Genieten van Onderworpen Natuur…

Zonnepanelen van de natuur ontvouwen zich, lijsterbes

Op de zondag geen profane boodschappen, dan houdt uw Rechtse Hippie van de Abdij Rustdag. Dus delen we enkel een meditatie uit de antieke Statenbijbel. Vandaag Genesis 2: 27-28, ‘heersen’ over natuur, een passage die door milieufanaten zoals historicus Lynn White (Science 1967) in ‘The Historical Roots of our Ecological Crisis’ werd aangegrepen om het christendom in de zeik te nemen.

Alsof zouden we zo ‘los van de natuur’ zijn gaan leven en daarvoor een theologische vrijbrief krijgen voor ‘uitbuiting’. God is op de Zesde Dag bezig, Hij is lekker in vorm, en concludeert dat het ‘zeer goed’ is wat hij gemaakt heeft. Dat vind ik zelf ook vaak, wanneer je een goede tekst maakt met geslaagde foto’s. Wat ben ik lekker bezig geweest, wat toch ook een vorm van meditatie is.

Het LIcht der Wereld vanochtend

Je hoeft niet op een matje naar je navel te staren, de timmerman die timmert en de bakker die met liefde brood bakt in plaats van iets liefdeloos afraffelt; die mediteert ook, maar dan zonder al die New Age-rotzooi die vooral een afkeer van Westerse Traditie belichaamt.

De Abdij in bloei

Wij van De Abdij doen niet aan die Westerse Zelfhaat, en het vernielen van alles dat historisch en traditioneel is. Nee, onze eigen traditie is rijk genoeg, Orthodoxie is de Nieuwe Rebellie. En dus, zie Genesis 2:

En God schiep den mensch naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

En God zegende ze, en God zeide tot hen; Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt ze, en hebt heerschappij over de visschen der zee, en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat over aarde kruipt.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Wat is er mis met heersen?
Misschien was het vooral de revolutionaire tijdgeest van Lynn White, de jaren ’60 dat ‘heerschappij’ een negatieve bijklank kreeg. Wanneer iemand leiding geeft kan die ‘manager’ zijn die zijn werknemers wat uitbuit voor de bonus. Maar ook een ‘herder’, die hart voor de zaak heeft en zijn werknemers.

Hoe dan ook hebben de meeste mensen leiding nodig, en binnen een groep zoekt zo’n verzameling mensen direct ‘de leider’. Zoals het waarheidsbegrip binnen ‘de journalistiek’ ook automatisch is gebaseerd op ‘de autoriteit’. Of ze nu ‘de’ wetenschap bedoelen of ‘vertrouwde partij waarvan wij iets durven aannemen’.

Uw Rechtse Hippie heeft dan best anarchistische en libertaire trekjes. Maar goed leiderschap: wat kan daar mis mee zijn? Het is toch evident dat de mens boven andere wezens staat door zijn rede en vermogen tot ‘Het Woord’. Het voertuig waarmee je over afstand en tijd je kennis kunt delen.

Het licht van de wereld in het Friese boerbos

De Bijbel lijkt zo meer een evidentie te bevestigen, de schrijvers van Genesis hadden dat goed gezien.

Net als God die door ‘Het Woord’ en inblazing de Schepping in gang zet, zo kunnen mensen door ‘woord’ een heel universum scheppen. Dus ‘naar God’s Beeld’, is dat niet gewoon een accurate omschrijving? Welke aap of walvis legt een bibliotheek aan?

En dan, het is ook wel nodig de natuur te onderwerpen. Zij eet immers ook haar eigen kinderen op, daarom heeft De Abdij van het christendom ook zo’n muur met ‘paradijs’ (ommuurde tuin) binnen, en die chaos er buiten. Een praktijk van ommuurde tuinen die het christendom direct heeft ge-erfd van de heidense Grieken en Romeinen.

En dan, Natuurtoerisme kwam immers pas van de grond, toen we alle gevaarlijke roofdieren met geweren de baas waren. Mensen op fotosafari, blijven veilig in de auto voor de leeuwen.

Het Licht van de wereld in het Friese Boerbos

Natuur = Natura = ‘geboren’
Rest ons nog dat gezeur, alsof het christendom ons los van ‘de’ natuur zou hebben gerukt. Natuur is afgeleid van ‘Natura’, een vrouwelijk Latijns woord dat voor ‘geboorte’ staat. Dus net als Moeder Aarde.

Het christendom kent de verering van de Moeder God, Maria, wiens verering we van de Heidense Romeinen erfden: zomaar in het christendom ingelijfd. Het orthodoxe christendom kent vele heiligen, waaronder de woestijnvaders die zich in de wildernis terugtrokken om God te zoeken. Oftewel, in De Natuur en de eenzaamheid kon je als heremiet God vinden. Nog steeds zien we niets van een ‘scheiding’ van de natuur, eerder het tegendeel.

Alleen de Joden vonden dat JHWH met zijn tempel en tabernakel geen concurrentie duldde. Maar christenen zijn geen Joden, althans, uw Rechtse Hippie niet. Bij Thomas van Aquino zijn alle levende wezens bezield, geen machines zoals bij Descartes.

En wie dan toch geslachtelijk bezig is met Natura, dan impliceer je automatisch De Vader, het Licht der Wereld wat ook ‘De Zon’ kan zijn. Mannetje en vrouwtje. Wie weet heeft De Zon- Le Soleil in het Frans maar ‘Die Sonne’ in het Duits- wel bewustzijn, al die elektromagnetische processen die rond haar corona plaatsvinden.

Zoals je bij menselijke hersenactiviteit ook de stroompjes kunt meten in een EEG.

Boerbos in de ochtendzon

Het christendom kent heiligen, die de natuur in trokken om samen met de dieren van God lof te zingen, van Ierse heiligen tot Franciscus van Assissi. Het ging misschien pas mis, toen al te rechtzinnige protestanten met Sola Scriptura (ALLEEN het Woord) die bezieling en beleving uit de natuur haalden.

Alsof zou het afgoderij zijn wanneer je in de natuur God en zijn engelen gemanifesteerd ziet.

Een vorm van geestelijk puritanisme, van ‘Het Woord’ dat het monopolie opeist in verering. Wat in zichzelf een vorm van idolatrie is natuurlijk. Want ‘Het Woord’ is het voertuig van God, zijn geest, Inspiratie, maar ook niet God zelf.

Pas bij De Verlichting vond de verduistering plaats

Bij ‘De Verlichting’ ging het mis
Pas bij De Verlichting ging het goed mis. DE filosoof daarvan die ‘Wat is de Verlichting’ schreef, Immanuel Kant las waarschijnlijk teveel krant. Dan krijg je de opinie dat er een ‘ding an sich’ is en ‘ding fur mich’, een scheidslijn die je ook maar zelf bedacht vanuit een individualistisch perspectief, waarin je jezelf loskoppelt van het geheel.

Om vrij te zijn uit je nek te kletsen en jezelf dan ook nog te geloven, kortom ‘liberaal’ zijn. Alsof er perceptie is, JOUW versie van realiteit en DE realiteit die je nooit werkelijk kunt kennen. Waarbij je ‘waarheid’ bovendien versmalt tot iets dat beredeneerbaar moet zijn, dus in taal te vangen. Waarmee het per definitie karikatuur wordt, want geen woord is volmaakt genoeg het Mysterie van het Leven te vangen.

Bovendien was Kant weinig origineel. Want zei Paulus al niet dat we ‘nu nog in raadselen zien, maar straks van aangezicht tot aangezicht’, dus dat we ooit dat Ding an Sich genaamd God leren kennen als bron van alle bewustzijn.

Wanneer milieufanaten en de Paul Cliteuren van deze wereld tegen het christendom aantrappen als iets dat ‘de mens’ los van ‘de natuur’ zou hebben gemaakt, dan is dat natuurlijk bullshit. Het was De Verlichting die dat deed, door verafgoding van het Licht der Rede (Lucifer))

Met de zon aan de hemel ben je direct 2 maal zo gelukkig

Te zeer geloof hechten aan de intellectuele mode van het moment, of zelfs in ‘jezelf’ gaan geloven, jouw ‘mening’, als iets dat er los van de rest plots vreselijk toe moet doen. ‘Zie Mij’, zodat je in je eigen materie (Mater = moeder) opgesloten raakt, jezelf los zet van de natuur en al het geschapene van Moeder Natuur tot het Heelal aan toe.

En dat je God – die met Adam in het Paradijs wandelde in Genesis- zelfs buiten zijn eigen Schepping plaatst als ‘bovennatuurlijk’, een scheldwoord en eufemisme voor ‘hebben we niet nodig’. Typisch die Verduistering die men ‘De Verlichting’ noemt.

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

Terwijl je beter je zintuigen open kan zetten, je kop kunt houden in je hoofd (gedachten), en op zo’n prachtige voorjaarsochtend de natuur in trekt.

Je aanbidt de Zon, haar stralen in je gezicht. En met Het Licht der Wereld aan de hemel, dan zijn mensen al de helft meer blij dan op zo’n donkere typisch Hollandse zeikdag. Waarom wil je daar de zegen van God zelf niet in zien, God buiten zijn Schepping trappen als iets ‘niet van hier’?

De Hel dat is een atheïstische ambtenaar en zijn bureaucratie, regels gemaakt via verafgoding van ‘de rede’.

Kop dicht in je hoofd…

De Totalitaire Staat is- net als de Duurzame Heilstaat met haar Klimaatwet- een vrucht van De Verlichting. Zoals het woord ‘terreur’ van oorsprong ook van de Staatsterreur kwam van de Franse Revolutie. De Staat is de vijand van de burger, zeker wanneer er geen geestelijk instituut tussen zit als een machtige Moederkerk om die Staatsmacht te relativeren.

En de Hemel, dat kan de onderworpen natuur zijn, die ommuurde tuin, het Paradijs waar de mens met God kan wandelen. Als je het maar ten eerste WILT zien…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *