Ken Uw Vijand (1): Groen regelkasteel buigt Recht krom…

Voorzitter Regiecollege; parasieten heb je in alle soorten en maten….Ook als je bij de leugen niet opstaat en zegt ‘leugen’ ben je zelf een leugen. Helemaal wanneer je die leugen zelf helpt optuigen.

In de ‘ken uw vijand’-week, leer je achter de details de Duivel herkennen, zodat je op Doel schiet in plaats van losse flodders. Vandaag het Groene Regelkasteel (Natura 2000), dat als bewuste strategie is ontworpen om eigendomsrecht te ondermijnen.  Deze juridische duivel heet Reflexive Law, een postmoderne rechtsopvatting door Gunther Teubner in 1981 gelanceerd.

Die rechts-opvatting ontkent objectieve Waarheid en Rechtvaardigheid, maar dan in prestigieus academisch jasje vermomd. De bijbehorende bestuurlijke resultante noemen ze dan ‘Governance‘. Men doet alsof men medezeggenschap genereert en discussie, terwijl een kleine club tot ‘experts’ gebombardeerden de uitgangspunten en het eindresultaat al in beton goten. (zie ook ‘Klimaatakkoord’)

De kreet is gebaseerd op postmoderne filosofie van Discours-theorie, en ontleend aan oa Jurgen Habermas, Michel Foucealt enz. 

‘Reflexive Law’-aanhangers zullen nooit de noodzaak van een regulering ZELF betwisten, het ligt altijd aan ‘de uitvoering’. Hoe groter het buiten-wettelijke regelkasteel groeit, hoe meer de waarde van het Recht devalueert tot onrechtvaardigheid wet wordt. 

>We spreken uit juridische praktijkervaring, nadat we in Hoger Beroep gingen tegen het door Bestuursrechter HJ Bastin op 10 januari geoorloofde frustreren van mijn Wob-verzoek door Rijkswaterstaat. Lees hier de details van de 2 jaar lange voorgeschiedenis.

Zie www.originalartofwar.com; Ken Uzelf, ken uw Vijand; literatuur voor deze week

Uitkleding rechtstaat en vernietiging landschap uit naam van ‘milieu’
De uitholling van de nationale rechtstaat middels papieren luchtkastelen (Natura 2000) en op internationale conferenties door ambtenarij en ngo’s afgekaarte regulering (‘biodiversiteit’ & ‘klimaat’) heeft al een sjieke naam sinds 1981; Reflexive Law, ook wel Evolutionair Recht genoemd. De belangrijkste protagonist die deze denkwijze via de Habitatrichtlijn (Natura 2000) invoerde met Hemmo Muntingh is Henriette Bastrup-Birk.

Je versmalt zo ingrijpende bestuurlijke ingrepen tot het domein van ‘de experts’, zijnde ‘de mensen die wij sociale autoriteit toe kennen’, en maakt particuliere ‘instandhoudingsdoelen’ tot nationale prioriteiten ten koste van het eigendoms- en gewoonterecht.

Zo kan een handvol mensen van het RIVM of Wageningen UR die bijvoorbeeld een Stikstofmodel in elkaar zetten of een ‘Instandhoudingsdoel’ voor Natura 2000 bepalen wat in het gehele land gebeurt. Buiten Objectief Recht om krijg je zo een subjectief en situatie-afhankelijk bestuursrecht, waar vooral de opstellers zelf van profiteren; daarover gaat mijn zaak tegen Rijkswaterstaat al 2 jaar.

Ik ging in hoger beroep tegen de onjuiste– maar reeds op 15 oktober 2018 verwachte– beslissing van bestuursrechter HJ Bastin van de Rechtbank Noord Nederland. En heb dus praktijkervaring, al zijn we geen jurist maar gesjeesde bosecoloog die wetenschapsjournalist werd.

Dit moet dan Mondriaankwelder worden, ‘hersteld’ met Waddenfonds. ‘Natuurherstel’ dient uitsluitend particuliere belangen op publieke kosten

De door mij in een Wet openbaarheid bestuur (Wob)-verzoek bevraagde belangendiscriminatie door Rijkswaterstaat-bestuurders, legden ze met Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer op 17 december 2018 vast in de Staatscourant. Als ‘wetenschappelijke noodzaak’ fabriceerden ze een ‘achteruitgang van de visstand’ en een ‘achteruitgang van de vogelstand’.

Een prachtig staaltje ‘reflexive law’, een door ‘evolutionaire discussie’ gevormd kartel dat voorkeursrecht krijgt toebedeeld. Zo kunnen zij zelf het regelkasteel bouwen, zelf profiteren van de ‘doelen’ die ze opstellen ten gevolge van die regulering.

En ook de voorwaarden bepalen met ‘basismonitoring’, waarmee ze ‘de ernst’/het belang agenderen om hun zaak publiek te bekostigen (bv, kijk eens hoe de temperatuur stijgt, hoe de eidereend achteruit gaat enz).  Dus ze willen bok op de haverkist met meetgegevens zijn, want zo kun je selecteren welke trend WEL (iets waarmee ze vissers kunnen lasteren) en NIET belangrijk is. Namelijk die trend, die jouw van pas komt qua macht en inkomsten.

Net voor de Kerst, zodat je het niet zou opmerken tot ’t al te laat is.

Het gevolg van de zaak waartegen ik strijd is 3-ledig.

 • A. Via een hybride van privaat-bureaucratisch belang krijgen de mensen die de regels opstellen en besluiten nemen eenvoudiger toegang tot overheidsgelden, Waddenfonds EN subsidies.
 • B. Via een buiten het bestuursrecht om beklonken hybride-vehikel van privaat en bureaucratenbelang (Rijkswaterstaat, provinciebestuurders en Staatsbosbeheer) kunnen zo private entiteiten als milieuclubs als schaduw-overheid optreden.
 • C. De onkosten van hun private plannetjes komen op het conto van burgers, boeren en vissers van het Waddengebied. Zowel financieel als landschappelijk.

 

de Wadden-Oligarchie onder directie van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) en de Waddengasboorders van de NAM

Die ondoordringbare bestuurs-hybride van private belangen en ambtenarij die drijft op Reflexive Law, noemden ze dan een ‘beheerautoriteit’ Waddenzee. De leden van de oligarchie heten ‘beheerder’, en kunnen maximaal van het Waddenfonds profiteren. Wie tot ‘gebruikers’ gedegradeerd zijn kunnen achter aansluiten. Je kunt het beter ‘Autoritair Beheer’ noemen. Een Neo-Feodale bestuursarchitectuur.

Gewoonterecht van traditionele gebruikers als bewoners en vissers vervalt zo, voor de belangen van een oligarchie (zoals hierboven afgebeeld) De onderliggende strijd gaat uiteindelijk dus om een mentaliteit van waarheidsrelativisme en haar evenknie van machtsabsolutisme.

Alsof de macht en sociale autoriteit van een standpunt haar ‘waarheid’ bepaalt, de ‘omstandigheden’. En dat er geen objectieve waarheid is, buiten een ‘waarheid’ tussen aanhalingstekens die in een evolutionaire discussie wordt bepaald. Waarbij ‘waarheid’ dus vooral ‘het prestige van ONZE experts’ wordt. Je ontkent dus het bestaan van Objectieve Waarheid, los van het clubje op enig moment. Alle waarheid heet tijd- persoon- en plaatsafhankelijk.

Eneco Werelderfgoed Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting

Vervaging grens publiek en privaat belang
De term voor dat type recht in het Engels is dus Reflexive Law, een term die in 1982 voor het eerst werd opgetekend door Gunther Teubner

Zelf noemen ze het ontkennen van objectieve maatstaven ‘evolutionair recht’, alsof waarheid en recht door discussie en omstandigheden evolueert. In de praktijk betekent die opvatting dat macht en sociaal prestige van enkelen in een oligarchie, de wereld dicteren voor velen daar buiten.

Omdat men ontkent dat Waarheid en Rechtvaardigheid bestaat, en enkel op basis van Sociaal Prestige waarheid bepaalt (bv ‘de’ wetenschap) kan tegenstand uit deze optiek ook enkel met ‘emoties’ te maken hebbenMen beweert dat moderne ontwikkelingen en denkwijzen vragen om een ander type rechtsopvatting. Alsof Recht door een lange ping-pong-wedstrijd van ‘actoren’ en medespelers ontstaat.

Het bestuursmodel dat ze bij de ontkenning van Waarheid en Rechtvaardigheid optuigen noemen ze zelf ‘Governance‘, ook zo’n modekreet uit de Luciferiaanse doos.

1 gezellige praatclub met uitgangspunten en einddoel in beton gegoten

Zo bouwt men aan de ondermijning van burgerrecht en de Nationale Rechtstaat ten faveure van ‘internationale opgaven’, van ‘biodiversiteit’ en ‘klimaat’ tot aanwakkeren van migratiestromen. In de praktijk komt het steeds neer op ‘privaat gewin op publieke kosten’, en de ondermijning van burgerrechten.

Al deze belangrijke thema’s worden afgekaart op conferenties, buiten burgerinspraak op nationaal niveau om. Ook Natura 2000, het Europese Natuurbeleid met haar Habitatrichtlijn kwam met een pennestreek in Brussel van de grond. Zonder inspraak van burgers op nationaal niveau. NGO’s kunnen vervolgens procedures winnen waarbij ze verwijzen naar die buiten-nationale reguleringen.

Bijvoorbeeld, wanneer een lokale overheid ’t waagt niet mee te buigen met die dictaten uit bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Of in het geval van Natura 2000 in Brussel: Habitatrichtlijn 6, lid 3. Zie in de studie van Raoul Beunen hoe die richtlijn tot een explosie van rechtszaken leidt over ‘natuur’.

Uit Raoul Beunen et al 2013: LEZEN die studie, zeer de moeite waard. Beunen noemt het ‘Performing Failure’, alsof het niet DE REGELS ZELF of HET DOEL is dat de OORZAAK is, maar ‘DE UITVOERING’

De postmoderne socioloog Raoul Beunen beweert hier echter in de traditie van postmodern ‘recht’ en ‘discourse’-theorie dat er bij Natura 2000 geen systeemfout is, inherent aan het ontwerp of het doel (het bevriezen van de natuur op een kunstmatig ijkpunt 1982 enz). Maar een ‘performing failure‘, het ligt aan ‘de uitvoering’. Een beetje als ‘De Natura2000-Berlijnse Muur is best goed, maar hij had hoger gemoeten’.

Zo zien we met de privatisering van de overheid een ander juridisch fenomeen gepaard gaan; de opmars van subjectief recht. Dat krijg je automatisch wanneer je Objectieve Waarden (Niet liegen, stelen, dwingen, rechtvaardigheid) afschaft ten gunste van situationeel recht.

Je belandt dan in ‘subjectivisme’, steeds meer regulering die door hun omvang het burgerrecht verder verzwakken. De Crisiswet is er een voorbeeld van, de Rijkscoordinatieregeling. Waarbij de mensen met macht bepalen wat ‘recht’ is, in plaats van dat iedereen voor De Wet gelijk is.

Het beestje blijkt een naam te hebben; Reflexive Law

Reflectief recht, Reflexive Law, subjectivisme
De uitholling van inspraak en privatisering van publiek belang die ik bij Rijkswaterstaat beschreef, dat is een internationale trend, die samenhangt met GLOBALISERING. Liberalisme en ontworteling.

Met name via ‘Europa’ kregen we buiten de Nationale Rechtstaat om steeds meer gestapelde regulering buiten het Burgerlijk recht en bestuurlijk recht. Regulering die afkomstig is van ‘internationale verdragen’. Een voorbeeld is het recente Migratie-dictaat van Marrakech.

Maar we doelen ook op alle klimaatbeleid dat zonder burger-inspraak via de Verenigde Naties door een conferentie uit 1992 werd opgelegd via Brussel. Of zie hieronder, ‘staat van instandhouding’-doelen, door misschien twee Wageningse Alterra-ecologen opgesteld, betaald door het Ministerie van LNV. Doelen die buiten het normale recht om de aanblik van het buitengebied bepalen, EN de bedrijfsvoering van mensen die daar wonen.

Natura 2000; Voorbeeld van Reflexive law, ten koste van Objectief Recht. Want de overheid mag wel overal in Natura 2000 bouwen

Boeren en vissers kennen ’t idee van ‘Reflexive Law’ dus al dankzij Natura 2000. Een muur van regels, ge- en verboden op basis van door ambtenaren en academici geformuleerde habitatcodes; 140 verschillende natuurtype-beschrijvingen die aan papieren eisen moeten voldoen. Zoals de eis; ‘dat habitat moet in de zelfde conditie komen als dat het in de jaren ’80 was.

Zij claimen daarbij de ‘wetenschappelijke’ noodzaak. Maar dankzij het voorzorgprincipe mogen ze de bewijslast omkeren naar de partij die ze beschuldigen.Op de wijze ontstond sinds de jaren ’70 wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) noem.

 • Of iets WAAR is telt dus niet zozeer meer. Wel of je de situatie naar je hand kunt zetten, je ‘macht’ dus en sociaal prestige. Zulk waarheids-opportunisme is het gevolg van moreel subjectivisme. Dat je ontkent dat er zoiets als Waarheid bestaat, dus het ‘postmodernisme’ dat bij Sociologen in zwang is.

…onder invloed van cultuur-liberalisme. Gunter Teubner is de bedenker van het begrip in 1982

Versus Objectief Recht, grondrechten
De dure term voor ‘Oneerlijk op Academisch Niveau’ is ‘Discours-theorie‘. Dat alle waarheid afhankelijk is van de situatie van het moment, en de mensen die er in gesprek vorm aan geven. Dat wollig klinkende principe – Samen samen- het is bedacht door een afgelopen laatste halve eeuw populaire filosoof die gelukkig al dood is, Michel Fouceault. Het komt uit een filosofische stroming die men postmodernisme noemt.

Alsof alle waarheid relatief is, afhankelijk van de situatie en de mensen. Dat je intellectuele lafheid/luiheid uitlegt als een morele positie. ‘Dit is mijn waarheid, vertel de jouwe’; je bent dan niet werkelijk geïnteresseerd in iemand. Maar gebruikt je vermeende eigen ‘grootmoedigheid’ en ‘tolerantie’ om de aandacht op jezelf te vestigen.

 • Postmodernisten zijn per definitie harteloos, en hun uitgangspunten een goedkope debattruc..

Achter dat wollige en haast democratisch klinkende principe schuilt dus een duiveltje; Het logische gevolg is een opvatting ‘Waarheid is wat mij zo uitkomt’, en dus de uitholling van Objectieve Rechten; iedereen is gelijk (jij jouw waarheid, ik de mijne) Maar sommigen zijn al snel meer gelijk dan anderen.

De auteur, uw Rechtse Hippie sponsor reportages via Stichting MW&B

In contrast zien we dan Objectiviteit, het bevestigen dat er zoiets bestaat als Objectieve Rechten, of het nu 2019 is of 1819; immers, hoe zou je anders nog een zinvolle Grondwet kunnen maken. Als objectief recht als ‘Ieder mens voor de Wet gelijk’ alleen bestaat wanneer je dat even zo uitkomt; dan verval je immers tot barbarij.

 • Subjectivisme is dus eigenlijk een ander woord voor ‘beschavingsverlies’.

Objectief Recht uitgaat van enkele grondrechten die je als burger hebt in een Nationale Rechtstaat. Daar gaat ‘reflexief recht’ steeds meer uit van de situatie op het moment, de belanghebbenden met hun ‘Mondiale Uitdagingen en Opgaven’. Wat de overheid in slecht Nederlands dan ‘stakeholders‘ noemt. Het onderscheid publiek en privaat vervaagt, ten koste van individuele rechten als burger.

En zo kun je ook mondiaal milieubeleid duiden.

Er is geen verband tussen met reflectief recht (bv Klimaattafels, Energie-‘akkoord’) opgelegde lasten en publieke lusten. Wel lopen allerlei lobbyclubs giga binnen met beroep op macht en sociaal prestige van hun standpunt, schuilend achter ‘Het IPCC’ (het VN-klimaatpanel) en ‘De Afspraken in Parijs’ (2015): voor de publieke geldroof claimen zij ‘DE’ wetenschap aan hun kant als prestigieus intimidatie-instituut.

Leestip; het vrije markt-fundamentalisme komt uit de zelfde globalistische hoek als ‘klimaat’-alarmisme; uithollen van de Nationale Rechtstaat.

Ken Uzelf, Ken Uw Vijand
Tot slot komen we dus weer terug bij het centrale thema, Ken Uw Vijand, Ken Uzelf.

Zorg dat je niet zelf je grootste vijand bent, doordat je niet helder op het vizier hebt staan WAARTEGEN je nu strijdt. Het kan ook een stropop zijn als ‘de linkse’ dit of ‘de rechtse’ zo, het ‘verdeel en heers’-idee uit de seculiere politiek. Identificeer dus je Waarden, die altijd bij je eigen PERSOON liggen, en niet iets daarbuiten. Geen abstractie als ‘De Aarde’ of ‘Het Klimaat’.

Is iets een menselijke schepping, dan is het vals, en kom je in het ‘reflexive’-deel uit. Is het door God gemaakt, dan niet. Het Klimaat bestaat niet, het is een statistische afspraak van een gemiddelde weer ergens over 30 jaar. Dat kun je niet ‘herstellen’. Een willekeurig assemblage van plant- en diersoorten dat ergens voorkomt in 1982 is OOK een menselijk verzinsel. Je kunt dat niet ‘herstellen’, want het is een statistisch samenraapsel. Natura 2000 beschermt niet ‘De Schepping’ maar een menselijke schepping.

Een joekel van een sprinkhaan, zelfde mentaliteit als globalisten

Je kunt wel een (geschapen) mens met gebroken been genezen. ‘De Vijand’ heeft altijd ‘waarden’ die buiten de mens zelf liggen, of ze dat nu ‘duurzaamheid’ noemen of wat ook; ze bedoelen dan dat ANDEREN moeten veranderen zodat zij er zelf beter van worden.

Dankzij de Paarse jaren ’90 werd ons door Vrije Markt’-fundi’s (VVD/D66/PvdA) ook een onredelijke haat tegen ‘de’ overheid aangepraat. Alsof ‘De Markt-, die Blauwe Afgod, voor alles een oplossing zou zijn; waarmee ze bedoelden ‘als je alle nationale regulering maar opheft en wij als globalisme-sprinkhanen vrij spel krijgen. De onzichtbare middelvinger van de markt.

Die lobby komt uit de zelfde hoek (World Economic Forum, Trilateral Commission) als het klimaat-globalisme. Ze willen letterlijk alle grenzen weg, maar dat betekent ook; al onze defensies tegen globalisme-sprinkhanenEen kundige en sterke overheid kun je niet zonder.

Het probleem is dat die overheid nu in handen is geraakt van private partijen, die haar al babbelend over ‘inclusief’ en ‘duurzaam’ tot privaat gewin-vehikel maken. En de mentaliteit van nihilistische leugenachtigheid die daar achter zit.

Voorbeeld van typisch globalisme-geklets

Waarheid bestaat en dus ook De Leugen
Dus trap niet in de val; dat je de auto stuk slaat waar je kind onder werd platgereden. Herken dus de mentaliteit, ideologie achter de woorden.

Wanneer je de diepere laag niet ziet, mentaliteit, verzand je in een discussie over ‘standpunten’, verbale kledingstukken en smaakjes, gevoelens. Dat het ‘de linkse’ dit is of ‘de rechtse zo’. Dat je ‘teuguh’ de overheid tot Shell en enzovoort bent, de externe facades. Dan kunnen ‘zij’ ongehinderd door terwijl U onderling wat kibbelt over meningen uit een massamedium opgetast.

‘Rechtvaardigheid’ is geen mening, integriteit ook niet, je hebt een Hart of je hebt het afgeschaft en bent verdord geraakt.

Objectieve Waarden gelden altijd, en die kun je altijd ook op jezelf toepassen. Ze zijn de motivatie waarmee je gedrag gestalte geeft in dingen, daden. Wie zich ergert aan lafheid, wees dan zelf niet laf en ga er op af. Boos over leugenachtigheid en onmenselijkheid?

‘De Groene Leugen’, zo noemen (mossel) vissers de naturalistische drogreden. LIEGEN is altijd FOUT, of het nu 2019 of 2030 is.

Met ‘Elite’ hoeft niets mis te zijn…
Ook met ‘elite’ hoeft niets mis te zijn, als die het Hart maar op de goede plaats heeft en niet ‘Goed’ en ‘Kwaad’ ontkent of omkeert. Mensen hebben leiding nodig, zoeken van nature ‘de leider’, dus laat dat dan een leider zijn die het Goede, Ware en Schone eert. De vijand maakt mensen tot middel en middelen tot doel.

Het Fries Existentialisme leert dan ook ‘De Hel, dat is een Ambtenaar’. Waar je vanuit christelijk perspectief (en humanisme) de Mens altijd als doel hebt.

En zo heeft mijn Hoger Beroep ook zin door haar signaalfunctie. De Leugen mag het laatste woord niet hebben. Ookal weet ik ook best dat mijn Hoger Beroep ook wordt afgewezen door de Raad van State. De daad zelf- wij accepteren de leugen niet– is het doel. We zullen doorgaan, nooit opgeven. To Hell with the Devil.

Zou ik opgeven, dan geef je toe aan de vulgaire mentaliteit die je juist verafschuwt, alsof Goed en Kwaad er niet toe doen. En dan ben je zelf deel van het probleem geworden. Verzet tegen onrecht is dus je plicht, wanneer je ‘elite’ wilt zijn in geestelijke zin.

Het techno-fascisme heeft niets met burgerrechten, privacy, natuur en eigendomsrecht

 • UPDATE; wanneer je het over de duvel hebt, nog een voorbeeld van ‘Evolutionair Recht’. Omdat de bescherming van eigendomsrecht en burgerrecht in de weg staat van energie-dictatuur moet ‘de wet’ aangepast: Hij zegt eufemistisch ‘De wet staat in de weg van Onze Doelen’

4 Replies to “Ken Uw Vijand (1): Groen regelkasteel buigt Recht krom…”

 1. Alleen kracht, rechtvaardigheidsgevoel en scherpte zijn in staat voort te brengen wat ik zojuist ademloos heb gelezen. Ik ben geen didacticus of jurist maar er resteerde voldoende om me weer energie te geven om verder te gaan. Dank.

 2. “Verzet tegen onrecht is dus je plicht.”
  Je kunt het niet mooier zeggen. Als iedereen dat zou doen krijgt rechtvaardigheid misschien weer een gezicht.
  Het gaat er niet om met welke argumenten een rechter mijn pleidooi terzijde schuift, maar dat ik de moeite neem om mijn normen en waarden te verdedigen met argumenten tegen het aangedane onrecht. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar wie dat probeert, wordt iedere keer beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *