‘De Ellende waartoe religie inspireerde’….

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op Zondag is het rustdag op de Abdij van uw Rechtse Hippie, wat betekent dat we enkel een meditatie uit de Statenbijbel met U delen. Vandaag is dat Psalm 110 met een hoog gehalte geweld in combinatie met een citaat van de Romeinse epicurist Lucretius.

Kapel van De Abdij, tevens Dojo

In het boek Meaning (1976) van chemicus en filosoof Michael Polanyi kom je het citaat van de Romeinse epicuristisch filosoof Lucretius tegen; Tantum Religio potuit Suadere Malorum.  Uit zijn Rerum Natura. De vertaling daarvan is de titel van dit artikel, een zinsnede de U ongetwijfeld wel eens is toegeworpen.

En niet geheel onterecht, wanneer we slechts de strijd tussen Katholiek en Protestant bekijken van de 80 jarige Oorlog tot de Ierse onafhankelijkheids-strijd, de IRA versus de Ulster Freedom Fighters. Aan wiens kant zou God dan staan? En als je dat al te menselijke perspectief door-redeneert, kun je dan niet beter zeggen; aan niemand’s kant?

En nog verder doorredenerend kom je dan vanuit een morele positie (geweld is slecht) bij moreel relativisme uit. Alsof DE waarheid, iets universeel geldig door de Eeuwen niet zou bestaan.

Het moderne Liberalisme is van dat relativisme doordrenkt en dan krijg je mensen als Klaas Dijkhoff, alles in de etalage, niets in de winkel. Het klassieke meer Bolkestijnse Liberalisme nog niet. Dat Liberalisme zou volgens Polanyi een REACTIE zijn op religieus fanatisme.

In deze preek van de week zien we dat in dat cursief gedrukte woord een sleutel ligt tot oplossing van Lucretius zijn veel aangehaalde Klaagzang. Liberalisme haar bevrijdings-verlossingssleer ontstond in reactie op de tweestrijd Katholiek-Protestant via John Locke en John Milton (van Paradise Lost) in de 17de eeuw in Engeland.

De vondsten die Jean Paul de Vries bij Romagne uit de bosbodem haalde, en in zijn museum ten toon stelt; Eerste Wereld Oorlog

De lezing van vandaag van Psalm 110 is er niet om de stelling van de titel te ontkrachten. Maar om er op te kauwen zonder meteen te oordelen.

De HEERE heeft tot mijnen Heere gesproken; Zit aan mijne rechterhand totdat Ik uwe vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uwer voeten.

De HEERE zal den schepter uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heersch in het midden uwer vijanden.

De Rerum Naturae van Lucretius;Tantum Religio potuit Suadere Malorum

Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag uwer heirkracht, in heilige sieradien, uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uwer jeugd zijn.

De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening Melchizedeks (ik heb ook even geen flauw idee wie dat nu weer was RZ)

De HEERE is aan uw rechterhand. Hij zal Koningen verslaan ten dage zijns toorns.

Hij zal recht doen onder de heidenen: hij zal het vol doode lichamen maken; hij zal verslaan degene, die het hoofd is over een groot land.

Hij zal op den weg uit de beek drinken. Daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Openlijke doden-tentoonstelling Verdun

En laat dat nu eens op je inwerken, maar dan zonder direct de al te gemakkelijke conclusie te trekken die de titel van dit artikel vormt…. Ook die conclusie is namelijk van tijd en context afhankelijk.

Mijn vraag aan de lezer is; wanneer je dat Liberalisme zo ver doorvoert, dat je van de Oude Religie af bent (anno 2019) Is het geweld dan voorbij? Zijn we nu menselijker geworden? Kijk naar hoe Mark Rutte het moslimterrorisme sponsorde in Syrie samen met zijn bazen van de NATO… Zodat ettelijke christenen om zeep werden geholpen, oude kloosters vernield door moslimfanaten.

Of kan Liberalisme in zichzelf ook een religie worden die meer dwingend is, dan de religie waaruit zij in reactie ontstond? Dat je Liberalisme-fanatisme krijgt zoals van D66 met haar haat tegen alles dat met de christelijke traditie van doen heeft.

Inheemsch duizendblad op Kamp Westerbork…

De minst religieuze eeuw die het Westen doormaakte in 25 eeuwen, de 20ste Eeuw, kende de hoogste lijkenbergen, van de Industriële Dood-productie van de Eerste Wereld Oorlog tot het Hitlerisme, Stalinisme, Maoisme, Pol Pot, de Armeense Genocide.. Allen atheïstisch geïnspireerd, door ‘van God bevrijde’ cultuur-liberalisten, producten van De Verlichting.

Zijn die goddeloze slachtpartijen een argument om weer christen te worden?

De Kapel

We zien alvast in teksten en leer, een duidelijk onderscheid tussen het oude Jodendom met haar wat nukkige en vooral etnisch beperkte (slechts voor Joden) HEERE en het latere Christendom met de Jezus die je als Rechtse Hippie navolgt. Dat laatste bevat een veel sterkere invloed van Griekse filosofie en godsdienst, naast een stuk Stoicisme (Seneca). De stoicijnen kennen de combinatie van soberheid en discipline waar De Abdij ook haar zwaartepunt legt.

De wereldverzaking en het afwijzen van lichamelijk genot dat seculier liberalen misprijzend als specifiek christelijk afwijzen, dat lijkt eerder Grieks-Romeins. De onderwaardering van het lichamelijke is juist specifiek Grieks, we vinden dat al bij Plato en Socrates

Een grapje van 10 jaar geleden als uiting van Klimatheisme; wie al een Geloof heeft met 2000 jaar traditie, die heeft de klimaatreligie van Al Gore niet nodig

Het Nieuwe Testament werd rond 180 kanonniek. Toen werd een erkende lijst van vaste teksten (kanon) – vooral de brieven van Paulus- en evangelien opgesteld die aan directe ooggetuigen werden toegeschreven, de apostelen van Jezus als Marcus en Lucas. Dat is de Kanon van Muratori geweest, vernoemd naar de 17de eeuwse ontdekker uit Milaan..

Daarvoor had je al de Kanon van Marcion van Sinope (85-160), de kerkvader die als eerste een poging deed in 144 om een algemeen erkende nieuwe Christelijke leer op te stellen. Marcion stond sterk onder invloed van de Gnostiek, voortkomend uit de Oosterse mysterie-godsdienst. Marcion deed zijn best om alles dat in evangeliën en Paulus-brieven naar Joodse elementen riekte daarvan te zuiveren.

Marcion wees de nukkige en bloeddorstige HEERE van de Joden af, omdat die tegenstrijdig is met de nobele aard van Jezus Christus (zie de bergrede van vorige week). Die HEERE zien de gnostische Marcion-volgers als Demiurg, een bijna demonische wereldschepper van lagere orde.

Marcion doceerde een strict dualisme, scheiding van geest en lichaam, Logos (het goddelijke woord) en wereld.

Terwijl de mensen die naar Hogere Kennis ( = gnosis) streven het geheim achter de dingen zoeken en bijvoorbeeld de getalsmatige symboliek (met het getal 666 als bekendste) van de Griekse Oude Testament-vertaling (de Septuagint uit Egypte van rond 180 vchr) navlooien. Net als de Joodse Kaballah overigens, die met Oosterse mysterie-godsdienst verwant is.

Duurzaam bij ABN Amro; voor 22 miljard euro door de staat op laten kopen, en dan moet ik zelfs extra bij betalen voor de meest basale service; om bankafschriften te krijgen. Zonder God is er geen moraal, wel ABN AMRO (MAMMON)

Marcion’s leer werd weer heftig door andere kerkvaders bestreden, die weer onder andere filosofische invloeden stonden

Bij Marcion zien we dus het stricte dualisme geest-lichaam dat je al bij Plato-Socrates ziet, met de minachting voor het lichaam, zie je daar ook de minachting voor Materie ( = ‘mater, moeder). Terwijl de latere kerk met haar Drie-eenheid van Vader Zoon en Heilige Geest een meer vloeiende overgang leert tussen de Logos, het Goddelijke Woord, het stoffelijke lichaam en het medium daartussen, de Ziel, Heilige Geest.

The Green Man, een heidense natuur-godheid die uit de Keltische cultus stamt, hier als beeld bij Arkona. In tegenstelling tot het stricte Dualisme uit de Gnostiek is hier de natuur dan ook ‘bezield”, zoals de Logos van God in Jezus (lichaam) ook daadwerkelijk god kon worden

De Abdij = vaderhuis, monnik = ‘eenzame
Overigens zie je ook bij Tarotkaarten dat het symbool voor ‘materie’ een gevangenis is, ook wel afgebeeld als duivel. Daarin kan overigens een kern van waarheid in zitten. Omdat mensen die zich ‘atheïst’ noemen, eigenlijk bedoelen dat ze ‘materialist’ zijn. Geloven dat alles tot materie is te reduceren en het ´meetbare´.

Die leer heet ook wel het Naturalisme.

Alles dat niet tot ‘materie’ is te reduceren noemen zulke ‘atheïsten’ dan ‘bovennatuurlijk’. Een eufemisme voor ‘wat wij niet geloven’. Terwijl alles volgens de moderne natuurkunde juist ‘energie’is (E=MC2) en een haast onmetelijk mysterie. Zodat je als moderne wetenschap weer bij de gnostiek terug bent.

Alleen ingewijden kunnen dan bij de Hogere Kennis, het klootjesvolk moet het met een slap aftreksel doen en subsidies ophoesten.

Misschien moeten we concluderen; een religie wordt bron van ellende, zodra het op aarde de Betere Wereld wil vestigen. Zoals het Progressivisme van D66 met haar verafgoding van ´vooruitgang´, de Betere Wereld via technocratie en academie-prostituees die ze ´wetenschapper´noemen.

Wanneer het geestelijke te zeer met wereldlijk gezag vermengd raakt. Wanneer je eenstemmigheid met geweld wilt afdwingen, en zo de gewetensvrijheid om zeep helpt. Dan geldt de observatie van Lucretius.

…als er 1 weet wat afzien is…. (Abdij van Egmond). Het gekruisigde EGO als De Weg van de christen

Uiteindelijk is uit al die onenigheid de Bijbel gevormd en overgeleverd zoals we die nu kennen. De Monniken stammen af van de woestijnvaders in Egypte (van christelijke centrum Alexandrië) als Antonius (derde eeuw). Monniken betekent letterlijk ‘de eenzamen’, en een Abdij is net als de Abt afgeleid van ‘vader’, Abba. Dus het vaderhuis.

Zodra de kerk al te ‘wereldlijk’ werd, met staatsmacht vereenzelvigd, ontstonden zulke afscheiders, eenzamen die terug naar de bron wilden van het geloof. Of wanneer de wereld zo rijk en vol verleiding raakte, dat je er niet in kunt leven zonder zelf profaan te worden. Een zelfde tendens zie je door de geschiedenis van het christendom terugkeren, ook de Labadisten met Anna Maria van Schuurman deden het zelfde in de ‘gouden’ 17de eeuw.

De eerste maal dat de term ‘Christen’ opduikt, dat was al halverwege de Eerste Eeuw in Antiochie (Syrie). Zo werden volgers van Christus toen genoemd, die zich in die plaats verzamelden nadat zij door de Joden in Jeruzalem vervolgd waren om hun geloof in Jezus als Messias.

Het door onze Goddeloze Rutte-kabinetten met gesponsorde moslimterreur belaagde Syrië is dus de bakermat van het christendom.

De Economische Energie van de Abdij, het bier

Van hieruit startte de sterk onder Grieks-Hellenistische-filosofische invloed staande Paulus zijn missie-reizen. Zodat je het christendom – dankzij zijn invloed- beter Paulisme kunt noemen. Paulus gooide de Joodsheid- , het offeren inclusief de besnijdenis uit het christendom-  om zo de Grieken en Romeinen te kunnen bekeren.

Die Hellenistische Grieken geloofden toch al in 1 God. En ze lieten zich meer door de filosofische inhoud overtuigen, terwijl al die Joodse dingetjes ze maar afstootten.

Het Jodendom lijkt op genetisch afzonderen (Joden), een fysiek monasticisme, afzondering van andere volkeren. De Joden zijn de uitvinders van het religieus racisme. Het christelijk geloof kaapt hun 10 geboden en maakt die universeel, minus het geweld van de Joden. Gewelds-oproepen in heilige geschriften, die kwamen pas door de Islam (= Onderwerping) weer in het monotheïsme terug.

….normale christenen en normale moslims kunnen prima samen leven…het zijn seculiere Joden die mensen tegen elkaar ophitsen

Wanneer je het Oude Testament als christen dus leest; doe je dat met pacificerende bril, meer allegorisch. Waar stromingen binnen het Jodendom in de Messias juist een geweldpleger zien, die ze bijvoorbeeld via gewapende opstand zou verlossen van de Romeinen.

Dat soort tendenzen liepen desastreus af voor de Joden, met ondermeer de verwoesting van de tempel in het jaar 66. En nadat Simon Bar Kochba het in 144 nog eens probeerde, knikkerden de Romeinen ze het land uit.

Ze konden Jezus niet erkennen, omdat die slechts zijn EGO offerde en zichzelf zo als De Weg, Waarheid en Het Leven aanbood.  

Waar Paulus door overreding en overtuiging predikte voor bekering, rolde de Islam met het kromzwaard over de Byzantijnse christelijke wereld, zoals Egypte. De Islam is duidelijk een demonische ideologie van origine, waar de geestelijk leider ook het militaire hoofd was. De Kalief. Dus wanneer je stelt ‘wat heeft religie toch een boel ellende veroorzaakt’, dan dien je

a. onderscheid in religies te maken, een Mercedes is ook geen Lada of F16 of hobbelpaard, al zijn ’t allebeide transportmiddelen

b. de bestuurders van zo’n auto maken ’t verschil tussen dodelijke ongelukken en veilig transport op de pelgrimsreis naar het Eeuwige.

Alleen ZIJN hoeft niet erg te ZIJN, retraite in Abdij van Orval (BE)

Zodra een religie gewetensvrijheid met (staats)geweld wil onderdrukken weet je- als je ’t mij vraagt- dat het niet van God kan komen. Ook is de afwijzing van het materiele, de wereld als slecht in zichzelf niet beslist christelijk, dit dualisme lijkt meer van Gnostische en Hellenistische oorsprong. Hemel EN Aarde is immers door God gemaakt.

Het beste bewijs van de Waarheid van het christendom is het lekkere abdijbier dat de ‘eenzamen’ brouwen en nuttigen met beheersing. Wanneer je de kerk tegen de brouwerij aan bouwt, dan weet je dat men niet in fanatisme door wil slaan. Fanatisme betekent ´geen beheersing´. Wie geen beheersing heeft kan onmogelijk ver op zijn Weg zijn, de TAO.

De ellende die FANATISME heeft veroorzaakt, DAAROVER kunnen we dus beter een boekje open trekken in tijden van Klimaatgekte en idiotie.

One Reply to “‘De Ellende waartoe religie inspireerde’….”

 1. Hallo Rypke,

  De antieke Statenbijbel is dat er één met de kanttekenaren?
  Zo niet, dan direct een nieuwe Statenbijbel naast deze aanschaffen.
  Met de kanttekenaren erbij krijg je veel meer licht over de Heilige Schrift.
  Ps 110 alleen al 20 kanttekeningen in de zijlijn.

  Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam GBS.

  Groet, Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *