Zeeuwse ‘Indianen’ (mosselaars) in opstand tegen Waddenoligarchie

Dit is wat Henk Staghouwer en zijn partijgenoot Bas Eenhoorn uitvoeren

Ik moet naar de Raad van State om fatsoenlijke afhandeling van mijn Wob-verzoek bij Rijkswaterstaat. Nu komen ook de mosselaars uit Zeeland in opstand tegen wat ik de Waddenoligarchie noem, die onder VVD’er Bas Eenhoorn werd gevormd als voorzitter van het Regiecollege Waddenzee. 

Wat zij hier lokaal doordrukken, is onderdeel van een mondiale strategie die al in Rio de Janeiro in 1992 werd afgekaart. Alarmistische verhaaltjes die lokale natuurgebruikers in de beklaagdenbank zetten, dienen om ze HUN natuur onder de voeten vandaan te roven.

Die zelfde functie heeft al die ‘monitoring’ en kwestieus onderzoek; het verdacht maken en houden van traditioneel natuurgebruik.

Mosselaars in opstand

De Waddenoligarchie is de kongsi van Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) op de payroll van de overheid als Natuurmonumenten, ambtenarij, en onderzoeks-instellingen op de payroll van die beleidsbureaucratie. Die werpen zich op als ‘beheerautoriteit’ om eigenbelang te financieren met Waddenfonds en publiek geld.

Dat wordt een club bestuurd door Corporate BV (Boskalis, NAM, Bouwindustriele belangen met Rijkswaterstaat enz) die zich aan de lokale en regionale democratie kan onttrekken, wat U ook stemt.

Die oligarchie maakte van zichzelf ‘beheerder’ in de Staatscourant van 17-12-2018.

Net voor de Kerst, zodat je het niet zou opmerken tot ’t al te laat is.

Sieben Poel/Aante Nicolai (Rijkswaterstaat) weigeren aan te geven op basis van welke bestuursrechterlijke artikelen zij de ene private partij voortrekken op de ander.

Wat geeft een fondsenwervend miljoenenbedrijf uit Zeist (Vogel-‘bescherming’) nu het recht om meer over de leefomgeving van Waddenbewoners te vertellen dan zij die daar al generaties leven en gebruik van maken? Of een anti-kraakmiljonair uit Haren (Lenze Hofstee met Stichting Wad)

‘De Groene Leugen’, zo noemen (mossel) vissers de naturalistische drogreden

De reden is eenvoudig; zo kunnen voorkeurspartijen van overheids-bureaucratie, inclusief de provinciebureaucratie- zichzelf beter belonen met Waddenfondsgeld. Dat wil Henk Staghouwer met de gedeputeerde van Friesland dan inzetten voor lopend energiebeleid en economisch beleid. (Investeringskader Waddengebied)

Je bouwt dan een milieuclub in je onderzoeksvoorstel, en beloont vervolgens als overheid jezelf met de Waddenfonds-jackpot. Als je maar de juiste Harry Potter-tovertaal gebruikt om een gat in de hand te toveren, ‘biodiversiteit’, ‘innovatie’, ‘energieneutraal’.

Johan, de Bi O Bouwer van de Texelse Biobouwerij, het NIOZ. Spellen kunnen ze niet, met hu ‘waardevolle verrijkingen’ en ruggengraaD met een D.

Ik lieg, hij loog, wij ecologen
De mosselaars vechten het op voorhand gekleurde onderzoek ‘Waddenmozaiek’ aan dat Natuurmonumenten met NIOZ en de RUG uitvoert, als opvolging van het reeds 3-4 miljoen euro Waddenfondsgeld kostende ‘Waddensleutels’. Aan de typeringen in het onderzoeksvoorstel zie je dat al voor het onderzoek de uitkomst vaststaat: Barbertje (de visserij) moet hangen.

Hier, zie ook wat massamens Han Olff roept in het ‘Waddenappel’ van fondsenwervend bedrijf Natuurmonumenten, om bij vissers in de schoenen te schuiven:

…sinds de jaren ’80

Zonder te vermelden dat er een factor 10 meer zeehonden zijn, waarvan zelfs het NIOZ moet toegeven dat die makkelijk 40-60 procent van de visbiomassa van het Wad opkunnen. En zonder de gekelderde watervruchtbaarheid (scheve redfield-ratio) te vermelden waar het NIOZ ook van op de hoogte is.

De massamens van Ortega Y Gasset huist ook bij het NIOZ en de RUG.

Waarom juist moderne academici massamensen/barbaren zijn

Voor zulk onderzoek krijgen ze dan wel 80 % of meer van de onkosten uit het Waddenfonds vergoed. Terwijl bijvoorbeeld mosselaars en vissers- als ze al een vergoeding krijgen- maximaal 40 procent vergoed krijgen. Waarom zou het reeds jaarlijks met 40-50 miljoen euro gesubsidieerde Natuurmonumenten OOK nog eens steeds vooraan mogen staan bij de Waddenfonds-jackpot?

Voorzitter Regiecollege; parasieten heb je in alle soorten en maten….Bas Eenhoorn is een typische barbaar, massamens/VVD’er, Han Olff idem…

Laten we eerst vaststellen, dat we hier met klassieke barbaren te maken hebben volgens de definitie van Ortega Y Gasset (1930), zowel bij NIOZ, RUG de overheid als Wageningen UR. Het enige dat ze interesseert is (publiek) geld. En daarvoor doen ze alles, inclusief liegen en vals onderzoek verkopen. Daar gaf ik de afgelopen 10 jaar vele voorbeelden van.

Bijna alle ecologen van naam, Theunis Piersma, Han Olff, Eelke Folmer, Tjisse van der Heide, het zijn zonder uitzondering massamensen, barbaren zonder enige beschaving in klassieke zin.,

Een door de overheid op de been gehouden actievehikel van massamensen/barbaren zonder enige waarheidsliefde of beschaving, met de zelfde mensen als in de overheids-hybride ‘Programma Rijke Waddenzee

Voor lospeuteren van die publieke financiering, verzinnen ze dan alarmistische verhaaltjes als het ‘Waddenappel’ (januari 2018), geschreven door antikraak-ondernemer Lenze Hofstee en Arjen Kok van wat we hier de Blauwe Subsidiedief noemen (Natuurmonumenten):

Het buitendijkse leven onder en boven water baart grote zorgen. Het (wat is ‘het’ RZ) neemt af in variëteit (hoe meet je varieteit en ten opzichte van wat/wanneer RZ) omvang. Het voedselweb in het natte wad verkeert in een beroerde (smaakoordeel RZ) conditie. (terwijl jullie afgelopen 25 jaar al miljoenen euro’s onderzoeksgeld kregen om dat te veranderen RZ)

Cruciale onderdelen ontbreken, zoals populaties grote vissen en andere toppredatoren. (wat wil je met 40-60 procent zeehondpredatie RZ)Met het verdwijnen van grote en oude biostructuren – natuurlijke schelpdierbanken, zeegrasvelden – is het fundament onder het systeem weggeslagen. (Bewering zonder bewijs, alleen die zeegrasjes zijn weg sinds 1932 maar op De Sylt wemelt ’t er van RZ) Het actief verwijderen en verbrijzelen van natuurlijk hard substraat, ter bescherming van sleepnetten, heeft de laatste restjes fundament weggehaald. (Loze bewering RZ)

De huidige ecologische armoede onder water maakt het systeem (sinds wanneer is de zee als een computer/auto) kwetsbaar (voor wat RZ) en dwingt tot inkrimping van oogstactiviteiten”.

Een antikraak-miljonair die de productieve sector kwijt wil

Het enige dat ze nog gebruiken, zijn wat ideologisch gekleurde publicaties in ‘Ecosphere’, Animal Ecology en ‘Ecosystems’ waar hun vriendjes als poortwachter de juiste ideologische kwaliteit bewaken, de Piersma-Reviewed Literatuur. Daarbij mogen ze de bewijslast verleggen naar de beschuldigde partij. Die staat direct met 10 tegen nul achter dankzij het Kafkaeske voorzorgprincipe.

Het verwijzen naar academische publicaties en rapportjes- ook al staat daarin geen enkel bewijs in, enkel wat dunne ecologenverhaaltjes- is dan voldoende om de aangeklaagde partij weg te onderzoeken. Zoals ik al beschreef is Natura 2000 de legalisering van juridische willekeur. Krom wordt recht omdat de overheidsbureaucratie dat zegt.

Tegelijk koopt Rijkswaterstaat met Boskalis en de zandmijnbouw-industrie dan ‘onderzoek’ bij Wageningen UR en Tauw waaruit zou blijken dat het uitmijnen van miljoenen kuub zand in vergelijkbaar habitat GEEN bodemschade zou veroorzaken. Omdat de natuurlijke dynamiek zo groot zou zijn, dat de invloed van winning verwaarloosbaar zou zijn:

Even bij Grontmij en Tauw een vrijstelling kopen als Rijkswaterstaat: Beheerplan Natura 2000 vlakte van Raan 2016

Alarmisme dient verdachtmaking lokale tradities
..En als burger, boer, visser en buitenlui- bij de Waddenzee tot ‘gebruiker’ verlaagd, sta je dan alleen met je mond vol tanden. Terwijl de Waddenoligarchie je gebruiksruimte in beslag neemt. Zo lang Interessante Tijden bestaat, wijs ik er al op dat die bestuurlijke strategie niet ‘zomaar vanzelf’ uit de hemel komt vallen.

Die privatisering van de publieke ruimte en publieke goederen heet 2030 Agenda (voorheen Agenda 21) Zij loopt al decennia sinds het gehypte artikel van biolog Garrett Hardin ‘Tragedy of the Commons’ (1968), hier ‘Comedy of the Commons‘ genoemd omdat ’t bullshit is.

Daarin betoogt Hardin dat mensen in ‘commons’, een publieke gebruiksruimte niet in staat zouden zijn die goed te beheren; hij promoot dus een zeer negatief mensbeeld alsof mensen die elkaar kennen geen goede afspraken kunnen maken.

Privatisering publieke ruimte Wad Delfzijl

Dus zou een ‘internatonale autoriteit’ er een hek om moeten zetten (enclosures). Sinds de Aardetop in Rio (1992) is die inbeslagname-strategie nu staand beleid uit naam van ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’. Het boek Privatizing Nature, Political Struggles for the Global Commons’ (1998) dat ik nu lees gaat daarover: die strategie zie je met Natura 2000 (sinds 1992) voor je uitkristalliseren in onze publieke groene ruimte.

Natura 2000 breekt ook in op de lokale natuurtradities die hier al generaties bestonden.

Al 20 jaar geleden zagen de auteurs van Privatizing Nature, hoe het concept ‘biodiversiteit’ werd gebruikt om van de lokale natuurlijke gebruiksruimte, bijvoorbeeld van Indianen in het Braziliaanse Amazonewoud, een MONDIALE commodity te maken, in handen van multinationals en bedrijven. Net als bij ‘bio-massa’ maak je van al het leven op aarde dan iets dat overal uitwisselbaar is en patenteerbaar.

Dit is wat Henk Staghouwer en zijn partijgenoot Bas Eenhoorn uitvoeren

Oplossingen? Niet meer op kartelpartij stemmen
De auteurs in ‘Privatizing Nature’ focussen zich vooral op Afrikanen, Indianen enz, de ‘inheemse bevolkingen’ die zich tegenover Corporate BV geplaatst zien. Die gebruiken ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’ om zoveel mogelijk publieke goederen onder een internatonale autoriteit te plaatsen, weg van de oorspronkelijke gebruikers.

Een Publiek-Private hybride waar je niet van ziet wie waarvoor verantwoordelijk is….

Het zelfde zien we bij onze eigen Indianen, de mosselaars, garnalenvissers, Texelaars, boeren en iedere Waddenbewoner waar de grond onder de voeten vandaan geroofd wordt.

Zoals de polder Waalenburg die Natuurmonumenten van de Texelaars rooft met publiek geld, en de Boskalis-Sahara die Jan de Nul met 5 miljoen kuub zeezand (bodemberoering??) stort op de Waddenkwelder bij Oudeschild.

Je kunt beter 5 miljoen kuub zand afgraven met sleephopperzuiger dan met je netje OVER die F%^&*(king zeebodem slepen…

Je rooft dus de lokale natuur onder de bewoners weg, en plaatst dat onder een gebiedsvreemde beheerautoriteit. Met als excuus dat die lokale mensen en hun eigen natuurtradities ‘de biodiversiteit’ zouden schaden.

  • Alarmistische verhaaltjes hebben dus- naast het genereren van onderzoeksgeld- nog een andere functie:

Permanent de suggestie wekken dat boeren, burgers en buitenlui slechte mensen zijn, aan wie ‘de commons’ (publieke ruimte) niet zou zijn toevertrouwd. Zodat ze de knoet van technocraten in Brussel gebruiken en een ‘Beheerautoriteit Wadden’.

Een autoriteit die hongert naar gegevens die in een voorgenomen beleid passen. Gegevens via ‘meer onderzoek’ waarvan de uitkomst nu al vaststaat: nog meer onderzoek tot de hel bevriest.

…over bodemberoering gesproken, het ‘Beleefcentrum’

Een oplossing is alvast; geen VVD, CDA, PvdA, D66, Groen Links stemmen bij de komende Statenverkiezingen. Daarnaast dient ieder op zijn eigen wijze bij te dragen aan de herovering van het publiek bestuur en de publieke ruimte op Corporate BV. Enkel wat boos doen op FB helpt je geen millimeter. Je bent geen ‘consument’ maar ‘burger’, en dat vereist een actieve houding.

Bij de geleidelijke instelling van een bureaucratische oligarchie heb je de BURGERPLICHT je beter te informeren buiten massamedia en op te komen voor je omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *