EHS herrijst steeds uit as, de kracht van netwerken…

Jaarverslag Natuurmonumenten 2003

Volgend op het verhaal over het Groenfonds als Rabobank-vehikel dat landbouwgrondprijzen hielp opdrijven, vandaag: hoe Natuurmonumenten voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) steeds spekkoper bleef, ook al ging de bijl in de exorbitante subsidies van ruim 71 miljoen euro per jaar, waarvan ruim 50 miljoen euro voor grondaankoop.

Maar ook de Bijl van Balkenende 1- korting van 40 miljoen euro subside in 1 jaar tijd bleek tijdelijk. De kracht van netwerken bleek te sterk, zodat de EHS- zelf een product van netwerktheorie- uit haar as herrees, ook nadat Bleker er 10 jaar later de bijl in zette.

Vandaag zien we hoe de EHS als netwerk een fysieke machtsstructuur vormt door het land. Die EHS stond model voor voor het Europese Natura 2000-‘netwerk’, maar het ‘verbinding’-concept stamt van Amerikaanse systeemtheoretici, verwant met de cybernetica; de kunst van sturing aan complexe systemen. 

Bron Screenshot: LEI-rapport 2009 ‘Lange termijn ontwikkelng Agrarische Grondprijs, Jan Luijt en Voskuilen

Het Kabinet Balkenende 1 zou- net als Henk Bleker later bij Rutte 1- proberen de EHS-realisatie te stoppen. Vanaf 1995 was De Staat uit naam van de EHS de grootste agrarische grondopkoper, 20-30 procent van alle grondtransacties vond plaats uit naam van de EHS.

Zoals dit Wageningse LEI-rapport ‘Lange termijn ontwikkeling van de Agrarische Grondprijs‘ van Jan Luijt en Martien Voskuilen toont, schoot vanaf 1996 de grondprijs omhoog van  40 duizend gulden per hectare naar 70 duizend gulden, net als eerder in de jaren ’76-’78.

Die stijging uit ’76-’78 kwam waarschijnlijk als nasleep van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), uitbreiding van veestapel en de tijdelijke run op land om die groei te faciliteren. De uitbreiding ging zo hard, dat boeren zonder land gewoon mest in de sloot loosden.

Dotterbloemen de Wieden

Overheid grootste grondopkoper door EHS & Groenfonds
Die tweede prijs-explosie moet wel op het conto te schrijven zijn van de EHS. Want direct na het besluit van Balkenende, zakt de grondprijs (tijdelijk) in. Hoewel de LEI-onderzoekers ingewikkeld doen, om te pogen die prijsstijging als een ‘cyclus’ te verklaren, geven ze verderop in het rapport een veel logischer reden (blz 17):

In de derde plaats was er in diezelfde periode een tijdelijke stop van de aankopen van landbouwgrond ter realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur tijdens het 1e kabinet Balkenende waardoor er 20 tot 30 procent van de vraag naar landbouwgronden weg viel. Dat betekent een kopersstaking. Dat doet de grondprijs dalen.

Tenslotte heeft de malaise in de landbouw door opeenvolgende dierepidemieën in genoemde periode het vertrouwen in de sector doen afnemen.

Die laatste zin is wel erg ‘gezagsgetrouw’, net als de rest van het LEI-rapport. De veebrandstapels van de MKZ-‘crisis’ waren vooral symbool voor de overtrokken bureaucratische reactie. Het vernietigen van gezonde dieren.

….

Dus de stop op overheidsgefinancierde grondpolitiek voor de Rabobank (zie verhaal gisteren over Groenfonds van PvdA-Rabobankier Wim Meijer), werd door Balkenende 1 (met LPF) gestopt. En direct dalen de grondprijzen. Andermaal bevestiging van mijn theorie: de EHS werd gerealiseerd voor de belangen van de Rabobank, zoals het Groenfonds een Rabo-vehikel is.

Want overal ziet die ‘nieuwe natuur’ er even armoedig uit; voedselarm zompieland met ganzenplaag. voor ‘de’ natuur is het niet gebeurd. Dus daarom vandaag een ander aspect: de EHS als ‘netwerk’ door het land, grondpolitiek die als een machtssnoer fungeert.

‘Particulier’ Grootgrondbezitter op publieke kosten

De Bijl van Balkenende
Natuurmonumenten bevindt in 2001 op haar top. Met liefst 200 miljoen euro belegd vermogen op de beurs. Boerenzoon en CDA’er, World Connector met CDA-bankier Herman Mulder (ABN AMRO) en Rabobankier Herman Wijffels is inmiddels voorzitter, als opvolger van het globalisme-zetbaasje van JP Morgan Chase-bankier David Rockefeller, Pieter Winsemius (VVD) van McKinsey.

Winsemius blijft als commissaris bij de Postcode Loterij de geldstromen naar Natuurmonumenten plussen. Maar dan treedt Balkenende aan als CDA-premier, in het jaar dat Pim Fortuyn is omgelegd door de Eco Nostra. Dat CDA/LPF-kabinet zet de bijl in de EHS.

Op september 2002 kon Natuurmonumenten plots niet meer op 70 miljoen euro subsidies rekenen om landbouwgrond op te kopen, de doelstelling van 2650 hectare nieuw grondbezit PER JAAR op publieke kosten. Balkenende 1 haalt 400 miljoen euro weg bij de opkoop van landbouwgronden voor Staatsbosbeheer, de Landschappen en Natuurmonumenten. Aankopen voor EHS kwamen december 2002 geheel stil te liggen.

Aanleiding: de gestegen grondprijzen waarvan het EHS-project 1 van de voornaamste oorzaken was. Ook zou het accent verschuiven naar agrarisch natuurbeheer, dus dat boeren de EHS invulling geven. In dat jaar schrijft Natuurmonumenten overigens, dat zij het beheer van liefst 13.000 hectare van haar grondbezit door boeren laat beheren.

Direct als reactie op het kabinetsbesluit, sluist de Postcode Loterij demonstratief 8 miljoen euro EHS-protestbonus naar Natuurmonumenten. Toch is ook dat groen rupsje nooitgenoeg nooit genoeg.

Voor het begrazen met vee, krijgen boeren Europese subsidies, Betalingsrechten van 2-300 euro per hectare, Natuurmonumenten eist daar ‘haar’ deel van als verpachter

Pas op de Plaats
In de jaarverslagen van 2002 en 2003 van Natuurmonumenten vallen 2 zaken op. De directeur Frans Evers (VVD)- die nog steeds in de villa Hilverbeek woont en organisatieadvies geeft- vergokte in de jaren 2001 en 2002 opgeteld liefst 34,3 miljoen euro op de beurs. Het jaarverlies van 2001 (26 miljoen eu) werd slechts later bij de bankencrisis van 2008 overtroffen met 28,5 miljoen euro verlies.

De Dotcom-bubbel zullen we maar zeggen. Frans Evers vertrok, en na een interim-directeur zou Jan Jaap de Graeff (VVD, voorzitter Unie van Waterschappen) hem opvolgen.

Dat beursverlies van een slordige 34 miljoen euro was 1 financieel gaatje. Kreeg Natuurmonumenten in 2001 nog 71,6 miljoen euro subsidies van LNV, waarvan 51 miljoen voor grondverwerving…in 2002 was dat ‘slechts’ 53,1 miljoen euro subsidies waarvan 38,7 miljoen euro voor grondaankoop.

Dankzij Balkenende 1, noteert Natuurmonumenten voor 2003 ‘slechts’ 25,7 miljoen euro subsidies in de boeken, 3 maal minder dan 2 jaar ervoor.

In reactie op die verliezen, snijdt Natuurmonumenten onder Wijffels direct in het personeelsbestand, 50 medewerkers gaan de laan uit voor 2007. Want ‘teruglopende inkomsten dwongen tot reorganisatie’, zo schrijft Wijffels in het jaarverslag van 2003, getiteld ‘Pas op de Plaats’. De ‘economische recessie’ zou zowel deze ingreep rechtvaardigen, als het begin van ledenverlies.

Jaarverslag Natuurmonumenten 2003

Lobbyistenleger versterken
De kop van het NRC Handelsblad van 3 december 2002 staat bovenaan afgedrukt in het jaarverslag ‘Rijk koopt geen natuur meer door begrotingstekort’.

Maar Wijffels en de zijnen grijpen de val van Balkenende 1 handig aan om bij Balkenende 2 die ingreep grotendeels terug te draaien. Er komt weer 700 miljoen euro voor het landelijk gebied beschikbaar, waar de Blauwe Subsidiedief en hun Rabo-hoofdman later weer een goed deel van kunnen reserveren.

Plots was in het nieuwe regeerakkoord de EHS weer ‘van vitaal belang’. We zien vervolgens hoe Wijffels het lobbyleger versterkt. Hoe kun je anders verklaren dat ze een rabiate linkse milieu-activist, directeur van Wijnand Duivendak zijn Milieudefensie tot ‘Directeur Natuurbeheer’ maken: Theo Wams.

Niet veel later komen meer PvdA-mannetjes dit voorheen sjieke natuurbolwerk binnen: Thilo Wallaert bijvoorbeeld, PvdA-propagandist en speech-schrijver.

Om de politieke propaganda te versterken tegen de aartsvijand van EHS-politiek: de rechtervleugel van het CDA, die traditioneel de boeren steunt. Wat overigens vreemd is, want de EHS kreeg gestalte onder Gerrit Braks (CDA). Maar die zou er mogelijk een mooie exitstrategie in gezien hebben voor kleinere boeren zonder opvolging. Dat zoeken we nog uit.

EHS exitstrategie voor kleine boerenbedrijven

Natuurmonumenten haalt de banden aan met Europarlementarier Doeke Eisma (D66), handlanger van de bedenker van Natura 2000 haar Habitatrichtlijn die als ‘Dutch Directive’ de boeken inging: Hemmo Muntingh bij Globe EU.

Eisma werd de Brusselse lobbyist die daar de Europese LIFE+-gelden voor Natuurmonumenten moest zekeren. Eisma is weer de mentor van de andere groene D66-sprinkhaan, toen zijn fractiemedewerker bij het Europarlement: Gerben Jan Gerbrandy. In D66 vindt Natuurmonumenten via Stientje van Veldhoven nog steeds een trouw lobbyist.

EHS is een Amerikaans idee, van oa Michael Soule…

Bedenk dat het Europese Natura 2000 als ‘netwerk’ dus een NEDERLANDSE vinding is, die ge-ent zou zijn op de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Zo ging dat officieel de geschiedenisboeken in. Echter, in werkelijkheid is de EHS weer ge-ent op ideeën van de Amerikaanse ‘conservation biology’, namelijk de Eilandtheorie, inclusief de ‘verbindingszones.’

Die theorie staat namelijk speciaal vermeld in het Natuurbeleidsplan uit 1990.

De opvolging bij milieuclubs is beter geregeld dan bij boeren

Een kwestie van netwerken, alles ‘verbinden’ (Cybernetica)
Daarom zie je ook dat de grondleggers van die Amerikaanse theorie zelf ook een “Wildlands Network’ willen realiseren, zoals Michael Soule.

De bedenker EO Wilson wil zelfs de HELFT van de aarde reserveren voor desolate wildernis. Dat idee is weer afkomstig uit de netwerktheorie van Howard en Eugene Odum: Je kon die vuistregel/nattevinger-gissing al lezen bij Odum & Odum in 1970, in hun bijdrage voor een publicatie van MIT-cybernetici waar de titel mij helaas van ontschoot.

Volgens mij was dat ‘Groping in the Dark’ van Meadows (over systeemanalyse en modelberekeningen), 1 van de Club van Rome-auteurs van ‘Grenzen aan de Groei’ (1971). Maar pin me er niet op vast.

Netwerktheorie afkomstig van Cybernetica

En  zo zien we dus dat het ‘typisch Nederlandse’ EHS-gebeuren een globalisme-product is, wat logisch is, wanneer je bedenkt: Muntingh is maatjes met Al Gore, zij richtten samen GLOBE op. Een globalistische lobbyclub.

Mijn theorie is nu: de globalism-elite, dat zijn allemaal ‘netwerk’-denkers uit de school van de cybernetica (computertheorie van zelflerende netwerken en slimme machines, zelfregulering, ontwikkeld door Norbert Wiener en Jay Forrester van MIT). De term Cybernetica leidde Norbert Wiener in 1948 af van het Griekse woord ‘KUBERNETES’, dat staat voor ‘roer’, sturen.

Zo is Cybernetica dan ‘de kunst van het aansturen van complexe systemen’.

Dat woord Kubernetes werd voor het eerst door Plato gebruikt, de dictatorfilosoof en bedenker van het woord ‘idee/idealisme’ voor ‘de kunst van het sturen, regeren’. Het eerste rapport van de Club van Rome met hun ‘WORLD’-model was niet voor niets door cybernetici geschreven van MIT. De wereld ‘sturen, regeren’.

De praktijk is anders dan de theorie. Al die ‘verbonden’ gebieden tonen vooral zompieland met ganzenplagen

Tot een wurgkoord door het platteland aan toe
Vanwege hun komaf als cybernetici, zijn globalisten ook nog steeds zo verzot op Artificial Intelligende, lerende netwerken. Tot het verbinden van natuurgebied aan toe dringt die denkwijze dus door. Maar ook bij organisatie-management zie je dat netwerkdenken terug. Al die samenwerkingsverbanden, verknoopte ‘coalities’ met daarin ook ideologische tegenstand, het is ge-ent op cybernetisch denken van techneuten.

Alles moet ‘verbonden’, en verknoopt, dan is er ook geen weg meer terug. En de machtigste partij maakt vervolgens jouw tot ‘gecontroleerde oppositie’ van het globalisme. Zodat Natuurmonumenten nu ook op de CO2-trom slaat, verknoopt met Greenpeace en Urgenda.

Het woord ‘klimaatverandering’ en CO2 zijn in de jaarverslagen van 2002 en 2003 nog niet 1 maal te lezen.

Het grote voorbeeld van oud Natuurmonumenten-voorzitter Pieter Winsemius is bijvoorbeeld de MIT-cyberneticus Peter Senger. Die organisatie-adviseur is weer leerling van cyberneticus Jay Forrester. En niet voor niets zie je, hoe dankzij Winsemius al die groene clubs in Nederland met elkaar in coalities verknoopten. Van Coalitie Wadden Natuurlijk tot een lobbykantoor ‘Groene 11’.

Alle ‘nieuwe natuur’ ziet er het zelfde uit…

Ook Bleker slaat tijdelijke deuk in pakje EHS-boter
Tien jaar later, kon ook Henk Bleker (CDA) bij Kabinet Rutte 1 slechts tijdelijk de Blauwe Subsidiedief dwars zitten, voordat ook DAT kabinet met PVV-gedoogsteun spoedig viel. Bij Kabinet Rutte twee herpakte de Groene Lobby zich weer met hun Sharon Dijksma en een ‘natuurpact’.

In weerwil van alle gejammer over ‘bezuinigingen’, kun je bij Natuurmonumenten door de jaren heen een constante subsidiestroom zien, die rond de 50 miljoen euro bleef schommelen. In de tussentijd was in reactie op de Nota Ruimte (2004-5) de geldstroom voor natuur verschoven naar de provincies na ingrijpen van Cees Veerman als LNV-minister. En Natuurmonumenten kapselde deze huidige Groenfonds-voorzitter in als voorzitter.

Bij de provincies, met name in Brabant maar ook andere provincies, weet Natuurmonumenten opnieuw steeds alle kosten voor de ontwikkeling te declareren van eigen gebieden. Zoals 3 miljoen euro Drents provinciegeld voor een kraanvogelparadijs.

Een kwestie van netwerken, zullen we maar zeggen. Die subsidiekraan-vogels.

De Groene Efteling Tiengemeten

Schaker en Schurk Winsemius
De agenda van het Globalisme sinds Garrett Hardin zijn ‘Tragedy of the Commons’ (1968) en de Club van Rome (1968), die is heel duidelijk: privatiseer de publieke ruimte, plaats alle grond en grondstoffen onder de hoede van technocratische ‘resource managers’. (zie ook; Planetary Boundaries van Rockstrom et al)

Verknoop alles in netwerken, die als hekwerken fungeren en snoer om de mond. De Enclosures uit Hardin, waar de ‘vrijheid van de individu het collectief te gronde richt’. Corporatisme en collectivisme…De opkoop en consolidatie op publieke kosten van landbouwgrond past perfect in dat strategische plaatje van de Global Resource Managers, waarvan mensen als Winsemius een schaakstuk zijn.

Winsemius spiegelt zichzelf ook aan schakers, als mentor van Mark Rutte. Knap wat hij allemaal voor elkaar kreeg (maar niet bewonderenswaardig). Natuurmonumenten was zijn schaakstuk.

Net als het boek van Harari ‘Homo Deus’ probeert men ons voor te bereiden op Artificial Intelligence die fundamenteel onze maatschappij verandert

Balkenende ingekapseld in netwerk
De EHS-operatie helpt de grens tussen publiek en privaat opheffen, ten gunste van monopolie-kapitalisme, de Blended Finance van World Economic Forum. Wat bij ons ‘Publiek Private Samenwerking’ (PPS) ging heten; eufemisme voor ‘het publiek alle lasten en risico’s, private winsten.’ Dat is ook wat de EHS natuurlijk is: dat je jaarlijks 50 miljoen publieke euro krijgt om je grondbezit uit te breiden.

Een paar grote verpachters van de agrarische gebruiksruimte blijven over. Met 10-20 duizend hectare aan boeren verpachte grond, dan kan Natuurmonumenten met ASR (33 duizend) toch tot 1 van de grotere particuliere spelers gerekend worden. Inmiddels is Balkenende zelf ook ingelijfd in ‘het netwerk’.

5G, INternet van Dingen en Artificial INtelligence uit zelfde koker als klimaatfacisme (2030 Agenda)

Balkenende werd voorzitter van DE netwerkcoalitie die Nederland onder klimaatdictatuur brengt (2030 Agenda) met oa World Economic Forum: de Dutch Sustainable Growth Coalition van Unilever, Heineken, Shell cs. Hij mag eindelijk ook met de grote jongens op het schoolplein meespelen, in plaats van gepest te worden.

Uw Rechtse Hippie, RIPPIE van De Abdij, het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en Menselijke Natuur

  • Wanneer dit verhaal je ‘boos’ maakt; vraag jezelf dan eerst af… is dat omdat je zelf minder macht hebt, effectief bent? Zelf minder effectief zijn, dat maakt je opponent niet beslist ethisch meer ‘slecht’… Je kunt zelf ook afgunstig zijn.
  • Zoals altijd, vergeet niet om Interessante Tijden te ‘liken’ op FB, als je dat al niet had gedaan
  • Stak je er iets van op, doe dan als dank een duit in het zakje van Interessante Tijden, het enige geïnformeerde wetenschapsjournalistiek magazine over natuurlijke historie en menselijke natuur in een zee van onbenul. Mijn onderzoek en werk is mogelijk dankzij incidentele en regelmatige donateurs via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *