitdagingen van het gebied. Kortom een organisatie die kan koorddansen bij wind.

Kun je dat niet beter zo samenvatten; ‘Vergaderuurtjes voor privaat gewin op publieke kosten‘. Aan de holle retoriek zie je met welk slag volk je van doen hebt. Klassieke Bullshitters volgens de definitie van Harry G. Frankfurt; geen achting voor waarheid.

En dat is in ’t gunstigste geval. Op zijn ergst zijn het pathologische leugenaars. Maar tegen beter weten in blijf je van het goede in zulke mensen uitgaan.

Op 17 december legde Groninger gedeputeerde en Waddenfonds-beheerder Henk Staghouwer een belangen-discriminatie vast in de Staatscourant waarvoor PRW ondermeer lobbyde. Zodat de reeds bestaande belangenverstrengeling (Noordelijke Rekenkamer 2018) tussen (semi-) private lobbyclubs en de overheid een meer institioneel karakter krijgt.

Milieu-activisten uit de Randstad krijgen zo meer recht op hogere Waddenfonds-vergoedingen (meer dan 40 % kosten) bij projecten, dan mensen die al generaties in en van het Waddengebied leven. (minder dan 40%, met hogere kans afwijzing aanvraag).

Rechtse Hippie (‘Rippie’) Steun mijn hoger beroep tegen de belangenverstrengelde overheid (Rijkswaterstaat) en haar apologeten via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

Liberalisering (VVD-mentaliteit, nihilisme) leidt tot tribalisering; Hoger Beroep!
Tegen die- niet op basis van bestuursrecht te rechtvaardigen belangendiscriminatie door provinciebestuurders en Sieben Poel (Rijkswaterstaat)- liep mijn 2 jaar door Rijkswaterstaat gefrustreerde Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur); Rijkswaterstaat ontkent dat er email-verkeer bestaat tussen Rijkswaterstaat-bestuurders en het bij haar inpandige PRW, Natuurmonumenten en andere (semi-)private miljoenen-profiteurs van huidig beleid.

Terwijl traditionele bewoners en gebruikers recht hebben te weten wat zij onderling afspreken om elkaar baantjes en subsidie toe te schuiven, om HUN omgeving te veranderen.

Rijkswaterstaat mag van de bestuursrechter HJ Bastin blijven ontkennen dat zij per email communiceert met belanghebbenden over Waddenbestuur.Dat is – zoals voorspeld op 16 oktober– de uitspraak die bestuursrechter HJ Bastin in Groningen deed, zoals mijn jurist aangaf.

Dus moet ik in hoger beroep. Wie mij als Zelfstandige Zonder Pensioen (ZZP’er) daarbij financieel wil steunen; banknummer staat hierboven.

Netwerk-analyse van bestuurlijke spaghettie rond Waddenzee door Anderson en Elfix 2014; tegen advies algemene rekenkamer (2013) vergrootte Sieben Poel (RWS) die spaghetti

Rijkswaterstaat kan gewoon op publieke kosten procederen. Ik moet eigen middelen zien te vinden als ‘burger’ voor mijn waarheidsvinding als wetenschapsjournalist. Daarover zeur ik niet. Als Rechtse Hippie (‘Rippie’) heb je een geloof, en ‘de makkelijkste weg’ past daar niet in. Het Smalle Pad wel. Deze maatschappij-parasieten dienen aangepakt, en we zijn bijzonder gemotiveerd dat te doen.

De geloofwaardigheid van publiek bestuur staat onder druk, de overheid werd een vehikel om privaat belang publiek te financieren met moralistisch vernis (het eufemisme daarvoor is ‘duurzaamheid’). Bij voortschrijdende trend leidt dat tot verdere ontmanteling van de rechtstaat, democratie en uiteindelijk burgeroorlog; stammenstrijd.

Daar staan we dichter bij dan je denkt, ALS je tenminste denkt. Gelukkig zijn er meer intelligente en gedreven mensen, die nog om meer geven dan alleen zichzelf. Zolang die er zijn, is NL nog niet verloren.

De parasiet Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet; waarmee probeert hij weg te komen?

…boek hoe Nederland in burgeroorlog ten onder gaat (?)
Zoals mijn jurist Peter Mendelts al aangaf is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat ’t gevraagde email-verkeer bij Rijkswaterstaat niet bestaat. Tegelijk voerde Rijkswaterstaat me met ongevraagde desinformatie, om zo -als vorm van organisatiemarketing- aan de rechter haar ‘bereidwilligheid’ te tonen.

Welke optie rest burgers nog om zichzelf te verdedigen tegen een corrupte en liegende overheid?

Met mijn hoger beroep wil ik die vraag verder illustreren; Het eindresultaat wordt een boek over de (economische) teloorgang van een land dat aan de liberalisering van normen en waarden ten onder ging Liberalisering leidt automatisch tot tribalisering;  alleen het clubbelang blijft over, je organisatie, ‘stam’ zonder Transcendente (ego-overstijgende) waarden.

Maar wij winnen, omdat wij nog weten wat echt werken is en mentaliteit hebben. We zetten de bijl aan de wortel van het subsidie-parasitisme, halen de bezem door het publiek bestuur en de verantwoordelijke ambtenaren moeten op het matje.

Doe mee, en steun daarom mijn praktische stapje in die richting.

Lobby-collectief PRW zit bij Rijkswaterstaat op kantoor. Iedereen verantwoordelijk = niemand verantwoordelijk

‘Hackatrons, scrum en agile’, we ‘nemen het mee’ 🙂
Ik bedoel, als je als PRW zulke teksten maakt- EN DAT WORDT DOOR JE OMGEVING GETOLEREERD-, wie twijfelt dan nog dat je met gesubsidieerde maatschappij-parasieten van doen hebt?  Gespeend van iedere zelfrelativering of humor, zoals je dat van Gutmenschen (eigengeilers) gewend bent. Moet je dit ook lezen,  hoe PRW hun eigen taak verder ziet 🙂 :

Het Programma werkt op verschillende manieren samen. Daarbij staat ‘Leren door doen voorop’ en het programma staat altijd open voor innovatieve werkvormen om haar doelen te halen.

Men kan hierbij denken aan hackatrons, kennistafels, scrum en agile (……. 🙂 ) maar het palet is nog veel groter en wordt steeds opnieuw bekeken om de juiste vorm te vinden die past bij het moment.

Wat staat hier nu behalve ‘was U NOG niet overtuigd dat wij parasieten zijn‘? Als je zoveel woorden nodig hebt om te verhullen dat je een klassieke Bullshitter bent volgens de definitie van Harry G Frankfurt. No Concern for Truth. Waarheid is waarmee je weg komt, dat ’t je totaal niet uitmaakt WAT je zegt.

Als je ze live tegenkomt, kun je mijn wat harde oordeel verifiëren. Linkse dweilen en bakfietsmoeders in deeltijd met marketingstudie, die ’t goed met zichzelf menen. En die zo nietsontziend kunnen omgaan met de productieve sector, die het geld in dit land verdient. Voor hun ‘idealen’ (eigenbelang waarvoor Jan Publiek mag betalen)

Taco ‘Gutmensch’ van den Heiligenberg is nu net als Hein ‘Gutmensch’ Sas en Ronald Lanters ook privaat consultant geworden met de (semi-) overheid als enige klant

PRW is dus een groene verfpot van lobbyisten die de macht van Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) en ambtenarij versterkt ten koste van lokale inspraak. Uiteraard onder het mom van ‘inspraak’ met zogenaamde ‘Kombergingsgemeenschappen’. Dat je mensen van Wieringen of Zoutkamp uitnodigt, waarbij een halve kerel van Staatsbosbeheer wat notuleert.

Voor de vorm kunnen tot ‘gebruiker’ bestempelde burgers daar horen wat marketeers en milieuactivisten over hun omgeving hebben besloten.

Ze ‘nemen het mee‘ wat bewoners zeggen. Als ik 1 van hun belangen-verstrengelde gezanten- Michiel Firet-mag citeren van Staatsbosbeheer, PRW en Coalitie Wadden Natuurlijk. Vraag Firet naar zijn 3-dubbele pet en hij antwoordt ‘belangenverstrengeling hoort bij een netwerk-samenleving’.

Hij komt er mee weg, dus vindt ie het wel best, Michiel Driedubbelepet Firet. No Concern for Truth. Bijltjesdag zal komen Firet, en met jou soort hebben we dan een mand vol appels te schillen.

Michiel drie dubbele pet Firet (Staatsbosbeheer, Lobby-Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee)

Al gaat de groene leugen nog zo snel…
Zoals reeds geschreven; het Programma Rijke Waddenzee is volstrekt anti-wetenschappelijk, en gebruikt enkel wat via subsidie bevriende ecologen om zichzelf een wetenschap-lucht te geven. Omdat academische formuleringen je aan sociale status helpen. Maar data die ze niet bevalt negeren ze domweg.

Zowel in theoretische uitgangspunten (‘Voedselweb in evenwicht” = esoterische quatsch, natuurlijk evenwicht bestaat niet), als in haar omgang met (onwelgevallige) data en analyses is PRW een vehikel van  bedrog. Waarom doen ze bijvoorbeeld ook niets met de analyse van oudgediende Karsten Reise in 2012 voor de Waddenacademie?

Het grappige van hun positie is dat je al hun beweringen en opinies moet geloven. Echter; Zodra je ze controleert vallen ze door de mand.

Het mooie van mijn positie, is dat je me niet hoeft te geloven; wees altijd skeptisch, ook naar mij. Je kunt me controleren, want mijn positie is gewoon vastgelegd met gegevens, metingen die zijn gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Hoeveel miljoenen euro’s je ook spendeert aan ‘hackatrons, scrum en agile’, hoe je ook ‘koorddanst op de wind’/uit je nek kletst; de natuur fop je niet.

Hoeveel subsidie je ook krijgt van de overheid, om voor de ambtenarij te verhullen wat niet van pas komt…

De Redfield Ratio (P:N) voor gunstige primaire productie ligt op 1;15/1;20, maar zij meten aan de kust soms 1:376

De biologische smeerolie-menging (Redfield Ratio) uit balans door milieubeleid
Zie de publicatie van Jef Huisman zijn UvA-groep (2016). Ook dat is een ecoloog die WEL werkt op basis van moderne wetenschappelijke inzichten. Natuurlijk werkt Huisman ook in dienst van de milieubureaucratie die zijn rekeningen betaalt. Zoals 95% van ecologen zal hij blind sympathiseren met het milieuactivisme, en vijandig reageren op wat dat ondoordachte wereldbeeld weerspreekt. (ik krijg geen antwoord op mijn email)

Maar….Anders dan ambtenarij en activisten van PRW- zijn het wetenschappers die basale biologie in ere houden:

Measures to reduce eutrophication have often led to a more effective decline of phosphorus (P) than nitrogen (N) concentrations. The resultant changes in riverine nutrient loads can cause an increase in the N : P ratios of coastal waters.

During four research cruises along a 450 km transect, we investigated how reductions in nutrient inputs during the past 25 yr have affected nutrient limitation patterns in the North Sea.

This revealed a strong offshore gradient of dissolved inorganic N : P ratios in spring, from 375 : 1 nearshore toward 1 : 1 in the central North Sea. This gradient was reflected in high nearshore N : P and C : P ratios of particulate organic matter (mainly phytoplankton), indicative of severe P deficiency of coastal phytoplankton, which may negatively affect higher trophic levels in the food web.

De trend die de gekelderde kraamkamerfunctie verklaart tov jaren ’80, zie Raaphorst & De Jonge et al 2000

Smeerolie-verhouding biologische motor Waddenzee uit het lood
Dan hoort U ook eens van een ander wat ik al 10 jaar schrijf, en wat Boddeke en Hagel al 22 jaar terug publiceerden in de wetenschappelijke literatuur. Maar wat enkele ecologen niet uitkomt, die claimen dat de Waddenzee ze nodig heeft voor ‘natuurherstel’; de klok naar vroeger terugdraaien op basis van valse aannames. Dat het vogeltje uit jouw jeugd in de aantallen van ‘vroeger’ moet voorkomen.

Een voedselarmere kustzee KAN niet de zelfde dichtheden vis en vogels voeden als in de eutrofe jaren ’70-’80’. Laat staan vis wanneer je ook een vertienvoudigde predatie door zeehonden hebt.

Alle vissers snappen dat, boeren snappen het. Maar als je betaald wordt door de overheid om het NIET te zien, dan helpt geen argument natuurlijk.

In 2016 bracht Rijkswaterstaat met Deltares nog een rapport uit waar een N:P-verhouding van 100:1 werd genoemd. Ze WETEN het wel. Maar willen je er vandaan leiden. Dus Sieben Poel is geen ”Bullshitter’ maar een ordinaire leugenaar. Hij financieert milieuclubs en hun lobbyisten om zichzelf in te dekken.

De voor biologische productie gunstige Redfield-Ratio is 15/20:1. Dat is zeg maar de smeerolie-verhouding waarbij de biologische productiemotor het soepelste loopt. Die laatste Ratio is de verhouding Stikstof-Fosfaat die gunstig is voor planktongroei, het basisvoedsel van het web. Hogere fosfaat-gehaltes verhogen ook de voedselkwaliteit VAN dat plankton voor organismen hoger in de voedselketen. (bv vislarfjes)

Met deze grafiekjes bestookte Imares/NIOZ met Programma Rijke Waddenzee Kamerleden met drama over ‘de visstand’- om zo haar eigen bestaan te kunnen verlengen

Milieubeleid was ‘te’ succesvol in het verwijderen van fosfaat, terwijl reductie van stikstof-emissies sterk achterbleef. Het is niet verwonderlijk dat de UvA-groep van Huisman midden op de Noordzee die effecten niet vindt (1:1 verhouding, stikstof-limitatie). Daar heb je betere menging van zeewater en minder invloed van rivieren.

Bij Raaphorst en De Jonge (2000) vind je al de poging om de ‘natuurlijke’ (in theorie) NP-verhouding van het Wad te bepalen.

Met aftrek van menselijke P-emissies en toegenomen waterafvoer via de IJssel komen zij op waarden die in de lente op 1:40 liggen (dan slorpt het plankton alle fosfaat op), in de zomer op 1:15, najaar 1:8 en winter 1:15. Dus veel dichter bij die Redfield-Ratio, de smeerolieverhouding die de biomotor beter doet draaien.

Dus we hebben enkele simpele oplossingen in de aanbieding:

  1. PRW per direct opheffen, niet continueren. Dat scheelt slap geOH, een jaar aan vergaderuurtjes en 6 miljoen euro publiek geld.
  2. Als je de Waddenzee wilt ‘herstellen’ dan moet die biologische smeerolie-verhouding (dichter bij Redfield Ratio) weer gunstiger worden.
  3. Rotte appels in wetenschapsland aanpakken bij NIOZ etc.

..,.terwijl Stikstofdaling vanaf eind jaren ’90 achterblijft

Rara, wat zou er invloed hebben gehad op ‘de’ visstand’?
Wat Dirk Sarpe (NIOO-KNAW) al toonde bij het IJsselmeer, dat geldt dus nog veel sterker in onze Kustzone waar de Waddenzee deel van is. Die ongunstige verhouding met lage fosfaat-gehaltes, verlaagt de kwaliteit als voedsel van plankton voor bijvoorbeeld vislarven, en andere organismen hoger in de keten. DAT is biologie.

PRW is slap geOH voor subsidie, en het verhullen van de olifant in de kamer. Ook voor subsidie (zie blz 46)

Met name de vogels die in het Waddengebied broeden, maar ook een aantal populaties die doortrekken of overwinteren in het Waddengebied hebben het zwaar. (dat is onzin RZ, meer vogelsoorten namen TOE dan er in aantal afnamen)Er is dus iets aan de hand in de Waddenzee en er zijn maatregelen nodig om de populatie in stand te houden.

Gedegen monitoring langs de gehele flyway is hierbij essentieel.

  • Wat heeft monitoring voor zin, als bestaande gegevens je niet bevallen zodat je ze maar negeert?

Uit presentatie Katja Phillipart. 26 duizend vegetarische (?) zeehonden op Wad die geen invloed hebben op visstand, 20 duizend meer dan in jaren ’80

Conclusie: Bijltjesdag zal komen
Het is onbetwijfelbaar waar wat ik schrijf, niet omdat dit ‘mijn mening’ is. Mijn mening kan me gestolen. Ook als je me beslist niet leuk wilt vinden, is ’t nog steeds waar wat ik hier schrijf. Bij andere metingen, gegevens, zowel historisch als fysisch pas ik mijn standpunt aan. Dat is het leuke van wetenschap; mijn ego of de beschikbare subsidie bepaalt niet wat waar is, de gegevens wel.

Of de negatieve framing als Gekke Henkie die je op me wilt toepassen; je marketing-trucs veranderen de Waddenzee niet.

Het punt is dus; Rijkswaterstaat WEET WEL hoe ’t zit. Want dit zijn hun eigen (meet-)gegevens.

Maar Sieben Poel wil ons met PRW daarvan wegleiden. Sieben Poel is dus geen Bullshitter (dat ’t je niet uitmaakt of iets waar is) maar een leugenaar, fraudeur op publieke kosten. Zo iemand moet persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade die hij in zijn publieke functie de maatschappij toebrengt, evenals zijn opvolgster Erica Schlump.

Bijltjesdag zal komen. Mensen zijn ’t zat, jullie parasitisme.

One Reply to “Parasitaire zelfverRijking Waddenzee (PRW) verlengt zich 4 jaar.”

  1. De belastingdienst / wetgever acht een zelfstandige adviseur (ZZPer ex-ambtenaar met de (semi-) overheid als enige klant ) met slechts één klant als in loondienst en moet zijn zelfstandige fiscale bedrijfsconstructie opheffen. https://www.solopartners.nl/kennisbank/punten-van-belang-voor-zzpers-in-de-zorg-volgens-de-belastingdienst/

    Wat voor de zzpers in de Zorg geldt geldt ook voor zzpers in andere sectoren. Er komt / is een vragenlijstmet 75 vragen of je wel als zelfstandige ondernemer voor de belastingdienst / wet kan gelden.

    Complexe materie, dat zelfstandig adviseur / ondernemer zijn voor de wet / belastingdienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *