Wouter Koolmees (D66) begluurt U (Syri) als Staatseigendom

Een luchtbuks gepakt en Wouter Koolmees door zijn sodemieter geschoten, beetje Das Leben der Anderen begluren

Zou Wouter Koolmees (D66) al een dossier van mij aanleggen in het sinds 11 september 2014 in de wet opgenomen Register Risicomeldingen Systeem Risicoindicatie (Syri). Koolmezen leken zulke aardige vogeltjes, maar wanneer ze zich achter het totalitaire ecosysteem verschuilen komt het slechtste boven. De website Bijvoorbaatverdacht.nl informeert er nader over.

Wouter Koolmees die zich verdacht nieuwsgierig gedraagt

Dat Systeem Risicoindicatie (Syri) bij Koolmees zijn Ministerie van (a)Sociale Zaken, houdt in dat iedereen onder Staatstoezicht komt die ook maar ‘het vermoeden’ wekt bij een rijksambtenaar dat hij bijvoorbeeld de belangen aantast van Corporate BV, de kliek van RVO-ambtenarij, Ed Nijpels en zijn Nijpelitaanse Klimaatmaffia, bankiers, multinationals als Boskalis….

….en alles dat U en mij als Human Resources- pinautomaat exploiteren wil zonder remming. De overheid haar ‘koude’ oorlog tegen de burger krijgt warme aspecten.

Of had je wat?

Zoals de Raad van State al vaststelde in 2014 bij indienen der wet, wil De Staat ALLES van iedereen weten tot zorgverzekeringsgegevens en onroerendgoed-transacties aan toe, 17 terreinen des levens. De humor in de wet is dat De Staat stelt dat zij ‘uitsluitend’ alles van a/q van mensen wil weten; een stopwoordje om het valse zelfbeeld van ambtenaren als ‘democratisch’ van vernis te voorzien.

Das Leben der Anderen met Google-technieken doorzocht; Staatsblad 11-9-2014

Uw geest en gedachten zijn voortaan ook Staatseigendom. Het Platform Bescherming Burgerrechten startte in 2018 daarom al een zaak tegen de Orwelliaanse Staat. Met als doel, een stop op risicoprofilering van onverdachte burgers die geen strafbaar feit begingen.

BlokkeerFriezen aller Provincies, verenigt U

George Orwell zette de vestiging der Seculiere Heilstaat- de privatisering van alle mensen tot Staatsgrondstof op 1984. Wij zien ‘m voor 2030 ontstaan en dat project van oa World Economic Forum en de Trilateral Commission (oa Hans Wijers D66)heeft ook een eigen naam: 2030 Agenda. Hier op Interessante Tijden al tot vervelens toe beschreven…

Privatisering van de publieke ruimte (‘commons’ genaamd), het publiek bestuur, de nutsbedrijven, het water, de lucht, de bossen. Ook de ruimte tussen uw oren behoort nu wettelijk (…) aan Wouter Koolmees en De Staat.

Hoewel De Staat het IT-bezoek met algoritmes lijkt te onderdrukken, worden mijn berichten goed gedeeld

AIVD, leest U mee (nutteloze lui)
Uw Rechtse Hippie en bomenknuffelaar krijgt moordneigingen van de antieke bomenslagerij van Staatsbosbeheer, Defensie en Rijkswaterstaat. Had ik een functionaris van de overheid gezien, dan was die voor de bijl gegaan; je bent een beetje grrrrrr of je bent ’t niet. De ‘mildheid’ die mijn orthodox christelijk geloof leert is nog een eehh, aandachtspuntje 🙂

Zo’n zaagman is maar een uitvoerder die niet eens spellen kan. En die weet tenminste nog wat zwaar werken is. Zij zijn niet de verantwoordelijken

Het is de ambtenarij van RVO, die we hebben moeten, zij die zich achter ‘het beleid’ en ‘het systeem’ verschuilen. Terwijl dat Systeem ieder van ons persoonlijk kan plukken, en ‘schuldig door verdenking’ maakt. Om met geweldsmonopolie van De Staat je op te zoeken, met die labiele moderne politie-cowboys in hun gele kolderpakjes.

Ik heb meer bereik dan het nepnieuws van ‘kwaliteitsmedia’ (Staatsagenda volgende links-liberalen)

Zie hoe het (neo-)liberalisme onze publieke ruimte en natuur uitmijnt, en alles van Waarde voor ‘Winst’ offert. Of dat nu privaat of publiek geld is, doet er niet toe. Linksom of rechtsom draait alles bij de Waarden-lozen om geld.

Laten we Sylvo Thijssen- 30 duizend euro boven Balkenendenorm- opzoeken en zijn verdiende loon geven: Opknopen aan de Hoogste Boom. Zolang die hoge bomen er nog staan. 🙂 Ik heb alvast de smoel van 1 verantwoordelijke RVO-ambtenaar opgesnord

Kees Kwant verdient ’t om aan de hoogste boom opgeknoopt te worden: AIVD leest U mee?

Zo worden mensen, wanneer zij zich achter ‘Het Systeem’ verschuilen, waar wij burgers ons machteloos op stuk beuken. En dan gaat ’t hier nog maar om bomen, en nog niet de wijze waarop De Staat het zich permitteert samen met Bankiers met mensen om te springen; hun Human Resources.

Kijk, als ik dan nog niet bij Wouter Koolmees in ’t systeem stond: bij deze dan 🙂 AIVD leest U mee? Deze geprivatiseerde overheid is niet meer van ons: en wanneer ik mij op mijn recht op zelfverdediging tegen corporate exploitatie met Staatsgeweld verzet, dan heet ik ‘terrorist’.

Wat doet Wouter Koolmees daar door ’t raam te gluren?

Persoonlijk verantwoordelijk, ook schuilend achter ‘systeem’
Er bestaat maar 1 zinvolle ethiek, die van PERSOONLIJKE verantwoordelijkheid van mens tot mens. Niet van mens tot ‘systeem’ of De Staat. Want dan delft de menselijkheid het onderspit. Dat is wat George Orwell beschreef als uitvinder van de term ‘koude oorlog’ (1945), die permanente oorlog tegen Waarde, aangejaagd door media-agitatie.

Wij hebben- zie aflevering ‘De Ken Uw Vijand Week‘ niets tegen een organisatie, zoals ‘de overheid’. Wel tegen harteloze mensen die ‘De Organisatie’ misbruiken voor private belangen, en de mentaliteit daarachter.

De gisteren geschetste Hobbessiaanse Staat sloopt de sociale cohesie, het historische cultuurlandschap, vreet haar oude bomen op in klimaatcrematoria (biomassacentrales), voert oorlog tegen natuurlijke familieverbanden.

En wanneer je ’t dan gek vindt dat er BURGERS zijn die in verzet komen, die zich spontaan verenigen, dan noem je die ‘terrorist’….:-)

Schoorlse Bos kapot voor klimaatsubsidie, PAS/Natura 2000-doelen en SNL-subsidie, doe ook mee met Schoorlsebosmoetblijven.nl

Subsidie maakt van mens een geldwolf van andere mensen
De Staat geeft voor de sloop van natuurlijke gemeenschappen in de plaats haar Grote Doelen.

Geen tuinen of landschapjes meer, maar geprivatiseerde ‘biodiversiteit’ en Natura 2000-bureaucratie, om de eigen omgeving van mensen af te pakken. Zodat actiegroep Schoorlsebos Moet Blijven op 16 maart nu haar rouwbijeenkomst houdt. Met 16 duizend andere ‘terroristen’/mensen de nog Hart hebben voor de zaak. Omdat de Staatsbomenslagers (Staatsbosbeheer) met ‘stikstof’-doelsubsidies hun 150 hectare mooie dennenbos kunnen slopen.

Voor SNL-subsidie.

Het instrument van De Staat om de 1 tegen de ander op te zetten, als geldwolven van elkaar: het zelfbevestigende wereldbeeld van Leviathan.(Hobbes, Homo homini lupus) Alsof de mens enkel een wolf voor andere mensen kan zijn. Terwijl je met normaal opgevoede mensen prima van persoon tot persoon kunt handelen.

Pas wanneer ze zich achter systemen verschuilen of door de massacultuur uitgehold, dan komt ’t laagste naar boven.

Wouter Koolmees (D66) op bezoek: wat U daar schrijft mag niet van Kajsa, dat is NEPNIEUWS!

Iedere mens met hart voor de zaak, die het waanidee weerlegt dat wij niet zonder De Staat zouden kunnen, De Staat maakt haar ‘verdacht persoon’ en vervolgens onschadelijk.

Zie hoe mijn mattie Andre Blokland door Waterschap Rivierenland met hartproblemen het ziekenhuis in is getreiterd. Omdat hij bewijst dat gezonde ondernemers met hersens rivierkreeftjes als delicatesse kunnen vermarkten, in plaats van tegen subsidie als ongedierte bestrijden.

Wie de toenemende absurditeit betwist van De Leviathan, heet nu als vanzelf ‘verdacht persoon’, krijgt zelfs agenten op bezoek om je te intimideren: via illegale inbraak zoals bij Blokland.

Nou heb ik Wouter Koolmees te pakken, zal ik ‘m aan Trudy geven?

Register Risicomeldingen Systeem Risico-indicatie; Das Leben der Anderen van DDR66
Uw Rechtse Hippie plukte een brief van het web -Inzageverzoek Register Risicomeldingen Systeem Risicoindicatie (SyRI)- die je aan Wouter Koolmees kunt sturen. Ik ben vergeten wie de brief opstelde, meldt het AUB even en fantastisch dat U dit hebt opgesteld, een burger die zijn PLICHT kent. Het zou ‘Bijvoorbaatverdacht.nl’ kunnen zijn…

Want als iedereen zijn plicht (de 10 geboden) doet, zit ’t met de rechten ook wel goed. De uitdijende Klimazi-staat wil U, gij Kanker van de Planeet, in een wurggreep houden;

Inzageverzoek Register Risicomeldingen Systeem Risicoindicatie (SyRI)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
t.a.v. minister Wouter Koolmees,
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Betreft: Inzageverzoek Register Risicomeldingen Systeem Risicoindicatie (SyRI)

Geachte minister Koolmees,

Ik schrijf u aan in het kader van het volgende. In september 2014 is het risicoprofileringssysteem SyRI vastgelegd in de wet. Onderdeel van het daartoe genomen Besluit SUWI is het inrichten van een register risicomeldingen, waarin gegevens over risicomeldingen worden verwerkt om subjecten van risicomeldingen op aanvraag te informeren of zijn/haar gegevens in het register zijn opgenomen.

Met verwijzing naar artikel 5a.5 van het Besluit SUWI en meer fundamenteel artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag binnen vier weken schriftelijk van u weten:
of en zo ja, sinds wanneer ik sta geregistreerd in het Register Risicomeldingen welke informatie over de risicomelding betreffende mijn persoon staat opgenomen in het Register Risicomeldingen,

daarbij doelend op ‘gegevens over de risicomelding’, bedoeld in artikel 5a.5.5 Besluit SUWI naar aanleiding van welk SyRI-onderzoek ik sta geregistreerd in het Register Risicomeldingen, waarbij ik expliciet doel op de doelstelling van een concreet samenwerkingsverband als bedoeld in Artikel 5a.1.2 Besluit SUWI;

wat de motivatie is achter de risicomelding die heeft geleid tot mijn registratie in het Register Risicomeldingen, waaronder welke persoonsgegevens daarvoor zijn samengebracht, welke legitimiteitsafweging ten grondslag ligt aan deze bestandskoppeling in de zin van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer volgens art. 8 EVRM;

voor welke instanties en personen de risicomelding betreffende mijn persoon inzichtelijk is; Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopieën van alle mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.

Hoogachtend,

Wouter Koolmees wil ook al in mijn computer gluren…

Koolmeesjes waren zulke leuke vogeltjes
Zo wordt je bijna paranoide wanneer Wouter Koolmees zich toegang verschaft tot het nestkastje in de achtertuin. Terwijl het zulke kwetsbare vogeltjes zijn, wanneer ze zich niet achter een ecosysteem kunnen verschuilen. Nu denk je toch: zou ik alsnog een Rooie kater aanschaffen..

Schuldig zijn door verdenking, ‘verdacht gedrag’. Dat bestond al, de AIVD mag je al sinds 9/11 onbeperkt bespioneren. Kortom, wie toegang tot Het Systeem heeft en dat tot eigen voordeel kan gebruiken is GEEN terrorist. Wie dat NIET heeft en zich op het recht op zelverdediging beroept is WEL terrorist.

Iedereen die Corporate Belang bedreigt heet ‘staatsgevaarlijk’

Dankzij de Wet Inlichtingen na 9/11 kon De Staat je sinds 2002 al onbeperkt bespioneren met hun ‘terrorisme-coordinator’: de liberale crimineel Tjibbe Joustra (VVD) die voor miljoenen euro’s publiek geld verdampte aan kantoorinrichting bij het UWV.

Ook zo’n harteloze atheist/D66’er: PERSOONLIJK aansprakelijk voor ontmanteling nationale rechtstaat

Maar je bent alleen ‘crimineel’ wanneer je ‘belangen’ zou schaden van de oligarchie. Met de wijziging van de wet in april 2018 zijn hier de laatste burgerlijke restricties en remmen weggehaald. Overheden kunnen vrijelijk al je informatie uitwisselen.

Nou, dan schafte Kajsa Ollongren de Referenda af. Terwijl ze met haar studie Geschiedenis aan de UvA toch tenminste iets van de DDR moet weten. De enige staat die dat ook deed, terwijl hun eigen Wouter Koolmees met De Stasi ‘Das Leben der Anderen’ volcontinue begluurde.

Klimaat Socialistische Partij Nederland: 2030

En wanneer U dacht, wat een harteloze bende? Ook UW hart is vanaf 2020 Staatseigendom, dankzij de Donorwet van D66. Dat je bij Rouw plots De Staat aan de deur krijgt, het elitecorps van ter helle gevaren demon Els Borst (D66) om de borstkas van uw Geliefde leeg te roven voor de organenhandel.

Moeten Moeten Moeten, De Totalitaire Staat wil uw lijf en geest bezitten

U bent als burger dus via wetgeving al geprivatiseerd eigendom van Leviathan BV, Human Resources van de Liberale Technocratie. Dus Krom is voortaan Recht, wanneer de Leviathan het zegt. De Staat als Atheistische en Harteloze Oligarchie, die op papier altijd haar gelijk zal halen.

Of had je wat, terrorist? Gij Nepnieuwsverspreider, zodra U aangeeft dat Uw Geest niet De Staat toebehoort?

Beetje lopen spioneren in je huis, Wouter Koolmees (D66)

Dus toen dan die Koolmees hier zo plots door ’t raam kwam gluren, en zelfs bij me naar binnen vloog dacht ik: Nou heb ik je, mij een beetje lopen bespioneren voor Vadertje Staat. Hij was zo bovenmatig geinteresseerd in Das Leben der Anderen dat Wouter Koolmees zich tegen het raam politiek dood vloog.

Anders had ik de luchtbuks gepakt en ‘m dwars door de sodemieter geschoten. Wij concluderen dus dat Wouter Koolmees PERSOONLIJK verantwoordelijk is voor alles dat hij uit naam van Het Systeem in zijn schild voerde. En we zullen Koolmees daar op Bijltjesdag persoonlijk voor aansprakelijk stellen.

One Reply to “Wouter Koolmees (D66) begluurt U (Syri) als Staatseigendom”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *