Lieve mensen, er is een geestelijke wereld…

Glastonbury tor. Hier ontmoette ik een spiritist

Op de zondag viert uw Rechtse Hippie van De Abdij de Rustdag. En dus delen we een meditatie met U uit de ge-erfde Statenbijbel. Vandaag is dat 1 Samuel 28 waarin Koning Saul van ’t padje raakt. Hij had eerder – conform het gebod van JHWH – alle waarzeggers en spiritisten uit Israel op Oud Testamentische wijze weggebonjourd.

Maar nu Saul aan prestige verliest ten opzichte van David, en de vijanden verzamelen zich, krijgt de koning het benauwd. Saul mist de profeet Samuel, die hem ooit tot koning had gezalfd voor steun en raad. Die is net overleden. En dan doet Saul iets wat hij beter nooit had kunnen doen. Want zijn doem is zo bezegeld.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Samuel laat een spiritist aantreden met een ‘waarzeggenden geest’ (1: Samuel 28:7) die Samuel oproept van gene zijde. Noem je alter ego van Gene Zijde je anti-materie, wanneer je er een moderne draai aan wilt geven:

Toen zeide Saul tot zijne knechten: Zoekt mij eene vrouw, die eenen waarzeggenden geest heeft, dat ik tot haar ga en door haar onderzoeke. Zijne knechten nu zeiden tot hem: Zie, te Endor is eene vrouw die eenen waarzeggenden geest heeft.

Saul vermomt zich, bij de vrouw aangekomen ruikt zij meteen onraad:

Toen zeide de vrouw tot hem: Zie, gij weet wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzeggers en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid: waarom stelt gij dan mijner ziel eenen strik om mij te dooden?
Saul nu zwoer haar bij den Heere, zeggende: Zoo waarachtig als de Heere leeft, indien u eene straf om deze zaak zal overkomen!

Toen zeide de vrouw: Wien zal ik u doen opkomen? En hij zeide: doe mij Samuel opkomen.
Toen nu de vrouw Samuel zag, zoo riep zij met luider stem, en de vrouw sprak tot Saul zeggende: Waarom hebt gij mij bedrogen? Want gij zijt Saul.

De zelfde kraai

De geest van Samuel geeft Saul nog een veeg uit de pan. ‘Gene Zijde’-Samuel, vertelt hem dat hij maar beter naar De Heere had moeten luisteren. Die is nu niet meer op Saul zijn hand, maar op die van zijn concurrent David.

en de Heere zal dan ook Israel met u in de hand der Filistijnen geven en morgen zult gij en uwe zonen bij mij zijn; ook zal de Heere het leger Israels in de hand der Filistijnen geven.

De Tekst van vandaag, ken uw klassieken!

Het bestaat, ‘helaas’ zou ik bijna zeggen
Omdat de meeste journalisten seculier-liberaal zijn, zijnde ‘geestelijk armoedig, narcistisch en vooringenomen’, verwarren ze ‘slecht op de hoogte in geestelijke zaken’ vaak met nuchterheid. Alsof iets ‘niet bestaat’ omdat je er nooit mee in aanraking kwam. Bestaat de schilder niet omdat je alleen ’t schilderij ziet?

De realiteit is; er is een geestelijke wereld en atheisme (naturalisme, materialisme) is bullshit. Met name de claim van atheïsten dat hun wereldbeeld ‘wetenschappelijk’ zou zijn is op zijn best lachwekkend. (zie oa David Berlinski, ‘The Devil’s Delusion, Atheism and it’s scientific pretensions’ voor verdieping argument)

Dat de realiteit van geestelijke aard is, heb ik (en miljarden mensen met mij, zie de geestelijke tradities mondiaal) zelf ervaren, mede daarom werd ik later ook christen. De aan die bekering (positieve ervaring) voorafgaande negatieve geestelijke ervaring (in Wageningen) was eigenlijk best eng (zonder drugs! 🙂 ) .

Alles is energie, de realiteit is minstens 4D

Wat je misschien weerhoudt van acceptatie, is dat je leerde om ‘persoonlijke ervaring’ onder te waarderen bij lieden die claimen ‘wetenschappelijk’ te zijn. Alsof je van een papieren dossier over iemand meer zou leren, dan wat je slechts na 1 oogopslag bij ontmoeting al opvalt. Energie-overdracht is OOK een informatiebron, en wel 1 die veel dieper ingrijpt.

Die invloed van het geestelijke werkt zowel individueel als in het grotere geheel. Om je een indruk te geven van de invloed van het geestelijke op mondiaal niveau, sluiten we onderstaand filmpje bij.

Dit interview met de directrice van de aan de VN verwante Lucis Trust (theosofie van Alice Bailey) spreekt boekdelen.

Zo – als ’t vrouwtje bij de Ghostbusters- gaat je stem klinken wanneer je er diep inzinkt, zo klinkt die boeddhist van de tempel van Hantum ook, dat weeïg zalverige. ‘Geestelijk neutraal’ bestaat niet, zie ook de moderne klimaat-bezetenheid, of hoe nazi’s bezeten werden van een besmettelijk ‘idee’… Dat mensen zichzelf niet meer zijn, alsof door van buiten bestuurd, ‘buiten zinnen’….

Taboe, en eenvoudig om grapjes over te maken
Het is vaak taboe om hier op serieuze wijze over te discussiëren. Zozeer is het seculier liberale geestesgoed ‘de norm’ in het Westen geworden sinds de Franse Revolutie. Je wordt geacht ‘nuchter’ te heten (via sociale bevestiging, niet onderzoek) wanneer je in het 18de eeuwse naturalisme gelooft, een 3D-wereldvisie die het geloof verspreidt dat alles tot ‘materie’ te reduceren is.

Uit die visie komt ook het scheldwoord ‘bovennatuurlijk’ voort. Terwijl zoals ik al beschreef; de hele natuur is ‘bovennatuurlijk’. Wie zegt ‘alles is materie’, die moet conform moderne natuurkunde weer vaststellen dat alle materie energie is. (E=MC2) En wat is dat eigenlijk?

Wie zich op ‘de natuurwetten’ beroept, als ‘zo functioneren de dingen’, die kan nog niet verklaren wat processen in beweging zet. Plantenbioloog (en christen) Rupert Sheldrake spreekt ook meer over ‘natuurgewoontes’, het Universum leert en evolueert in ‘The Science Delusion’, zijn biologenplasje over de anti-wetenschap van atheisten.

Al het aardse is geestelijk en al het geestelijke is aards, maar dus niet tot ‘materie’ reduceerbaar. Hoe dan ook, het als ‘rationeel’ verkochte seculiere wereldbeeld is eigenlijk irrationeel.

.. Jezus op Friedhof Ohlsdorf, het lijkt net of hij een plasje doet tegen een boom

En niet alleen dat, het geestloze wereldbeeld is A-moreel. Dat A-theïsme leverde ons de mensverbeteringskampen der 20ste eeuw. De technocratische zielloosheid waarmee je de mens tot ‘ding’ reduceert, middel van je technocratische ‘doel’. De plaag van ‘managers’ komt er uit voort, die al het menselijke uit organisaties persen voor de heilige ‘efficiency’: om zichzelf dan een bonus te geven.

De ‘Wij zijn ons Brein’-opvatting is uitvloeisel van de ontkenning van de geestelijke realiteit. Alles zou te reduceren zijn tot chemische reacties van atomen: hoe kun je nu zo’n opvatting geloven?  Als toevallige chemische reacties moeten besluiten of die stelling ‘waar’ is? De lezers van Dick Swaab bestaan dus uit zakken moleculen die als bij toeval aannemen dat wat hij schrijft moet kloppen door de juiste chemie.

En wie dat niet geloven, zijn dat dan de verkeerde toevallige chemische reacties? Hoe kan toeval nu verkeerd zijn? Toch raken velen overtuigd door zulke amateurfilosofie van een D66-hersen-monteur, die concludeert dat de chauffeur niet bestaat wanneer hij de bougies uit de motor verwijdert of de voorband lek prikt.

Of bij Richard Dawkins: Al die zelfzuchtige genen die naar de boekhandel rennen, om zichzelf van de waarheid van die zelfzucht te overtuigen, terwijl het concept ‘waarheid’ geen evolutionair voordeel heeft.

🙂

Zoals Ortega Y Gasset al in 1930 vaststelde; de moderne academie-mens is eigenlijk een specialistische barbaar. Wanneer die met zijn kennis op 1 microscopisch deelgebied overzicht op De Realiteit claimt. Maar boeken van atheisten worden in massamedia altijd meer gehyped, zie eerder Richard Dawkins. Massamensen onder elkaar, ach ja. Zie hoe momenteel de lectuur van Yuval Harari (Homo deus) tot aan De Wereld Graait door gehyped wordt.

Wie te lui is zelf na te denken, die ontleent zijn wereldbeeld dan aan sociale status en sociale besmetting. Meer dan nodeloze zelfprofilering bereik je er echter niet mee.

Waarom juist moderne academici massamensen/barbaren zijn

Of je dan ‘gelovig’ bent na acceptatie van de geestelijke realiteit? Iedereen is gelovig, alles begint bij geloof.

Je hebt zelfs mensen die zichzelf altijd willen geloven, de ‘kijk mij eens slim zijn’-opinie over ‘Het Klimaat’ die ze nu weer uit de natte krant hebben opgetast.  Waar gezond zelfwantrouwen meer op zijn plek is. 🙂 Ik las ook alle tegenwerpingen bij een meer spiritueel wereldbeeld, zoals ‘het Onsterfelijkheidscomitee’ van John Gray. En natuurlijk…

Schroom niet er grapjes over te maken en te relativeren.

Lees bijvoorbeeld mijn verhaal ‘Het Mysterie der missende Tanden’ dat ik 8 augustus 2009 voor dagblad Trouw schreef over New Age Hoofdstad Glastonbury (waar de bovenste foto is genomen). Valse geestelijkheid zonder degelijke traditie, en overdaad aan drugs, het is er om op de hak te nemen. Je hebt niets aan een geloof zonder geheugen van generaties daarvoor.

Daarnaast is de geestelijke wereld geen speelgoed, zonder degelijke traditie en mentoren kan ’t je opvreten, een dans met de duivel overleef je niet. Velen werden bij het nemen van een verkeerde afslag krankzinnig, kwamen in de geestelijke hel en pleegden zelfmoord.

Van gene zijde zo je eigen kijk op de dingen hebben

…maar het plaatst je voor een dilemma met maar 1 keuze
Wat aan het accepteren van een geestelijke realiteit het meeste tegenstaat, is dat je dan een probleem hebt. Een probleem dat ook bestaat als ‘jij vindt’ van niet. Want wat je vindt, dat mag je bij De Politie brengen. Je individuele perspectief is volstrekt onbelangrijk in het licht van de eeuwigheid. Die ‘mening’ van je uit de natte krant.

Het bestaan van een geestelijke realiteit zet de door de moderne cultuur gepropageerde zelf-gecentreerdheid dus weer op losse schroeven. Zet tegen over die ‘meningsvrijheid’ dus eerst maar de plicht tot fatsoenlijk onderzoek aan je opvattingen. Studeer, exploreer!

Je komt niet meer ‘met alles weg’ in een geestelijke realiteit, het ‘dood is dood’-paradigma van het atheisme, het zogeheten ‘naturalisme’ en ‘materialisme’. Plots doen generaties voor ons er ook weer meer toe. Meer dan ‘toekomstige’ generaties waar atheïsten, technocraten der ‘duurzamen’ zo door geobsedeerd zijn.

Je kunt het concept ‘rechtvaardigheid’ dan ook weer in het perspectief van eeuwigheid zien, de dimensie van ‘Tijd’ er bij gesloten, bent weer 4D-mens, 3D met het poortje van de Tijd, Eeuwigheid er door.

Ontvangt een massamoordenaar een zelfde oordeel als een heilige? Leven we dus in een amoreel en dus Immoreel D66-universum van ‘waarheid is wat de Partij vraagt’?  Dan ‘ben je er vanaf’ wanneer je fysiek het hazenpad kiest, zoals Dolfie ook volgens de officiele geschiedschrijving deed in ’45.

De realiteit is dat we met al onze blingbling niets van het universum en van onszelf begrijpen

De waarheid ligt dus ook niet ‘in het midden’ bij dit dilemma. Je bent ook niet een ‘beetje zwanger’ …

Een praktijkvoorbeeld van ‘wij komen er mee weg dus is het goed’?

We kozen niet voor niets de foto van Glastonbury Tor, waar ik 10 jaar terug een spiritist ontmoette, aanleiding voor het verhaal in Dagblad Trouw. Dat pleeblaadje van progressieve nep-intellecten met kwaliteitspretenties verkocht MIJN verhaal over Glastonbury (van bovenste foto) als ZZP’er zonder mijn medeweten door aan de Europese pers.

Tegelijk waren ze te zuinig de volledige factuur uit te betalen. Nog steeds vind je dat verhaal overal op het web terug, met verwijzing naar ‘Trouw’, de krant die met haar ‘duurzamen’ zo door de toekomst geobsedeerd is.

Nog steeds staat MIJN verhaal zonder MIJN toestemming geplagieerd op het web

De post-christelijke krant Trouw die God verliet, met haar Duurzame 100-bedrijfsheiligen die De Aarde vereren, Wereldeenheid en allerlei globalistische klimaat-quatsch.

Dat wereldeenheids-denken heeft haar geestelijke wortels in de theosofie. (Blavatsky, Besant)

En daaruit -theosofie- stamt het geloof van Lucifer en de Lucis Trust met haar ‘Lucifer Publishing Company’ uit het filmpje in deze preek. Ja, lach er maar om, er moet altijd wat te lachen blijven. Maar vraag jezelf tegelijk af, of dat nu uit ‘nuchterheid’ is of ‘onwetendheid’. Dat je uiteindelijk lacht om je eigen stupiditeit.

Bestaat iets niet omdat je er onbekend mee bent of je er voor afsluit? Hoop je stiekem van binnen dat je- wat je ook doet- uiteindelijk toch met al je eigen rotheid weg kunt komen?

Jezus die de Doodscultus van de Milieubeweging overwint

De realisatie dat een geestelijke wereld bestaat, was dus opmaakt tot mijn bekering tot Christus. Je zegt je zondaarsgebed bij mensen die al christen zijn, en het juk van zonden viel even af. Een ontroering overmant je, alsof je eerste kind (bij mij eerste neefje) geboren wordt. Vervolgens oefen je iedere dag, dat je geestelijk groeien mag. Je leven wordt er dan bepaald niet ‘makkelijker’ of ‘leuker’ op, het is voor mij 20 jaar strijd geweest, dat Psalm 22 je nader op de lippen brandde.

Over die geestelijke strijd een andere Abdij-preek 🙂

Uw Rechtse Hippie (‘Rippie’) van De Abdij

Voor ‘loik’ kun je beter seculier blijven, geestelijke oordopjes in doen en naar je mobieltje gluren. Maar met een onderzoekende geest die Het Goede wil behouden is het ruilen van ‘Jezelluf’ voor Jezus- die stap in 2000 jaar traditie waar ook mijn voorvaderen Rypke en Wybe deel van waren- een rationele keuze op directe ervaring gefundeerd.

Ga dus ook op onderzoek uit, en behoudt het Goede.

4 Replies to “Lieve mensen, er is een geestelijke wereld…”

 1. Dag,

  U maakt een denkfout. Dat een atheïst God verwerpt en alles tot materie wil reduceren maakt nog niet dat een atheïst het dualisme achter zich heeft gelaten en dus nog steeds religieus denkt. Een voorbeeld daarvan is meneer Schwaab die u zelf aanhaalt. U geeft in de tekst er zelf al blijk van, wat 99.9 van de wetenschappers en alle andere atheïsten niet kunnen is de ethiek in de materie leggen. Als je dat niet kunt ben je fundamenteel dualistisch en behoud je sporen van de geest in het denken en blijf je dus nog steeds religieus denken. De enige oplossing is radicaal de ethiek in de materie te leggen, dat is ook de enig juiste weg en daarmee ben ik het geheel met u eens dat wetenschappers allesbehalve wetenschappelijk zijn. Ik ben het met u eens dat de ‘kracht’ die u toebedeeld aan de geest, die mij dus vreemd is, groter is dan de levenloze wereld, maar ik zou dat eerde de kracht van het leven willen noemen. Wetenschappers denken dat de mens zich onderscheid door het vervaardigen van gereedschappen BUITEN het lichaam en het talig vermogen. Hier wordt dezelfde fout gemaakt als het dualisme eveneens ontstaan tijdens de Verlichting, het substantialisme. Binnen en buiten (het lichaam) zijn termen die fundamenteel onjuist zijn. Causaal valt goed te verklaren dat het lichaam zich uitbreidt via onze ideeën en gereedschappen, als we maar accepteren dat we de voor u geestelijke activiteiten op gelijke wijze beoordelen als de levenloze materie van het lichaam. Dat kan bijvoorbeeld meneer Schwaab niet, want dan zou hij moeten erkennen dat ethiek veroorzaakt wordt door materie. Via onze ideeën en gereedschappen breiden we ons lichaam uit, net zoals de genen het lichaam uitbreiden.

  De Verlichting heeft desastreuze gevolgen gehad voor het denken en wetenschap, maar was zelf een religie ontstaan door het religieus scepticisme van die tijd. Die wetenschappers snappen er allemaal niets van, u heeft gelijk, maar misschien zou u zelf een andere lichtje op de wereld kunnen laten schijnen. Het lijkt beangstigend alles te willen reduceren tot materie, maar ik denk dat het voor geestrijke mensen heel inspirerend om echt verder dan de wetenschap van vandaag te denken. Die wetenschappers kunnen een aardig ruimtevaartuigje bouwen, maar van het leven hebben ze nog weinig kaas gegeten.

  1. Beste Richard, goede reactie, als ik ’t zo inschat zit je in de hoek van het vitalisme.

   Ik maak geen onderscheid tussen materie en geest, behalve modelmatig. Waar ik het religieuze beeld een verrijking vindt, is dat ’t morele handvaten biedt, het universum is moreel en dat bepalen wij mensen zelf niet.

   Door ondervinding kom je daar zelf op uit, laten we het dan Christen-Vitalisten noemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *