Meelij met jezelf, meer dan terecht (3)

Stortbui gisteren

Het is zondag Rustdag, en daarom vandaag uit De Abdij geen profane boodschappen, maar we vervolgen de Jobstijdingen uit het Bijbelboek Job van de geerfde Statenbijbel. In dit boek doet God een weddenschap met satan: als ik je de vrije hand geef om bij mijn oogappeltje Job kwaad aan te richten, wedden dat mijn oogappeltje toch van Mij blijft houden?

Maar ergens ligt bij een normaal mens natuurlijk een breekpunt.

In de vorige aflevering van hoofdstuk 1 kreeg satan al de vrije hand om Job zijn kinderen af te nemen en zijn vee. Maar toch vatte Job dat nog sportief op, zoals de Bijbel stelde ‘In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe’. Maar in hoofdstuk 2 mag satan hem de overtreffende trap na geven. Hoe zal Job zich nu houden?

Job Schot van vissersactiegroep EMK bij een laatste speech, de Jobstijdingen voor de familiebedrijven in de visserij dankzij Geile Carola (LNV) haar ambtenaren Ton IJlstra, Ad Tabak

Mijn advies is om de woorden uit de Bijbel gesproken op te lezen, omdat Job een poetisch boek is. Wanneer je gewoon schermleest met je nieuwsgrazersblik, komt Bijbeltaal maar pompeus over. Daarom is die Bijbel dan ook niet geschreven

Wederom was er een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor den Heere te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam om zich voor den Heere te stellen.

Toen zeide de Heere tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoorde den Heere en zeide: van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot den satan: Hebt gij OOK acht geslagen op mijnen knecht Job?

Want niemand is op de aarde gelijk hij: een man oprecht en vroom, God vreezende en wijkende van het kwaad: en hij houdt nog vast aan zijne oprechtheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. (…….)

Jobstijdingen…

Dus God laat zich door de duivel ophitsen…

Toen antwoorde de satan den Heere en zeide: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven; doch strek nu uwe hand uit en tast zijn gebeente en zijn vleesch aan, – zoo hij U niet in uw aangezicht zal zegenen!

En de Heere zeide tot den satan: Zie, hij zij in uwe hand; doch verschoon zijn leven.

Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met booze zweren van zijne voetzool af tot zijnen schedel toe. En hij nam zich eene potscherf om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der asch.

Toen zeide zijne huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uwe oprechtheid? Zegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als eene der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen?

In dit alles zondigde Job met zijne lippen niet. 

Stortbui

Vervolgens komen zijn drie vrienden dan op bezoek, om met hem te rouwen. Dan scheuren ze de kleren en scheren hun hoofd, ‘strooiden stof op hunne hoofden naar den hemel. Zeven dagen en nachten blijven ze zonder een woord te spreken bij Job zitten: ‘en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was.

Hoofdstuk 3 kan Job zich dan ook niet meer inhouden. Hij beklaagt zijn levenslot, vervloekt de dag dat hij geboren werd:

Daarna opende Job zijnen mond en vervloekte zijnen dag, Want Job antwoordde en zeide: De dag verga waarin ik geboren ben, en de nacht waarin men zeide: Een jongsken is ontvangen. Die dag zij duisternis; dat God naar hem niet vrage van boven; en dat geen glans over hem schijne.

Dat de duisternis en des doods schaduwe hem verontreinigen; dat wolken over hem wonen; dat hem verschrikken de zwarte dampen des dags. Die nacht, donkerheid neme hem in, dat hij zich niet verheuge onder de dagen des jaars; dat hij in het getal der maanden niet kome.

Zie, die nacht zij eenzaam; dat geen vroolijk gezang daarin kome. Dat hem vervloeken de vervloekers des dags, die bereid zijn hunnen rouw te verwekken. Dat de steren zijns schemertijds verduisterd worden; hij wachte naar het licht en het worde niet; en hij zie niet de oogleden des dageraads.

Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder af, en heb den geest gegeven als ik uit de schoot voortkwam? Waarom zijn mij de knieen voorgekomen, en waartoe de borsten opdat ik zuigen zoude?

Want nu zoude ik nederliggen en stille zijn; ik zoude slapen dan zoude voor mij rust wezen:

met de Koningen en raadsheeren der aarde, die voor zich woeste plaatsen bebouwden; of met de Vorsten die goud hadden, die hunne huizen met zilver vervulden. Of als  een verborgen misdracht, zoude ik niet zijn; als de kinderkens die het licht niet gezien hebben.

Zij wachten op…Sint Juttemis ?

Wie weet wat het is naar de dood te verlangen als verlosser, dag in dag uit je leven vervloekend, de morgenstond stinkt uit haar mond, het kalf al verdronken, in de kroeg slechts zwarte gal geschonken, de  vernedering ‘der dagen zat’ (een uitdrukking uit Job) doorstaand onder het motto ‘ wat mij niet doodt geeft me cynischer humor’. Dat je liever nog verdriet voelt dan helemaal niets.

Lees dan Job’s vervolg:

Daar houden de boozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht; daar zijn de gebondenen te zamen in rust, zij hooren de stem des drijvers niet; de kleine en de groote is daar, en de knecht vrij van zijnen heer.

Waarom geeft Hij den ellendige het licht, en het leven den bitterlijk bedroefde van gemoed? Die verlangen naar den dood, maar hij is er niet, en graven daarnaar meer dan naar verborgene schatten:

die blijde zijn tot oprispingen toe en zich verheugen als zij het graf vinden: aan den man wiens weg verborgen is, en dien God overdekt heeft? Want voor mijn brood komt mijne zuchting; en mijne brullingen worden uitgestort als water.

Want ik vreesde eene vreeze en zij is mij aangekomen, en wat ik schroomde is mij overkomen. Ik was niet gerust, en was niet stil en rustte niet; en de beroering is gekomen.

Vanochtend gelezen….

Westerse beschaving sinds 1914-1918 als Job
Wat Job overkwam, dat is de Westerse beschaving eigenlijk ook overkomen in de afgelopen eeuw. Zoals je in het betoog van Peter Hitchens zijn ‘Opstand tegen God’ leest, voelden velen zich na de Eerste en Tweede Wereld Oorlog gedesillusioneerd en verraden. Zo werd al in Hitchens zijn jeugd in de jaren ’60 het agnosticisme en atheisme orthodoxie, culminerend in de ’68-revolutie.

Terwijl God- als serieuze factor om in je leven rekening mee te houden- bij zijn ouders al op zijn retour was.

De doodklap van het Christendom als maatschappelijke kracht kwam bij de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918), die industriele miljoenenslachting uit naam van ‘Het Vaderland’, God’s plaatsvervanger op Aarde.

Herinneringskruisje met klaproos in de Menenpoort Ieper

Waarbij de kerken van beide zijden fungeerden als rekruteringsstation.

…als bij de Duitsers in het Neanderthal….gesneuvelden uit Derde Slag bij Ieper (rechtsonder)

Om over de miljoenenslachting van de Tweede Wereld Oorlog nog maar te zwijgen. Zoals vorige week al gesteld: er zijn vele rationele argumenten om in God te geloven, behalve God zelf. Als God dit toestond, waarom zou je ‘m dan nog geloven, zijnde ‘vertrouwen’.

Als Hij een weddenschapje met satan aangaat, dus dat God WEL dobbelt…

No Comment

Het eigen beste argument voor geloofsafval was de Holocaust, een God die dat toestaat is als de Demiurg die Gnostici al van dat Heerschap maakten in het Oude Testament. Op zijn best kon je dan nog geloven in de Onbewogen Beweger van de Deisten; een Iets dat de wereld in gang zette en zich daarna van mensenlevens afzijdig hield.

Toen je in Wageningen voor het eerst christenen ontmoette die daadwerkelijk geloofden, dat er een God was die zich persoonlijk met ieder mens bemoeide, en die ’t leven uitstippelde, tot zelfs een motorongeluk dat bij een ‘plan’ zou horen….Bijna exotisch en uitzinnig.

God’s Plan B.

Je zou dan eerder je vertrouwen in De Staat/satan en haar demonen (ambtenaren) stellen met haar uitkeringen, sociale voorzieningen, verplichte verzekeringen, geleende welvaart en ‘De Wetenschap’.

De Crypte van Himmler

Al is er dan ook die passage van Joden in een nazi-concentratiekamp die een juridisch proces tegen God houden. Ze verklaren hem schuldig, en stellen vervolgens: “Dan gaan we nu over tot het avondgebed’. Uiteraard kenden zij het boek Job, want dat is precies de teneur van het vervolg. Daarover meer in de volgende aflevering.

Hitchens was net als zijn broer Christopher Hitchens atheïst en journalist, waaronder correspondent voor een Britse krant in Moskou in de nadagen van de Sovjet Unie. Maar hij werd christen rond zijn 40ste. Zijn antwoord is de VREEZE des Heeren, bang voor God zijn, dat je onder Het Oordeel staat.

Ook dat is weer heel Job-achtig…

Het grootste probleem dat de meeste Nederlanders hebben, is dat ze het nu veel te goed hebben. En daar kun je onmogelijk erg veel last van hebben.

3 Replies to “Meelij met jezelf, meer dan terecht (3)”

 1. Allereerst vind ik uw stukken altijd interessant om te lezen. Uw natuurfoto’s zijn altijd prachtig. U noemt zich rechtse hippie en schrijft over God en de Satan.
  Maar zou een God aan links en rechts doen? Dat is duaal en een der listen van zijn tegenstander. Allen zijn gelijken. En ieder mens bevat licht en donker. En ieder mens heeft zowel een linker als een rechterkant.
  Beide stromen komen tezamen en de middenweg, 1 stroom zal de verlossing zijn. Misschien vandaar het gezegde; de waarheid ligt in het midden. Dus kamp links en rechts is een der illusies.
  We zijn allen uniek in zijn maar onze kern is liefde. Wij zijn de enige soort der aarde die geld moet verdienen voor een bestaan. Dat is onbalans in de wereld. De mens misbruikt zijn natuur en plaatste zichzelf daarboven voor de ego consumptie. En ieder die tracht een verbetering te maken treft obstakels. Daar lopen veel mensen tegenaan. Zowel links als rechts.
  Eer al dat groeit, bloeit, ademt en leeft en zie uzelf als gelijke aan de natuur. Het is geen luxe dat het hier allemaal maar is voor ons. Het is een privilege en ons grondrecht. Geen mens is daar baas over. Zolang dat imperium blijft staan aanbidden we de valse waarheid.

  Pas als we de waarde (niet in geld te meten) inzien van al wat de natuur ons biedt. Dan zien we dat alles tijdloos waardevol is en dat geld een list der Satan is om je eigenwaarde zowel als die van de natuur aan hem te geven en jezelf kleiner maakt dan je werkelijke natuur. Hoe meer de mens naar economische groei kijkt des te verder onze kernwaarden vergaan en we verwijderd raken van elkaar.

  Vergeet de politiek. Er is maar een partij nodig op aarde LORIHMEEDA. Links ontmoet rechts in het midden en eert de aarde.

  1. @Lis: ‘Rechtse Hippie’ is dialectisch, vereniging van tegendelen, maar niet iedereen ziet of snapt dat direct

   De Aarde eren hoeft niet, Het Leven wel!

 2. Wat, geïnspireerd door jouw stuk, bijbellezend, kwam ik de volgende tekst tegen in Mattheüs 7:12
  12 Alles dus, wat gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun dat ook; want dit is de Wet en de Profeten. Dus: het is een WET dat hoe je doet tegen de mensen, zij ook zo doen tegen jou. Is dat een natuurwet?
  Het zal wel hè? Anders staat er iets dat niet klopt.
  Betekent dat als iemand klaagt dat niemand aardig voor hem is, hij eigenlijk zegt dat hij een naarling is? En dat geldt dan ook voor volkeren? Zeurpieten zijn eigenlijk naarlingen?

  Er staat ook: ‘maak je niet druk, alles is ok, alles je wat nodig hebt, dat heb je, en anders krijg je het door het te vragen’, (aan de Vader) zegt Jezus. (Ongeveer, volgens mij.)
  En zorgen is ook onzin:
  31 Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?32 Want naar dat alles zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt.33 Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden.34 Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen plagen.

  Zouwen daarom zij van de club zoveel ellende laten zien op die media van hen? Zal wel hè?

  Dus moeten we maar hopen dat de beker van Job ahum, euhhh, nou je weet wel. (Hoewel. . . wijsheid komt (ook) door lijden, meen ik.)

  Kortom, dat Christendom is ook wel verlicht, zeg. Ze hebben het er zelfs over: 22 Het oog is de lamp van het lichaam. Is dus uw oog gezond, dan is uw gehele lichaam verlicht; 23 maar is het ziek, dan is uw gehele lichaam in het duister. Indien dan uw inwendig licht verduisterd is, hoe groot moet die duisternis zijn!

  Het oog is de spiegel van de ziel, zeg men. Wanneer de ziel (in de ogen) schoon is, dan is het lichaam ook schoon. Men ziet in iemands ogen de ziel, lijkt het wel. Wanneer de ziel verlicht is, dan is het lichaam ook verlicht. Oh? Werden daarom de zieken genezen? Omdat de zonden vergeven werden?

  O, dat gedoe in die 2e wo, daar zijn de meningen nogal verschillend over. Soms blijkt de geschiedenis toch nog iets anders te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *