De Hoer (Gaia) op de Zeven Heuvelen…(Club van) Rome

1974; ‘The Earth has a cancer and the Cancer is Man’

Op zondag is het Rustdag op De Abdij, wat betekent dat uw Rechtse Hippie een meditatie deelt uit de antieke Statenbijbel. Vandaag Openbaringen 17, waar de uitdrukking ‘Hoer op de Zeven Heuvelen’ vandaan komt. Rome werd op Zeven Heuvels gebouwd, de Septimontium.

De Club van Rome werd er in 1968 opgericht, twee jaar nadat de liberaal Anton Levi ‘The Age of Satan’ uitriep in Californië, ook het jaar dat D66 werd opgericht.. Daar tegenover noemt de Bijbel de Berg Sion (Israel) als de plek waar het Lam van God ’t voor het zeggen heeft. In Openbaringen krijgen 10 koningen die de hoer van de zeven heuvelen volgen, ’t aan de stok met ‘Het Lam’.

Ze ‘zullen met het Lam krijgen’, maar Jezus overwint. Dus hoe gek mensen ook doen, het loopt uiteindelijk goed af voor wie Christus volgt in plaats van D66.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Voer voor Speculogen, Openbaringen
Maar wie is die Hoer dan uit Openbaringen, wat verbeeldt zij? Is het Kajsa Ollongren (D66), het humorloze en Orwelliaanse duivelinnetje? Hangt rond geheel D66, die bejaarden-dodende abortusfundi’s en orgaan-aasgieren niet de damp van zwavel? Of zou ’t dan toch Carola Schouten zijn?

De Bijbel noemt die grote stad van hoererij immers Babylon, geen Rome, laat staan Den Haag. Maar die naam kan ook metaforisch zijn voor het Globalisme dat de Club van Rome voorstaat; de Toren van Babel (Genesis), daar spraken mensen 1 taal om een eigen luchtkasteel te bouwen. Dus verstrooide God die ijdele bouwers aan een aards utopia door ieder een eigen taal te geven.

Rockefeller Foundation =  The Earth has a Cancer, it is Man

Terwijl de Globalisten dus sinds 1914 aan 1 wereldbestuur bouwen onder Anglo-Amerikaanse hegemonie, het genre George Soros, Clinton, Pieter Winsemius, Mark Rutte.

Als concurrent van die vorige Christelijke Multinational ‘Het Vaticaan’ in Rome, stichten Globalisten/multinational-CEO’s dan een Club van Rome (1968) die de christelijke erfenis van Europa elimineert. Althans, die dat probeert door het afvallige plebs een vervangende Globalisme- Godsdienst te geven; Het Klimaat en de aanbidding van De Planeet die Grote Offers vraagt.

Het Getal van het Beest wordt genoemd in Openbaringen 13:18, waarnaar de ‘hoer op zeven heuvelen’-passage in Openbaringen 17 verwijst. Bij de Bierwinkel was uw Rechtse Hippie even gedoemd:

The Number of the Beast bij de Bierwinkel 🙂

Zeshonderd Zes-enzestig, 666. Wat ook voor ‘w’w’w’ kan staan in het Hebreeuwse alfabet. Al zijn er gnostici die stellen dat ‘The Number of the Beast’ staat voor ‘Het Leven’, omdat de bouwsteen van het leven Koolstof (C) atoomnummer 6 heeft. Openbaringen is kortom voer voor speculogen, zeer de moeite waard!.

Volgens de Bijbel zou iedereen een ‘teken’ krijgen aangebracht, en niet kunnen kopen of verkopen zonder dat teken, of de naam van het Beest, of het getal zijn’s naams (666, ‘w’w’w’). Dus zonder internet of App bij het bankieren geen economie meer.. Maar vandaag waren we geinteresseerd in de Hoer op de Zeven Heuvelen uit Openbaringen 17: wie is zij?

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Wat zegt de Statenbijbel vanaf Openbaringen 17; 1/8?

En uit de zeven Engelen die de zeven fiolen hadden, kwamen sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, Ik zal u toonen het oordeel der groote hoer, die daar zit op vele wateren:

met welke de Koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

En hij bracht mij weg in eene woestijn, in den geest: en ik zag eene vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en zeven hoofden had, en tien hoornen.

En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en paarlen, en had in hare hand eenen gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij.

Klimaatbezetenen…

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: Verborgenheid, het groote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik ze zag, met groote verwondering.

En de Engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. 

Het geest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen (buiten de door God ‘uitverkorenen’ RZ) zullen verwonderd zijn, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is.

Hier is ’t verstand dat wijsheid heeft. De zeven hofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit.

1974...met Jan Tinbergen die ’t aanprijst, schrijver van ‘Reshaping the International Order’ (RIO), derde rapport van de CLub van Rome

Die tien hoornen?

Daarover vervolgt Openbaringen 17:12;

En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als Koningen macht ontvangen op eene ure met het beest. Dezen hebben eenerlei meening, en zullen hunne kracht en macht aan het beest overgeven.

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

Club van Rome (1968); liefdeloze kijk op mensen
Vandaag organiseert Milieudefensie de ‘Klimaatmars’, dankzij de tien miljoen euro propagandasubsidie die de Milieuclub per jaar ontvangt van Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dat krijgen ze om propaganda te maken voor 2030 Agenda, de ‘Transitie’-agenda van de Verenigde Naties die Von Meijnfeldt implementeert met multinationals, de Club van Rome en World Economic Forum.

Klimaatmeelopers op weg naar de Hel, geplaveid met Goede Bedoelingen…

De zelfde technocratische agenda als van de Club van Rome (Grenzen aan de Groei 1972), nu met 17 wollig geformuleerde ‘Sustainable Development Goals’. En vooral ‘het klimaat’ als pressiemiddel, in 1972 was het oprakende grondstoffen en populatiegroei. Mensen zijn hoe dan ook door globalistische technocraten te ‘managen’ menselijke voorraden.

Liefdeloosheid, en dan zo wollig mogelijk verpakt.

Die 17 doelen zijn weer een herformulering van Millennium Development Goals (2000) die weer voortkomen uit Agenda 21. Dat is de wereldagenda, die alle landen inclusief Nederland ondertekenden in RIO de Janeiro. (1992) Alle ‘klimaat’ en ‘biodiversitei’-beleid komt daar vandaan.

Vrijmetselaars en Gnostici houden van Symboliek; RIO de Janeiro

Het Beest(je) verandert steeds van naam, de Aard blijft ’t zelfde
Het Beest(je) verandert afgelopen 50 jaar steeds van naam, maar de Geest van technocratische liefdeloosheid blijft het zelfde. Ook blijven ze succesvol in het opzwepen van ‘De Massa’ via media-agitatie. Door media op te kopen, en door milieuclubs vol te pompen met publiek geld.

De Klimaatwet-Agenda is te herleiden tot de Club van Rome, de rijke industrielen rond Aurelio Peccei. Die maakten zich met de Koloniale Anglo-Amerikaanse elite van families als de Rockefeller-dynastie zorgen over ‘de populatie-explosie’ met John D. Rockefeller zijn Population Council. De CO2-agenda komt rechtstreeks voort uit de anti-populatieagenda van de Rockefeller-dynastie en haar Rockefeller Foundation.

Minder bekend dan ‘Grenzen aan de Groei’ – een bestseller in Nederland – is Mankind at the Turningpoint (1974) van de Club van de Hoer op de Zeven Heuvelen (Rome). Daar zetten techneuten Mesarovic & Pestel met hun ‘wereldmodel’ een organisatie op touw om die ‘Grenzen’ gestalte te geven; hoe de wereldpopulatie in bedwang te houden.

De kankermetafoor van het ecologisme (1996, Wildearth)

De kanker die ‘mens’ heet bestrijden
Een optimale wereldpopulatie zou zo’n 500 miljoen tot 1 miljard mensen bedragen. Om die optimale populatie te bereiken zou de wereld in TIEN (….)rijken opgedeeld moeten volgens de Club van Rome. De haat tegen ‘De Mens’ komt vooral tot uiting in dit citaat uit Mankind at the Turning Point (1974):

THE EARTH HAS A CANCER AND THE CANCER IS MAN

De kankermetafoor is ontwikkeld in Science in 1955 door Alan Gregg, onderzoeksdirecteur van de Rockefeller Foundation. Die staat beschreven in dit Science-artikel;

De Kankermetafoor in Science 13 mei 1955

Gregg was medicus die in Rio de Janeiro werkte als ‘Rockefeller Man in Brazil’. De Rockefeller Foundation hield zich actief bezig met eugenetica (ras-‘verbetering’) en wilde de wereldpopulatie in toom houden. Net als eugeneticus Julian Huxley trouwens, de oprichter van IUCN en WWF.

The Age of Satan (1966 Anton Levi)
Als ‘het Beest’ al een visie heeft op ons mensen die ‘naar het evenbeeld’ van zijn tegenstander ‘Het Lam’ gemaakt zijn, dan zou dat ‘een kanker’ zijn. Die kanker-metafoor is geen extremiteit in de groene beweging, maar mainstream. Daarom noemt uw Rechtse Hippie ze ook gewoon wat ’t zijn: KLIMAZI’S.

De bioloog die ‘Tragedy of the Commons’ schreef voor Science (1968) – de Aarde (commons) als publieke ruimte die ‘geprivatiseerd’ zou moeten worden-  Garrett Hardin, gebruikte die ziektekiem/kankermetafoor voor andere mensen. Hardin is dus mainstream ecoloog, gelauwerd en met prijzen omhangen. Hij vond dat je alle arme mensen maar moest laten afsterven voor De Planeet:

Garret Hardin Society

En het artikel ‘Humans as Cancer’ in Wild Earth (1996) verwoordt het als volgt:

Cancer cells proliferate rapidly and uncontrollably in the body; humans continue to proliferate rapidly and uncontroIlably in the world. Crowded cancer cells harden into tumors; humans crowd into cities. Cancer cells infiltrate and destroy adjacent nor- mal tissues; urban sprawl devours open land.

Malignant tumors shed cells that rnigmte to distant parts of the body and set up secondarytumors; humans have colonizedjust about every habitable part of the globe. Cancer cells lose their natural appearance and distinctive functions; humans homogenize diverse naiural ecosystems into artificial monoculture

Mensen die zich ‘ongecontroleerd‘ verspreiden: oftewel, U en Ik hebben een Leviathan (Thomas Hobbes) nodig, De Globalistische Superstaat om ‘gecontroleerd’ te verspreiden ( = 2030 Agenda) Maar dan nu weer terug naar de HOER op de Club van Rome, de Zeven Heuvelen. Wie is dat dan?

Accepting the humans-as-cancer concept comes easier if one also accepts the Gaia hypothesis that the planet functions as a single living organism

Vanuit een uitsluitend negatief mensbeeld claimt De Liberale Staat haar Almacht over uw leven, U tot handelingsonbekwame ‘human resource’ degraderend…

Gaia, de Hoer van het Earth Charter
Gaia is Moeder Aarde voor de Griekse pantheisten, Tellus Mater voor de Romeinen. Dus laten we dan ten aanzien van Moeder Aarde even Napoleon parafraseren: Alle vrouwen zijn hoeren, behalve mijn moeder (Aarde), en dat is ook een vrouw.

De Planeet, die moet ons volgens het door Steven Rockefeller geschreven Earth Charter aan een nieuwe verbindende wereldvisie helpen. De Klimaattoren van Babel (2030 Agenda) Aarde eist het opgeven van onze nationale ‘independence’, ze wil ‘interdependence’, zoals de Club van Rome al in 1974 bepleitte:

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3

‘Aarde’ heeft waarde los van die kanker-mensen, aldus Rockefeller. Het klinkt wollig als je ‘Aarde’ rechten geeft of ‘De Waddenzee’.’ Maar als je stoel het recht krijgt dat je er niet op mag zitten..Dat houdt dus in dat mensen relatief MINDER waarde krijgen, en De Staat – De Leviathan- meer absolute macht.

Dat Earth Charter wordt in Nederland vermarkt via de World Connectors van oa Herman Wijffels (CDA). En die bepleiten in januari 2018 in Trouw nu precies dat, het ultieme ‘Gij Kanker-mens blijf van ONZE planeet af’, maar dan lekker wollig ingekleed:

De Gaia-bode: Dat die kankermensen van ONZE planeet af blijven, juridisch ingesnoerd, aldus juristen van World Connectors (= Earth Charter)

Zelfoffering voor De Planeet/De Hoer
De Church of Euthanasia windt er nog wat minder doekjes om, die promoten het partijprogramma van D66, EN de ‘Humans as Cancer’-metafoor van de Gaia-mensen:

www.churchofeuthanasia.org

Red de Planeet, hang jezelf op, aborteer je kind, wees homo, stem D66. Gij Kanker. Dan is Het Beest zelf toch aan het woord?

Hier op het Platteland is niks aan de hand, liever ons boerenverstand

Uw Rechtse Hippie van De Abdij doet dus niet met de Klimaatmars mee. Hij zou wel gek zijn. Hij houdt vandaag zijn ‘Mars voor het Boerenverstand‘. Lekker de natuur in. Je hebt toch wel wat beters te doen, dan met demonisch bezeten massa’s meelopen, op hun weg naar de Hel geplaveid met ‘Goede Bedoelingen’…

2 Replies to “De Hoer (Gaia) op de Zeven Heuvelen…(Club van) Rome”

 1. Die openbaringen schijnen al geweest te zijn, las ik laatst. Het zou het jaar 70 zijn geweest. Dus dat is dan al gebeurd.

  Wat betreft ‘de geest’, dat zie ik toch wat wat anders, dan gebruikelijk.
  Men kan al de rottigheid beschrijven die ‘ze’ doen. Maar is dat wijs, dat is de vraag.

  Al zo lang ik leef is er al gedoe om de natuur. Soms word ik er wat meewarig van.
  Er zijn nu eenmaal mensen die expres lopen te zieken op deze wereld. Dat vinden ze schijnbaar leuk.
  Alle grote oorlogen, 911, klimmaatwaan, windmolens, bomenkap, achterlijk veel vliegtuigen, snelwegen, enzovoort enzovoort, komen uit hun ideen-klapper. Echt, ze verzinnen het ene rare – en tegenstrijdig met de realiteit – idee na het andere. Ze scheppen er blijkbaar een genoegen in om te plagen met paradoxale ‘idiootheden’.

  Misschien moeten de gewone (fatsoenlijke) mensen maar stoppen met daar energie aan te geven, aan al die details van wat ze allemaal verzinnen! Dat is nu net wat ‘ze’ willen misschien. Bovendien kunnen de meeste gewone mensen toch niet zelfstandig nadenken. Dus hierover ook niet, denk ik.

  En anders, als je wel zelfstandig kan nadenken, dan moet je die dingen helpen stoppen door samen te werken, wellicht. En dát valt misschien niet mee, denk ik, dat samenwerken. Lekker zeuren is makkelijker daarom, denk ik wel eens.

  Die (werkelijk) zeer hoge bomen werken samen in hun kwaad, zoveel is mij wel duidelijk. Wij, lage sprietjes zouden misschien iets moeten hebben wat ons samenbindt. En dát gaat niet, lijkt mij. Waarom niet?

  Omdat de meeste mensen ‘betoverd’ zijn. Die zijn ‘gehersenspoeld’. En dat weten ze niet. En daarom is er verdeeldheid. Denk ik. Nou, ja. Dat neem ik waar, denk ik.

  We hebben, als we al een probleem hebben, een geestelijk (hersenen) probleem, denk ik.

  Ik ken maar weinig waarlijk (zelf-)bewuste mensen, meen ik. Mensen die zélf kunnen nadenken omdat hun geest zuiver is.

  Onze geest is te vergelijken met een gereedschap. Het moet in orde zijn, de gebruiksaanwijzing moet gelezen zijn, er moet mee geoefend zijn, en andere aspecten die ik nog even vergeet. Er mag geen vuil aan kleven, niet vol met rottigheid zijn.

  Ik meld dat laatste maar even, omdat dat aspect vaak niet geweten is. Als u nu denkt: ‘hij zeurt’, of zo, dan kent u uzelf niet. En dát is nu precies wat ik bedoel.

  Ik meld dit ook, omdat de kracht van ‘hen’ nu juist die geestelijke manipulatie is.

  Dus wil men een oplossing voor al de (in feite gemaakte) problemen, (áls men dat tenminste al WIL), dan zal er eerst aan zichzelf gewerkt moeten worden, vrees ik. De nare mensen, die gaan toch wel door, in het geniep, vrees ik, hoeveel je er ook over schrijft. (Als dát nou niet net precies wel de bedoeling is… tenminste, al die negatieve aandacht geven.) Maar de simpele zielen zouden weer de eenheid met elkaar moeten krijgen van ‘voor de invoer van de scholing’.
  Maar goed. Dat zal wel een illusie zijn.

  Plato: Ken uw vijand en Ken u zelf.

  En anders zei Oidipoes: ‘Laten we maar niet te diep graven, we zouden eens…’. Moraal van dat verhaal: “Ken de grenzen.”. Maar ja. Hij luisterde niet. En werd er niet blij van, van al dat gegraaf en gedoe.

  (Gedeeltelijk al eerder gepubliceerd.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *