Is Anne de Groot (Windpark Fryslan) geestelijk in orde?

Klutenpad 14 in Creil. Wanneer je in zo’n huis woont, lijkt het niet alsof je het enkel voor het geld doet

Aan het Klutenpad 14 (Creil Noord Oost Polder) in de boerderij van zijn pa woont nu Anne de Groot, de man die voor 1,2 miljard euro subsidie onze Friese Zuidwestkust voor eeuwig (zijnde de rest van mijn leven) mag verminken met 89 zwaaiende en met rood licht knipperende Eifeltorens- windturbines- midden in vogelgebied en op papier beschermd ‘Natura 2000’-gebied.

Zodat onze Zuiderzee steeds meer op een industriegebied lijkt, wat dankzij zijn ‘Westermeerwind’ samen met zijn vader Tiete al gebeurde.

Westermeerwind in Natura 2000 vanaf ongeveer 15-20 km gezien

Wat bezielt zo’n kerel? Je kunt je niet voorstellen dat hij het enkel doet voor het subsidiegeld, hoewel dat natuurlijk een rol moet spelen. Ook zal hij van zichzelf geloven dat hij iets goeds doet, want anders doe je het niet. Verder lijkt hij brave huisvader te zijn.

Bij zijn vader Tiete de Groot – de directeur van de nieuwe Holding Windpark Fryslan sinds november 2018– was het helder. Die boer vond die molens toen interessante techniek, en dus bouwde hij zelf 1 van die mini-molens op zijn boerenerf, ruim 20 jaar terug. In de tuin hebben ze aan de vijver zelfs een soort ‘knuffelmolentje’ staan, ze vinden ze leuk.

Dat kan toch. De 1 houdt van windmolens, de ander van leuke auto’s. Dan zit je nog in het subjectieve domein, of je vindt ‘techniek’ in algemene zin gewoon leuk, en die molentjes in het bijzonder. Hierin zit geen objectieve morele categorie, op basis waarvan je hun bedrijf zou afwijzen. Een hamer is ook niet ‘slecht’, het gaat er om wat iemand er mee doet.

Windenergie in zichzelf is dus ook net als die hamer niet ‘slecht’ of ‘goed’. Het is maar wat je ermee doet, en daarbij spelen MORELE standaarden een hoofdrol. Zijn die standaarden dan objectief of subjectief?

Zijn vader was gewoon gek van windmolentjes, iedere gek zijn gebrek…

Het subjectieve ‘ik ben goed’ versus Het Recht
En over dat thema, subjectivisme, smaakjes versus objectieve waarden gaan we hier door. Want daar ligt een sleutel tot de klimaatzwendel van ‘in windenergy lies the preservation of the world’.  Die bewering gaat niet over wetenschap, maar komt uit een mens- en wereldbeeld dat we erven van (post-)modernisme.

Anne de Groot zijn antwoord op ‘wat bezielt mij om het belangrijkste natuur- en recreatiegebied van de Friese Zuidwestkust te verminken voor 1,2 miljard euro subsidies’, dat zal waarschijnlijk beginnen met

‘ik vind’….

En uit de abstracties die De Groot dan aanhaalt van ‘Duurzaamheid’ tot ‘Klimaat’ of ‘toekomstige generaties’, moet dan vooral blijken hoe goed HIJZELF is. Niet de waarde van de aangehaalde abstracties telt, die fantasmen ontlenen allen hun betekenis aan wat de gek er voor geeft, vooral dankzij politieke goedkeuring en Pavlov-conditionering.

Zeg een miljoen maal ‘windmolen’ en ‘groen’ tegelijk en vervolgens ‘windmolens zijn groen’. Zoals een hond gaat kwijlen als die de brokjeszak hoort ritselen. Daarmee is die brokjeszak nog niet de maaltijd.

John Elkington is ‘inventor’ of the PPP-principle (people planet profit); diefstal met staatsgeweld = ‘duurzaamheid’

Dus zie je bij ‘duurzaamheid’ als symbool automatisch zo’n draaiding, als symbool dat ‘de wereld’ redt. Terwijl windturbines maximaal 20 jaar meegaan, en minder dan 10 jaar als het subsidie-regime verandert. Hoe ‘duurzaam’ is 10 jaar?

Je zit bij het moderne ‘groen’-  windmolens zijn witgrijs- automatisch bij een subjectief perspectief. Dat subjectieve perspectief raakt versterkt door sociale bevestiging (subsidie en politieke goedkeuring). Daarom is er nooit een eerlijke discussie mogelijk.

Omdat je enkel op subjectieve gronden van een ‘mening’ kunt verschillen, smaakjes. Maar wat je ‘vindt’ breng je maar bij gevonden voorwerpen. Wat ik vind evenzeer. Het gaat hier ook niet om mij.

Alsof er geen objectieve morele standaarden bestaan, die overeenkomen met wat in een Menselijke Natuur verankerd zitten, iets dat ‘goed/slecht’ is op alle tijden en plaatsen bij alle mensen in de klassieke Westerse en Oosterse filosofie.

Vader en zoon…

‘Gij zult niet’….
Noem een cultuur op aarde, waar ‘stelen’ gewaardeerd wordt…Mensen houden er niet van om beroofd te worden, ‘gij zult niet stelen’. Stelen met staatsdwang wordt niet plots moreel goed omdat je het ‘duurzaamheid’ noemt. De basis van alle Recht is ‘niet stelen, niet dwingen’. En je mag ook niet liegen, ‘gij zult geen vals getuigenis geven’.

Toon mij een kloppende berekening, waaruit blijkt hoeveel graden opwarming met Windpark Fryslan vermeden wordt. Die bestaat niet, en kan ook niet overlegd worden, omdat Anne die nooit hoefde te maken.

Anne de Groot zijn verdienmodel overtreedt dus de objectieve basis onder het Recht met voeten. Want zijn winst komt uit van burgers met staatsgeweld geroofd geld. (SDE+-subsidies). En hij liegt, ook tegen zichzelf. Niet omdat IK dat ‘vind’, wat ik ‘vind’ doet niet ter zake. Maar op basis van standaarden die iedereen kan verifiëren.

Corporate Roversbende VNO-NCW is belangrijkste stoker klimaatvuurtje. Hun sociale bijval vanuit eigengewin, maakt iets nog niet meer ETHISCH…

Objectief gezien is Anne de Groot dus een crimineel en een oplichter. Niet omdat ik dat ‘vind’, wat je vindt breng je bij de politie. En hij is niet in staat van beschuldiging gesteld, dus juridisch gezien mag ik dat ook niet stellen. Maar toch: Ook als hij zelf ‘vindt’ van niet, en in huidig klimaat geen sociale afkeuring ondervindt. Ook niet als hij heeeeeeel veel vrienden bij de overheid mobiliseert die zeggen ‘Anne is onze lieve vriend’.

Dan is Anne de Groot met zijn vader Tiete de Groot (en Pieter Meulendijks) nog steeds een dief, die met (staats-)geweld meer rooft van andere mensen, dan Willem Holleeder in zijn hele leven.

Zijn individuele perspectief verandert die constatering niet. Zoals het ook niet uitmaakt of IK dat als gezichtspunt aanbreng. Wat ik ‘vind’ doet ook niet ter zake. Echter, verplaats je het perspectief van objectief naar subjectief. Dan valt ook de oordeelsgrond weg op basis waarvan je Anne de Groot zijn publieke gelddiefstal kunt afwijzen.

Je versmalt de vraag tot een ‘ik versus jou’-discussie waarbinnen het met staatsgeweld aftroggelen van je bedrijfswinsten van liefst 1,2 miljard euro SDE+subsidies te billijken is.

Vanaf Hindeloopen straks te zien; 89 zwaaipalen waarvoor je ook nog gedwongen moet bijbetalen

‘De Feiten zijn van mij’
Of Anne de Groot zal verwijzen naar ‘de feiten’, zoals de linkse media ook steeds doen bij ‘het klimaat’. Beginnend met ‘dus jij vindt dat…’, en dan komen de bekende PR-trucs uit het kamp der duurzamen als de ‘duizenden wetenschappers zeggen….’

Wat IK ‘vind’, dat doet er ook niet zozeer toe. Dus laten we vooral geen subjectieve ego-discussie over smaakjes voeren. Alsof de 1 van harde muziek houdt en de ander van zachte.

Steeds verleggen ze een discussie naar subjectivisme, waarin ze jouw aangebrachte zaak als ‘jouw eigen mening’ isoleren tegenover ‘die van mij die door duizenden wetenschappers wordt gesteund’. Hun eigen subjectieve visie moet door de autoriteit van ‘de’ wetenschap aan krediet winnen.

Niet door argumenten te toetsen aan objectief verifieerbare (morele) categorieën (dat wat overal door de eeuwen altijd ‘goed’ was), maar ‘argumentatie door sociale intimidatie’.

…een offshore-wiek weegt al snel 30 ton, dus Windpark Fryslan genereert 8900 ton turbineblad-afval

Afschaffing van Objectieve Waarden
Waar het om draait is of er objectieve waarden zijn, die mensen NU even belangrijk vinden als altijd door de eeuwen heen. Of enkel subjectieve gezichtspunten en ‘de feiten’, zodat degene met ‘de feiten’ in pacht het gesprek ‘wint’. Het meest pijnlijk is dat modernistische wereldbeeld in relatie tot ‘Geestelijke Gezondheid’ van mensen.

Bij de Freudiaanse Kwakdokterij, zijnde ‘psychologie’ en psychiatrie bent u een zak moleculen. ‘Bewustzijn’ is toevallige interactie van neuronen die je met chemie de goede kant op stuurt, zijnde ‘geen last meer van’.

‘Geestelijk Gezond’ is dan iemand die ‘van zichzelf geen last heeft’, en ‘De Belangen’ niet meer aantast van de Oligarchie Nederland BV. Wie consciëntieus is, gevoelig en nadenkt, en dus eerder ‘lijdt aan de wereld’, onrecht, het lijden van geliefden, die heeft een ‘stoornis’, die je met chemie even ‘rechtzet’.

Fryslan op haar mooist… Je kunt niet ‘tegen windenergie’ an sich zijn, maar wel de WIJZE WAAROP het wordt verkocht en ingevuld

Terwijl juist vaak eerder geldt: iemand die ECHT gek is, heeft dat bij zichzelf niet door. Ed Nijpels had volgens morele criteria van geestelijke gezondheid al lang opgesloten moeten zijn in een gesticht. Op basis van modernistische criteria ‘functioneert’ hij, omdat hij met zijn leugens en misdaden wegkomt. En dus noemt hij zich niet ‘knettergek’ maar ‘onafhankelijk’.

De klassieke mens waardeerde (zelf)kennis en deugden, de moderne mens aanbidt zijn imago, valse zelfbeeld.

Het (post)modernistische mensbeeld van ‘gezond’ staat dus los van de vraag of deze persoon ook ETHISCH gezond is, zijnde eerlijk, moedig, creatief, oprecht. Want dat concept -Objectieve Ethische Waarden- hebben ze afgeschaft. Aanrader als auteur die dit conflict tussen subjectivisme en objectivisme mooi op scherp zet is CS Lewis in ‘The Abolition of Man’. (1944).

De Conditioners en ‘Geconditioneerden’
De afschaffing van DE Mens’ door afschaffing van de Tao, de weg van Objectieve Morele Waarden. Dit gebeurt dankzij modernisme, doorgeschoten reductionisme uit naam van ‘de’ wetenschap. Die denkwijze van de 19de-20ste eeuw reduceert mensen tot ‘hoofd'(intellect) en maag (‘smaak’), maar het ontkent de ‘deugd'(Virtue, naar ‘vir’ voor mens) die zetelt in het ‘hart’. De klassieke mens is drieledig, hoofd, hart, lichaam/maag.

De modernistisch gedeformeerde mens houdt enkel ‘intellect’ en ‘smaak’ over. Moderne educatie zou dus ‘mensen zonder borstkas’ kweken. Uiteindelijk hou je dan enkel nog 2 klassen mensen over:

1. De geconditioneerden, door propaganda gemanipuleerden, de ‘geregeerden’
2. En ‘the conditioners’, een steeds kleinere club die de koek verdeelt zoals nu het World Economic Forum, Multinationals VNO-NCW

Het valse groen, de milieubeweging ingekapseld door Corporate BV

Modernistische educatie zaagt alle objectieve dat bestaat in de (menselijke) natuur weg, om een blanco – subjectivistisch- velletje te maken dat ze naar eigen inzicht kunnen manipuleren. En zo – door Objectieve Morele Waarden- af te schaffen en iets als ‘De Menselijke Natuur’ te ontkennen, een constant karakter door de eeuwen, maken moderne technocraten mensen als ‘deel VAN de natuur’.

Iets dat ze uit naam van ‘de’ wetenschap willen manipuleren en plooien. Overheersen.

Dat modernisme-gedachtengoed lijkt precies op wat we nu zien bij de Klimaatgekte. Tot op scholen aan toe, het ophitsen tot klimaatmarsen, het klimaatmeisje Gretta dat ter manipulatie wordt ingezet door ‘The Conditioners’.

CS Lewis.com

Ken uw Klassieken
Historicus Stephen Turley heeft CS Lewis zijn boek in een handzaam formaat met commentaren uitgebracht, zie de afbeelding en daar kun je zijn bespreking opladen. Anne, een uitgelezen kans. Een paar prachtige ‘citaartjes’ uit Lewis:

The task of the modern educator is not to cut down jungles but to irrigate deserts. The right defence against false sentiments is to inculcate just sentiments. By starving the sensibility of our pupils, we only make them easier prey to the propagandist when he comes. For famished nature will be avenged, and a hard heart is no infallible protection against a soft-head.

“For the wise men of old the cardinal problem had been how to conform the soul to reality, and the solution had been knowledge, self-discipline, and virtue.

For magic and applied science alike the problem is how to subdue reality to the wishes of men: the solution is a technique; and both, in the practice of this technique, are ready to do things hitherto regarded as disgusting and impious — such as digging up and mutilating the dead.

Biologische Mensverbetering. Nu gaan we het op de Techno-weg nog eens proberen…

Over het resultaat van modernisme, de wereld die ontstaat:

the world of facts, without one trace of value, and the world of feelings without one trace of truth or falsehood, justice or injustice … and no rapprochement (toenadering, harmonie tussen beide) is possible

En hoe mensen het afschaffen van ‘De Mens’-inruilen voor ‘Mensheid’, dan willen compenseren:

And all the time – such is the tragicomedy of our situation – we continue to clamour for those very qualities we are rendering impossible. You can hardly open a periodical without coming across the statement that what our civilization needs is more ‘drive,’ or dynamism, or selfsacrifice, or ‘creativity.’

Dus terwijl modernisme en haar technocratische nazaten claimen dat het Goede, Ware en Schone niet bestaat, omdat het niet tot het domein van ‘de Feiten’ zou behoren.

En hoewel ze stellen dat alle moraal tot subjectieve smaakjes te reduceren is…blijven ze toch naar abstracties verwijzen die datgene moeten verbeelden, wat ze uit naam van ‘de feiten’ en ‘de wetenschap’ juist afschaften, zoals ‘opoffering’ of ‘creativiteit’.

Roept vooral storm van verontwaardiging op vanwege kind-manipulatie

Wat je overhoudt is een moreel cynisme:

In a sort of ghastly simplicity, we remove the organ and demand the function. We make men without chests and expect of them virtue and enterprise. We laugh at honour and are shocked to find traitors in our midst. We castrate and bid the geldings be fruitful.

En zoals Lewis constateert, en ik over Anne de Groot; het zijn niet zozeer ‘slechte’ mensen, alswel ANDERE mensen geworden, dan De Mens van de klassieke wereld, die het Goede Ware en Schone nastreefde, of dat nu bij de Aziatische cultuur was (De Tao, de weg van Objectieve Waarden) of de Westerse (neem ‘Het Smalle Pad’ van Christus).

Ze ontkennen domweg dat Goed en Slecht werkelijk bestaan en houden dus op klassiek Mens te zijn, dankzij het modernistische wetenschappelijke project om De Natuur te temmen..

It is not that they are bad men. They are not men at all. Stepping outside the Tao, they have stepped into the void. Nor are their subjects necessarily unhappy men. They are not men at all: they are artefacts. Man’s final conquest has proved to be the abolition of Man.

IN 2030, een CO2-equivalentenbonkaart bepaalt hoeveel je nog mag bewegen deze maand

2030 Agenda, de ‘Conditioners’ degraderen ons tot ‘wereldburgers’
De pretentie dat je met windturbines even het weer op aarde gaat optimaliseren, is de ultieme nageboorte van doorgeschoten (post-)modernisme, dat drijft op een klassieke ondeugd/zonde: menselijke hoogmoed.

De Mens die de natuur zal overheersen, ook als hij daarvoor de Menselijke Natuur afschaft; het innerlijk besef van ‘Goed’ op het hakblok van de wil om te heersen over de natuur. Dus op zijn best kun je Anne de Groot zien als het product van een geperverteerde cultuur. En een oplossing is: een terugkeer naar Klassieke Waarden, Objectivisme.

Lezing Bill Gates, 1 van aanjagers 2030 Agenda. De Afschaffing van De Mens, die ‘gereduceerd’ moet

Tot slot: NEEEEEEE, ik zeg dus niet dat IK beter ben, het gaat hier niet om MIJ versus HIJ.(subjectivisme) Zo van ‘haha hij is gek omdat ie ’t nie me mij eens is’. IK ben geen modernist/progressieve linksmensch. Op basis van Waarden die LOS van mijn persoon staan, Waarden die mijn voorvaderen ook deelden (Objectivisme), kun je de vraag stellen die de titel van dit weblog vormt.

Waar het om draait is dat je de ‘clash’ ziet tussen wereldbeelden. Het traditionele/klassieke wereldbeeld van Objectivisme versus de moderne perversie van het techno-globalisme, dat ons tot ‘wereldburger’ wil maken, geconditioneerden bestuurd door een techno-elite (2030 Agenda) van conditioners. En dat 74 jaar na Lewis zijn scherpe observatie.

Een verschil met Klimaatmeisje Gretta is dat ze niet zielig en links kijkt maar gezond…

Ik ben slechts lul de behanger, Wormenvoer en zondaar. Iemand die van de Friese Natuur wil blijven genieten als bron van levensvreugde, deze niet tot industriegebied teloor wil zien gaan. Dat is mijn ‘belang’, zoals Anne zijn ‘belang’ heeft. Ik beroof andere mensen echter niet met geweld van 1,2 miljard euro.

2 Replies to “Is Anne de Groot (Windpark Fryslan) geestelijk in orde?”

  1. Objectieve waarden… De Tao is inmiddels ver weg, Het is objectiviteit zonder de verinnerlijking. Confucius is de Chinese Socrates geweest die verinnerlijking bepleitte en zelfopvoeding. In het westen is de individuele menswording het sterkst tot uitdrukking gekomen. Objectiviteit krijgen we niet meer aangereikt, we moeten er in een subjectieve worsteling naar toe groeien. Daarmee verwerven we ons iets dat inderdaad in een andere tijd reeds was. Het verschil zit in de verhouding die we tot de objectieve waarden verkrijgen en die is gelegen in de vrijheid. Die vrijheid bestond nog niet in de tijd van de Tao toen de mens vanzelfsprekend een onderdeel was van de wereldbeweging en de kunst beoefende om zich daaraan over te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *